IE Mmésunm 'Kicken, Stressen en Ontspannen' van start in gemeenteliuis Dirltsland \\J 0900-8844 Aansluiting riolering in buiten gebied nog groot probleem Zaterdag avond- jeugdwerk Bowlen 'Music for a while' in Heenvliet Openlngsavond vrouwenvereniging Met VU Hellevoetsluis naar Beervelde ■(/Minnaard DoRROSTRUilK MAKELAARDIJ Ontdelc de gelieimen van Kwade Hoeic Karels Autoschade SGP Tijdrede Ooltgensplaat Ger. Gem. Nieuwe Tonge Succesvolle fietspuzzeltocht Langstraat 3'2s-2 a-B chr. streekblad op gereformeerde grondsl^ voor de zuid-hollandse en zeeuwse eil Politie lost ruim veertig vernielingen aan auto's op Verkeerscontrole Inbraak avondwinkel Ongeval Aanrijding fietser en bromfietser Motorrijder gewond na aanrijding Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl mmJ^ (0187)68 47 21 actief in beeld en geluid ■H Taxatie nodiS^ FU] ERA RefortS- Hl (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! ^SPOT REPAIR'. In het gemeentehuis van Dirksland is de reizende tentoonstelling over yerslavingspreventie van start gegaan. Sinds 31 augustus kunnen belangstellenden tijdens de ope ningsuren van het gemeentehuis de tentoonstelling bezoeken. Ter gele genheid van deze tentoonstelling verzorgen de wijkagenten van de gemeente in het kader van het 'School Adoptie Plan' hun lessen over alcohol, drugs en gokken in het gemeentehuis. *Reizende tentoonstelling over verslavingspreventie"^ *"Een Breezer is geen limonade'"^ Campagne www.caravanschadeherstel.nl 4"^^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS •TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 10 september 2004 77e jaargang nr. 7338 'S Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflal(l(ee OOLTGENSPLAAT - Met de aanhouding van acht jongens, in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar en afkomstig uit Middelhamis, Oude Tonge en Ooltgensplaat, heeft politie personeel van het district De Eilanden ruim veertig vernielingen aan auto's die stonden geparkeerd op diverse locaties in Ooltgens plaat opgelost. De vernielingen, die in ver schillende samenstelling werden gepleegd, vonden in de nacht van 16 op 17 juli jl. plaats en varieerden van het wegnemen van emble men en wieldoppen tot en met het bekrassen van de auto's. Üit nader onderzoek bleken de jeugdige daders tevens verantwoordelijk te zijn voor het twee keer (in de nachten van 29/30 april en 19/20 juni) uitschakelen van zo'n zestig lantaarnpalen, limiiddels hebben alle verdachten de vernielingen bekend. STELLENDAM - Dinsdagmiddag tussen half twee en vier uur hielden politiemensen van het district De Eilanden een verkeers controle op de Provincialeweg N215 bij Stellendam. In totaal werden elf bekeurin gen uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel (8) en het niet kunnen tonen van het rijbewijs (3). 'Music for a while'is de titel van een roman tische liederavond met counter-tenor Sytse BuwaJda en luitisCDavid van Goijen, waarin de liefde in al haar facetten bezongen wordt. Deze liederen zijn van o.a.; H. Purcell, J. Downland, G. Caccini en G. Giordani. Dit concert zal plaatsvinden op vrijdag 24 september in de kerk van Heenvliet. Adres: Kerkweg 1 in Heevliet. Aanvang concert is 20.00 uur. Toegang tot de kerk zal vanaf 19.15 uur mogelijk zijn. De kaartjes 8 euro per kaartje) zijn of voor aanvang concert te koop in de kerk, of te bestellen via teinrs.: 06-42131264, 0181 -661895 en 06-42152491 of cvdusseldorp ©planet.nl SOMMELSDIJK - Op 16 september hoopt de Nederlands Hervormde vrouwenvereni ging 'Vrouwen rond de Bijbel' een ope ningsavond te houden. Deze zal gehouden worden in verenigingsgebouw 'Vita Nova', Van Aerssenstraat 5 te Sommelsdijk, aan vang 20.00 uur.Voor deze avond is ds. A.D. Goijert uit Bunschoten uitgenodigd om een lezing te houden over 'Messias belijdende Joden'. Ds. Gooijert is bestuurslid van de stichting 'Messias belijdende Joden'. Iedereen is har telijk welkom, de vereniging hoopt op veel belangstelling. De koffie staat om 19.30 uur klaar. MIDDELHARNIS - Woensdagmorgen werd aangifte gedaan van inbraak in een avondwinkel in de Nieuwstraat. Uit de zaak werden in de nachtelijke uren onder meer drank en sigaretten