POLITIE RMU: het móét samen! Met Wie??? Unieke woonvorm voor beschermd wonen officieel geopend \>A- 0900-8844 Thuis in de flakkeese p^si liuizenmarkt Als alleen wonen lastig is Twijfels over belangenbeliartiger voor recreatiewoningeigenaren Vrijheid en gebondenheid binnen de VVD DöRROSTRUfJK in Goedereede i(^innaard Inbraak cafe-restaurant Inlevering rommel marktspullen 3252 Q^Q) chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeum 4^/ODELBO^ Inbraken in twee kerken Snelheidscontrole Inbraak winkel Diefstal auto Gordelcontrole Vakorganisatie wil creatieve oplossingen aandragen in conflict Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl www.dereusvastgoed.nl JÈÊ,^. l^el Reus ^hyP/lOBILITEITSCENTRUM Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! •Het is tijd voor de^^f^ iRaboTbpKid Rekeriirrg MAKELAARDU ■H Taxatie BB era; ^"""^Belo^^- m (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Aan de Hobbemastraat in Middelhar- nis is woensdag jl. een beschermde woonvorm geopend voor volwassenen met een psychiatrische achtergrond. Het betreft het voormalige dokters- huis, waarin decennialang de praktijk van de huisartsen Wieringa gevestigd was. Vanbinnen is het pand geheel aangepast aan zijn nieuwe bestem ming, maar toch blijft het er geheel en al om zorg draaien. Voorbeeld Beschermd wonen Opening Nieuws van de Wereldwinkel Duizenden eigenaren die in hun twee de woning op een recreatiepark per manent verblijven, lopen nog steeds het risico hun huis te moeten verlaten omdat permanent wonen in een recre atiepark door de meeste gemeenten in Nederland (nog) niet is toegestaan. Strohalm j^^ Visser Visser BARENDRECHTMEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS* TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 3 september 2004 77e jaargang nr. 7336 De fractieleider van de WD - Van Aartsen - ontpopte zich vorig jaar tijdens de begrotingstiehandeling ais een sctierp politicus. Hij balanceerde op het scherp van de snede, wat we tegenwoordig dualiteit noemen. De WD is regeringspartij, dus is de fractie gebonden aan het regeerakkoord. De WD-fractie is volksverte genwoordiging, dus heeft zij de regering kritisch te volgen, ook als het gaat om 'eigen' bewindslieden. Van Aartsen speelde zijn rol tijdens de debatten met verve. Hij zette zijn fractie neer als kritisch, niet slaafs volgend, met een eigen mening op tal van zaken, maar viel het kabinet op essentiële zaken niet af. Hij werd beloond: de mediavertegenwoordigers in Den Haag kozen hem tot politicus van het jaar Ons parlementair stelsel is natuurlijk niet 'van steen Het verandert, zoals alle processen in de loop van de tijd worden beïnvloed door bewuste maar misschien nog wel meer door onbewuste maatschappelijke drijf veren. Minister De Graaf is bezig met bewust gewilde veranderingen in het kiesstelsel. De kiezer wil (onbe wust) daadkracht en geen meelopers in de Kamer Politiek moet weer een herkenbaar gezicht krijgen, letterlijk. Ook daarom had Fortuyn succes. In de 19e eeuw kwamen de 'geachte afgevaardigden' zonder last en ruggespraak in het Parlement Na ver loop van tijd zocht men gelijkgezinden op en vormde men een factie, een groep die gelijk dacht Uit die tijd dateert de scheiding links-rechts (van de voorzitter). Aan het eind van die eeuw werden buiten de Kamer partijen opgericht Men kwam via een doorzo'n partij ingediende kieslijst in de Tweede Kamer Nog altijd zonder last en ruggespraak. De partij won in de loop van de 20e eeuw aan gewicht Dat gold buiten het Parlement, omdat in de partij de ideële kaders werden geschetst In de Twee de Kamer gaf de fractievoorzitter steeds meerde toon aan, zij het steeds meer aan de hand van het partij programma. Het werk van de volksvertegenwoordiging verander de. Grote lijnen werden opgedeeld in details. De frac tie werd voorzien van specialisten. Geen wonder dat de afstand Den Haag-kiezer groot werd. Woordvoe ringen worden binnen de fractie verdeeld. Nog altijd wordt de volksvertegenwoordiger gestuurd zonder last en ruggespraak, maar in de praktijk wordt hij geacht zich te houden aan de fractieregels. Het