iHotneebum Gemeente en bibliotheek onder één dak Vernieuwd gemeentehuis van Oostfiaiiiiee geopend Waterschap zet noodpompen in Campagne 'Doelgericht Leven' in Ouddorp en Stellendam www.buijze.nl "32S*^ A A Warmte eruit, dieven erin! kievit warmte Drukke middag KNRIVl-station Ouddorp chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hoüandse en zeeuwse eilanden 'Waarom leef ik eigenlijk hier op aarde'. Een goeie vraag! Daarover gaat het in het boek 'Doelgericht leven' van ds. Rick Warren. Waarschuwing: actief ih beeld en geluid Uw woning of bedrijfspand verkopen? Zie onze advertentie op pagina 6! Bakkerij Van der Spoel Omloop GO weer te beluisteren op Radio Superstar Bolchrysant in mand Langbloeiende plant in div. kleuren. Incl. mand www.europatuin.nl europaTuin Dinsdag 17 augustus 2004 77e jaargang nr. 7331 Gemaal De Witte Brug waar de noodpompen zijn ingezet. Waterschap Goeree-Overflakkee zet vanaf maandagmiddag de nood pompen in op gemaal De Witte Brug in Goedereede. Vanaf afgelopen donderdag is bij gemaal de Witte Brug op de Kop van Goeree ruim 170 mm neerslag gemeten. Daarom zet het waterschap vanaf gisteren, maandag 16 augustus, tot op het moment dat het water peil terug op zomemiveau staat haar nood pompen in. Het waterschap zal echter na het bereiken van het zomemiveau het peil ver der omlaag naar wintemiveau brengen. Daarnaast zijn verschillende stuwen in het gebied opgezet, zodat deze zorgen dat het water verdeeld ovpi de gebieden blijft, in plaats van dat al het water naar het laagste gebied stroomt. Zo wordt er extra ruimte in de sloten gewonnen voor een mogelijk teveel aan neerslag. Sinds het voorjaar van 2003 liggen de buizen van de noodpompen, welke het water trans porteren uit de polder naar de boezem, per manent onder de Mariadijk. Hierdoor is het opstellen en in gebruik nemen van de nood pompen in enkele uren uit te voeren. De noodpompen vergroten de afvoer naar de boezem van 14 mm per etmaal naar ruim 20 mm. Vanuit de boezem loost het waterschap het overtollige water op het Haringvhet. Op andere delen van Goeree-Overflakkee is de gevallen hoeveelheid water lager, waar door de inzet van extra pompen daar voor alsnog niet nodig is. De ontwikkelingen worden door het waterschap nauwlettend gevolgd en indien nodig worden aanvullen de maatregelen genomen. Door de getroffen voorzorgsmaatregelen wordt de kans op overstroming tot het minimum beperkt. Voor meer informatie kunt u contact opne men met het waterschap op telefoonnummer (0187)488888. Dit boek geniet in ons land een grote belang stelling. Nog nimmer in de boekengeschie- denis van christelijk Nederland zijn in korte tijd zoveel herdrukken verschenen van een nieuw boek. 'Doelgericht Leven' mag zich verheugen in zes herdrukken in zes maanden tijd. Wereldwijd zal dit boek wellicht alle verkoopcijfers gaan overtreffen. Het boek gaat over de vraag: wat is het doel van mijn leven en waarom ben ik eigenlijk hier op aar de. Het is een vraag die eigenlijk ieder mens zichzelf wel eens stelt. Op een frisse en dui delijke, maar ook warme manier legt ds. Warren uit wat in de ogen van God het doel van ons leven is. Aan het boek is een programma van 40 Doelgerichte Dagen gekoppeld. In Neder land staan nu zo'n 30 kerken in de startblok ken om deze herfst te gaan beginnen met dit programma wat gericht is op verdieping van het geestelijke leven. In andere landen, die eerder met de vertaling gestart zijn, loopt het programma al in meer dan 23.000 kerken. In sommige kerken zelfs al voor de derde keer. De resultaten worden zichtbaar in grotere aantallen bezoekers in de erediensten en De afgelopen periode van mooi weer heeft de politie van het district De Eilanden geconstateerd dat inbrekers van de gelegen heid gebruik maakten om woningen binnen te sluipen via openstaande ramen, deuren en bovenlichten. Zowel overdag als 's nachts werden woningen door het dievengilde bezocht. De politie adviseert om, ondanks het warme weer, ramen en deuren bij het verlaten van de woning of bij het slapen gaan te sluiten. Bovenlichten dienen ze vei ligheidshalve voorzien te zijn