'Trekkertjesdag' staat weer voor de deur! Na 30 jaar nam directeur Van Beek afscheid van De Vliedberg 0900-8844 ''Veel veranderd in de zorg'' Leven met diabetes Dekker maant gemeenten over recreatiewoningen ■(•14 inn aard DöRROSTRUiJK T<..i«fr.f' El] MAKELAARDIJ chr. streekblad op gereformeerde grondslag vpor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden P hA Im I I I E. Rotte fckiRvfi ij n 1)10 ikI Verkeerscontrole Snelheidscontrole Met vakantie. Zonder zorgen. Controle Waterwetgeving Minister Dekker (VROM) wil op kor te termijn van gemeenten duidelijk heid over recreatiewoningen en de onrechtmatige bewoning daarvan. Een eerste inventarisatie bij alle gemeenten leverde een respons op van 32 procent. Dekker maakt zich grote zorgen over de lage respons. Zij vindt het van groot belang dat betrokken bewoners eind 2004 duidelijkheid hebben over de vdjze waarop hun gemeente omgaat met de huidige pro blematiek rondom recreatiewonin gen. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan gemeenten en provincies. De minister doet in de brief een dringende oproep aan gemeenten alsnog de gevraagde gegevens te verstrekken voor 20 september 2004. Kort daarna zal de VROM-lnspectie een tussenrapportage opstellen, waarin de minister een meer compleet en betrouwbaar beeld verwacht. www.dereusvastgoed.nl www.cormelissant.nl Bel ons! (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 MM VhPSPJIUTEiTSCjmRyM. Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Nïeuw5 van de elUnden www.opelnieuws.nl OUDDORP - "Als ik het moest over doen, zou ik alles precies weer zo doen. Ik heb nergens spijt van gehad", zegt Jacob van Beek, terugkijkend op zijn tijd als directeur van zorgcen trum De Vliedberg in Ouddorp. Meer dan dertig jaar was hij onlosmakelijk verbonden met deze zorginstelling. Toch is ook voor hem het moment gekomen om afscheid te nemen en te gaan genieten van zijn (vervroegd) pensioen. Een beetje onwennig nog, met het vooruitzicht dat deze vakantie langer gaat duren dan de normale vier weken, kijkt hij in zijn huis in Oud dorp terug op zijn carrière. ZorgSaam Afscheid Zomers wandelen op Goeree Verbetering verloting Woord en Daad Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? V'^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 i2 5 2. 'J.-b vrijdag 23 juli 2004 77e jaargang nr. 7324 GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdagoch tend en -middag hielden politiemensen van het district De Eilanden een verkeerscontro le op diverse locaties op Goeree-Overflak- kee. Tussen tien uur en kwart voor één wer den vijf mensen bekeurd voor te hard rijden, niet handsfree telefoneren en bumperkleven. OOLTGENSPLAAT/GOEDEREEDE Dinsdagochtend hield personeel van de Ver keerspolitie snelheidscontroles op de Lange- weg in Ooitgensplaat en de Vissersweg in Goedereede. Tussen half acht en negen uur reden 26 van de 295 automobilisten te hard op de Lange- weg. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 115 km/uur in plaats van de toegestane '80'. Op de Vissers weg hielden 24 van de 128 passanten zich niet aan de maximum snel heid van 50 km/uur. Tussen half acht en negen uur bedroeg de hoogst gemeten snel heid 95 km/uur. Diabetes wordt wel een stoornis van de motor van het leven genoemd? Maar wat is de oorzaak van deze ziekte? Welke rol speelt glucose, suiker en de alvleesklier? Hoe kun nen diabetespatiënten er het beste mee omgaan? Dit onderwerp wordt op maandag 26 juli om 21.00 uur behandeld in het pro gramma "Ontwaakt Radio" op Radio Flak- kee- De presentatie is in handen van Marjan van Peperstraten. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. HARINGVLIET - Afgelopen zaterdag werd door de Zeehavenpolitie in samenwerking met de KLPD een controle Waterwetgeving- op en bij het Haringvliet gehouden. Diverse schippers van waterscooters en snelle vaar tuigen (speedboten) werden gecontroleerd. In totaal kregen drie bestuurders een bekeu ring. Eén voor het niet kunnen tonen van een klein vaarbewijs, één voor het niet hebben van een vaarbewijs en één voor het varen binnen verboden gebied. Eind april ontvingen gemeenten een eerste verzoek om de VROM-lnspectie gegevens te verstrekken over de onrechtmatige bewo ning van recreatiewoningen. Met de inventa risatie houdt minister Dekker een vinger aan de pols. Zij heeft gemeenten tot 31 december 2004 de tijd gegeven om betrokken bewo ners helderheid te geven over het te voeren beleid. Daarover zal zij de Tweede Kamer begin 2005 informeren. Voor de problematiek van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen verruimde minister Dekker vorig jaar het beleid. Onder voorwaarden kunnen gemeenten de bestem ming wijzigen van 'recreatie' naar 'wonen' of een persoonsgebonden beschikking afge ven. Maken gemeenten hiervan geen gebruik dan moeten zij het verbod op liet permanent bewonen van een recreatiewo ning handhaven. Het verruimde beleid is dit jaar eveneens opgenomen in de Nota Ruim te. Hebben bewoners na 31 december 2004 nog geen duidelijkheid, dan zal de minister zo nodig aanvullende maatregelen treffen in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening dan wel de handhaving. Kijk ïvor het t'oU&fige aanbod ap: TEL. 0187 - 688500 MAKELAARDIJ Middelbarnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 EUSSANT ERA 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM Autobedrijf Cor Melissant I 0187-6015 98 ■:i Flakl(ee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. At 35 Jaar de meest geliefde auto van Nederland. www.opelnieuwsjil Volgende week zaterdag 31 juli is het al weer zover: Aan de Oostdijl«weg bij Goedereede wordt - de inmiddels alweer traditionele - Opendag gehouden van diverse oude werktui gen. In de volksmond beter bekend als de 'Trekkertjesdag'. Dit jaar is het alweer de veertiende keer dat de show gehouden wordt 'in de Oostdijk. Op het terrein zal aan het publiek een keur van werk- tuige'n van 'vroeger' worden gepresenteerd. Natuurlijk zijn er de old timer tractoren en landbouwmachines, die ook een demonstratie van ^un kunnen zullen geven. Zo wordt er onder andere geploegd, ge dorst, gesleept en er wordt rogge gemaaid met een ouderwetse binder. De kinderen worden deze dag z^er niet vergeten want er zal een old timer draaimolen staan opgesteld. Daarnaast zijn er veel activiteiten waar oud en jong zich de hele dag mee kunnen vermaken. Er zijn verschillende miniaturen en kramen met onderdelen. Maar niet alleen de oude landbouwwerktuigen zijn er te bezichtigen, want naast de nostalgie is er ook aandacht voor de moderne tijd want er zullen ook verschillende zéér moderne tractoren te bezichtigen zijn. Tijdens de dag zullen er ook kleinere voorwerpen uit het verleden worden geëxposeerd, zoals oude radio's en tal van oude koffiemo lens. De 'Trekkertjesdag" is zeer zeker de moeite van een bezoekje waard. De dag wordt zaterdag 31 juli gehouden op het terrein bij de Oost- dijkseweg 23 in de Oostdijk bij Goedereede. Inlichtingen: Jaap van Erkelens, telefoon: 0187 492049. Jacob van Beek, geboren in Blokzijl (Over ijssel) kwam in 1974 in dienst bij De Vlied berg als hoofd Verpleging en zorg. Daarvoor had hij reeds vele jaren als verpleegkundige in diverse ziekenhuizen in Nederland gewerkt, waaronder Deventer, Arnhem en Dordrecht. In Dordrecht ontmoette hij zijn vrouw Jeannette, afkomstig van Flakkee, die daar eveneens als verpleegkundige werkte. Per 1 januari 1986 werd hij aangesteld als directeur van de Ouddorpse zorginstelling. "Toen wij in Ouddorp kwamen wonen was er in eerste instantie geen huis voor ons beschikbaar. We kregen eerst woonruimte boven in De Vliedberg op de logeerafdeling. Gelukkig kwam er snel daarna een bejaar denwoning vrij in De Vliedberglaan. Daar is onze oudste zoon geboren," herinnert het echtpaar Van Beek zich. Na een half jaar werd er een woning gevonden aan de Molen- tienden, die aanmerkelijk meer ruimte bood aan tiet gezinnetje. Veel veranderd Terugkijkend op zijn jaren als directeur van De Vliedberg kan Van Beek niet anders dan constateren dat er in dertig jaar veel is er ver anderd in en rond de zorg. "De eerste jaren dat ik hier werkte was het nog een schande om naar De Vliedberg