wordt een beetje (in de goede zin): Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. De fractieband moest nog sterker aangehaald wor den, toen partijen elkaar bij de vorming van een rege ring vonden in een - soms uiterst gedetailleerd - regeerakkoord. Zoiets gaat mis als er uitgesproken karakters in een fractie huizen. Elke partij heeft vleugels, elke fractie kent vertegenwoordigers vanzo'n denkrichting. Daar zal bij de selectie van kandidaten best naar gekeken worden. In feite wordt verwacht dat deze fractiegeno ten bepaalde delen van het kiezersvolk aan zich bin den, regionaal, of ideëel, maar dat zij dat wel geregis seerd doen. De fractievoorzitter - meestal de politie ke leider - bepaalt het beleid Het probleem van Van Aartsen is dat de vleugels bin nen de fractie (binnen zijn partij) wel erg ver uit elkaar liggen. Hij heeft te maken met (jonge) sociaal-libera len en met een liberale vleugel. Neigt hij in het beleid naar de eerste kant, dan wordt de concurrentie met het CDA en de PvdA alleen maar sterker Verder raakt hij kiezers kwijt aan de LPF of een dergelijke partij. Schuift hij naar de 'rechter' kant, dan verliest hij ook aan het CDA en de PvdA en 'verspeelt' hij Jeugd. Als het puntje bij het paaltje komt, is minister Zalm dan ook nog eens de politieke leider Geen wonder dat Van Aartsen niet zit te wachten op individuele spraak makers als Ayaan (aan de ene kant) en Wilders (aan de andere kant). We maken momenteel een klein drama mee. Hoe hou je niet makke schapen in het hok? Maar ook: hoeveel vrijheid krijgt een mening binnen de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? En waar houdt binnen zo'n fractie de onderlinge loyaliteit op? Het kamerlid Wil ders had altijd medestanders, maar het zwijgen is nu, naar onze waarneming, heel opvallend. Wilders weet wat hij doet Hij heeft een flinke regio nale steun in de rug. Verder ziet hij de LPF afkalven. Als hij de zaak goed organiseert, is er heus wel poli tieke toekomst voor hem. Voorlopig zonder last en ruggespraak. Dezer dagen zullen we wel te weten komen hoe het allemaal afloopt Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakl<ee SOMMELSDUK/HEENVLIET - Dinsdag werd aangifte gedaan van inbraken in kerken op de Koningin Julianaweg in Sommelsdijk en op de Kerkweg in Heenvliet. Uit de kerk in Sommelsdijk werden uit de kapel diverse collectebakjes en -bussen weggenomen, ter wijl uit de kerk in Heenvliet diverse waarde volle kerkvoorwerpen werden ontvreemd. GOEREE-OVERFLAKKEE - Personeel van de Verkeerspolitie hield dinsdagmorgen radarsnelheidscontroles op de Lieve Vrou- wepoldersedijk in Stad aan 't HaringvUet en op Langeweg in Ooltgensplaat. Op de Lieve Vrouwepoldersedijk overschre den tussen half acht en negen uur 24 van de 426 passerende automobilisten de 50 km- limiet. Hoogst gemeten snelheid: 78 km/uur. Tussen half acht en half tien flitste de snel heidsradar op de Zeedijk 112 van de 254 langsrijdende weggebruikers. Hier bedroeg de hoogst gemeten overtreding 112 km/uur in plaats van de daar toegestane '60'. Op de Langeweg hielden tussen acht en negen uur 24 van de 280 gecontroleerde automobilisten zich niet aan de 80 km- limiet. Hoogst gemeten snelheid: 158 km/uur. Tussen kwart voor één en twee uur namen op de Groene Kruisweg 126 van de 1145 voorbij de radarwagen rijdende automobilis ten het niet zo nauw met de daar toegestane '80'. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 131 km/uur. MIDDELFiARinIS - Woensdagmorgen ont dekte een 37-jarig personeelslid van een winkel op het Zandpad dat in het bedrijf was ingebroken. Onbekenden hadden een gat in een raam geboord. Uit het pand werden onder meer zakmessen, slaap- en rugzakken weggenomen. Een auto, waarmee de ver dachten waren gekomen en die achtergelaten was bij de winkel, werd voor nader onder zoek door de politie in beslag genomen. SOMMELSDIJK - In de nacht van dinsdag op woensdag werd bij een bedrijf aan het Dijkershof een bedrijfsauto gestolen. Onbe kenden hadden de bij het bedrijfsterrein geparkeerd staande auto, een groene metal lic Hyundai Hl00, ontvreemd. Een 52-jarig