meegenomen. OUDDORP - Woensdagmiddag omstreeks half twee raakte een 64-jarige man uit Goe- dereede gewond tijdens werkzaamheden aan een dak op de Vrijheidsweg. Het slachtoffer was bezig met reparaties aan het dak en stond hierbij op een ladder. Plotseling viel de man en liep hierbij vermoedelijk rug- en inwendig letsel op. Hij werd door ambulan cepersoneel vervoerd naar het Van Weel Bethesdaziekenhuis in Dirksland. OOLTGENSPLAAT - Woensdagmiddag omstreeks vier uur ontstond op de Langeweg een aanrijding tussen een fietser en een bromfietser. Een zestienjarige bromfietsster uit Ooltgensplaat wilde een fietser inhalen toen de fietser plotseling naar links kwam. Hierbij reed de bromfietsster tegen de arm van de 16-jarige fietser uit Achthuizen die vervolgens ten val kwam. De 16-jarige jon gen kwam ook ten val en liep onder meer hoofdletsel op. Hij werd door personeel van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond overgebracht naar het Medisch Centrum Rotterdam-Zuid. OOLTGENSPLAAT - Maandagavond omstreeks kwart over zeven raakte een 44- jarige motorrijder uit Oud-Beijerland gewond na een ongeval op de Galathesedijk. De man verloor door nog onbekende oor zaak de macht over het stuur waardoor hij onderuit ging. Hij liep vermoedelijk een ingeklapte long en diverse lichte verwondin gen op en werd door personeel van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond over gebracht naar het ziekenhuis. In alle binnen- en buitenlandse bladen van naam wordt de loftrompet uitgestoken over de befaamde tuindagen van Beervelde. Beervelde - dichtbij Gent - strekt zich uit over meer dan 30 ha en werd in 1873 aange legd met de bedoeling als 'uitstalraam' te dienen voor de jonge Gentse tuinbouw. Nu dankt het park zijn bekendheid aan de won derschone tuindagen, die tweemaal per jaar worden georganiseerd. Op deze dagen laten meer dan 150 kwekers, decorateurs en ande re ambachtslieden de bezoekers meegenie ten van het mooiste assortiment planten en tuinomamenten dat in België te vinden is. Er hangt dan ook een sfeer van puur genieten. De VU Hellevoetsluis organiseert op zater dag 9 oktober een bustocht naar Beervelde. Het programma is als volgt: 7.45 uur: ver trek uit Hellevoetsluis; 10.00 tot 16.30 uur: bezoek aan Beervelde en om ongeveer 19.00 uur hoopt het gezelschap weer in Hellevoet sluis te arriveren. De prijs is 40,-, voor niet-leden van de VU en 37,- voor leden, incl. fooi chauffeur, een drankje in de bus en een toegangskaart. Opgave: Jan Lageweg, telefoon: 0181- 312387. Het aansluiten van percelen in het buitenge bied op de riolering levert nog steeds proble men op. Dit blijkt uit de voortgangsrapporta ge 'Rioleringsbeleid in het buitengebied van de provincie Zuid-Holland'. "Gemeenten die dat nog niet of nauwelijks hebben gedaan moeten nu actie ondernemen. We kunnen niet langer gedogen dat termijnen worden overschreden doordat gemeenten geen aan dacht besteden aan deze problematiek", aldus gedeputeerde Water mevrouw H.M.C. (Lenie) Dwarshuis - van de Beek. Van de ruim 20.000 percelen die in 1998 nog ongezuiverd loosden zijn er nu ruim 2500 aangesloten op de riolering. Om gemeenten tot actie te bewegen gaat de provincie bestuurlijke gesprekken met de gemeenten voeren. Daarnaast zal de provincie zonodig het financieel toezicht inzetten ora de gemeenten te activeren. In de bestuurlijke gesprekken wordt ook aandacht gevraagd voor het saneren van de risicovolle rioolo- verstorten. Voor 1 januari 2005 moeten gemeenten op basis van het Actieprogram ma Waterkwaliteit en Diergezondheid die overstorten saneren die een risico vormen voor de volksgezondheid van mens en dier. Niet alle gemeenten hebben aan de wens van de Tweede Kamer voldaan. Plan van aanpak Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben al in december 2003 aangegeven dat zij van alle gemeenten het aansluitplan voor het buitengebied voor 1 juni 2004 willen ontvangen. Zo kan GS beoordelen of de overschrijding van deadhne aanvaardbaar is. Aan de toestemming tot overschrijding van de termijn moet een goed plan van aanpak en een goed uitvoeringsplan ten grondslag lig gen. Daarnaast moeten financiële conse quenties in de gemeentebegroting