At ITIE 2 BETALEN r Met Wie??? kaarten Molendag Goeree-Overflakkee zet markante punten in het zonnetje 0900-8844 i i Woord I I Daad S Gerechtshof: poging moord met voorbedachte rade bewezen Extra Kerkdiensten Ger. Gemeente Diabetesvereniging op Toeristendagen chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hoüandse en zeeuwse eilanden Mannen aangehouden na mishandeling Kinderen gewond na aanrijding met bromfiets 14 t/m 20 jUü aTuin Twee visstropers aangehouden Verkeersactie Middelharnis Goeree A Overflakkee Goeree Overflakkee Martin J. veroordeeld tot negen jaar cel Oud Dirkslandse geslaagd Feest is een reden voor Wijziging Besluit vrij stelling beschermde dier- en plantensoorten 'De Bommelaeris nodig aan een opknapbeurt toe Uw woning of bedrijfspand verkopen? Dinsdag 13 juli 2004 77e jaargang nr. 7321 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-OverflaJdcee OUDDORP - Zaterdagochtend omstreeks half zeven werden drie mannen uit Ouddorp (20, 21 en 22 jaar oud) in hun woning aan gehouden nadat zij op de Dorpsweg drie mannen uit Rotterdam hadden mishandeld. Het drietal had eerder die ochtend drie Rot terdammers (17, 18 en 18 jaar oud) gevolgd vanaf een horecagelegenheid in Ouddorp, sprak hen in de Dorpsweg aan en begon de Rotterdammers plotseling te belagen. Hier bij liepen de slachtoffers diverse lichte ver wondingen op en werden eveneens hun fiet sen vernield. Politiemensen van het district De Eilanden stelden een onderzoek in, wat zaterdagochtend resulteerde in de aanhou ding van de verdachten. Zij werden naar het politiebureau in Hellevoetslui.s overgebracht waar zij in verzekering werden gesteld. MIDDELHARNIS - Vrijdagavond omstreeks kwart over negen raakten een der tienjarig meisje uit Middelhamis en een veertienjarige jongen uit Den Bommel licht gewond na een aanrijding op het Beneden Zandpad. Surveillerende politiemensen zagen dat een 17-jarige bromfietser uit Dirksland met hoge snelheid het trottoir afreed, de macht over het stuur verloor en vervolgens tegen de twee kinderen aaiu-eed. De kinderen werden met diverse verwondin gen naar het Dirkslandziekenhuis vervoerd. De bromfietser werd aangehouden en ter controle naar het Dirkslandziekenhuis gebracht. Verkeerscontrole GOEREE OVERFLAKKEE - Surveilleren de politiemensen van het district De Eilan den hielden vrijdagochtend en -middag ver keerscontroles op diverse locaties in Goeree Overflakkee. Tussen tien en drie uur werden 63 voertuigen gecontroleerd waarna acht processen-verbaal werden opgemaakt voor het niet dragen van de autogordel, een verlo pen APK en onverzekerd rijden. Deze week hebben we bij EuropaTuin Dirksland een super aanbieding. Alle soorten vijvervissen tegen bodemprijzen. Kom dus snel kijken bij EuropaTuin Dirksland! EUROPA UIN DIRKSLAND.VROONWEG 23,0187-6013! DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND *s'<*^'2'Sij' OUDE TONGE-Woensdag 14 juli, 19.30 uur, ds. W. Harinck. OUDDORP - Woensdag 14 juli, 19.30 uur, stud. J. van Belzen. OOLTGENSPLAAT - Woensdag 14 juli, 19.30 uur, ds. G. Clemens. MELISSANT - Donderdag 15 juU, 19.30 uur, ds. J. Schipper. .OOLTGENSPLAAT - Personeel van de Milieupolitie hield donderdagmiddag, samen met collega's van het Bureau Natuur van de provincie Zeeland, in Ooltgensplaat twee visstropers, een 58-jarige man uit Schijndel en een 60-jarige man uit Made, aan. De beide als notoire visstropers bekend staande mannen bleken in het bezit van een aantal zakken met daarin in totaal zo'n veer tig grote snoekbaarzen. Omdat er door hen beiden maar drie snoek baarzen per persoon mochten worden gevan gen werden de vissen in beslag genomen. Dat gebeurde ook met hun motorboot, hen gels en schepnetten. Na opgemaakt proces verbaal werden zij in de loop van de middag weer op vrije voeten gesteld. MIDDELHARNIS - Politiepersoneel van het Bureau Middelharnis (district De Eilan den) hield donderdagmiddag tussen twee en zes uur een verkeersactie in en rond Middel hamis. Een politieman in een niet als politie wagen herkenbare auto constateerde al sur veillerend de overtredingen, waarna de auto mobilisten vervolgens door geüniformeerde politiemensen werden aangehouden. In totaal werden zeventien bekeuringen uitge schreven voor snelheidsovertredingen, niet handsfree bellen, geen gordel om, geen ver zekering en verlopen