POLITIE Met Wie??? Akkoord over aanleg Tweede Maasvlakte; 750 hectare natuur- en recreatiegebied Veel symboliek in kunstwerk 'Komen en Gaan' op Havenhoofd 0900-8844 www.buijze.nl met koninidijli bezoek 5^2 f)^ö EiiAnDEn-niEuws Eerste braderie in Middelhamis kievit warmte Strengere Europese regels voor zwemwater 15e Ouderendag Middelhamis op de rails Verbeelding en fantasie van toeschouwer wordt gestimuleerd" Tête-a-Tête PvdA vraagt geld voor opvoedingsbureaus Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Kind gewond na trap paard Agenten gewond na aanhouding Alcoholcontroles Lezers van weten het BETER. Het Rijk, de provincie Zuid-Hol land, de Stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam tekenen vandaag het bestuursakkoord 'Project Mainportontwikkeling Rotterdam' (PMR). Daarin staan afspraken over de financiering en de uitvoering van de drie deelpro jecten: de aanleg van de Tweede Maasvlakte, inclusief natuurcom pensatie; de aanleg van 750 ha natuur- en recreatiegebied; projec ten op bestaand Rotterdams grondgebied. Uw woning of bedrijfspand verkopen? Met ingang van 2015 komen er stren gere Euorpese regels voor zwemwater. Dat hebben de Europese ministers van milieu vandaag in Luxemburg besloten. 'Een dag om naar uit te kijken Vorige week was het zover: Het kunst werk aan het eind van het Haven hoofd in Middelhamis - de 'Palm boom' - werd officieel 'onthuld'. Gebiedsgedeputeerde, de heer L.E. van der Sar, was naar Middelhamis gekomen om de officiële handeling te verrichten in het bijzijn van onder andere burgemeester mevrouw G. de Vries en de ontwerper van het kunst werk, de heer Jan Samsom. Goede relatie Hardhouten 'tafelbankje'. 167 cm breed. wwvy.europatuin.nl EUROPA UIN Bij de behandeling van de voorjaars nota in de Provinciale Staten heeft de PvdA-fractie meer aandacht gevraagd voor zorg in de samenle ving. De PvdA legt speciale accenten bij Jeugdzorg, Integratie, Ouderen en Wijkeconomie. Fractievoorzitter Martin Huls: 'Er ligt nu te veel nadruk bij zaken als mobiliteit en ruimtelijke ordening'. actief in beeld en geluid Dinsdag 6 juli 2004 77e jaargang nr. 7319 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee HERKINGEN - Donderdagmiddag raakte een zevenjarig meisje uit Herkingen gewond na een ongeval op de Klinkerlandseweg. Het kind was aan het spelen in de wei nabij haar woning en werd plotseling door een paard in het gezicht en de buik geschopt. Het slacht offertje liep onder meer ademhalingsmoei lijkheden op en moest ter plaatse worden behandeld door personeel van de traumahe likopter en de ambulancedienst. Vervolgens werd ze overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. OOLTGENSPLAAT - Politiepersoneel van het district De Eilanden hield zaterdagavond omstreeks half twaalf in een wijkgebouw in de Van Weelstraat te Ooltgensplaat een 30- j;u-ige man uit Ooltgensplaat aan. De ver dachte had kort daarvoor een man met een bierglas in het gezicht gestoken. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich hevig en moest gebruik worden gemaakt van pep- perspray. Twee politiemensen liepen lichte verwondingen, waaronder kneuzingen, op. De 3()-jarige man werd overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Tussen vrijdagavond twaalf uur en zaterdag morgen kwart over één hield de politie op diverse locaties in Middelhamis alcoholcon troles. In totaal moesten 30 automobilisten een blaastest afleggen, waarvan er één met een slok te veel op achter het stuur zat. MIDDELHARNIS - Tussen vrijdagavond twaalf uur en zaterdagmorgen kwart over één hield de po/itie op diverse locatie.s in Middelhamis