Op woensdag 8 september kunt u weer genieten van een modeshow, waarop wij u de nieuwe najaars- en wintermode laten zien. 1 Tot z/ens Beter een kind iets leren, dan een volwassene repareren! mode De modeshow vindt plaats in de winkel en wordt drie keer gehouden, namelijk om 10.00 uur, 14.00 uur en om 19.30 uur. Kaarten a €2,25 zijn verkrijgbaar in de winkel. DeUy Verkeerscirculatieplan Ouddorp voor de komende tien jaar vastgesteld Koffieochtend 'De Christenvrouw^ Gedenkwaardig moment... School-adoptie-plan 'Doe ejfe normaal': EIIAt1D01.i1IEUWS nm mm ^Mi *W!Pfiï IMMèè^SèêM <2S Zandpad 104-106 Middelharnis 0187-48 27 94 www.fabert.nl '4^a^. GOEDEREEDE - Na een tijd van discussie over het Verlteerscirculatie- plan met belanghebbenden en in de raadscommissie, was het donderdag avond zover dat de gemeenteraad van Goedereede zich nog eens over het nu uitgewerkte plan buigen. Alvo rens de raadsleden hun goedkeuring aan het plan gaven, werden eerst nog wat opmerkingen gemaakt. Veiligheid Gebr. de Waal Drukkerij Afd. Middelharnis/Sommelsdijk Dat politieagenten wel eens voor de klas staan, zult u ongetwijfeld wel eens gehoord of gelezen hebben. Maar wist u dat politieagenten ook wel schoolkinderen adopte ren? Nee, niet dat ze hen in huis nemen of iets dergelijks, maar wel nemen ze een deel van de zorg voor kinderen voor hun rekening. Onder andere door te werken aan mentaliteitsverbetering en bij te dragen aan de opvoe ding door het vormen van normen en waarden, of door preventief bezig te zijn tegen jeugdcriminaliteit. Daartoe is een nieuw programma opgezet waarbij politieagenten - in uniform - voor de klas staan om met de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool speciaal hiervoor ontwikkelde lesbrieven te behandelen. De lessen gaan over allerlei onderwerpen die met nor men, waarden en levensvorming te maken hebben; 'de poKtie', 'van dalisme", 'diefstal', 'vuurwerk'. Bureau Halt', 'milieu', 'drankver slaving', 'geweld', 'discriminatie', 'openbaar vervoer' en 'verkeer'. Daarnaast geven de eigen leerkrachten van de school lessen over de onderwerpen 'verkeer', gokverslaving' en 'drugsverslaving'. In totaal gaat het dus om veertien lessen. PAGINA 4 DINSDAG 31 AUGUSTUS 2004 in de :j|3i i^^.. WÊÊmMMÊÊMiSÊiSÊilÊêÈÊii iCfeert Het plan behelst verschillende voorstellen om tot een betere verkeersdoorstroming te konien in het centmtn en de omgeving van Ouddoi'p. Het blijkt een omvangrijk plan te zijn wat ruim twee miljoen euro zal gaan kosten. Hier zijn dan nog niet de grondver- wervingskosten en eventuele planschade- vergoedingen verrekend. Door deze hoge kosten en de weinig florissante financiële positie van de gemeente, moet de uitvoering van de plannen worden 'uitgesmeerd' over een tiental jaren. Sommige delen van het plan zullen tegelijk worden uitgevoerd met het vernieuwen van de riolering. Enkele opvallende zaken uit het plan zijn de doorbraak naar het parkeerterrein Dorpstien- den vanaf de Duinkerkerweg. Deze door braak zal volgend jaar worden gerealiseerd. Ook zal er een parkeerterrein met ongeveer 85 plaatsen worden gecreëerd in de omge ving van de Spaanseweg/Achterweg. Het college verwacht dat deze extra voorziening tot 2014 aan de behoefte voor parkeergele genheid zal voldoen. De Bokweg zal worden omgebouwd tot twee doodlopende wegen, waar alleen voet gangers en (brom)fietsers door kunnen lopen of rijden. De heer G. Moerkerk van de ChristenUnie