LITIE 0900-8844 Recreatieondernemers van kop van Goeree presenteren Beleidsplan 2005-2010 na ■(/Minnaard 32Sa P-a Tweede Zomerzang- dienst Goedereede Duits jacht Slijkgat in geloodst Doelstelling BOOG leeft bij bezoekers Oeitgendag deelnemers voor 'Ouddorp goes Tropicar Hersteld Hervormden in Middelharnis mogen tot oktober gebruikmaken van kerkgebouw i"^ Visser Visser Investeringen in toeristisch-recreatieve sector is noodzakelijk DoRROSTRUiJK MAKELAARDIJ Radio Superstart op internet Verkeerscontrole Inbraak auto Inbraak auto Inbraak in clubgebouw Gezocht: Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl i/mr êirPff/'fil^i ^i'^^ f/miêir actief in beeld en geluid Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! (0187)68 47 21 Is het onwetenschap pelijk om in God te geloven? BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 ERA Bel ons- (0187) 47 02 72 (0187) 68 45 45 Karels Autoschade Wateroverlast in school, twee verdachten aangehouden Vrijdag 16 juli 2004 77e jaargang nr. 7322 Rotterdam-Rijnmond district Oe Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee SOMMELSDIJK - Dinsdagmiddag hielden politiemensen van het district De Eilanden een verkeerscontrole op de Staverseweg. Tussen kwart over drie en kwart over vier werden elf processen-verbaal uitgeschreven voor onder meer het niet dragen van de auto gordel, het niet hebben van een kenteken op het voertuig en rijden over de doorgetrokken streep. OOLTGENSPLAAT - Dinsdagochtend omstreeks half acht ontdekte een 32-jarige inwoner van Ooltgensplaat dat in zijn bestel bus was ingebroken. Uit de auto nam men onder meer diverse meetapparatuur, boor machines en handgereedschappen mee. De man had zijn auto maandagavond op de Beneden Molendijk geparkeerd. OUDDORP - Dinsdagmiddag deed een der tigjarige man uit Duitsland aangifte van inbraak in zijn auto. De Duitser had zijn auto dinsdagochtend omstreeks kwart voor elf op een parkeerplaats in Port Zelande gepar keerd en zag een uurtje later dat een ruit was ingeslagen. In de auto werd het dashboard verbogen en nam men een navigatiesysteem en een radio/cd-speler weg. OUDDORP -Maandagmiddag ontdekte men een inbraak in een clubgebouw aan de Vrij- heidsweg. Onbekenden hadden een gat in het dak gemaakt en daarna de koelkast ■geplunderd" (biertjes en borrels). Het is nog niet bekend wat er verder weggehaald is. Volgende week woensdagavond, de 21e juli 2004 zal alweer de tweede zomerzangdienst van dit zomerseizoen in de oude kerk van Goedereede worden gehouden. Tijdens deze avond zal dominee J, Willemsen, emeritus predikant uit Dirksland zijn medewerking verlenen. Hij hoopt te mediteren n.a.v. het thema: "Lofprijzing" nadat hij uit de Bijbel, Romeinen 11: 33 -36 heeft gelezen. De "lofprijzing" zal inderdaad centraal staan deze avond, want naast de lofprijzing uit Gods Woord zal deze ook in de te zingen gezangen doorklinken. De samenzang zal op het oude kerkorgel worden begeleid door Jan Bezuijen. De lofprijzing zal ook hoor baar zijn in het volgende onderdeel van het programma, namelijk: Jan Bezuijen op het orgel, zal samen met de bekende trompettist Jacco Groenendijk, ook van Goereese bodem deze laten klinken in de kerk. Jan en Jacco spelen jaarlijks tijdens één van de zomerzangdiensten in de kerk van Goede reede. Je kunt haast spreken van een traditie. Zo zijn ze ook traditioneel te horen tijdens één van de kerstdagen, dan niet vanuit de kerk, maar dan klink hun geluid van de trom pet en de beiaard vanuit de aloude toren over heel het stadje Goedereede. Tijdens deze zangdienst zal Kommy van Heest de declamatie