alcoholcontroles. In totaal moesten dertig automobilisten een blaastest afleggen, waarvan er één met een slok te veel op achter het stuur zat. Vrijdag 9 juli wordt de eerste braderie gehouden in het kader van de Diekdagen. Op de braderie zijn een speciaal geselec teerde groep standhouders uitgekozen die hun waren op de D'n Diek presenteren. Ook zullen sommige winkeliers hun artikelen in eigen standjes presenteren. Op de eerste Diekdag wordt een straatvoet- baltoemooi georganiseerd met MSV&AV Flakkee een straatvoetbaltoemooi. Het toernooi vindt plaats in de vorm 4:4, maxi maal mogen vijf spelers per team worden ingeschreven. Inschrijven is mogelijk in drie leeftijdscate gorieën: lOt/m 13jaar, 14t/m IVjaaren 18 jaar en ouder. Er is maximaal plaats voor zestig teams. Verder informatie verleent J. Mastenbroek; telefoon 0187-482253. Verder heeft Overweel Garantiemakelaars nog een verrassing: "De mensen zullen het niet geloven de echte Koninklijke hoogheid Maxima en Maxipa zullen onder strenge beveiliging een kijkje komen nemen op de eerste braderie van Middelhamis. Als het goed is zullen zij arriveren rond de klok van 19.00 uur, wij verwachten een gro te opkomst. Het persoonlijk ontvangst zal plaatsvinden op dè Lijnbaanstraat 19 te Middelhamis waar zij Overweel Garantiemakelaars zul len gelukwensen met hun één jarig bestaan in Middelhamis. Het belooft een groot feest te worden." Op dinsdag 6 juli wordt tussen 18.00 uur en 19.00 uiu- weer een nieuwe aflevering van het programma "Met Wie???" uitgezonden op Radio Flakkee. In deze uitzending komt Wim Bruggeman e.e.a. vertellen over de Prins MauritsschooJ in Dirksland. Wim is de directeur van de school. Hij vertelt o.a. over de geschiedenis van de school en de verhuizing naar het nieuwe onderkomen. Ook legt hij uit waarom hij voor het beroep van onderwijzer heeft gekozen. De presen tatie is in handen van Carla Hersbach. Het programma "Met Wie???" is via de kabel te beluisteren op heel Goeree-Overflakkee op 107.1 MHz en via de ether op 105,3 en 105.9 MHz. De herhaling is op woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur. In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de Staat voor 500 miljoen euro nieuwe aande len in het Havenbedrijf Rotterdam neemt, waarmee het Rijk maximaal 1/3 van de aan delen in handen heeft. Dè gemeente Rotter dam behoudt het meerderheidsbelang in het Havenbedrijf. Met Rotterdam is afgespro ken dat de belangrijkste aandeelhoudersbe- sluiten door het Rijk en de gemeente Rotter- dam samen worden genomen. Daarnaast is afgesproken dat het Rijk 726 miljoen euro beschikbaar stelt voor de zee wering van de Tweede Maasvlakte. Ook worden in het bestuiu-sakkoord afspraken gemaakt over de financiering en de uitvoe ring van het project 750 hectare natuur- en recreatiegebied en het project Bestaand Rot terdams Gebied. Het zeereservaat, dat geldt als compensatie voor de schade door de landaanwinning, wordt het eerst aangelegd. In 2006 volgt de aanleg van de zeewering. In 2010 kan het eerste bedrijf zich op de Tweede Maasvlak te vestigen. Brouwersdam Het Havenbedrijf Rotterdam gaat deTweede Maasvlakte van ongeveer 1800 hectare aan leggen; 1000 hectare is bestemd voor bedrij ven in onder andere de overslag, distributie en chemie. De natuurcompensatieprojecten zijn het zeereservaat, een nieuw duingebied voor de kust van Delfland en een zeereep op de Brouwersdam en zo nodig ook op de Tweede Maasvlakte. Het Rijk draagt 45 mil joen euro bij aan de natuurcompensatie. Om de leefbaarheid in de regio te verbeteren wordt in totaal 750 hectare natuur- en recre atiegebied aangelegd in de Rotterdamse