van zoge naamde barrierestangen, zodat de open ruimte niet groter is dan 15 centimeter. Daarnaast moeten de hefboompjes voorzien zijn van sloten. Dit advies geldt niet alleen voor laagbouw woningen maar zeker ook voor woningen op een eerste etage of hoger. COMBI VKOÜ»- WuliMdt 15 M (OUT) uut] fox 6U7H vaak een ver(drie)dubbeling van het aantal deelnemers op de kringen. Waarom werkt God zo krachtig door dit concept? Ervaren mensen wijzen naar de simpele doeltreffen de opzet, de gedegen gebedsvoorbereiding en de betrokkenheid van de hele gemeente. Op ons eiland zijn drie kerken die D.V. dit najaar de campagne ook gaan voeren: de Doopsgezinde Gemeente van Ouddorp en de Gereformeerde Kerken van Ouddorp en Stellendam. De Doopsgezinde Gemeente van Ouddorp start op zondag 12 september met de campagne en de Gereformeerde Ker ken van Ouddorp en Stellendam op resp. zondag 19 en 26 september. De predikanten van deze drie kerken, ds. J. Smink en ds. C.G. Kant, zullen op zes achtereenvolgende zondagen de zes hoofdstukken van het boek behandelen in de preek Daarnaast organise ren de drie kerken thema-avonden en andere activiteiten tijdens de doordeweekse avon den. Iedereen is welkom om gedurende die zes weken een avond in de week mee te doen met een thema-avond over het boek. Het boek bestaat uit 40 dagstukjes, verdeeld over zes hoofdstukken. In september zullen huis-aan-huisfolders verschijnen in Oud dorp, Stellendam, Goedereede en Haven hoofd, waarin de kerken aangeven waar en op welke tijdstippen de activiteiten gehou den worden. U wordt van harte uitgenodigd om bij één van de genoemde kerken de cam pagne Doelgericht Leven mee te gaan doen. Heeft u belangstelling om mee te doen of heeft u vragen? Voor meer informatie: ds. J. Smink (681642) of ds. C.G. Kant (tel: 682862) INKOMENS- EN VE8MOGENSPLANNING Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niiikclaar/laxaleur. lid NVM 0187-476555 Industrieweg 44 3241 MA iniddelhamis Tel.: (0187) 482609 E-mail; ■cnf6@kievityvai;mte.nl wwwj<ievitwarmtc.nl Middelharnls Ook dit Jaar zendt Radio Superstar (103.7 FM) weer de omloop van Goeree-Over flakkee uit. Op vrijdag 20 augustus om 15.00 uur blikt de radio van Middelhamis terug op de Omloop van vorig jaar. Vanaf 17.30 uur wordt de sfeer gepeild bij de deelnemers van dit jaar en vanaf 19.00 uur gaat Radio Superstar met 3 teams op pad om de luisteraars zo goed en actueel mogelijk op de hoogte te houden van deze prestatie van de lopers. Tussendoor krijgt u op het hele uur het NOS nieuws te horen, om >kwart óver en kwart vóór het hele uur de namen van de uitvallers en op het halve uur het omloopjoumaal met meer dan alleen de laatste nieuwsfeiten. Voor groe ten en verzoeken aan de lopers en/of de mensen thuis kunt u mailen naar Omloop@RadioSuperstar.nl, of kijk op www.omloop.tk waar u ook alle actuele berichtgeving terugvindt en live kunt lui steren naar de Omloop. op vrijdag, 13 augustus, omstreeks 12.20 uur, werd de bemanning van de Ouddorpse reddingboot Griend door de kustwacht post Ouddorp opgepiept voor een omgeslagen catamaran op het Grevelingenmeer ter hoog te van het eiland Middelplaat. Ter plaatse lukte het om de catamaran weer rechtop te zetten. De drie opvarenden konden op eigen kracht hun weg vervolgen. Op de terugweg naar Ouddorp kwam de bemanning van de Griend een klein zeil- bootje, met aan boord 2 personen, tegen. Dit bootje voer op de buitenboordmotor maar kwam niet tegen de wind vooruit. Door de Griend is het bootje op sleep meegenomen naar Brouwershaven. Op de terugweg kwam men bij De Punt een oververmoeide surfer tegen. Ook deze man werd naar de wal gebracht. Inmiddels viel de regen met bak ken uit de lucht. Ook zat er veel onweer bij. Op de marifoon kwam het bericht door van een boot welke water maakte. Het lukte niet om contact te krijgen met die boot. Wel kwam er via een andere boot een melding dat er ter hoogte van de Middelplaat een zeil- bootje in problemen was geraakt. Ter plaat se bleek het te gaan om een zeer langzaam varend bootje wat op weg was naar de haven van Scharendijke. Tijdens deze melding kwam het