^mj^stxm 1^ M Sperling moest elders gaan vissen 'Het heeft al veel te lang geduurd!' Kent u iemand die een lintje verdient? Een dag om vrij voor te nemen Vericeersmaatregels oldtimerdag DoRROSTRUöK ■(/Minn aard Laatste Diekdag in teicen van motorsportdag ^^9 fl 6 Demodag klassieke auto 's en motoren: Karels Autoschade Vrijdag 30 juli 2004 77e jaargang nr. 7326 chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Ere wie ere toekomt! Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van de samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmer king komen voor een onderschei ding. Dat is geen eenvoudige opga ve. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan. Org^elconcert Dirk S. Donker te Kapelle actief in beeld en geluid Statenlid over stankoverlast Middelharnis: www.naravanschadeherstel.nl Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? (0187) 68 47 21 Eigen ontwerpen MAKELAARDIJ Taxatie r^^f;^- FU] ERA Belonsi m (0187) 47 02 72 (0187) 68 45 45 www.opelnieuws.nl Uhfl^CLBLLILElTSMNTRUiyL Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! jC^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVEID» TEL 0342-405 140 Rondrit Oltimers Visrijkdom in zeegaten verdwenen: Bram Sperling (1938) uit Ouddorp is de enige binnenvisser op Goeree- Overflakkee. Zijn talrijke collega-vis sers op het eiland bevaren allemaal de zee. Sperling heeft daar zijn netten ook wel uitgeworpen, maar de laatste decennia niet meer. Zijn actieradius is het Goereese Gat, het Hartelkanaal en het Calandkanaal - binnenwateren dichtbij huis. Hij vist er bovendien maar af en toe: de weelde, de over vloedige rijkdom aan vis die Bram Sperling nog aantrof in de ongerepte Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeegaten toen hij er op 14-jarige leeftijd begon te werken, is radicaal verdwenen. Zo schamel zijn de vangsten tegenwoor dig dat hij zich flnancieel genoodzaakt zag om kant-en-klare vis te gaan ver kopen vanuit een rijdende viskraam. De visser werd een visboer. Afsluiting Aalscholvers Brouwersdam open Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoor den. Want overal in Nederland zetten men sen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Ook deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daar voor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe? Dat kunt u hier te weten komen. Wilt u iemand voor een Koninklijke onder scheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met het gemeen tehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdien sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle beno digde gegevens beginnen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de bur gemeester. Maar voor de verlening ter gele genheid van de Algemene Decoratieverle ning 2005, uitreiking op 29 april 2005, dient u er wel rekening mee te houden dat het voorstel uiterlijk 1 september 2004 bij de burgemeester is ingediend. Op 14 augustus a.s. geeft de organist van de Grote- of Martinikerk te Sneek een concert op het BiitzAVitte-orgel in de Ned. Herv. Kerk van Kapelle (Zld). Dirk Donker heeft een aantrekkelijk programma samengesteld, afgestemd op de klankkleuren van dit orgel. Hij speelt o.a. een Concerto van Bach, een Sonate van Rheinberger en composities van Vieme en Guilmant. Niet alleen als organist, maar ook als beiaardier geniet Dirk Donker bekendheid. De aanvang van het concert is 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 4,50, houders van een CJP of pas 65+ betalen 3,50. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent van harte welkom! COMBI OUOK)I^ WuttiR»! 