regio. Het Rijk stelt hiervoor 139 miljoen euro beschikbaar. De provincie Zuid-Hol land, de stadsregio Rotterdam en de gemeen te Rotterdam dragen samen nog eens 36 mil joen bij. Er komen drie natuur- en recreatie gebieden: twee ten noorden van Rotterdam, die zorgen voor een verbinding mssen Mid den-Delfland en het Rotteraerengebied (samen 150 hectare) en een groot gebied ten zuiden van Rotterdam op Midden-IJssel- monde (600 hectare) de provincie is verant woordelijk voor de uitvoering. Ook wordt de leefbaarheid verbeterd door de maatregelen in Bestaand Rotterdams Gebied zoals de bouw van geluidsschermen en rivierparken. Deze investeringen kosten ongeveer 176 miljoen euro. De afgelopen maanden is intensief onder handeld. Doel was om te komen tot heldere afspraken over de uitvoering, om de onlos makelijke samenhang tussen de PMR-pro- jecten te garanderen, en om een forse inzet te realiseren van de regionale partners. De uit komsten van de onderhandelingen zijn op hoofdlijnen vastgesteld in een bestuursak koord. Het kabinet. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het college van Burge meester en Wethouders van Rotterdam heb ben met dit bestuursakkoord ingestemd, en vandaag ondertekend. Het komende halfjaar wordt verder gewerkt aan een definitieve uitvoeringsovereenkomst. Provincie Zuid-Holland De provüicie Zuid-Holland is verantwoorde lijk voor de aanleg van de 750 hectare nieu we namur- en recreatiegebied. Het project is in zijn omvang uniek voor Zuid-Holland. Het is bijzonder dat in deze provincie in één keer zoveel natuiu:- en recreatie gerealiseerd wordt. Zuid-Hollandse gedeputeerde voor het Rijnmond gebied F.D. (Erik) van Heij- ningen is tevreden met het nu bereikte resiü- taat. "Op naar de daadwerkelijke realisatie van 750ha extra natuur in het belang van een goed werk- en leefklimaat", aldus de gede puteerde. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-47655.5 Industrieweg 44 3241 MA Middelhamis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@kievitwarmte.nl www.tdevitwarmte.nl INKOMENS- EN VE RM OGENSP L.4N N I NG Met de nieuwe Europese regels wordt de gezondheid van zwemmers in binnenwater en kustwater beter beschermd. Het huidige voorstel kent 4 klassen: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht zwemwater. Volgens de huidige Europese regels is het risico op een maagdanninfectie 12-15%. Met de nieuwe Europese regels wordt het risico op een maagdarminfectie terugge bracht tot 2-3% voor de categorie uitstekend en tot circa 11 voor de categorie aanvaard baar. Nederland is een voorstander van strengere normen voor zwemwater om daarmee de gezondheid van zwemmers beter te bescher men. Tegelijkertijd heeft Nederland er voor gepleit dat de nieuwe Europese regels uit voerbaar, handhaafbaar en haalbaar moeten zijn en dat er geen disproportionele kosten moeten worden gemaakt om de zwemwater kwaliteit te verbeteren. Deze wensen zijn in het nieuwe voorstel opgenomen. Nederland zal extra maatregelen moeten nemen om de zwemwaterkwaliteit te verbe teren. Zo moeten de lozingen van ongezui verd afvalwater en riooloverstorten verder worden teruggedrongen. Naar verwachting zullen in Nederland 8% van de zoetwaterlocaties en minder dan 2% van de zoutwaterlocaties niet voldoen aan de strengere Europese regels in 2015. Volgens een studie van RIZA is de helft van deze locaties oplosbaar, terwijl er voor sommige locaties in bijvoorbeeld de Randmeren en IJsselmeer geen haalbare en kosteneffectie ve maatregelen mogelijk zijn. Dat betekent dat daar mogelijk een zwemverbod moet worden ingesteld. In Nederland wordt naar