zijn ver taald. De gemeenten moeten ook laten zien hoe zij om willen gaan met tegenvallers. Reacties gemeenten Nog niet alle gemeenten hebben op het ver zoek van de provincie gereageerd. De pro vincie wil gemeenten die hun wettelijke taak nog niet hebben uitgevoerd, alsnog tot actie bewegen. Twintig gemeenten hebben nog helemaal niet gereageerd en vijftien gemeenten hebben nog geen ontheffing aan gevraagd. Deze gemeenten worden aange schreven om alsnog te reageren. Uiterlijk 1 oktober 2004 moeten deze gemeenten GS informeren wanneer de vereiste maatregelen in uitvoering worden genomen. Gemeenten die wel hebben gereageerd, maar nog geen ontheffuig hebben aange vraagd, moeten het verzoek om ontheffing van de zorgplicht afvalwater uiterlijk voor het eind van het jaar hebben ingediend. Alleen zo is het mogelijk eigenaren van per celen die niet op de riolering worden aange sloten, duidelijkheid te verschaffen. Eigena ren van percelen die niet op de riolering wor den aangesloten, moeten op grond van de lozingsbesluiten uiteriijk 1 januari 2005 een alternatieve voorziening voor de behande ling van het afvalwater aanleggen. Hiervoor in het belangrijk dat gemeenten duidelijk heid verschaffen over wat er gaat gebeuren bij bewoners van de betreffende gebieden. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaai/taxalcur. lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joQr de meest geliefde cuto von Nederland. www.opelnieuws.nl Trappenbouw .laaanHaiOBA staal - RVS - EClfCiEfeüiLT Glas-hout- t combinaties 3- Eigen ontwerpen MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraot 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)48 26 06 COMBI I uur foto-iBrvlca I OUDOORF- WeilimMi 3S M (D1I7) U]i\1 ha 6U7U 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs www.cormelissant.nl Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-605191 Cor Melissant Tweewlelers 0187-6017 06 BMH Design, voor al uw spuitwerk. Van auto's en motoren, tot Iceukens en meubels. "Meer en meer Nederlanders blijven rijden met kleine schades". Wilt u toch weer netjes rond rijden maar er niet teveel geld aan uitgeven? Dat kan! Wij herstellen uw kleine schade door middel van Met behulp van een speciale spuittechniek kunnen wij de schade plaatselijk herstellen. Kom eens langs voor een vrijblijvende offerte. Pascal 9 l^iddelharnis 0187 487475 www.bmhdesign.nl Leerlingen van de 'Johan Friso- school' zijn actief tijdens de expositie. Dinsdag was het de beurt aan de basisscho len 'De Regenboog' uit Melissant en de Prins Johan Frisoschool uit Herkingen. Het bezoek aan de tentoonstelling in Dirksland bestond voor de kinderen uit twee delen: een praktisch gedeelte waarin de tentoonstelling in de raadszaal werd bezocht en een 'theore tisch gedeelte'. Dit laatste gedeelte werd verzorgd door de wijkagent, de heer Van Groningen. De tentoonstelling is ingericht met als doel om kinderen én volwassen zoveel mogelijk voorlichting te geven over verdovende mid delen en dan handelt het niet alleen over drugs, maar zéker ook over alcohol. Deze tentoonstelling wordt door de eilande- lijke gemeenten georganiseerd en praktisch vormgegeven door Delta Bonman, de stich ting voor geestelijke gezondheidszorg. De Provincie Zuid-Holland neemt de helft van de kosten voor haar rekening. Preventieme- dewerker Vincent de Knegt van Delta Bou- man verzekert dat het nog steeds belangrijk is dat er voorlichting over het voorkomen van verslaving aan verdovende middelen wordt gegeven op Goeree-Overflakkee. Al geruime tijd loopt er op Goeree-Over flakkee een campagne waarin het gebruik van verdovende middelen bespreekbaar wordt gemaakt. "We zijn aan deze campag ne, waarvan deze tentoonstelling deel uit maakt, begonnen omdat in deze regio het gebruik van verdovende middelen nog teveel wordt doodgezwegen". En met die verdovende middelen wordt niet alleen het gebruik van soft- en harddrugs bedoeld. "Van het totale gebruik van verdovende middelen op Goeree-Overflakkee neemt het alcoholmisbruik het overgrote deel voor haar rekening", aldus De Knegt. In de regio blijkt alcohol 95% van de totale consumptie van verdovende middelen uit te maken en