35 M (0117) 611 All bx U37M De middenstandsvereniging van Middel- hamis organiseert op de laatste Diekdag, 6 augustus, weer een demodag voor klassieke auto's en motoren. Ook dit jaar wordt alles uit de kast gehaald om u de mooiste show voor te schotelen. Er zijn demorondes met klassieke auto's, motoren en karts, maar dit jaar is er ook iets speciaals. Daarover leest u later meer. Tevens zal er een racelegende komen die mee zal rijden tijdens een demonstratie. Ook daarover leest u later meer. Deze Diekdag is traditioneel de drukst bezochte braderiedag, en dat is - door het gevarieerde prograirima, een Diek- huusplein vol stands met auto's, motoren, karts en aanverwante artikelen, en he^ cir cuit - niet voor niets. De demorondes zullen spectaculair zijn, maar de veiligheid staat bovenaan op het geheel afgesloten circuit. Radio Flakkee zal live verslag doen van de races, 's Avonds rijden er zo'n 150 klassie kers een oldtimerrit door het dorp, waarbij ze uiteindelijk eindigen onder aan d'n Diek. Daar kunnen ze door iedereen bewonderd worden, ook dooi de jury, die aan de mooi ste auto's prijzen toekent. MIDDELHARNIS - Naar aanleiding van de op 6 augustus te organiseren old timerdag in het centrum van Middel- harnis gelden - na overleg met politie, gemeente en Middenstandsvereniging Middelharnis en op grond van artikel 2.2.2 van de algemene plaatselüke ver ordening Middelharnis - de onder staande verkeersmaatregel. Parkeerverbod Een parkeerverbod (met wegsleepregeling) is van kracht op donderdag 5 augustus van 18.00 uur tot vrijdag 6 augustus 22.00 uur aan het Beneden Zandpad (van Croissy tot het postkantoor), het Diekhuusplein en de parkeerplaats naast het Diekhuusplein. Tevens op vrijdag 6 augustus van 8.00 tot 22.00 uur aan de Langeweg (van Drukkerij De Graaf tot 'Holland-Zeeland', de Christi- aan de Vrieslaan en het Burgemeester Bou- manplein. Uitrijverbod Op vrijdag 6 augustus van 12.30 tot 22.00 uur geldt een uitrijverbod voor de Lijnbaan straat, De Ruyter.straat, Molenstraat, Dirk Bosstraat, Geleijn Comeslissestraat (tot Beneden Zandpad). De benzinepomp aan de Christiaan de Vrieslaan is op 6 augustus van 13.00 tot 20.00 uur niet bereikbaar. "Middelharnis verdient het dat einde lijk de milieuklachten nu eens tot het verleden zullen behoren" was de ver zuchting van het Statenlid Gerrlt Wim van Veelen (SGP/ChristenUnie) te Vlaardingen toen hem terzake een persbericht van de provincie onder ogen kwam. "Het heeft al veel te lang geduurd!" De Statenfractie SGP/ChristenUnie in Zuid- Holland maakt zich ernstige zorgen over de steeds aanhoudende grote hoeveelheid milieuklachten vanuit Middelharnis. In de lijn van de traditie van één van zijn voorgangers, oud-Statehlid Klaas van de Ketterij, heeft Gerrit Wim van Veelen direct actie ondernomen nadat Middelharnis bovenaan de lijst van de Milieuklachten van Zuid-Holland is verschenen. Naar aanleiding van een persbericht van de provincie Zuid Holland heeft hij de voorzit ter van de Statencommissie Groen, Water en Milieu gevraagd om te bevorderen dat de verantwoordelijke gedeputeerde in het colle ge van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land, namelijk de gedeputeerden Van der Sar en VanHeijningen, in de eerstvolgende commissievergadering (1 september a.s.) opening geven over de stand van zaken bij de verlening en handhaving van de milieu vergunningen van Fleuren Compost en Van Genugten te Middelharnis. Hij wil in ieder geval informatie hebben over: - de stand van zaken rondom (herziene) milieuvergunningen, de revisie vergun ningen, eventuele genomen of te nemen proeven, de vaststelling van de normen waaraan moet worden voldaan, de metin gen, de termijnen waarbinnen een en ander gerealiseerd moet zijn; - de stand van zaken met betrekking tot handhaving bij overtredingen van de gel dende regelgeving en vergunningen, wel ke acties zijn/worden ondernomen, hoe vaak dit moest gebeuren, welke redenen daaraan ten grondslag lagen; - de stand van zaken met betrekking tot de (eventueel) uitgedeelde boetes en redenen waarom wel/niet hiertoe is overgegaan. Terugkijken om te weten wat er is gebeurd, is in deze situatie belangrijk. Maar vooruit kijken om te zien hoe deze overlast uit de wereld wordt geholpen, is veel noodzakelij ker, vindt Van Veelen. Daarom wil hij weten welk tijdpad wordt gehanteerd waarbinnen een en ander is/wordt gerealiseerd. Composteren van GFT, varkens houden en bijvoederfabrieken exploiteren zijn belang rijke bezigheden. Maar dit hoeft in 2004 geen stankoverlast te geven voor de omge ving. Daar zijn genoeg maatregelen tegen te nemen. Desnoods moeten ze maar worden afgedwongen door het opleggen van boetes, aldus het Statenlid. