Dertig nóg te hard...? Met Wie??? Vlooienmarkt Sing-in te Nieuwe welstandnota maakt verlening bouwvergunning doorzichtiger Open dag W OFB Rommelmarkt in Stellendam www.buijze.nl ^^2 A-6 Jeugdkoor luventa' hervat repetities in De Struytse Hoeii Burgemeester De Vries bij Koffie Radio Plus kievit »#arinte Kleding voor Oekraïne Borstvoeding en voeding voor de moeder en baby Zie onze advertentie op pagina 6! Bakkerij Van der Spoel Hypericum elite www.europatuin.nl Uw woning of bedrijfspand verkopen? actief in beeld en geluid ■'X^--W: Stad aan 't Haringvliet Vier eilandelijke gemeenten geven de aftrap. Welstandcriteria gemakkelijk te raadplegen via welstandraadpleegsysteem Een ieder die wel eens het plan heeft opgevat om zijn of haar huis een ver bouwing te laten ondergaan, is er vast een zeker wel eens mee geconfron teerd: de verbouwingsplannen moe ten niet alleen getoetst worden aan het bestemmingsplan, maar ook dient te worden voldaan aan de welstandei- sen. En juist dit laatste riep bij de ver gunningaanvragers nogal eens wat irritatie op: "Werd er niet te veel wil lekeurig gewerkt?", en: "Waarom voldeed mijn aanvraag niet aan de welstandnormen?". Vragen die nogal eens klonken na een afwijzend advies van 'Welstand'. Bij een positief advies, dat overigens in grote meer derheid werd gegeven, werden uiter aard geen klachten vernomen. Vanwe ge deze ondoorzichtigheid kregen de gemeenten de opdracht van de over heid om een 'transparante' welstand nota op te stellen. De vier eilandelijke gemeenten deden dit gezamenlijk, met vier gemeenten van Voorne-Putten. Welstandraadpleegsysteem Luchtfoto Lezing over Droste en High-tea in bibliotheek Dinsdag 31 augustus 2004 77e jaargang nr. 7335 Mag ik alles eten tijdens de borstvoeding? Wanneer begin ik met bijvoeding van mijn baby? Deze en andere vragen worden besproken op de maandelijkse bijeenkomst van Borstvoedingorganisatie LLL.Voeding voor moeder en baby staat centraal op deze avond. Veel moeders hebben vragen over hun voeding in de perio de dat ze borstvoeding geven of hoe en wan neer er gestart moet worden met het geven van andere voeding bij de baby? Op deze avond gaan we daar over praten en ervaringen uitwisselen met andere moeders. De informatiebijeen komst is bedoeld voor zwangeren, moeders (evt. met baby) en andere die zijn geïnteres seerd in het geven van borstvoeding of ermee te maken hebben. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 2 september, Molenblok 24 in Ouddorp. Aanvang 20.00 uur. De kosten bedragen 2,50 voor dona teurs en 3,50 voor niet donateurs.Telefoni- sche hulp bij en informatie over borstvoe ding is tevens mogelijk bij Francisca Wage- naar 0187-684433. DIRKSLAND - Op vrijdag 3 september a.s. hoopt het jeugdoor 'luventa' van de Gere formeerde Gemeente te Dirksland weer te beginnen met zijn wekelijkse repetities. Deze worden gehouden in één van de zalen van het kerkgebouw aan de Mozartsingel, vrijdags van 18.45-19.45 uur. Ben je 7 jaar en kun je lezen? Dan ben je hartelijk wel kom! Maar ook als je ouder bent dan 7, maar nog beneden de 16, ben je welkom, want juist oudere leden kan 'luventa" nog goed gebruiken! Kom gerust een avondje meezin gen. Heb je vragen? Bel dan naar Mariëlle IJzelenberg, tel.: (0187) 603381 Middelharnis Heester met bloemen in de zomer en bessen ïn het najaar. DIRKSLAND.VROONWEG 23,0187-601354, DONDBIDAG VRIJDAG KOOPAVOND Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476.'