volgens de preventiemedewerker gebeurt dit veelal 'achter de deuren'. Het is de bedoeling van de gemeenten en Delta Bouman om het gebruik van deze ver dovende middelen bespreekbaar te maken. Want juist dit bespreekbaar maken is heel belangrijk ter voorkoming van het misbruik van verdovende middelen. Langzamerhand kan toch geconstateerd worden dat er wat vrijer over het gebruik van de diverse mid delen wordt gesproken. En dit laatste willen juist de organisatoren van de tentoonstelling bevorderen, want als kinderen met hun ouders over hun gebruik of over verdovende middelen in het algemeen, spreken, kunnen de kinderen niet alleen op de gevaren van misbruik gewezen worden, maar ook op hun eigen verantwoording in deze. De Knegt hoopt daarom dat niet alleen kinderen maar ook ouderen de tentoonstelling zullen bezoe ken. Door middel van folders wordt jong en oud gewezen op de gevaren van het overmatig gebruik van verdovende middelen. Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling kunnen zowel ouders als kinderen zich niet alleen laten voorlichten over de verschillende soor ten verdovende middelen en over het voor komen van verslaving, maar er kan ook actief aan de slag gegaan worden met een 'drugsbrein' of een 'alcoholbrein' waar op een speelse manier verschillende vragen over de genoemde middelen kunnen worden beantwoord. Verder zijn er videopresenta ties en kan men behulp van een spiegel wor den geprobeerd op papier een bepaalde rou te te volgen. Hiermee wordt gesuggereerd hoe iemand functioneert onder invloed van alcohol. VERVOLG OP PAGINA 4 Natuurmonumenten biedt geregeld de gele genheid om onder leiding van een deskundi ge gids een bezoek te brengen aan natuurge bied Kwade Hoek. Ook in september is dit weer het geval. Op zaterdag 18 september vertrekt de gids om 19.00 uur voor een wan deling van circa twee uur. Hoewel het gebied ook op eigen gelegenheid bezocht kan worden is een tocht met de gids een aparte beleving. Kwade Hoek is een prachtig natuurgebied, waar de invloed van de zee nog duidelijk merkbaar is. U krijgt volop de gelegenheid om dit gevarieerde gebied te leren kermen en de gids zal u van alles vertellen over de dieren en planten die hier leven en over het beheer dat Natuurmo numenten hier voert. Voor deze excursie kunt u zich aanmelden bij VVV Ouddorp, telefoon 0187 68 1789. Hier hoort u waar de excursie vertrekt. De kosten van de excursies zijn voor leden van Natuurmonumenten 4,-, niet-leden betalen 7,- en kinderen t/m 12 jaar 2,-. Goede wandelschoenen zijn aanbevolen en een ver rekijker komt goed van pas. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)6513 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CARAVAN- EN CAMPERSERVICE EUROSARMmEBEDRUF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: Op woensdag 15 september zal er een tijdre de gehouden worden door ds. J.G. Blom. Deze avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente, Van Weelstraat te Ooltgensplaat. NIEUWE TONGE - Op zaterdag 11 sep tember hoopt het Zaterdagavondwerk Jeugdwerk weer te starten. Op deze eerste avond in het nieuwe seizoen zal er worden gebowld. Lijkt het je leuk om (weer) mee te doen? Geef je dan op bij Anneke, telefoon: 0187 652339. Zaterdag 27 augustus werd de fietspuzzel tocht vanuit de Ned. Herv. Kerk van Langstraat gehouden. Graag zegt de organi satie alle deelnemers hartelijk dank voor hun inzet, de wens uitsprekend dat u volgend jaar weer van de partij bent. De netto-opbrengst van de fietstocht, bestemd voor het onder houd van het kerkgebouw, bedraagt 84,50. De taart is gewonnen door mevrouw Van Reijen, Lincolnplein 13 te Oude Tonge, met slechts twee fouten in de antwoorden. Harte lijk gefeliciteerd! De juiste antwoorden waren: I) nog eens van het begin af; 2) 54; 3) bas cules; 4) 40; 5) campina; 6) Dinteloord of Steenbergen; 7) Vlissingen/Antwerpen/Rot- terdam; 8) alle antwoorden goed; 9) 12; 10) 1,75 Megawatt; 11) 67 meter; 12) 32 meter; 13) charolais; 14) Nishutten/Romney hutten; 15) aqua; 16) 1939 of 1616; 17) 13; 18) 1909; 19) 21; 20) 4; 21) 123 of 246; 22) N59; 23) arrens- lee; 24) potdekselen. REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1