verzorgen. De aanvang van deze avond is 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open. De toegang is gratis. Bij de uitgang zal er een collecte wor den gehouden ter bestrijding van de onkos ten. Na afloop is er voor iedereen koffie, thee of limonade in "De Ark", om elkaar te ont moeten en na te praten. Schroom niet en kom, de deuren van het mooie kerkgebouw staan nodigend voor u open. Woensdagmiddag, 14 juli bemerkte de kust- wachtpost in de vuurtoren van Ouddorp dat een Jacht het Slijkgat in wilde varen, maar in de regenbuien gedesoriënteerd raakte en geen goede koers voer. Eerst werd de Oud- dorpse reddingboot er voor opgeroepen, maar er was ook een noodgeval op de Gre- velingen en daar moest de Griend heen. Ongeveer half drie werd de Prinses Margriet opgepiept. Zij voer het vaartuig tegemoet en pikte het op tussen Brammetje en de Stijle hoek. Het bleek een Duits jacht te zijn met twee personen aan boord, dat onderweg was naar Hellevoetsluis. De vrouwelijke opva rende was behoorlijk zeeziek. Er werd een opstapper van de reddingboot overgezet op het jacht, die aanwijzingen gaf voor de te varen koers. Het jacht kon op eigen kracht de reddingboot volgen, die als loods het scheepje geleidde tot in de buitenhaven van Stellendam. Gisteren werd een Engels jacht binnengesleept en vandaag een Duits jacht voorgevaren, We constateren dat het Stel- lendamse KNRM-station een internationale klantenkring heeft. Op de winderige maar mooie Oeitgendag van zaterdag 3 juli, was het verrassend druk aan de kraam van de Stichting BOOG. Tot groot genoegen mochten we deze dag een enorme hoeveelheid donateurs inschrijven. Niet alleen ouderen en oud plaetenaars, maar vooral ook veel jongeren toonden hun betrokkenheid dmv een financiële bijdrage aan de stichting In de gesprekken die zich aan de kraam ont sponnen klonk een grote bezorgdheid voor nog verder verval van ons mooie raadhuis. Ook de leegstand er omheen maakt het bezoek van watersporters aan Ooltgensplaat minder aantrekkelijk dan voorheen. Ook enkele van deze trouwe bezoekers steunden de stichting. Velen hebben de tentoonstelling van oud- ooltgensplaat bezocht, die met veel mede werking van mensen van de gereformeerde kerk tot stand is gekomen Behalve aan de gereformeerde kerk is de stichting ook veel dank verschuldigd aan de heer P. in"t Veld die ons veel historische informatie heeft ver schaft. Hij was bovendien, hoe kan het ook anders winnaar van de prijsvraag. De kleurwedstrijd is gewonnen door Luc uit Achthuizen. Ook zijn er eervolle vermeldin gen uitgegeven. De winnaars krijgen per soonlijk bericht. Op woensdag 21 juli zal er wederom in het centrum van Ouddorp na de jaarlijkse Ie Toeristendag vanaf 20.00 uur tegenover Hotel Akershoek, een groots spektakel plaatsvinden. Dit jaar iets geheel nieuws te weten "Ouddorp goes Tropical". Wie klimt het snelst 7 meter in een palm boom en bezorgt zijn tegenstander een nat pak, wie maakt de juiste cocktail, bouwt het snelst een zandkasteel en wie danst het soe pelst onder de Limbo door? Geef je nu op en doe mee tijdens deze tropische avond in Ouddorp aan Zee. Inschrijven kan vanaf heden in teams van 2 personen vanaf 8 jaar bij VVV Ouddorp aan Zee. Tel 0187- 681789. De organisatie is in handen van St.Prom.Kop van Goeree. Gisteren deed de rechter in Utrecht uitspraak in het kort geding dat de Her steld Nederlands Hervormden in Middelharnis hadden aangespannen tegen het deel van de Hervormde gemeente wat binnen de PKN wenst te blijven. De beide groepen hielden vanaf 1 mei - de datum van de kerkfusie - elk twee kerk diensten in het kerkgebouw