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0t87)6513 96 www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CARAVAN- EN CAMPBRSERVICE BjnOGARAmeBEDOlF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-4765.^5 efumJ^ m'msmmï£B\ Balkon (sier)- hekwerk VGlitSttClk lil' «automatische) I toegangspoorten 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of NVM Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Op<l. Al 35 jaar de meest geliefde outo von Nederland. www.opelnieuws.nl www.cormelissant.nl EUSSANL Nip/erheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-601598 F/a/r/ree Caravans 0187-60 5191 Cor NIelissant Tweewielers 0187-6017 06 MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 REGISTERACCOUNTANTS De laatste Diekdag in Middelharnis van vrij dag 6 augustus geheel in het teken staan van de motorsport, zo worden er diverse demo races verzorgd met Oldtimers, sportwagens, formule auto's, motoren karts etc. op een afgezet circuit in het centrum van Middel harnis. Tevens zijn er diverse infostands aanwezig op het Diekhuusplein mbt auto sport en car hifi. Kortom een zeer spectacu lair evenement. 's Avond vindt er een rondrit van oldtimers en oude motorfietsen plaats door het winkel centrum start -i-- 19.00 uur van de Hughens op industriegebied Oostplaat, (ongeveer 150 deelnemers). Het programma voor deze dag; Braderie 13.00-21.00 uur; Motorsport demo 13.00 - 21.00 uur en Oldtimer rit 19.00 - 21.00 uur. (door Gert van Engelen) In een vorige editie van Eilanden-Nieuws ver telde ir. Erwin Winter, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden, over de teloorgang van de vis stand, met name in het getemde Haringvliet. Winter is een wetenschapper, die zijn kennis put uit cijferreeksen, statistieken, rapporten en objectieve gegevens. Bram Sperling is een man van de praktijk. Vissen gaan door zijn handen. Hoe luidt zijn aardse mening over de huidige visstand? Is die werkelijk zo trooste loos als Winter schetste? En wat zijn volgens Sperling de oorzaken? In dit aanvullende interview: de inzichten van een rasvisser. V^ was de jongste thuis en toen hij veertien werd, wist hij wat hem te doen stond. Bram Sperling zou gaan vissen. Net als zijn vader Kees, net als vier oudere broers van hem. Vis zou ook zijn leven gaan beheersen. Het water riep, de plicht riep. Vijfenzestig is Sperling inmiddels. Hij zit voor de gelegenheid aan een tafel in de uiterst propere, echtelijke woning aan de Dirkdoensweg in Ouddorp. Fors postuur, borstelige wenkbrauwen en krullend haar,, dat overigens meestal is bedekt met een wol len muts, op een markant hoofd. Sperling is gekleed als een visser en oogt als een visser. Eigenlijk zit hij niet op z'n plek, hier, zo geduldig aan de tafel. In zijn werkkledij valt hij een beetje uit de toon. Liever zou hij ook gewoon aan het werk zijn, verraadt zijn ongeduldige spreektrant. Maar hij begrijpt het wel; soms moet het werk even wijken. Zijn werkdagen werden vanaf jonge leeftijd bepaald door een straf ritme. Moeiteloos weet hij het na vijftig jaar nog op te roepen. Bij vroeg tij verlieten de Sperlings de getij- haven die Ouddorp toen nog was, 's avonds om tien, elf uur. Behalve op zondag; dan werd gewacht tot na twaalven. Bij laat tij was het tijdstip vier, vijf uur in de ochtend. Elke dag trokken zij er op uit, en steevast was het doel het Brouwershavense Gat, dat nu is afgesloten. "We vingen er hoofdzake lijk garnalen, maar later ook wel schol, tong en tarbot." Vissen loonde, want het Brouwershavense Gat krioelde van de vis. "De Grevelingen was de kraamkamer van de Noordzee. Er