schatting jaarlijks 2.5 miljoen keer gezwommen. Ongeveer 100.000 mensen lopen daarbij een maag darminfectie op. Het was Lokaal Ouderenwerk de afgelopen twee jaar onmogelijk om de traditionele Ouderendag uit te voeren maar dit jaar komt het er weer van! En wel op 21 oktober a.s., groter van opzet en inhoud, terug in recre atiecentrum 'de Staver'. Ouderendag biedt het publiek een volle dag zinnig plezier: 55-f-sport zoals bowlen, tennis, tafeltennis, Jeux'd'BouUes, fietstocht van 3VO, biljar ten, gymnastiek, koersbal, een Oud Hollands spelencirquit, enz. Ouderendag biedt een uit gebreide informatiemarkt over levenszaken van senioren, zoals: oogtest, gehoortest, geheugentest, hulpmiddelen, voeding, gezondheid, energie, vakanties; wonen, zorg en welzijn en ook belangenverenigingen. Ouderendag biedt een uitgebreide hobby- creativiteitsmarkt over zeer uiteenlopende Het mim zes meter hoge kunstwerk is een blikvanger aan het eind van de wandelroute op het Havenhoofd. De ontwerper, kunste naar Jan Samsom legt uit dat het beeld bestaat vijftien identieke elementen die zijn vervaardigd uit gepolijst blauw granito. Bovenop deze 'stam' is de kroon van het beeld bevestigd. De kroon bestaat uit zeven identieke roestvrijstalen vissen, die allemaal een andere richting uitwijzen: sommigen met de staart naar binnen en anderen met de staart naar buiten. In het donker wordt het kunstwerk verlicht door een schijnwerper vanuit de bestrating. Door het licht van onder te laten komen ont staat er een mysterieus effect. "De contouren keren zich als het ware om, waardoor het beeld wordt opgetild en lijkt te gaan zwe-' ven". De kunstenaar verklaart dat hij zich heeft laten inspireren door het water en de historische bedrijvigheid die de sfeer van de plek bepalen. "Gekoppeld aan het water speelden de eindeloze ruimte en de wind een belangrijke rol. Bij de bedrijvigheid waren het vooral de (voormalige) visserij en het reizen. Het 'komen en gaan' van schepen, vis en mensen. Het beeld als geheel werkt als een baken en vormt een extra aanleiding om het Havenhoofd op te wandelen. Markante punten Burgemeester mevrouw De Vries verzeker de dat dit kunstwerk past in het besluit van de gemeente om op markante punten in de gemeente Middelhamis kunstobjecten te plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn 'de naald' bij de rotonde waar men Middelhar- nis binnenkomt en in 'De Westplaat'. Toen in september 2001 door het college een bedrag van honderdduizend gulden beschik baar werd gesteld voor een kunstobject op het fraai ingerichte Havenhoofd, werd gesteld dat het object een sterke relatie met de omgeving moet uitstralen en dat het tot de verbeelding moest spreken van een ieder die daar zo nu en dan vertoeft. Mevrouw De Vries verzekerde dat dit geen eenvoudige opgaaf is, "als je nagaat wat een verscheide nheid aan individuen zich hier zowel door de Week als gedurende het weekend ophoudt: van de hangjongeren tot de zondagmorgen- ploeg voor een bakje op 't Hoad; van zwem- jeugd tot aan de moeders met de kinderwa gen en van hengelaar tot watersporter". De opdracht van het college werd als een uit daging gezien, want maar liefst 134 beelden de kunstenaars hebben hierop gereageerd. Er werd een werkgroep ingesteld die bestond uit de kunstenaars Van Willigen en DoUe- slager, de stedebouwkundige De Graaf, de landschapsarchitect Van Loon en de beleids medewerker R.O. de heer Van Rossum. Deze werkgroep bewees dat de samenstel ling van de commissie een goede mix was van artistieke en ruimtelijke kwaliteit. Uit de drie geselecteerde kunstenaars werd de heer Samsom gekozen om zijn ontwerp