in Middelharnis. En daarvoor waren afspraken gemaakt. Toen bleek dat het gezamenUjk gebruik van het kerkgebouw problemen ging opleve ren weigerden de 'PKN'-hervormden de Hersteld Hervormden per 1 juU de toegang tot het gebouw omdat de kerkelijke situatie in Middelharnis te gespannen zou zijn om in goede harmotiie de kerk te delen. De Hersteld Hervormden vroegen daarop in kort geding om toch toegang te krijgen tot de kerk. De rechter oordeelde dat de PKN-hervormden eigenaar van het gebouw zijn. En dat zij daarom het recht hadden om de bezwaarden naar elders te verwijzen. Wel vond zij de datum van 1 juh te kort en zij gaf aan dat tot 1 oktober de Hersteld Hervormden nog gebruik mogen maken van het kerkgebouw. Na die datum zullen de ongeveer zeshon derd bezwaarden van Middelharnis en Sommelsdijk uit moeten zien naar een andere ruimte voor de zondagse erediensten. In haar uitspraak deelde de rechter mee dat niet is gebleken dat het fusiebesluit in strijd zou zijn met de interne kerkehjke procedures of het burgerlijk recht. Zij gaf tevens aan dat ze geen reden had om te twijfelen aan het door de kerkelijke rechter bevestigde standpunt van de PKN dat hervormde gemeenten per 1 mei automatisch onderdeel zijn van de PKN en zich niet van het landeUjk kerkverband kunnen losmaken. Makelaarskantoor Tamboer becdiud makclaar/laxalcur. lid NVM 0187-476555 Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 jaar de meest geliefde auto von Nederlond. www.opelnieuws.nl COMBI t uur falo-sorvic» I OUDDOV-Wiihtnnl 35 hL {0117) 611612 fu 6»7H MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doefindiemsesttaat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 www.cormelissant.nl HUL OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijl Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tv/eewielers 0187-6017 06 Trappenbouw Staal - RVS - \ËtiJtltËlA EB Glas-hout- combinaties Eigen ontwerpen De wetenschap ontrafelt voortdurend nieu we geheimen over het universum en het leven dat in overvloed op onze planeet aan wezig is. Toch staan zowel wetenschappers als leken nog steeds voor fundamentele vra gen zoals: Hoe is het universum ontstaan? Wat was er daarvoor? Waarom lijkt het uni versum specifiek ontworpen te zijn om leven in stand te houden? Hoe is het leven hier op aarde ontstaan? In dit programma worden de bewijzen besproken die duiden op een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op de tussenkomst van een Intelligente Ontwer per. Dit onderwerp wordt op 19 juli om 21.00 uur behandeld in het programma "Ontwaakt Radio" op Radio Flakkee. De presentatie is in handen van Marjan van Peperstraten. Dinsdag om 16.00 uur wordt het programma herhaald. REG I STER ACCOUNTANTS Onder het motto 'Een zonnige toe komstvisie?' hebben de recreatieon dernemers uit de gemeente Goede reede, die zich verenigd hebben in de Veero een Beleidsplan opgesteld. In dit Beleidsplan wat officieel werd overhandigd aan wethouder T.A. Bakelaar geeft de Veero aan hoe het er momenteel voorstaat met de toe ristisch-recreatieve sector en hoe deze bedrijfstak zich in de toekomst verder kan ontwikkelen. De Veero heeft het initiatief tot het schrijven van een Beleidsplan genomen om bij te dra gen aan meer duidelijkheid over het toeris tisch-recreatieve product en de ontwikkelin gen hierin en anderzijds om te zorgen voor een duidelijke toekomstvisie, die tot op heden ontbrak. Dat duidelijkheid nodig is blijkt uit de cijfers die de Veero aanreikt over het belang van toerisme en recreatie voor de gemeente Goe dereede: "Toerisme en recreatie is sinds enkele decennia