0900-8844 Lee Towers Sing-in \\J AVR rekent af met fabeltje: na 'wL ITI E 3152 a-6 op Radio Flaidtee Han Reiziger bij Radio Flakiiee IMMIROSTRUIIK Stad aan 't Haringvliet MER-procedures van start voor aanleg Maasvlakte 2 N 215 tussen Melissant en Dirksland 's nachts afgesloten OIokun in moeilijkheden innaard Strand Goeree krijgt er 800.000 m' bij ISGO schrijft prijsvraag uit: Winnaars te gast bij afvalverwerker Abonneert U op Eilanden-Nieuws Karels Autoschade Zuidelijke Randweg preventief afgesloten iVIAKELAARDM chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden r^stBiBuoT-;: Auto gestolen Vijftienjarige motorbestuurder aangehouden V^ Visser Visser BARENDRECHTMEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS* TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Algemene verkeerscontrole Inbraak bedrijfspand Taxatiei apport nodig van woning of bedrijfspand? trtLËEtltX (0187)68 47 21 www.opelnieuws.nl actief in beeld en geluid www.cormelissant.nl OBILITEITSCENTRUM Ni/verheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Mellssant 0187-601598 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor IVIelissant Tweewielers 0187-6017 06 Hoeveel kilo GFT-afval is er in 2003 opgehaald op Goeree-Overflakkee? www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud www.caravanschadeherstel.nl ERA Taxatie nodW? Bel ons! (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 Vrijdag 27 augustus 2004 77e jaargang nr. 7334 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflalckee HERKINGEN - Maandagmorgen consta teerde een 54-jarige vrouw uit Duitsland dat haar auto, een rode Ford Fiesta, was gesto len. Onbekenden hadden de auto, die stond geparkeerd op de Peuterdijk, weggenomen. STELLENDAM - Politiepersoneel van het district De Eilanden hield maandagmiddag omstreeks kwart over één op de Meester Snijderweg een vijftienjarige motorbestuur der uit Goedereede aan. Politiemensen gaven de jeugdige motorrijder tijdens een verkeerscontrole een stopteken. Toen de verdachte hier niet aan voldeed, werd een korte achtervolging ingezet waarna de knaap staande werd gehouden. Uit onderzoek bleek de jongen 15 jaar te zijn. Tevens ver toonde de motor diverse technische gebre ken. De knaap werd aangehouden en over gebracht naar het politiebureau. De motor werd voor nader onderzoek in beslag geno men. Leen Huizer, beter bekend onder de naam Lee Towers, komt in oktober naar de studio van Radio Flakkee in Dirksland. Samen met Sandra Wigmore en prof. Dr. Wolter Ooster- huis komt hij in het programma "Met Wie???" uitgebreKl praten over Proteomics, oftewel het apparaat dat gebruikt wordt voor eiwitonderzoek. In de uitzending komt uit gebreid aan de orde waar het apparaat voor dient, wat de voordelen zijn en natuurlijk: wat kost het. Proteomics was één van de goede doelen van de Omloop 2004. Mis schien kan antwoord gegeven worden op de vraag; "Waarom heeft de overheid geen geld over voor de aanschaf van het apparaat?" Het gesprek wordt geleid door Carla Hers- bach. Hebt u een vraag voor Lee Towers, Sandra Wigmore of prof. dr. Wolter Ooster- huis? Mail uw vraag voor 27 september naar: metwie@zeelandnet.nl. Carla geeft de vragen door aan de betreffende persoon en het antwoord wordt tijdens de uitzending gegeven. De exacte uitzenddatum wordt nog bekend gemaakt. Op de avond van zaterdag 4 september wordt er in de kerk van de Hervormde Gemeente te Stad aan 't Haringvliet een sing-in gehouden. Het begint om half acht en duurt tot ongeveer kwart voor negen. Er is begeleiding van de enthousiaste muziek groep 'Klein Gloria' uit Ooltgensplaat. De kinderzanggroep van het dorp treedt ook op. Het thema is 'een nieuw begin'. Op het pro gramma staan zowel oudere als nieuwere liederen en er is ruimte voor bezinning. Door