>55 COMBI OUDOOV-WnKIraal IS Td iOIITI 611611 f« 6U7M Zaterdag 4 september wordt u uitgenodigd voor een bezoek aan de jaarlijkse rommel markt van de Gereformeerde kerk te Stellen- dam, die van 9.00 tot 16.00 uur wordt gehou den op het plein bij de Gereformeerde Kerk aan de Kerkhoflaan. Deze keer heeft markt u veel te bieden. Uiteraard allerlei bruikbare spullen, van electronika tot glaswerk, boe ken en muziek zowel tweedehand.s al.s nieuw, speelgoed en huisraad, gebakken vis en garnalen, patat en snacks. Ook een kof- fieterras zal niet ontbreken, net zo min als spelletjes voor jong en oud. De organisatie ontmoet u er graag. MIDDELHARNIS Op de Zuidelijke Randweg mag vooralsnog niet harder worden gere den dan 30 km/uur. De weg is al langer een 'zorgenkindje' van de gemeente daar er vrij regelmatig auto's de grip op het snel glad wordende wegdek blijken te verliezen en in de sloot belanden. Nadat dit onlangs, na extreem natte weersomstandigheden, weer enkele malen op één dag het geval is geweest, heeft de gemeente er vorige week donderdag ver keersborden geplaatst die waarschuwen voor slipgevaar en aangeven dat er niet harder meer gereden mag worden dan 30 km/uur. Niettemin lijkt het erop dat deze maatregel nog maar weinig zin heeft. Afgelopen vrijdagavond namelijk raakte er opnieuw een auto van de weg, ditmaal niemand minder dan de politie zelf.Rond tien uur bleek het wegdek weer zó glad dat een voorbijrijdend politiebusje, met twee agenten als inzittenden, het dit maal niet op de wielen hield en de sloot in dook. De agenten kwamen met de schrik vrij. Op zaterdag 18 september is er een reünie voor alle oud-medewerkers van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland. Men is daarom op zoek naar de oud-mede werkers. De vraag is: waar zijn ze gebleven en hoe kunnen ze zich melden? En wat gaat er tijdens de reünie gebeuren? Mevrouw Van Sliedregt en mevrouw Hofs zijn op 31 augustus om 18.00 uur in de studio van Radio Flakkee en vertellen in het program ma 'Met Wie???' over deze dag. Het thema van de reünie is: 'Vroeger en nu'. De pre sentatie is in handen van Carla Hersbach. De herhaling is op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. INKOMENS- EN VERMOGENSPIANNING HELLEVOETSLUIS - Op zaterdag 4 sep tember a.s. wordt op het plein bij de apo theek in winkelcentrum De Struytse Hoeck weer een buitenvlooienmarkt gehouden. Dat de Hellevoetse vlooienmarkt in een behoef te voorziet, blijkt elke keer weer uit de over weldigende belangstelling die bestaat, zowel bij de bezoekers als bij de deelnemers. Vele tientallen standhouders zien steeds weer hun overtollige goederen van eigenaar verande ren. De vlooienmarkt, al jaren enorm populair, is geen markt zoals iedereen die kent, maar het is een plaats waar particulieren hun overtol lige spullen aan de man kunnen brengen. Ook verenigingen maken veelvuldig gebruik van dit soort markten, bijvoorbeeld om restanten van eigen rommelmarkten, fancy fairs, etc, te slijten. Maar ook particu lieren die vanuit hun hobby dingen vervaardigen of bijvoorbeeld een verzame ling op willen ruimen, kunnen inschrijven voor een plaats op de vlooienmarkt. Op deze markt kunnen alleen particuliere standhou ders worden geplaats. Bedrijfsmatig mogen dus geen goederen worden verkocht. De vlooienmarkt in Hellevoetsluis is voor het publiek geopend van 9.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Op de avond van zaterdag 4 september wordt in de kerk van de Hervormde Gemeente te Stad aan 't Haringvliet een sing-in gehouden. Deze avond begint om half acht en duurt tot ca. kwart voor negen. Er is muzikale begeleiding door de enthou siaste muziekgroep Klein Gloria uit Oolt- gensplaat, ook treedt de kinderzanggroep van het eigen dorp op. Het thema voor deze sing-in is 'een nieuw begin'. Op het pro gramma staan zowel oudere als nieuwere liederen, en er is ruimte voor bezinning. Middels een te houden collecte kunt u bij dragen aan het werk van de familie Eijgen- raam. Die wordt door de gemeente te Stad