pleitte ervoor om de reconstructie van de kruising Bredeweg/Broekweg naar voren te halen; in het Verkeerscirculatieplan staat deze pas voor 2010 gepland. De kruising blijkt veel gevaren op te leveren voor schoolgaande kinderen. Hij kreeg hiervoor bijval van verschillende collega-raadsleden. Mevrouw Kickert van de Partij van de Arbeid sprak van een 'ambitieus plan', op sommige punten misschien wel wat al te ambitieus. Zij verzekerde dat de verkeers drukte rondom het centrum in de zomer zéker verminderd zou kunnen worden als de recreanten bij het begin van het dorp al door borden werden verwezen naar de campings. Volgens haar komt het namelijk regelmatig voor dat mensen tot in het dorp 'verdwalen', op zoek naar campings. Van der Meer van de VVD voorzag dat de te creëren parkeerplaatsen in de buurt van de Spaanseweg vlugger vol zouden zijn dan het college verwacht. Hij denkt dat de bewoners van de eventueel te bouwen woningen al veel van de parkeerplaatsen nodig zullen hebben. De VGB vond het bij monde van P. Feller jammer dat er met een stappenplan moet worden gewerkt. Hij suggereerde dat er wel licht nog wel iTjimte zit in de subsidie voor de leefbaarheidsprojecten, die ter compensa tie van de Tweede Maasvlakte kunnen wor den gekregen van de gemeente Rotterdam. Verantwoordelijk wethouder Van Oosterom verzekerde Feller dat er binnen het college ook al over is gedacht om dit in een gesprek met de gemeente Rotterdam aan de orde te brengen. Voor wat betreft het naar voren halen van de aanpak van de kruising Brede weg/Broekweg v/as Van Oosterom wat voorzichtig. Hij zou er alles aan doen om te kijken of het technisch mogelijk was om de reconstructie eerder ter hand te nemen. Hij zegde wel toe dat hij van plan is om contact op te nemen met de schooldirecties om de kinderen beter voor te lichten over het gebruik van alternatieve - veiliger - routes op hun weg naar school. Van der Meer stel de daar tegenover dat Van Oosterom beter eerst met zijn ambtenaren contact op kan nemen dan met de schoolleiding, want in de voorlichting naar de kinderen toe zag hij weinig heil. Zijn fractiegenote zou in bepaal de gevallen voor nood weer terugwillen naar de idaar-overs, zo liet zij weten. Het Verkeerscirculatieplan werd door de raad vastgesteld, nadat wethouder Van Oos terom beloofde alle werkzaamheden in goed overleg met om- en aanwonenden uit te voe ren. Langeweg 13 3240 AA Middelharnis 3245 KE Sommelsdijk Tel; (0187) 47 10 20 Postbus 27 Fax; (0187) 48 57 36 alge in e e n g e b r - de waal .com Voor haai' koffieochtend op woensdag 1 sep tember a.s., morgen dus, is de afdeling Mid delharnis/Sommelsdijk van 'de Christen- vrouw' uitgenodigd in Dirksland, in gebouw 'Onder de Wiek'. De koffieochtend begint om half Otien. Mevrouw van leperen uit Bergschenhoek hoopt dan een lezing te hou den over 'Toekomstperspectief, dit naar aanleiding van 2 Korinthe 5. Iedereen is hartelijk welkom. GOEDEREEDE - Tijdens de laatst gehou den gemeenteraadsvergadering bleek de tijd aangebroken voor een 'gedenkwaardig moment', aldus de woorden van P. Feller van het VGB. Zijn fractie had - heel dualis tisch - zelf een agendapunt in de vergade ring gebracht. Het handelde over de geldig heid van de regieaanwijzing bij de indeling van de rotonde bij 'De Vliedberg' in Oud dorp. Het VGB zou graag met de raadsle den discussiëren over deze regieaanwijzing en of deze bindend zou zijn bij verdere besluitvorming. In