apk. CM DO ca ro Het Gerechtshof in Den Haag heeft afgelopen vrijdag de 61-jarige Martin J. in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelij ke gevangenisstraf van negen jaar. Aansluitend op het vonnis van de rechtbank in Rotter dam, acht nu ook het gerechtshof wet tig en overtuigend bewezen dat Mar tin J. op donderdagavond 21 maart 2002 de Ouddorper Bram Bom voor zijn woning een kogel door het hoofd heeft geschoten in een poging hem te vermoorden. Het Hof gaf Martin J., wegens poging moord met voorbedachten rade, in een bikkelhard vonnis, meer dan het dubbele van de vier jaar die de Rotterdamse rechtbank hem vorig jaar had gegeven. Ook moet Martin J. Bram Bom alvast een voorschot van vijfduizend euro smartengeld betalen. Als hij dat niet kan of niet wil, dan krijgt hij bovenop de negen jaar nog honderd dagen extra celstraf, zo oordeelde het Hof. "Voor verhaal op de materiele schade kan het slachtoffer bij de civiele rechter terecht", aldus de fungerend voorzitter, mevrouw mr. B.A. Stoker-Klein. Volgens het Hof was het motief van de aan slag een pijnlijk en langslepend familiecon flict, waarbij men geen andere uitweg zag dan het slachtoffer van het leven te beroven. Leugenachtige verklaringen Het Hof liet niet onvermeld dat de voorbe reiding van de moordaanslag in familiekring was besproken en dat Martin J. in maart 2002 vervolgens vanuit zijn toenmalige woonplaats Poroszlo in Hongarije meer dan duizend kilometer had gereden met het doel zijn ex-zwag?r van het leven te beroven. "Hij had zich onderweg nog tientallen keren kunnen bedenken." Het werd Martin J. bovendien zwaar aangerekend dat hij op allerlei manieren had geprobeerd, om met leugenachtige verklaringen en aan het Hof overgelegde stukken, het slachtoffer zwart te maken en dat hij beweerde Hongarije niet te zijn uitgereden, terwijl uit de gescande grensgegevens, zijn gepeilde mobiele tele foon, het pohtieonderzoek en getuigenver klaringen het tegendeel bleek. Martin J. heeft echter steeds ontkend. Hij hield vol dat Bom hem een oor wilde aan naaien. Het Hof dacht daar anders over. Ook werd de rol van de verdediging aan de kaak gesteld. Advo caat mr. Bart Nooitgedagt had in hoger beroep, ondanks klemmend protest van het slachtoffer, gebruik gemaakt van zeer per soonlijke en medische gegevens die van het slachtoffer uit zijn woning waren gestolen. Hij had er zelfs niet voor teruggedeinsd om op de zitting van 25 juni jl. het slachtoffer te beledigen. "De heer Bom, is door de verde diging gedemoniseerd. Op alle mogelijk manieren werd daarnaast getracht twijfel en verwarring te zaaien, waardoor nog meer zout is gewreven in de flinke wond van het slachtoffer" aldus het Hof Mr. Nooitgedagt had op de valreep nog een aantal verzoeken ingediend, maar de rechter liet afgelopen vrijdag weten dat die allemaal waren afge wezen. De rechter stelde voor om de motive ring daarvan in de rechtszaal voor te lezen, maar mr. Nooitgedagt wilde dat niet en ver zocht het Hof de inhoud daarvan hem per fax mede te delen. Martin J. had op het laatste moment besloten de uitspraak niet te willen aanhoren, waardoor het voor hem reeds geregelde transport van Rotterdam naar Den Haag moest worden geannuleerd. De uit spraak van het Hof is conform de eis van Advocaat-Generaal van het Openbaar Ministerie. De Diabetesvereniging Nederland, afdeling Goeree-Overflakkee heeft een stand op de toeristendagen in Ouddorp op woensdag 21 juli en woensdag 11 augustus. De vereniging staat voor u klaar met het nieuwste foldermateriaal op alle gebieden waar de diabeet mee te maken krijgt. Ook willen zij u graag inschrijven als lid van de grootste patiëntenvereniging van Nederland, welke onder andere verzorgd:: het diabetes maandblad, folders, boeken over voeding en diabetes-verzorging, brochures, cursussen, video's, dvd's, een jongerenblad met websi te sugar.nl en een kinderblad met website sugarkids. Tijdens deze toeristendagen wordt er ook een prikactie gehouden om de onbekende Diabeet op te sporen. Na het invullen van een 10-vragen-lijst weet u of u tot de risi cogroep behoort. Uw bloedglucose wordt dan door ons gratis gecontroleerd met een directe uitslag. Voor persoonlijke adviezen en voorlichting over de diverse soorten meters staat de medewerkers van de vereni ging voor u klaar. Arianne