bericht door dat het schip wat water had gemaakt op eigen kracht de haven van Port Zélande had bereikt. Dit schip is vervolgens met een kraan het water uitge haald om de schade te herstellen. Het bleek te gaan om een gescheurde afvoer. Terug in de haven van Ouddorp kwam de melding dat er tussen de Kabbelaarsbank en de Middel plaat 2 surfers in problemen verkeerden. Toen de Griend in de omgeving van de Ossehoek voer kwam de melding dat beide surfers aan wal waren gekomen. Omstreeks 17.00 uur stond de Griend weer afgetankt klaar voor de volgende oproep. t»RKSLAN0,VROONWEG 23.OI87-60I354, DONDERDAG +VRiJDAG KOOPAVOND OUDE-TONGE - Met de onthulling van twee kunstwerken is afgelopen vrijdag onder grote belangstelling van vele genodigden het vernieuwde gemeentehuis van Oostflakkee met de aangrenzende bibliotheek in Oude Tonge geopend. Zowel het gemeentehuis als de bibliotheek zijn prachtig geworden. In de cirkelvor mige uitbreiding is op de bovenver dieping een spiksplinternieuwe raaids- en trouwzaal ingericht, met daarnaast de werkruimten voor de burgemeester, de wethouders, de gemeentesecretaris en adjunct secretaris en de griffier. De nieuwe bibliotheek bevindt zich op de lichte en ruime benedenverdieping. "Wat wil je ook als je op vrijdag de 13e een opening organiseert!" Met deze woorden doelde Jacqueline Kosten, bijstandsmede werkster van de gemeente Oostflakkee, op de met bakken naar beneden kletterende regen die vergezeld werd door een flinke onweersbui. Menig gast arriveerde totaal doordrenkt. Het mocht de pret echter niet drukken. Gastheer burgemeester Van Pelt leidde de officiële opening in met een vrolij ke speech, waarbij lovende woorden voor diverse medewerkers werden vergezeld van een tastbare blijk van waardering in de vorm van een envelop met inhoud. Eregaste Elf maanden geleden vond de eerste hande ling plaats voor de uitbreiding van het gemeentehuis en de nieuwbouw voor de openbare bibliotheek. Het resultaat raag er nu zijn, meende Van Pelt, die de van vele zij den ontvangen steun en medewerking prees. Bijvoorbeeld van de buren, die niet echt stonden te juichen bij het vooruitzicht aan de overlast die de bouw met zich meebracht. "Onze meest getroffen buren wil ik hier noe men: de heer en mevrouw Van der Maden en mevrouw De Korte. Mevrouw De Korte bewees ons al een grote dienst door de graaf machine het eerste gat te laten graven. En daarna heeft ze regelmatig vaasjes en beeld jes moeten redden omdat die van haar tafel of kastje dreigden af te trillen. Er kwam des ondanks geen klacht over haar lippen," aldus de burgemeester die haar ter plekke benoem de tot eregast van deze dag. Mevrouw De Korte straalde van plezier. De andere buren, de familie Van der Maden, vonden het niet zo prettig dat er voortaan vanuit het gemeen tehuis rechtstreeks in hun keuken gekeken kon worden. Ook dat probleem werd opge lost in samenwerking met de tuinarchitecten, Marco den Exter en Jan de Bonte, die tevens verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de aanleg van de tuin bij het gemeentehuis. Zij waren niet bij de opening aanwezig maar een blijk van waardering ligt op hen te wach ten. Dank en cadeaus Van Pelt uitte ook zijn dank richting gemeenteraad wegens het beschikbaar stel len van de benodigde middelen, aan de ont werper van het gebouw, de heer Van der Velden van bureau 3B&0, aan de diverse bouwbedrijven die bij de bouw betrokken waren en aan het bedrijf Kembo dat de mrichting verzorgde. "Het geweldige resul taat kunt u straks bekijken. Ik wijs vooral op mijn kamer: een echte burgemeesterska mer!" Voor twee gemeentelijke medewer kers had Van Pelt eveneens een enveloppe met inhoud klaar liggen: Jaap de Vos en Jan Mackloet "hebben er het afgelopen jaar een baan bij gehad en draaiden daardoor veel meer uren dan verantwoord is". Eigenlijk had Van Pelt alle medewerkers als daiik voor de wijze waarop zij omgingen met alle over last wel een enveloppe willen overhandigen, LO sprak hij (waarna er een afwachtende stil te viel...) maar "dat gaat natuurlijk niet, want het heeft allemaal al genoeg gekost!" Toch bleven