onlosmakelijk verbonden met de Kop van Goeree. Toerisme en recre atie op de Kop van Goeree zorgt voor circa 850 manjaren directe arbeid, 2,2 miljoen overnachtingen (meer dan Scheveningen en Den Haag samen) en draagt 42% van de lokale lasten. De sector is hiermee niet alleen de belangrijkste economische pijler van de gemeente Goedereede, maar heeft ook een belangrijke maatschappelijke bete kenis. Toerisme zorgt immers voor een com pleter voorzieningenniveau dan op basis van het lokale draagvlak mogelijk is en draagt bij aan het instandhouden van de streekeigen cultuur, erfgoed en landschap. Bovendien 2t)rgt het \ooi een beter imago en naamsbe kendheid van het gebied wat er vervolgens weer voor zorgt dat er investeerders aange trokken worden", aldus de Veero. Bedreigingen Toch zijn er volgens de Veero bedreigingen voor het toerisme in de regio, zo wordt de consument steeds kritischer en veeleisender. Er moet daarom zéker kwaliteit geleverd worden om deze consumenten 'vast te hou den'. De laatste jaren blijkt de concurrentie positie van de gemeente Goedereede ver slechterd te zijn als men dit vergelijkt met de ontwikkelingen in andere badplaatsen in Zeeland en Zuid-Holland. Verschillende van die badplaatsen hebben de afgelopen jaren alles op alles gezet om de kwaliteit te verbe teren en sinds kort wordt ook de concurren tie van de Belgische en Duitse kust zeer seri eus genomen. De Veero vindt dat de gemeente Goedereede momenteel achter loopt bij de ontwikkelingen en dit heeft als gevolg dat de concurrentiepositie 'zeer instabiel is'. Een andere bedreiging is het feit dat verre bestemmingen tegen steeds lagere tarieven bereikbaar zijn geworden. Ook het aan te leggen zeereservaat (waarvan de kans groot is dat het voor de kust van de gemeente Goedereede komt te liggen) kan als een bedreiging worden beschouwd. En zoals alle Hollandse badplaatsen is ook de Kop van Goeree zeer weersgevoelig. "Een zomerseizoen dat gekenmerkt wordt door regen betekent voor vele ondernemers een enorme afname van de bezettingsgraad", aldus de Veero. De genoemde bedreiging kunnen volgens de Veero niet of onvoldoende worden opgevan gen. Investeringen in de toeristisch-recre atieve sector zijn dan ook noodzakelijk geworden. Speerpunten De Veero laat het denkwerk niet alleen aan de bestuurders over. In het Beleidsplan noe men de recreatieondememers een aantal Wethouder Bakelaar en Van Oosterom nemen Tiet eerste exemplaar van het Beleidsplan met plezier in ontvangst uit handen van Patrick Polie, secretaris van de Veero. elders hun vertier gaan zoeken, waar derge lijke voorzieningen wel aanwezig zijn. Een ander speerpunt is al enige jaren het aan stellen van een ambtenaar recreatie en toe risme. "Vrijwel iedere kustgemeente kent een dergelijke ambtenaar in het ambtelijk apparaat van de gemeente, bijvoorbeeld de gemeente Westvoome die slechts 30.000 dagrecreanten kent (ter vergelijking: de gemeente Goedereede kent op sommige dagen zo'n 90.000 dagrecreanten). De amb tenaar recreatie en toerisme kan zich verdie pen in de toeristisch-recreatieve sector en daarbij subsidies verwerven, beleid ontwik kelen en kennis overdragen aan andere orga nen in de gemeente", aldus de Veero. Toekomstvisie Naast een uitgebreide profilering van de Vereniging geeft de Veero ook zicht op de toekomst af in een toekomstvisie. Hierin wordt ondermeer erop gewezen dat een hotel in de ogen van Veero op Ouddorp gewenst zou zijn. De vereniging pleit voor een mid denklasse hotel, wat plaats zou kunnen bie den aan bezoekers van Ouddorp die er maar voor een kortere tijd willen