Pannekoek, oud-inwoonster van Dirksland en oud-leerlinge van o.a. het VBO Groen College te Sommelsdijk heeft op 9 juli aan de Stoas Hogeschool te Dronten de ingenieurs-titel behaald en is tevens 2e graads bevoegd docent met als hoofdvak Dier en Educatie in de Agrarische Sector. Dinsdag 13Juliom 18.00 uur is Yvonne van de Heuvel weer in de studio van Radio Flak- kee. Zij werkt op een accountantsbureau in Dirksland en is deskundig op financieel gebied en alles wat daarom heen gebeurt. Zij geeft dinsdag in een nieuwe aflevering van het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee informatie over notarissen, testa menten enz. Wat is verstandig om over na te denken en welke acties moet je onderne men? Zij geeft adviezen waar u over na kunt denken en die u misschien heel goed kan gebruiken. 'Met Wie???' is een programma van Carla en Jan Hersbach. Woensdag om 18.00 uur wordt het programma herhaald. Radio Flakkee is op heel Goeree-Overflak kee te ontvangen via de kabel op 107.1 MHz en via de ether op 105.3 en 105.9 MHz. Gebr. de Waal Drukkerij Sommelsdijk (0187)47 10 20 algemeen® gebr-dewaal.com De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met een wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Met de wijziging worden knelpunten opgelost die bestaan bij regulier beheer, gebruik en onderhoud en bij ruimtelijke projecten als gevolg van de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. Bij veel van dergelijke werkzaamheden of gebruik is het niet langer nodig om een ontheffing aan te vragen om bijvoorbeeld beschermde dieren te verstoren of beschermde planten te maaien. In plaats hiervan gaat een vrijstelling geldeii. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstel ling is het wel nodig om te werken volgens Zaterdag was het een uitgelezen dag om de molens op Goeree-Overflakkee in het zonnetje te zetten. Ieder jaar houdt Molenstichting Goeree-Over flakkee in juli de eilandelijk molen dag. Het was ideaal weer voor dit eve nement: De zon liet zich vrijwel de gehele dag zien en er stond een behoorlijke bries, zodat de 'blikvan gers' van de dorpen naar hartelust konden draaien. Veel passanten maakten van deze gelegenheid gebruik om de molens eens van bin nen te bekijken. Eilanden Nieuws bezocht korenmolen 'De Bommelaer' aan de Molendijk in Den Bommel. Al jarenlang blijkt dat de molens visueel een belangrijke plaats innemen in de dorpen van Goeree-Overflakkee. Meestal worden van veraf al de draaiende molens waargenomen, die al eeuwen lang de contouren van de ver schillende dorpen bepalen. Toch lijkt het erop dat de molens iets van hun vooraan staande positie langzamerhand gaan inleve ren. Verschillende keren is er ook in de gemeenten op Goeree-Overflakkee nogal eens een discussie over de zogenaamde 'molenbiotoop'. In deze molenbiotoop wor den eisen gesteld voor de 'leefomgeving' van de molen. Zo is er geregeld op welke afstand van de molen er gebouwd mag wor den en welke hoogte die bebouwing mag hebben. Ook zijn er regels voor de begroei ing in de omgeving van de molens. Dit alles wordt gedaan om de molens zoveel mogelijk ruim baan te geven, waarbij ze optimaal van de wind gebruik kunnen maken. De omge ving van 'De Bommelaer' noemt molenaar Jan Mulder goed. Wel kijkt hij met zorg naar de groeiende bomen in de nabijheid van de molen, die niet alleen het zicht gaan belem meren maar hij vreest dat in de toekomst ook de wind vang minder zal worden. Vervanging wieken Toch is het verliezen van de windvang niet het enige wat het molenaarsechtpaar van Den Bommel zorgen baart. In tegenstelling tot veel andere molens op Goeree-Overflak kee kan 'De Bommelaer' momenteel niet De molenaars Mulder voor 'hun' 'Bommelaer'. haar portie koren maaien en dit heeft ver schillende oorzaken. Het blijkt dat de molen stenen van de molen niet meer de voor het malen benodigde bewegingen kunnen maken. Doordat een balk is verzakt kunnen de stenen niet meer langs elkaar bewegen. Graag zou de molenaar van deze grondzeiler hiervoor de nodige reparaties laten verrich ten. Ook blijkt dat de wieken van de molen nodig aan vervanging toe zijn want op ver schillende plaatsen blijkt het hout verrot te zijn en dit laatste kan wel eens gevaar ople veren. "Voordat we met de molen gaan draaien halen we eerst de loszittende stuk ken van het houtwerk