te verhuizen. Vroeger werd je verzorgd door je kinderen. Dat idee is gelukkig over. Ook is de instelling van het personeel veranderd. Vroeger stopten de medewerksters met wer ken als ze trouwden, daarna stopten ze als ze een kind kregen en nu proberen ze als ze een baby hebben toch nog een paar uurtjes te blijven werken." Het personeelsbestand groeide van 40 personen naar de huidige 130 medewerkers en ook het aantal vrijwilligers groeide sinds er in 1985 voor het eerst een beroep op werd gedaan naar 175. De Vliedberg zelf onderging in de loop der tijd ook een aantal ingrijpende veranderin gen. Het zorgcentrum werd in 1971 opgezet door de Stichting voor Maatschappelijk en Sociaal Werk, waarin de zeven plaatselijke kerken waren vertegenwoordigd. Initiatief nemer was de toermialige burgemeester H.J. Smith. Architect J. Bier uit Boskoop teken de het voor die tijd luxe complex in de vorm van een "glooiend duinlandschap". In eerste instantie werden er naast het verzorgings huis in het hoofdgebouw 42 aanleunwonin gen gebouwd voor zelfstandige bewoning. Vervolgens zijn er in de loop der jaren zes tien nieuwe aanleunwoningen bij gebouwd en is ook het hoofdgebouw groter geworden. De keuken werd tien jaar geleden grondig verbouwd waardoor het aantal uitbreng- maaltijden van 10.000 in 1990 kon worden verhoogd tot 25.000 in 1995. Inmiddels zijn dat er op dit moment meer dan 40.000 maal tijden geworden. "Van goede kwaliteit," meent Van Beek die zo nu en dan ook zelf een maaltijd keurde. Ook de zorgverlening zelf veranderde. Het accent verschoof van zorgen voor welzijn naar echte verzorging. "Destijds waren de bewoners gemiddeld zo'n 78 jaar, terwijl deze tegenwoordig rond de 86 ligt. De men sen komen nu pas op veel latere leeftijd naar De VUedberg en vereisen dan meer zorg. Ik schat dat nu zo'n beetje een derde van de zorg verpleeghuiszorg is geworden. Dat is wel jammer, want daardoor ontstaat toch meer afstand. Je hebt minder contact. Ik Jacob van Beek heeft nu tenminste tijd om zijn tuin eens goed onderhanden te nemen, (foto Dorien Kicken) weet nog dat we in 1976 met een twintigtal bewoners met het vliegmig naar Spanje gin gen. Daar hoef je nu niet meer aan te den ken." Als directeur heeft Van Beek het altijd bijzonder belangrijk gevonden om een goe de band te hebben met de bewoners. "Voor dat de mensen naar De Vliedberg verhuisden bracht ik altijd vooraf even een bezoekje om kennis te maken en ze wat wegwijs te maken. Dat is in de loop der jaren wel ver minderd maar ik heb steeds geprobeerd om deze contacten te behouden ondanks het feit dat het werk steeds veeleisender werd. Als iemand jarig was ging ik altijd even felicite ren en bij overlijden van een bewoner wilde ik altijd direct op de hoogte gesteld worden. Ik hoop dat dat stukje sociale betrokkenheid niet verloren gaat." Het streven in de zorg is daarnaast om oude ren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, signaleert Van Beek. Hij wijst in dit verband op de ontwikkelingen om zo lang en zo veel mogelijk zorg aan te bieden in de eigen woonomgeving. "Iedereen blijft het liefst zo lang mogelijk in zijn eigen huis. Dat kan door integratie van thuiszorg en ver- pleegzorg goed gerealiseerd worden". In dit kader passen de ontwikkelingen rond het tot stand komen van ZorgSaam, de eilandelijke samenwerking waarin de vier verzorgings huizen, het Van Weel Bethesdaziekenhuis en verpleeghuis De Samaritaan deel van uit maken. Deze samenwerkingsvorm is na vele jaren van overleg in maart van dit jaar offi cieel van start gegaan. "Het is jammer dat de Stichting Thuiszorg heeft afgehaakt. Maar dat geeft voor ons nu tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden om integrale zorg te verlenen in de gemeente Goedereede, dus ook thuis zorg. We zijn daar al heel ver in. In de toe komst verwacht ik ook dat er ziekenhuisver- plaatste zorg in De Vliedberg kan worden verleend. Dat wil zeggen dat mensen die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn voor verder herstel bij De Vliedberg terechtkunnen." Veel energie en tijd is er de laatste jaren ook