verblijven. Graag zag zij de vestiging van een hotel van uit de gemeente gestimuleerd. De Veero pleit verder voor het uitbreiden van het aan tal eenheden, omdat sinds 1963 dit aantal alleen maar is afgenomen. Uitbreiding van het aantal staanplaatsen zou ondermeer een groei van de werkgelegenheid, de economie en de inkomsten van de gemeente Goederee de tot gevolg hebben. In het Beleidsplan komen nog tal van andere zaken aan de orde, waaruit blijkt dat de ondernemers er alles aan willen doen om een zonnige toekomst voor hun sector te berei ken. Voor geïnteresseerden is het beleidsplan van Veero te downloaden vanaf de website: www.veero.info. Het Beleidsplan van de Veero voor de jaren 2005-2010 geeft tal van aanzetten om te komen tot een verbeterd recreatief-toeristisch product. speerpunten waarop de komende jaren moet worden ingezet om bij te dragen aan een beter toeristisch-recreatief product. Aller eerst dient men genoeg draagkracht te ont wikkelen voor de toeristische sector want volgens de Veero bestaat er nog onvoldoen de besef "dat de Kop van Goeree zonder toerist onmogelijk is geworden". Zo kent de begroting van de gemeente Goedereede nog altijd geen enkele post voor investeringen in de sector. En die investeringen zijn hard nodig want slechtweer voorzieningen zijn er niet voldoende aanwezig in de gemeente Goedereede. Het gevolg is dat de toeristen 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs of NVM Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Jonge Tel. (0187)6513 96 www.karels.coni Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud CARAVAN- EN CAMPERSERVICE £UROG/W/WnEB£OBUf Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website: www.caravanschadeherstel.nl Radio Superstar, de lokale omroep van de gemeente Middelharnis, is als eerste lokale oinroep van het eiland te beluisteren op het internet. Dit is voor lokale omroepen zeer zeldzaam. Luisteraars over de gehele wereld kunnen voortaan via www.radiosuperstar.nl naar deze Flakkeese favoriet luisteren, door op de knop Luisteren te drukken. Station manager Yoran Kipping: "Radio Superstar is een station dat er is voor haar luisteraars en door de uitzendingen op het internet hopen wij onze luisteraars iets extra's te kunnen bieden, namelijk een wereldwijde dekking van hoge kwaliteit. Er is veel waar dering binnen de gemeente Middelharnis voor de programma's en wij hopen dan ook dat mensen buiten onze gemeente optimaal kunnen genieten van Radio Superstar. We blijven ons natuuriijk wel op onze eigen gemeente richten, want dat is de taak van een lokale omroep." De intemetuitzendingen zijn op iedere computer met internetaanslui ting, ongeacht of deze op telefoonlijn of kabel is aangesloten te beluisteren. DIRKSLAND - Pohtiemensen van het dis trict De Eilanden hebben maandag twee jongens van veertien jaar uit Dirksland in de kraag gevat, die in de school 'het Start blok' de waterkraan hadden opengedraaid. Politiemensen hielden in de' buurt van de school extra toezicht in verband met over last van jongeren. Men hoorde dat er ver moedelijk jongelui in de school waren en op een gegeven moment renden er twee jongens weg. Binnen bleek dat de brand slang was opengedraaid en de zaak blank stond. Na enig zoeken in de omgeving werden de jongens aangetroffen. Ze hadden beiden natte broekspijpen. Ze bekenden verant woordelijk te zijn voor het waterballet. De twee zijn aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Aan de ouders van de jongens is een Haltverwijzingsvoorstel gedaan, hetgeen werd geaccepteerd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1