een collecte kunt u bijdragen aan het werk van de familie Eijgenraam. Die wordt door de gemeente van Stad aan 't Haringvliet gesteund in hun werk in Mexico. De familie Eijgenraam zet zich daar in voor straatkinde ren, het verlichten van armoede en het opbouwen van diaconaal werk. Zaterdag 28 augustus wordt in het jazzpro- gramma'Jazz uit de Platenkast' op Radio Flakkee een interview uitgezonden met Han Reiziger. Han is een autoriteit op het gebied van klassieke en lichte muziek. In april van dit jaar werd hij 70 jaar en nog steeds speelt hij piano en treedt hrj op. Twee jaar geleden heeft hij ook nog een CD uitgebracht. In het jazzprogramma vertelt hij over het jazzfesti val in Laren op 3, 4 en 5 september a.s. Hij speelt-daar ook zelf. De uitzending begint zaterdag om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De herhaling is op dinsdagavond van 21.00 tot 23.00 uur. REG I STER ACCOU'NTANTS DIRKSLAND - Dinsdag werd tussen negen en vier uur door politiepersoneel een ver keerscontrole gehouden op de Staakweg. In totaal kregen acht bestuurders een bekeuring voor o.a. het overschrijden van de maximum snelheid, niet handsfree bellen en de ver plichte rijrichting niet volgen. OUDE TONGE - Dinsdagmorgen ontdekte een 43-jarig personeelslid van een bedrijf op de Tramweg dat in het pand was ingebroken. Onbekenden hadden in de^ nachtelijke uren een ruit ingeslagen. Uit het pand werd een computer weggenomen. Op 27 augustus starten de milieuprocedures voor de aanleg van Maasvlakte 2. Op dat moment gaan de zogenaamde startnotities voor de milieu-effect rapportages (MER) in de inspraak. Die rapportages moeten gemaakt worden voordat met de aanleg van Maasvlakte 2 gestart kan worden. Na afron ding van de benodigde procedures kan het werk in 2006 beginnen. In 2010 kan het eer ste deel van Maasvlakte 2 gereed zijn. In juni van dit jaar sloten Rotterdam, de Pro vincie Zuid-Holland en het Rijk een over eenkomst over de financiering van de aanleg van onder andere Maasvlakte 2 en 750 ha nieuwe natuur rond Rotterdam. Eerder al was de procedure van de Planologische Kernbeslissing afgerond en had de Europese Unie groen licht gegeven voor het project. Het komende jaar worden twee MER's gemaakt. Eén voor de aanleg van Maasvlak te 2 en de zandwinning die daarvoor nodig is op de Noordzee, en één voor de toekomstige inrichting van dit nieuwe stukje Nederland. De eerste stap is nu dat twee zogenaamde startnotities ter visie worden gelegd. Daarin staat wat in de MËRs precies zal worden uitgezocht. Planning is de MER's over ruim een jaar af te ronden. De twee startnotities zijn vanaf 27 augustus te vinden op internet: www.maasvlakte2.com. Ze zijn tot en met 23 september ook te lezen in bibliotheken en op gemeentehuizen in de regio. Op die datum eindigt ook de inspraaktermijn voor de startnotities. De komende weken is er een aantal informatieavonden over de startnoti ties en de verdere MER-procedure. Voor deze regio vindt de bijeenkomst plaats in Ouddorp op donderdag 16 september, 18.30- 21.30 uur. Verenigingsgebouw Dorpstien- den, Dorpstienden 4. Van 2 tot 15 september wordt de N 215 Noorddijk Staakweg tussen 19.00 en 06.00 uur afgesloten voor het autover keer. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De provincie Zuid-Holland laat de weg opnieuw asfalteren. Het wegennet van de provincie is regelmatig aan onderhoud toe. In kader van het onder- houdsplan voor 2004 worden van 2 tot 15 september, in de nachtelijke uren op doorde weekse dagen, asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op de N 215. Hierbij wordt de bovenlaag van het asfalt weggefreesd en vervangen door een nieuwe laag. Hiervoor is het noodzakelijk de rijbaan af te sluiten en het autoverkeer om te leiden. Tussen Melis sant en