te realiseren. "Hij heeft naar de mening van de corrmiissie en het college van B. en W. via Oemensgeciepureerile J.h. van iter ^"xir veegt de plaquette seltoon. Rechts naast burgemeester De Vries de kunstenaar Jan Samsom. zijn kunstwerk op een uitstekende en fanta sievolle wijze tot uitdrukking gebracht, wat de functie van het Havenhoofd en zijn omge ving was en is en in de toekomst zal zijn en waar ook de verbeelding en de eigen fantasie van de toeschouwer wordt gestimuleerd", aldus burgemeester De Vries. Gedeputeerde Van der Sar, was uitgenodigd om de officiële onthulling te verrichten. Want ook de provincie had met een subsidie bijgedragen aan de ontwikkeling van het kunstwerk. Hij wees op de goede relatie die er is tussen de gemeente Middelhamis en de Provincie Zuid Holland. Hoewel het kunstwerk al geruime tijd het Havenhoofd in Middelhamis siert was het er nog nooit van gekomen om het officieel te onthullen. Het bleek een te grote klus te zijn om de 'palm' in te pakken en daarom werd Van der Sar uitgenodigd om een plaquette, die voor het kunstwerk in de grond was aan gebracht, schoon te vegen. Nadat de bedek king was verwijderd kwam het opschrift tevoorschijn. 'Palmvissen Het beeld wil een verband leggen tussen Verleden - visserij Heden - recreatie Toekomst - de imaginaire reis. Jan Samsom 2003 hobby's. U kunt genieten van een uitgebrei de voortreffelijk Oud-Hollands lunchbuffet. En natuurlijk wordt deze dag op bijzondere wijze afgesloten met... (Dat blijft nog even een verrassing) Ouderendag wordt mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van het vrijwilli- gersteam 'extra activiteiten' en de sponsors. De kaartverkoop start vanaf 1 september a.s. Zorg dat u er bij bent! Wilt u nu al meer weten over Ouderdag 2004? Of heeft u ook een bijzondere hobby? Bel dan eens naar de Slichting Companen Lokaal Ouderenwerk Middelhamis, tel.: 0187-483366, of mail naar G.vanMiddelkoop® Stichting Companen.nl. Welzijn versterkt! OHWSLAND.VROOhWEG 23,0187.601354. ^^tJDERDAG +VmOAG KOOPAVOND De PvdA vraagt aandacht voor opvoedings ondersteuning aan allochtone ouders. In veel allochtone gezinnen is ondersteuning nodig bij de opvoeding van hun schoolgaande kin deren. Het JSO (Jeugd, Samenleving en Opvoeding) verzorgt voor de provincie de opvoedbureaus, oudercursussen en een flink aantal specifieke projecten op het gebied van opvoedondersteuning aan mim 17.000 ouders, kinderen en jongeren en geeft ook trainingen aan beroepskrachten. Door bezui nigingen staat in een aantal gemeentes het werk onder drak, of is al verminderd. De PvdA wil financiële mogelijkheden om de activiteiten uit te breiden. Ook is Partij van de Arbeid van mening dat het opvoedtalent van sommige pleegouders beter benut kan worden door een betere honorering. Er bestaan nu te weinig moge- COMBI II k lijkheden om de kosten voor pleegzorg te dekken uit andere vormen van gespeciali seerde jeugdhulpverlening. Daarom ver zoekt de fractie GS aan te geven hoe het gespecia- hseerde (betaalde) pleegouderschap in de provincie Zuid-Holland vorm zou kunnen krijgen en hoe dit gefinancierd zou kunnen worden. Als een mogelijkheid wijst de PvdA op experi menten die in Noord-Brabant lopen met een gespecialiseerde vorm van pleegzorg, waar bij de pleegouders een soort professional worden en daar ook naar betaald krijgen. DIRKSLAND - Woensdag 7 juli, 19.30 uur: ds. P. Melis. MIDDELHARNIS - Woensdag 7 juli, 19.30 uur: ds. W. Harinck. OUDDORP - Woensdag 7 juli, 19.30 uur: ds. M.J. van Gelder. OUDE TONGE - woensdag 7 juli, 19.30 um, ds.J. W. Verweij.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1