van de wieken af. Anders zouden er wellicht ongelukken kun nen gebeuren door stukken hout die tijdens het draaien van de molen afvliegen. En dit moet voorkomen worden, zéker omdat de molen langs een druk bereden weg staat", aldus Mulder. Momenteel ontbreekt het de Molenstichting nog aan voldoende financiën om 'De Bom melaer' een fikse opknapbeurt te geven. Op deze foto is duidelijK ie zien am ae menen van ae muien m Den Bommel nodig aan ven'angiiii; Me zijn. -een door de minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaUteit- goed te keu ren gedragscode. Heen als het gaat om bepaalde veel voor komende soorten is het niet nodig volgens een dergelijke gedragscode te werken. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Volgens Mulder lijkt het erop dat de interes se voor de instandhouding van de diverse molens bij de gemeenten geen grote priori teit meer heeft. Hij pleit er dan ook voor dat zowel de gemeenten als de provincie duide lijkheid scheppen in verband met het behoud van de molens. Graag zou hij zien dat de gemeenten op Goeree-Overfliütkee alles op alles zouden zetten om de molens voor de streek te behouden. Toch wil het echtpaar Mulder geen 'negatief verhaal' over de molen van Den Bommel. Want voor hen én de bezoekers van de molen was het zaterdag weer genieten. De bezoekers van 'De Bommelaer' kwamen van heinde en verre. Zo was er een molenaar uit Dordrecht, die zijn collega's op Goeree- Overflakkee kwam opzoeken, evenals een molenaar uit Hoofddorp. Ervaringen en ansichtkaarten van de molens werden uitge wisseld en men schakelde onmiddellijk over op het molenaarsjargon. Sloopvergunning De huidige molen van Den Bommel werd gebouwd in het jaar 1735. Voor die tijd stond er al een standerdmolen, die waar schijnlijk tussen 1620 en 1630 werd gebouwd. Enkele onderdelen van die eerste molen zijn nog terug te vinden in "De Bom melaer'. Aanvankelijk werd met behulp van twee koppels maalstenen granen gemalen. Nu resteert er nog één koppel. Het voortbe staan van de molen heeft evenals andere molens op Goeree-Overflakkee aan een zij den draadje gehangen want in de zestiger jaren was de molen zo bouwvallig dat er zelfs een sloopvergunning voor was afgege ven. De opgerichte 'Stichting tot behoud der Flakkeese Molens' de voorloper van de hui dige Molenstichting stak hier een stokje voor en kocht in 1967 de molen aan. De naamloze molen kreeg na de restauratie in 1971 de naam 'De Bommelaer'. Niet iedere molen kon voor het nageslacht behouden blijven en vielen onder de slopershamer. Zo waren er in 1895 op Goeree-Overflakkee nog 20 windmolens. Inmiddels is dit aantal fors afgenomen en restten er nog maar twaalf, waarvan er elf in beheer zijn van Molenstichting Goeree-Overflakkee. De gevelsteen in de molen herinnert nog aan de eerste steenlegging in 1735: "Laurens Fritsert en Johanna Fritsert Stigter en stigte- res. Pieter Radestijn heeft den eersten steen gelyt den 28 april 1735". In de gietijzeren bovenas (uit 1877) is eveneens een opschrift aangebracht, waarin opmerkelijke 'fouten' staan. De plaatsnaam van de fabrikant uit Dordrecht, Penn Bauduin, is verkeerd gespeld. De 'ch' is vervangen door een 'g' en de 't' is ondersteboven ingegoten. Op verschillende plaatsen in de molen zijn nog inscripties aangebracht door vorige molenaars, zoals te zien is in de stenen aan de buitenkant. Op de balken in het binnenste van de molen vindt men nog de data van 'zware orkanen' die het Flakkeese land trof fen. Jan en Marja Mulder verklaren dat ze altijd wel iets met molens hebben. "Toen ik vroe ger in Middelhamis op school zat ging ik in de pauze altijd mijn brood opeten bij de molen aan de Langeweg in Middelhamis". Ook mevrouw Mulder blijkt in de ban te zijn van het molenaarsbestaan, want zij heeft verschillende molenaarscursussen gevolgd. Het valt hen op dat tijdens de Molendag veel oudere mensen de molen bezoeken. "Deze mensen hebben er een andere band mee dan de jongeren, want de ouderen weten nog van een tijd dat de molens heel belangrijk waren voor de dorpen". Het echtpaar hoopt dat de jongeren wel geïnteresseerd blijven of zullen worden in deze markante punten van de dor pen van Goeree-OverflaJdcee. Want deze monumenten dienen zéker voor de streek behouden te blijven.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1