aan 't Haringvliet ondersteund in hun werk in Mexico, waar de familie Eijgenraam zich inzet voor straatkinderen, het verlichten van armoede en het opbouwen van diaconaal werk. Op zaterdag 4 september is burgemeester mevrouw De Vries-Hommes te gast in de studio van Radio Superstar. Dit gebeurt in het actualiteitenprogramma Koffie Radio Plus. Dit gesprek is naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 september. Tevens wordt deze raadsverga dering live uitgezonden vanaf 19.20 uur. Koffie Radio Plus begint om 10.00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelharnis), 107.3 FM (vrije ether) en via www.radiosuperstar.nl Wethouder Lokker vande gemeente Goedereede stelt het welstandraadpleegsysteem in werking. Zijn collega 's volgen nauwlettend zijn verrichtingen. V.l.n.r.: de wethouders W.J. v.d. Kamp van Middelharnis, P.J. Koning.swoud van Dirksland en N.C.A. Andries van Oostflakkee. Met gepaste trotst kon wethouder A.C. Lok ker van de gemeente Goedereede namens zijn aanwezige collega-wethouders van de drie andere eilandelijke gemeenten vaststel len dat deze gemeenten bij de weinige in Nederland behoren die al over een welstand nota beschikken. De gemeenten Bemisse, Bnelle, Rozenburg en Westvoome en de eilandelijke gemeenten hebben nauw samengewerkt om tot het vaststellen van deze welstandnota te komen. Lokker legde uit dat er in de verschillende gemeenteraden constructief is gediscussieerd over de inhoud van de nieuwe welstandnota, waarvan de inhoud overigens per gemeente verschilt. Volgens Lokker is er nu meer duidelijkheid gekomen over de welstandnormen waaraan een verbouwing dient te voldoen. De burger kan nu zelf zien welke welstandseisen aan een verbouwing worden gesteld. Nu de cri teria zijn vastgelegd in een nota kan ook de schijn van willekeur worden vermeden omdat iedereen de welstandnota in kan zien. De wethouder benadrukte dat de welstand nota er is omwille van de burger, die er zeker voordelen van zal genieten. Niet alleen dat de buurt een goed aanzien krijgt, maar ook zal de afhandeling van een bouwvergunning, behoorlijk wat sneller gaan verlopen omdat de regels veel duidelijker zijn. Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen stil gestaan bij de totstandkoming van de geza menlijke welstandnota. Minstens zo belang rijk is het feit dat de nota voor alle burgers van de vier gemeenten inzichtelijk is gemaakt. Was het voorheen zo dat burgers met bouwplannen, zeker voor hun gevoel, terechtkwamen in een woud van regeltjes die de welstandsgedelegeerde zou moeten toetsen, vanaf heden is het zo dat de regels duidelijk en overzichtelijk zijn te raadplegen in het nieuwe welstandraadpleegsysteem. John Spohr van BRO, het bureau dat de tot standkoming van de nieuwe welstandnota voor de acht gemeenten begeleidde, gaf uit leg over de nieuw gestarte website. Spohr wees er eveneens op dat de nieuwe wel standnota wettelijk verplicht is gesteld door de rijksoverheid. Het is de bedoeling dat de nieuwe nota veel onduidelijkheid wegneemt over de welstandcriteria en dat hij zeker heel transparant moet zijn voor de burger. Het bleek een hele klus te zijn geweest voordat de totstandkoming van de nota zover was, want "de overheid eist aan de ene kant van de gemeenten dat zij zo min mogelijk regel tjes dienen te gebruiken voor de burgers voor wat betreft de verlening van een bouw vergunning. Aan de andere kant is het dezelfde overheid, die wel veel regeltjes op stelt voor de gemeenten bij het verlenen van een bouwvergunning". BRO heeft een computerprogramma ont wikkeld waarbij de burger op eenvoudige wijze kan na gaan aan welke voorwaarden bouwplannen moeten voldoen. Via de web site van de betrokken gemeenten kan de bur ger aan de hand