zat verschrikkelijk veel jonge schol en jonge tarbot. Dat zag je niet in de andere zeegaten, en al helemaal niet in het Haringvliet. Daar was zoet water, daar kwamen die vissen niet voor." Deels werden hun vangsten verkocht op de afslag van Ouddorp. Die vis was voor de consumptie. De rest bleef achter in Brou wershaven, vanwaar gezouten garnalen naar Franse restaurants werden geëxporteerd. In 1970 moesten de Sperlings abrupt breken met hun alledaagse praktijk: de Grevelingen werd afgesloten. "Daardoor", vertelt Bram Sperling, "veranderde er heel veel voor ons. We gingen buitengaats, de Noordzee op, met meer pk's." Van 120 pk groeide het motor vermogen naar 500, nog later naar 2000 en - bij althans zijn collega's - tot 4000 pk's. Ook buiten de Brouwersdam visten de Sperlings Bram Sperling "Het openzetten van de Haringvlietsluizen is kapitaalvernietiging (Foto Gert van Engelen). (minus de vader, die in 1968 op 74-jarige leeftijd is overleden) aanvankelijk nog op garnalen, maar dat was op den duur "geen haalbare kaart meer". "De broedplaatsen verdwenen. Dat waren de Oosterschelde, het Brouwershavense Gat en een gedeelte van het Goereese Gat, al betekende die niet zoveel als paaiplaats." Tong, schol en kabeljauw vervingen de gar nalen. Het jaargetijde regelde de vangsten. Sperling; "In het voorjaar en in de winter probeerde je 't op kabeljauw, of wat er maar te vangen was. In de zomer visten we op gar nalen. September was er de beste maand voor. In het najaar ging je weer over op kabeljauw of platvis." Lang hield Bram Sperling de zeevisserij niet vol. Terwijl zijn broers de Noordzee bleven bevaren, koos Bram Sperling voor de fuikenvisserij op de Grevelingen; paling. Hij begon er in 1972, en lag er eenjaar later alweer uit. "We waren met z'n zestienen op de Grevelingen. Dat waren er te veel. Toen ben ik uitgeloot." Hij bleef fuikenvisser, maar koos andere locaties - plekken die hij nu, ruim dertig jaar .later, nog steeds frequenteert; het Goereese Gat, het Hartelkanaal en het Calandkanaal. Het Goereese Gat bestrijkt hij vanuit de haven van Stellendam. Daar liggen nog altijd de twee schepen, die hij gebruikt voor de palingvisserij en het slepen op bof. Voor de paling gebruikt hij de Ouddorp 11 (de 'Jacob'), een open visboot van negen meter, waarop de fuiken worden verwisseld en de paling in de beun beland. Voor het slepen op bot beschikt hij over de Ouddorp 2 ('Neel- tje'), een visserijschip, tevens werkschip van 22 meter. De visgronden in het Hartel- en Calandkanaal bevaart hij met de 'Laurina', ook een open visboot, die ligt afgemeerd in Rozenburg. Met de fuiken die hij in de kana len achterlaat, vangt hij paling. "Al is alles watje erbij krijgt, is meegenomen." Zo'n drie keer per week trok Bram Sperling er op uit. De vangsten varieerden nogal. "Soms heb je tien kilo, soms vierhonderd. Het is heel verschillend en het heeft met zóveel factoren te maken." Onvoorspelbaar zijn de vangsten geworden, maar ontegenzeggelijk ook klemer. Bijna zienderogen heeft Bram Sperling de visstand zien slinken. Gelaten; "De paling is overal minder geworden. Je ziet geen glasaal meer, geen jonge broed. Nou ja, nog wel wat, maar véél te weinig." De hoofdoorzaak is, zegt Sperling, dat "de jonge glasaal al in Portugal, Frankrijk en Spanje wordt gevangen en daar de pan in gaat. Maar het grootste gedeelte is bestemd voor de aalkwekerijen in Aziatische landen als China en Japan. Het ergste hiervan is dat de helft tijdens het transport per vliegtuig sneuvelt door stress." Hij wil maar zeggen; "Normaal gesproken groeit de glasaal groeit hier, in Nederland, op. Maar als-ie niet komt, kan-ie ook niet opgroeien." Minstens zo schuldig aan de fors teruggelo pen visstand zijn de aalscholvers. Sperling windtzich danig op over deze vogels. "Aal scholvers vreten alles wat ze te pakken kun- De'weinige paling die Sperling zelf nog vangt, verkoopt hij gerookt in zijn viswagen. nen krijgen, vooral jonge vissen. Per