gestoken in de uitbreidingsplannen van De Vliedberg. Van Beek: "Er zijn al heel veel plannen geweest voor het bouwen van woonzorgcomplexen. Ik heb destijds nog het plan Windekind meegemaakt. Dat is nu Plan Oosterpark geworden, maar ook dat is nog steeds niet gerealiseerd. De Vliedberg heeft daar nu geen bemoeienis meer mee overi gens. Vorig jaar is het uitbreidingsplan goedgekeurd door het College Bouw Zie kenhuisvoorzieningen. Dit plan stuitte ech ter helaas op bezwaren bij het college van B&W van Goedereede, omdat er een gebouw van drie verdiepingen zou verrijzen. We hebben nu sinds kort toestemming voor twee verdiepingen. Ondertussen zijn er ech ter weer veranderingen gekomen: de ver pleeghuisplaatsen in het kader van Zorg Saam worden op een andere wijze verdeeld over het eiland. De Samaritaan krimpt in en de daardoor overblijvende plaatsen worden over de vier verzorgingshuizen verdeeld. Voor De Vliedberg betekent dat, dat er 40 verpleeghuisplaatsen bij komen, naast de negen die er al zijn. Het verzorgingsgedeelte wordt daarentegen minder: het aantal plaat sen wordt van 85 teruggebracht naar 28. Het is de bedoeling dat daarvoor de woonzorg complexen worden gebouwd: zoals op het voormalig Shellterrein en de Molenweg. Het is jammer dat dit zo lang moet duren, met name voor de ouderen in de gemeente. Nu moet opnieuw een plan worden ingediend bij het CBZ zodat het weer een jaar of wat zal duren voordat er echt gebouwd kan gaan worden. Ik ben wel eens jaloers op Dirks land waar wel van alles in korte tijd gereali seerd is." Het afscheidsfeest dat De Vliedberg voor hem heeft georganiseerd is inmiddels geweest. Twee dagen lang werd Jacob van Beek, samen met zijn vrouw, in het zonnetje gezet. "Het personeel en de vrijwilligers hebben zich geweldig uitgesloofd. We kre gen cadeaus, bloemen, gedichten. Ik zie dat toch wel als een stukje waardering," zo ziet Van Beek terug. Een waardering die weder zijds is want ook Van Beek heeft altijd hoog opgegeven over de goede inzet van het per soneel en de vele vrijwilligers. Nu wordt het tijd om te gaan genieten van de vrije tijd, het bijhouden van de tuin, het maken van reizen, het lezen van een boek. "Nee, we gaan hier ook nooit meer weg," lacht het echtpaar Van Beek. "Onze kinderen wonen hier, en wij zelf voelen ons hier na zo'n lange tijd echt helemaal thuis. Of we ooit nog eens in De Vliedberg gaan wonen? Zolang we in goede gezondheid verkeren, blijven we in ons huis dat in alle gemakken voorzien. Maar je weet natuurlijk nooit." Voorlopig staat er eerst een fijne vakantie voor de deur. Jacob Van Beek wordt opgevolgd door de huidige directeur van zorgcentrum De Gel dershof, Laurens Verwijs. Deze zal beide functies combineren. In de maandag augustus bent u weer van har te welkom om mee op pad te gaan met de gidsen van het IVN door natuurgebied Kwa de Hoek. Op zomers avonden is een wande ling door dit afwisselende natuurgebied een heerlijke tijdsbesteding. U kunt meewande- len op de dinsdagavonden 3, 10, 17, 24, en 31 augustus. De gids vertrekt steeds om 19.00 uur voor een wandeling die ongeveer twee uur duurt. U wandelt door de oude dui nen met gevarieerde begroeting naar de nieuwere duinen, dichter bij de kust. Daar is de invloed van de zee nog duidehjk merk baar. Bij hoogwater lopen delen van het gebied onder water en hier groeien dan ook typische zoutplanten. Veel vogels hebben in Kwade Hoek hun leefgebied. Als u meewOt met de avondwandelingen is aanmelden ver plicht. U kunt dat doen bij VVV Ouddorp, telefoon: 0187 681789. Hier hoort u waar het vertrekpunt is. De kosten van de excursie zijn voor volwassenen: 2,25 en voor kin deren t/m 12 jaar 0,50. Goede wandel schoenen zijn aanbevolen en een verrekijker komt goed van pas. In onze krant van dinsdag stond de uilslag van de verloting die werd gehouden tijdens de rommelmarkt van Woord en Daad op het terrein van de familie Grinwis in Ouddorp. Er werd een verkeerd nummer doorgegeven van het lot dat op de fiets is gevallen het juis te nummer moet zijn: 3EA125052 geel. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1