van een vragenlijst precies nagaan of de voorgenomen verbouwing ver- gunningplichtig is of dat er zonder vergun ning kan worden gebouwd. Na het intikken van de postcode kan men via de vragenlijst ontdekken of voor de gewens te dakkapel, schutting of aanbouw van de woning een vergunning vereist is. Verder kan men van de eigen buurt een luchtfoto op het scherm krijgen waarin het pand van de bewoner gemarkeerd is. De regiobewoners die niet in het bezit zijn van een computer of een internetverbinding kunnen natuurlijk altijd het gemeentehuis binnenstappen waar de ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht er alles aan zullen doen om de burgers behulpzaam te zijn bij de aanvraag van een bouwvergunning. Het veelal voor de burgers 'schimmige gebeuren' van de welstand zal nu wellicht tot het verleden behoren, want de gehele welstandnota is nu ook op de gemeentelijke websites te bekijken en men kan nu zelf vaststellen aan welke criteria de bouwaan- vraag dient te voldoen. De geïnteresseerden kunnen alvast oefenen op de gemeentelijke websites. Wel is het nog even zoeken voor dat de juiste link is gevon den, want overzichtelijkheid is niet de sterk ste kant van de eilandelijke gemeentelijke websites. Vooralsnog gaat het sneller via de website van BRO: www.welstandraadpleegsvsteem.nl. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@kievitwarmte.nl www.kievitwarmte.nl Op woensdagavond 15 september kunt u weer goed gedragen (kinder)kleding afge ven bij Fam. Saarloos aan de Weesmolen straat 4 te Ooltgensplaat, tel: 630099. Vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur kunt u uw kle ding, dekens, lakens, speelgoed, dekbedden weer afstaan voor onze medemensen in Oek raïne. De wintertijd komt er weer aan en we hopen naast hetgene wat we ondertussen al ontvangen hebben weer veel te kunnen weg brengen. Kleding dient in gesloten zakken of dozen aangeleverd te worden. Mogen we weer op uw hulp rekenen? Alvast bedankt! Dinsdagmiddag 28 september wordt er in bibliotheek Goeree, Hofdijksweg 20 te Ouddorp een lezing gegeven over de cacao/chocoladefabrikant Droste. Met name over het verleden van dit bedrijf is veel te vertellen. Wie kent ze niet; de blik jes van Droste met de verpleegster erop? Tijdens de lezing zullen verschillende ver zamelobjecten uit een privé-collectie getoond worden. Na de pauze kunt u genieten van een heerlijke High-tea, bestaande uit sandwiches, cake, hartige hapjes en natuurlijk zullen de Droste-cho- colaatjes niet ontbreken. Opgeven voor deze activiteit kan vanaf heden aan de balie in de bibliotheek, of telefonisch 0187-667744. (Reserveren verplicht) De lezing begint om 14:00u. (Zaal open vanaf 13:30u.) Kosten voor deze middag: 6.00 per per soon. Meld u snel aan, want Vol Vol. Op vrijdag 3 september a.s. organiseert v.v. OFB haar jaarlijkse OPEN DAG. Op deze dag is het voor een ieder mogelijk om onze vereniging eens van binnen te bekijken. Voor de jeugd wordt er een spelavond geor ganiseerd. Aan deze spelavond kunnen meisjes en jon gens in de leeftijd van 4 tot 16 jaar meedoen. Iedereen is daarbij van harte welkom. De OPEN DAG zal om 18.30 uur beginnen en zal om ongeveer 21.00 afgelopen zijn. Er worden 6 spellen gespeeld die elk 15 minu ten duren. Tussen de spellen door zal door OFB drinken beschikbaar worden gesteld. DE vijf beste deelnemers ontvangen een mooie prijs! Aanmelden kan op 3 september vanaf 18.00 uur in de kantine aan de Sportlaan of nu via E-mail: d.hokke@chello.nl Elke deelnemer krijgt bij inschrijving een gratis consumptie! Uiteraard is de inschrij ving gratis. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Wouter Zwackhalen, 632221 of 0650211363.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1