personeelslid deed aangifte van diefstal. OUDE-TONGE - Dinsdag werd door politiepersoneel een controle gehouden op het gordelgebruik van ouders die hun kin deren naar school brachten. Op diverse locaties werd gecontroleerd. Veertien ouders kregen een bekeuring voor het niet dragen van de autogordel. OUDDORP - In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in een café-res- taurant aan de Molenweg. Onbekenden waren naar binnen gekomen door een deur te forceren en doorzochten het pand. Met onder meer geld uit een kassa gingen de inbrekers er vandoor. De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) is van mening dat het con flict tussen kabinet en sociale partners aan de onderhandelingstafel opgelost moet worden. Middels een actiespecial met als slogan 'Het móet samen!' infor meert de RMU eind deze week haar leden over de aangekondigde acties van de vakcentrales FNV, CNV en MHP. Hoewel de vakorganisatie RMU het op een aantal punten eens is met de vakcentrales staat zij niet achter de aangekondigde acties. De impasse moet doorbroken worden en partijen moeten weer met elkaar aan tafel. Het gevaar bestaat dat acties het overleg ver lammen en dat het zoeken naar creatieve oplossingen wordt ontmoedigd. Om de tegenstellingen te overbruggen, zijn naar de mening van de RMU creatieve oplossingen nodig en moed om nieuwe wegen in te slaan. Met 'tegenstellingen' doelt de RMU niet alleen op de diversiteit aan belangen, maar ook op de strijd tussen het individualisme en solidariteit. De RMU vindt dat het huidige kabinet voortborduurt op het individualisme van de laatste decennia. De RMU is het met de vakbonden eens dat de sociale zekerheid alleen te redden is door solidariteit. De RMU gaat uit van het harmoniemodel in plaats van het conflictmodel. Tijdens een conflict is het beter elkaar te overtuigen op basis van argumenten dan op basis van drei gementen. De RMU erkent dat dit niet altijd eenvoudig is en dat dit het uiterste vraagt van partijen. De RMU heeft regelmatig cre atieve oplossingen aangedragen en zal dat ook nu doen om proberen partijen uit de impasse te halen. Verder is de RMU voor stander van het inschakelen van een media tor, die bijvoorbeeld een rondetafelconferen tie organiseert om de verstoorde verhoudin gen tussen kabinet en sociale partners te herstellen. Daarnaast blijft de RMU in gesprek met bewindslieden en vertegen woordigers van de bonden. In de actiespecial "Het móét samen!' infor meert de RMU haar leden over de discussie punten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Verder biedt de special informatie over de aangekondigde acties en een prakti sche handleiding voor de RMU-leden als zij niet meedoen aan manifestaties, werkonder brekingen of stakingen. De RMU adviseert haar leden in dergelijke gevallen de eigen positie helder te verwoorden en duidelijk te maken op welke wijze de RMU probeert openingen te creëren in de impasse. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joor de meest geliefde outo van Nederland. www.opeinieuws.nl OUSDMP JHIDDttHtUIS; eUDE-IDXH STtUEttDlH lirlEltin^eiEE Kijk Toor bet roHedige aanbod op: 'kniih^eeiün' mh t:jvim\ TEL. 0187 - 688500 www.cormelissant.nl ELISSANT Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Fiaidcee Caravans 0187-60 5191 CorlVlelissantTweewielers 0187-6017 06 Dijkgraaf Goekoop is op dinsdag 7 septem ber te gast in het programma 'Met Wie???" van Radio Flakkee. Natuurlijk zullen de ver kiezingen voor het Waterschap aan de orde komen. Maar de restauratie van het Dirks- landse Sas komt ook ter sprake. Trouwe luis teraars die het jaaroverzicht beluisterd heb ben, hebben dijkgraaf Goekoop hier al wat meer over horen vertellen. De presentatie is in handen van Carla Hersbach. De herhaling is woensdag om 18.00 uur. Morgen, zaterdag 4 september, houdt de Restauratie- en Activiteiten Commissie te Middelhamis weer een inzameling voor rommelmarktspullen. De schuur, die u kunt vinden aan de Vissersdijk (het voormalige Meijertheater) is geopend van 10.00 tot 11.00 uur. Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te komen brengen, kunt u voor het ophalen contact opnemen met J. de Waard (0187-482858), T. Bom (0187- 484807) of M. PoUemans (0651860675). 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Waar het mensen met psychiatrische proble men soms niet lukt om zelfstandig een huis houden te voeren, kan 'beschermd wonen' een prima oplossing zijn: wel zelfstandig blijven wonen, maar dan onder professione le begeleiding. Ook deel blijven nemen aan de samenleving staat hierbij hoog in het vaandel. Zo'n woonvorm biedt thans het pand Hobbemastraat 2 in Middelhamis, dat woensdagmiddag door wethouder G. de Jong van de gemeente Middelhamis offi cieel werd geopend met het onthullen van een kunstwerk. Deze beschermde woonvorm is tot stand gekomen door participatie van enerzijds de zorgpartners GGZ Groep Europoort 'Istia' en de Maaskring Groep, en anderzijds de gemeente Middelhamis en Woongoed Flak kee. Tijdens een openingswoord van voor zitter Reitsma van het bestuur van de GGZ Groep Europoort is dit project niet alleen uniek in zijn soort op heel Goeree-Overflak- kee, maar is de realisatie ervan ook een voor beeld voor de hele regio, zo snel en efficiënt als dit gegaan is. De betrokken partners, zo zei hij, hadden elkaar snel gevonden en meteen ook doeltreffend de handen ineen geslagen, zodat in zeer snelle tijd de beschermde woonvorm aan de Hobbema straat tot stand kon komen. Overigens bestaan er verschillende van deze woonvormen, variërend van zelfstandig wonen tot samenwonen in groepsverband. In ieder geval bieden woonbegeleiders er ondersteuning, die varieert van enkele uren per week tot vierentwintig uur per dag, afge stemd op de behoeften van de cUënt. Zij worden aangesproken op de kwaliteiten en eigenschappen die nodig zijn om zichzelf te leren redden. In een beschermde woonvorm wordt geen behandeling geboden, maar begeleiding bij de dagelijkse activiteiten. Deze begeleiding gaat verder dan alleen wonen, want ook werk, sociale contacten en Wethouder De Jong heeft zojuist, ah officiële openingshandeling, het schilderij in de woonkamer onthuld. vrije tijd komen aan de orde. Het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt centraal. De woonbegeleiders nemen mensen niets uit handen, maar leren hen zaken zelf aan te pakken. Zeker op Goeree-Overflakkee bestond, en bestaat nog steeds, grote behoefte aan dit soort voorzieningen. Dit eerste huis op Goe ree-Overflakkee voor beschermd wonen naar dit concept is al op 1 juli jl. in gebruik genomen. Acht volwassenen wonen er onder begeleiding van een enthousiast team van nieuwe medewerkers, werkzaam bij de GGZ Groep Europoort 'Istia' en de Maaskring Groep. Afgelopen woensdag, twee maanden na de start dus was er de officiële opening. Wethouder G. de Jong van de gemeente Middelhamis verrichtte de openingshande ling door het onthullen van een schilderij in de woonkamer en sprak daarbij de wens uit "dat de bewoners in hun nieuwe onderko men het naar hun zin zullen hebben, niet alleen als bewoners van een mooi huis, maar ook als deelnemers aan het sociale leven in Middelhamis". Ook de heer Ten Have van Woongoed Flak kee sprak woensdagmiddag een openings woord. Hoewel hij zei "dat een woning bouwvereniging alleen verstand heeft van stenen, en niet van zorg", liet hij namens zijn organisatie weten verheugd te zijn met deze voorziening, temeer daar een woningcorpo ratie er tegenwoordig voor heeft zorg te dra gen dat ze woningen beschikbaar heeft voor mensen die niet (meer) zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, zorgwoningen dus. Na een haalbaarheidsonderzoek voor een bescherm de woonvorm had Woongoed Flakkee de woning aan de Hobbemastraat aangekocht en inwendig geheel aangepast, uitwendig is het beeldbepalende en onder karakteristieke architectuur gebouwde pand onaangetast gebleven. "En nu kunnen er acht mensen verblijven wonen die anders van het eiland af hadden gemoeten voor begeleiding", zei Ten Have niet zonder trots. Of, zoals wet houder De Jong het deze middag ook ver woordde: "Hier kunnen mensen terecht die op de grens leven van opgenomen worden en - begeleid - zelfstandig blijven