Nieuwe-Tonge wordt een bewegwij- zerde omleidingsroute uitgezet voor het doorgaande verkeer. Op een later moment krijgen ook de fietspaden een nieuwe asfalt- laag. Internet Van de voortgang van de werkzaamheden zal melding worden gedaan op de website van de provincie www.zuid-holland.nl the ma verkeer/werkaandeweg Zondagmiddag 22 augustus bevond het 7 meter lange zeilbootje OIokun, thuishaven Monnikendam, zich op het Haringvliet vlak bij boei HV 16, dicht bij de haven van Mid- delhamis, toen er.motorstoring optrad. Eén van de beide opvarenden wilde die storing zelf verhelpen, maar daarbij geraakte zijn voet tussen een V-snaar en werd hij behoor lijk gewond. Via de kustwachtpost werd de hulp ingeroepen van de Stellendamse red- dingboot voor het Haringvliet, de Willemt- je. De kustwachtpost Ouddorp piepte de bemanning op om 15.45 uur. De hulpverle ners waren twintig minuten later ter plaatse. Terwijl de gewonde aan boord werd verbon den werd het jachtje naar binnen gesleept. Met een taxi werd hij naar de huisartsenpost gebracht, waar hij verder behandeld werd. De reddingboot kon terugkeren naar Stellen- dam, nadat het jachtje in Middelhamis was afgemeerd. BEW. EX. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM OI87-476.'ï.'i5 ecimy gfarecaaaarffiX U(T Verzinken Poedercoaten r^ Spuiten RVS produkten Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 joar de meest geliefde outo van Nederlond. www.opelnieuwsJil COMBI OUDD(W-WmMimU M. 10117) ttl6ll fox tU7U MAKELAARDI Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA JVliddelharnis Tel. (0187)482606 ELISSANT OUDDORP - Een baggerbedrijf is ter hoog te van Het Flaauwe Werk begonnen met zandsuppletie. In totaal zal er op het strand 800.000 kubieke meter zand worden aange bracht, tussen de Rijksstrandpalen 10.250 en 12.750. Uiterlijk 1 november zal het werk, dat gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat, gereed zijn. De zandige kust van Nederland is voortdu rend in beweging, door de invloed van wind, golven en getij stroming. Sommige stukken kust zanden aan, andere gedeelten verdwij nen. Om dit verlies te compenseren, worden zandsuppleties uitgevoerd. Dit jaar is zo'n zandaanvuUing nodig op het strand van Goe ree. Het zand dat daardoor nodig is, wordt in de nabijheid van Het Flaauwe Werk met kleine sleephopperzuigers gewonnen: twaalf km uit de kust, bij de 'Bollen van Goeree', op een diepte van twintig meter. De sleephop perzuigers transporteren het zand naar een punt dichtbij de kust, waarvandaan het door een drijvende leiding naar het strand wordt geperst. Via een walleiding wordt het zand verdeeld over het strand. Het zand wordt aangebracht in de vorm van een zandbanket, op een hoogte van zo'n 3,5 meter boven NAP en met een breedte van 55 meter. Het strandvak dat wordt opgehoogd zal aan weerszijden vloeiend overlopen in het bestaande strand. *GFT-afval wordt wél gecomposteerd' Met de uitvoering van een eerste sorteerproef werd op Goe- ree-Overflaltkee eind maart 2003 het startsein gegeven voor het SAM- basisproject. Per gemeente is de inhoud van een aantal geselecteerde restafval minicontainers uitgesor- teerd. Hierdoor werd inzichtelijk welke afvalstoffen nog in het restafval worden gestort. In juni en oktober van dat jaar zijn een tweede en de derde proef uitgevoerd. Naast de drie sorteerproeven is, middels een eilandbrede enquête onder 4000 huishoudens, een bewonersonderzoek uitge voerd. Uit de sorteerproeven blijkt dat er nog te veel oud papier, puin, klein chemisch afval (kca), textiel en hout in de minicontainer terechtkomt. Hoewel Goeree-Overflakkee voor wat betreft het scheiden van Groente, Fruit en Tuin (GFT)-afval redelijk aan de landelijke norm wordt voldaan 134 kilogram per inwoner) blijkt uit de sorteerproef dat er nog ruim 60 kilogram per inwoner niet gescheiden wordt. Uit het bewonersonderzoek kwam naar voren dat veel mensen den ken dat het scheiden van GFT-afval geen zin heeft omdat 'toch alles in dezelfde verbrandingsoven terechtkomt'. Wij besloten eens navraag te doen bij het bedrijf dat voor Goeree-Overflakkee afval inzamelt en verwerkt: AVR. 