ieder geval een nobel dualistisch streven van het Verenigd Gemeente Belang. Het gedenkwaardige zat er in dat het voor de eerste keer in de geschiedenis van Goerees" raad was dat een fractie zelf een agendapunt aandroeg en voorbereidde. Even schrokken Goerees' raadsleden op, want juist de laatste tijd bleek het dualisme ver te zoeken. Men keu velde juist weer zo lekker over en weer met de - niet van de raad deeluitmakende - wethouders. En dit vraag en antwoordspel blijkt in Goedereede toch beter te bevallen dan het - dualistisch - met elkaar in debat gaan over het stellen van kaders. De schrik van de raadsleden bleek onterecht. De dis cussie die het VGB wilde voeren, werd of wilde door vrijwel niemand begrepen wor den, dus ging het 'debat' als een nachtkaars uit. Gehoord de reacties op de publieke tri bune lijkt dit zéker niet de politiek dichter bij de burgers te hebben gebracht. Nu maar hopen dat dit niet bij deze eenmalige gedenkwaardige poging blijft, want dit zal het dualisme zeker geen goed doen. Misschien moet in het vervolg het VGB daarbij dan ook meer duidehjkheid ver schaffen? Dit alles is vervat in het zogenaamde school-adoptie-plan, waarvan de opdrachtgever tot het ontwikkelen ervan de politie Rotterdam- Rijnmond is. De lesbrieven zijn samengesteld door de Stichting Onderwijs Samenleving te Barendrecht, waarbij gebruik gemaakt werd van adviezen van Bureau Halt, de GGD en het Trimbos-insti tuut. Behalve dat de politie via het school-adoptie-plan eraan wil bij dragen om kinderen te weerhouden van het plegen van overtredingen Wijkagent C. van Heemst gaf afgelopen donderdagmiddag. in liet kader van het school-adoptie-plan, les op de Groen van Prinstererschool Ie Middelharnis. Of misschien zelfs misdrijven, wil men ook een brug slaan mssen school, leerling en gezin én veriaagt schooladoptie de drempel tussen kind en politie, omdat daarin wordt geprobeerd door middel van posi tieve beeldvorming de relatie politie-jeugd te verbeteren. Toch zijn pohtieagenten geen leerkrachten en hebben ze dus ook geen ervaring met lesgeven. Daarom hebben ze een korte training gekregen in didactische vaardigheden. En omdat ze - ondanks dat ze even voor de klas staan - toch echt agent blijven, dragen ze tijdens het lesgeven gewoon hun uniform. Ook blijft de eigen groepsleerkracht aanwezig, als de politie voor de klas staat. De Groen van Prinsterschool te Middelharnis is één van de scholen waar een start gemaakt wordt met het nieuwe school-adoptie-plan. Het is de bedoeling dat dit jaar alle lessen van het school-adoptie-plan aan de leeriingen van de leerlingen uit groep 7 worden aangeboden. Volgend jaar wordt er in de groepen 7 én 8 lesgegeven. Daarnaast wordt in samenwerking met de hulpverienende instanties - aan alle leeriingen uit groep 8 op het eiland een les gegeven over verslaving, waaraan ook Bureau Halt en vervoersmaatschappij 'Connexxion' meewerken. Een heuse inspanning dus, die adoptie door politieagenten, in samen werking met andere instanties. Want met elkaar is men het erover eens; misdaadpreventie begint bij het basisonderwijs; het is zaak ora aan de voorkant van het probleem te komen. Anders gezegd; 'Je kunt beter een kind iets leren, dan een volwassene repareren!' Zó luidt dan ook het motto van het nieuwe school-adoptie-plan. Meer informatie hierover vindt u op website www.doe-effe-normaal.nl.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 4