wonen". GGZ Groep Europoort 'Istia' biedt hulp aan mensen met psychiatrische problemen. Naast wonen zitten ook begeleiding, behan deling en zinvolle dagbesteding in het pak ket van 'Istia'. Ook de Maaskring Groep richt haar ondersteuning op de verschillende levensterreinen. Zij heeft in Middelhanis een dagactiviteitencentrum, waardoor de nieuwe bewoners niet alleen een prettig thuis krij gen, maar ook de mogelijkheid om overdag op een plezierige manier bezig te zijn. Op donderdag, vrijdag en zaterdag 9, 10 en 11 september presenteren en demon streren in het verenigingsgebouw 'Oost dam' te Goedereede 10 actieve bedrijven hun nieuwe producten. Zij zijn allen al jaren in deze regio actief, enkele al 3 generaties en zelf al meer dan 40 jaar. Om dat te bereiken dragen zij goede dienst verlening en een uitstekende service hoog in het vaandel. De najaarstrend Goeree is geopend op donderdag, en vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. GOERËE- OVËRFLAKKEE Nóg is het zomer.en dat proeft men in het volgende recept: ROMIGE IJSPRESSO: Ingrediënten: liter volle melk, 1 kopje vers gezette espressokoffie, 6 ijsblokjes. Bereiding: Zet de melk in de vriezer tot hij bevroren is (ca. 3 uur). Maak van de melk, de afgekoelde koffie en de ijsblokjes een glad de massa in de keukenmachine. Giet de kof fie in vier gekoelde glazen en serveer direct. De koffie koopt u natuurlijk in de Wereld winkel, aan het Spui (achter de Winkeldiek) in Middelhamis. Open op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdag van 14.00 uur tot 21.00 uur, en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Veel woningbezitters van een tweede huis kunnen de vaak torenhoge kosten van een vastgoedadvocaat, die voor hun belang op komt, niet betalen. Wachten op een deur waarder met een ontraimingsbevel is het andere uiterste. Dit gat is sinds 1997 opge vuld door de Landelijke Organisatie voor Permanent Wonen in Maurik. kortweg LOPW. Op 9 augustus jl. verscheen op inter net het bericht dat de snelgroeiende LOPW reeds 2650 leden heeft. Volgens eigen zeg gen zijn zij de "grootste en krachtigste belangenbehartiger voor recreatiewoning- eigenaren." Voor 43,50 euro per jaar kun nen eigenaren van een tweede woning zich bij de LOPW aanmelden. Een abonnement op het vakblad 'Recreatiewoningmagazine' is bij de prijs inbegrepen. Volgens de LOPW gaan gemeenten heel ver in hun controle werkzaamheden. De LOPW zegt op haar eigen website te den ken mogelijkheden te hebben om het tij te keren. Voor duizenden tweede woningbezit ters is dit hun laatste strohalm. Zij betaalden grif hun inschrijving van 43,50. Maar bij een groeiend aantal mensen begint nu ook de twijfel te knagen. Een bewoner van een vakantiepark in Ouddorp: "wie is die club en wat hebben ze tot nu toe bereikt? Van welke vereniging zijn we eigenlijk lid en waar bestaat het bestuur uit?" Navraag leert ons dat deze organisatie geleid wordt door één persoon, mevrouw M. van Roekei uit Mau rik. De belangenbehartiger is niet bekend en niet ingeschreven bij de Kamer van Koop handel en wenst geen financiële verantwoor ding af te leggen aan haar leden. Niemand krijgt, ook niet op verzoek, een jaarverslag toegestuurd. Nota's of acceptgiro's worden evenmin verstuurd. De LOPW is alleen bereikbaar via een postbus, op het bezoek adres wil mevrouw Van Roekei geen klanten ontvangen. "We doen alles schriftelijk en telefonisch" aldus de ondernemer, die zegt juridische adviezen te verstrekken aan haar leden. Enkele permanente bewoners van een vakantiehuisje in Ouddorp hebben nu aan de bel getrokken omdat ze menen dat ze bij de organisatie van mevrouw Van Roekei geen waar krijgen voor hun geld. Ouddorp telt naar schatting vijftig bewoners van een recreatiewoning die niet in de gemeente Goedereede staan ingeschreven. De gemeentelijke dmk om te vertrekken wordt steeds groter. Een radeloze bewoner: "We hebben er ondertussen slapeloze nachten van." MAKELAARDIJ Middelhamis B.V. Voor de Icoop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelhamis Tel. (0187)482606 REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1