de medewerkers van de gemeente Oostflakkee niet helemaal met lege handen staan, want het bestuur van de bibliotheek schonk hen allen een halfjaar gratis lidmaatschap. Vanwege de prettige samenwerking met het bestuur en zeker ook met bibliothecaresse Marja van der Poll overhandigde Van Pelt aan de voorzitter van de bibliotheek, de heer Oostlander, een afstandsbediening bestemd voor de media- kast in de bibliotheek, waarin zich een TV, videorecorder en DVD speler bevindt. De heer Oostlander had op zijn beurt ook iets meegebracht voor de burgemeester. "Onze bibhotheek bestaat dit jaar vijftig jaar. Dit nieuwe gebouw zien wij als een leuk ver- jaarscadeau. Het is een koninklijk gebouw geworden,"sprak hij en overhandigde de burgemeester een schilderij van koningin Beatrix voor zijn nieuwe kamer. Na al deze wederzijdse cadeautjes werden als laatsten de twee kunstenaars naar voren geroepen, die in de bibliotheek en in het gemeentehuis een kunstwerk zouden onthullen. Beiden ontvingen een fraai boek. Onthullingen Vervolgens was het tijd voor de officiële opening. Het gezel schap toog daartoe naar de bibli otheek, waar kunstenares Moniek van Munster haar glas mozaïek, getiteld "Na de water snood' onthulde. Zij is daartoe geïnspireerd door de herdenking vorig jaar van de water snoodramp van 1953, zo ver trouwde zij de aanwezigen toe. Het hele gebeuren rondom deze ramp had haar sterk aangegre pen. Het glasmozaïek is een per soonlijk geschenk van Van Mun ster aan de bibliotheek. "Hier voor het raam, omringd door licht en lucht, komt het prachtig tot zijn recht", constateerde zij tevreden. Bij wijze van officii^le opening onthulde in de bibliotheek eerst kunstenares Moniek van Munster haar glas-in-lood-raam 'Na de watersnood' •■fr'r% Daarna onthulde Henk Kuizenga naast de ingang tot de raadszaal zijn kunstH'erk, de beeldgroep 'Gewond'. Het tweede kunstwerk werd onthuld door Henk Kuizenga naast de ingang tot de raads zaal. Zijn beelden hebben de titel 'Gewond" gekregen. Hij citeerde in dit verband enige regels van een gedicht van Herman Hesse en uit het gedicht 'Maaltijd met afwezige" van Rien Vroegindewey. "Iedereen heeft wel een afwezige, een lege plaats," zo legde hij uit. "Gewond, een wond, een lege plaats, een afwezige. Deze beelden zijn de dragers van mijn emoties. Ik probeer die emotie met lichamen in klei tot uitdrukking te brengen. Het geheel van de beelden ademt een sfeer van onderlinge samenhorigheid maar men kan de beeldengroep ook zien als symbo lisch voor een individu. De tekening 'Door braak' die achter de beelden hangt, verwijst naar de ramp in 1953 en plaatst het geheel tegen de achtergrond van die gebeurtenis. Ik ben blij dat beelden en tekening bij elkaar zijn gebracht en ik kan me geen betere plaats bedenken dan hier!"' aldus de gelukkige kun stenaar. Onder de aanwezigen bevond zich tevens Dick van Tol, vertegenwoordiger van de overkoepelende bibliotheekorganisatie Pro- Biblio. Van Tol heeft de realisatie van de nieuwe bibliotheek als projectleider bege leid. "De bibliotheek van Oude Tonge was zeer slecht en niet meer veilig. Via een pro jectgroep hebben wij geadviseerd bij de plannen voor de nieuwe bibliotheek, zowel wat het gebouw betreft als de collectie. De collectie is nu veel meer gericht op de doel groep: jeugd, ouderen en ouders van jonge kinderen. De jeugdbibliotheek is nu nadruk kelijk aanwezig en er is ook een echte ont moetingsruimte gecreëerd. De nieuwe bibli otheek is boven verwachting uitgepakt: mooi. ruim. Mijn complimenten. Hier kun je veel mee," was diens positieve reactie. Van Tol hoopt nu dat binnen afzienbare tijd ook de bibliotheek in Ooltgensplaat kan worden aangepakt. De inwoners van Oostflakkee en andere belangstellenden kregen zaterdag tijdens de open dag de gelegenheid om het gemeente huis en de bibliotheek te bezichtigen. Ook daar is druk gebruik van gemaakt. Het eerste huwelijk in de nieuwe raads- en trouwzaal - tussen Gerard de Gooijer en Mirande Volaart - werd reeds vóór de officiële opening van het gemeentehuis voltrokken.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1