stuk eten ze wel zes tot zeven ons per dag; schol- letjes, tongetjes, scharretjes. Overal, door heel Nederland, vernietigen aalscholvers meer aan de visstand dan de overbevissing waaraan kotters zich schuldig zouden maken." Veel andere vissen dan paling valt er voor Bram Sperling buiten de Haringvlietsluizen niet te vangen. "Soms vang je snoekbaars, voorn en brasem. Maar niet veel. Eigenlijk alleen net even als de sluizen opengaan bij het spuien, als de druk wegvalt van het bovenwater. Het zijn hooguit een paar vis jes, en dan nog alleen in de winter; voor de rest zie je ze niet meer. In de winter zijn die vissen een beetje suf van de kou en gaan ze met de stroom mee. In de zomer zijn ze levendig en dan zijn ze aan het azen op klei ne visjes, in ondiep, warm water." Zozeer zijn de vangsten afgenomen, dat Bram Sperling noodgedwongen zelf vis ging verkopen, vanuit een viswagen. "In de paling zat niet genoeg meer. Om meer brood te krijgen, zijn we begonnen met een ver- koopwagen van vis." Drie tot vier dagen per week rijdt hij er mee rond. In de zomer maanden langs campings bij Ouddorp, gedu rende de rest van het jaar stalt hij de wagen wekelijks in Hellevoetsluis, bij een super markt en bij een dierenkliniek. "Het is kant- en-klare vis die ik verkoop. Afkomstig van groothandelaren in Scheveningen en Stel lendam." De weinige paling die hij nog zelf vangt, verkoopt hij gerookt in de viswagen. De alledaagse praktijk is voor Bram Sper ling ingrijpend veranderd. Nog steeds vist hij op zijn vaste locaties, maar slechts nu en dan. Het werk wordt nu voornamelijk gedaan door zijn jongste zoon Teun (30) en een compagnon. Sperling zelf staat tegen woordig vaker in de wagen dan op zijn boten. Van zijn hoogbejaarde broers zijn er nog drie in leven en twee van hen, 79 en 80 intussen, assisteren Bram Sperling door het nakijken en repareren van fuiken en door het verlenen van hand- en spandiensten. Van de vier kinderen die Bram Sperling heeft, drie jongens en een meisje, zet behalve Teun alleen Leo (40) de familietraditie voort; Leo is zeevisser. Naar de Grevelingen, zijn allereerste vis- grond, zou Bram Speriing niet meer willen terugkeren. Het meer heeft voor hem definitief afgedaan. "In de winter valt er al niets te van gen, want dan doet de paling z'n winterslaap. Hij zit in het shk, en daar komt-ie eind maart, begin april pas weer uit. Maar in de andere sei zoenen is er ook vrijwel niets te doen; de paling trekt uit de Grevelingen, doordat er geen aaltjes meer komen." Oestervissers, weet hij, opereren nog wel op het meer, maar de opbrengst is "minimaal". "Ze kunnen er hoog uit een klein weekgeld mee verdienen." Het verwondert hem niet, die magere oester vangsten. "Het water gaat niet op en neer. Dat is onnatuurhjk. Zout water moet stomen; daar leeft de oester in. In zoet water gaat-ie hartstik ke dood." Bram Sperling is er daarom een voor stander van dat de Brouwersdam, anders dan het Haringvliet, wordt opengezet. Er is nu maar een kleine doorlaat, "een sluisje van 25 meter". Volgens hem zou er een doorlaat van "zeker duizend meter" moeten komen, en dan zowel in de Brouwersdam als de Grevehngendam. "Dan zou de visserij staan juichen", verzekert hij. "Want dan kan het vloedwater van de Ooster schelde weer rondstromen. Dan krijg je weer een natuurKjke gang van zaken en komt er weer broed genoeg in de Grevelingen." De Haringvlietsluizen op een kier zetten, zoals het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd, heeft volgens Bram Sperling totaal geen nut. "De Haringvlietsluizen op een kier is onzin", zegt hij gedecideerd. "Het Haringvliet is altijd te zoet geweest; het zoete water overheerste daar. Het was nooit een broedkamer voor de Noordzee, dus openzetten herstelt niets. Vis moet geen zoet water heb ben, maar brak water. Het Haringvliet stelt voor de visserij geen moer voor, niets. Open zetten is gewoon kapitaalvernietiging."

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1