'Klinkklare onzin'- "Onzin" zegt John Vemooij "ik heb dit soort berichten al eerder gehoord vanuit Goeree-Overflakkee, maar het is echt klinkklare onzin. We hebben hier bij AVR Rozenburg een verbrandingsoven en GFT-afval van Oostflakkee wordt gelost, gekeurd en ingevoerd in het composteringsproees een paar honderd meter verder de composteerinrichting. In 1994 is de verwijderingstructuur opgezet waarbij wettelijk is voorgeschreven dat GFT dient te worden gecomposteerd. Daarnaast is het ook nog eens zo dat composieten van afval goedkoper is dan verbranden van afval". Vemooij weet wel waar dit soort verhalen vandaan komen, "ledere perskraakauto met GFT-afval wordt gelost in de ontvangsthal van de" composteerinrichtig. Zodra er een grove verontreiniging geconstateerd wordt in het afval die niet eenvoudig te verwijderen is, wordt de partij afgekeurd en verdwijnt dan alsnog in de verbran dingsoven. Maar, om u een idee te geven: in 2003 zijn van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee geen partijen GFT afgekeurd". Compost Zodra een partij GFT wordt ingevoerd in het composteringsproees duurt het zes weken voordat het als compost verkocht kan worden. Alle ziektekiemen zijn dan dood en bijvoorbeeld de kiemkracht van onkruid is eruit. Het eindproduct, de compost, stinkt niet. Watje wel ruikt is het organisch proces. 'Bij AVR heeft het voorkomen en bestrijden van geuroverlast een hoge prioriteit. Om de geuroverlast tot een minimum te beperken zijn inmiddels biofdters aangebracht en zijn voorbereidingen om de ontvangsthal af te sluiten in volle gang. Tijdens het proces van GFT tot compost vindt een volumeverminde ring plaats van 50%. De compost wordt verkocht als bodemverbete raar, voornamelijk aan landbouwbedrijven in een straal van 50 kilo meter rond Rozenburg. Na het gesprek met John Vemooij nemen we een kijkje in de ont vangsthal van de composteerinrichting. Net op dat moment wordt het GFT-afval van de gemeente Oostflakkee aangeleverd. Wij zijn nu overtuigd dat van 'ons' GFT-afval compost wordt gemaakt. Wilt u ook met eigen ogen zien wat er met uw GFT-afval gebeurt? Doe dan mee met onze prijsvraag en win een Vipexcursie naar AVR. (Foto's en tekst: A. Bleijenberg en J. van Wezel) Dhr. John Vemooij van AVR-compostering. Geef antwoord op deze vraag en win een VIPexcursie naar AVR voor twee personen. Bij de AVR krijgt u onder andere een rondleiding langs de verbrandingsoven en de composteerinrich ting. U kunt uw antwoord voor 15 september a.s. mailen naar: info@isgo.nl, opsturen naar het ISGO (Antwoordnummer 153, 3240 VB in Middelhamis, postzegel niet nodig) of tijdens kan tooruren iangsbrengen aan de Langeweg 74 in Middelhamis. Vermeld naast het aantal kilo's uw naam, adres en telefoon nummer. De VIPexcursie zal plaatsvinden in de laatste week van september. De prijswinnaars (één per gemeente)"worden 17 september a.s. bekendgemaakt in deze krant.' Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Jonge Tel. (0187)65 13 96 CARAVAN- EN CAMPERSERVICE BlROOARAmmEimUF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: Naar aanleiding van het aantal ongevallen op de Zuidelijke Rand weg te Middelhamis wordt er een onderzoek ingesteld naar de oorza ken. In afwachting van de uitkom sten van het onderzoek is de Zuide lijke Randweg preventief afgeslo ten tussen de provinciale weg en de rotonde Oudelandsedijk. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1