De bakens PWLITIE \>A- ^Kwallteitsslag om trots op te zijn voor jachthaven Stellendam' Wegafsluiting A15 worden verzet Moordaanslag ■^Minnaard II 3252 Q,6 Eben-Haëzerschool bedankt... Aanleg nieuwe verbindingsweg tussen Oude Nieuwlandseweg en Vrijheidsweg DoRROSTRimK De makelaar die weet wat er te koop is j^S Visser Visser Beroep aangenomen Beroepen te Melissant Ontmoet Ricardo Esquivia in Ouddorp Karels Autoschade Verkeerscontrole Ingezonden: Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl actief in beeld en geluid (0187)68 47 21 r^ Spuiten MAKELAARDIJ ERA Belo'^ (0187) 47 02 72 of (0187) 68 45 45 www.cormelissant.nl lOmUTEITSMNTljyjVL Nijverheidsweg 4, Dirksland I Eén vertrouwd adres I voor al uw rijplezier! I Autobedrijf Cor Melissant I 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewlelers 0187-6017 06 ■www.dereusvastgoed.nl BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD» TEL 0342-405 140 Bruggenbouwer in het meest crimi nele land ter wereld Reünie van de MTS Maarten Tromp www.karels.com Ook voor Caravan schadeherstel en onderhoud www.caravanschadeherstel.nl Vrijdag 2 juli 2004 77e jaargang nr. 7318 Een reeks veldslagen winnen, wil niet zeggen dat de oorlog is gewonnen. Dat is al een wijsheid, die in de oudheid door Pymjs is geformuleerd: nog één zo'n overwinning en ik heb de oorlog verloren. Nu kan na de vlotte oven/inning die de Amerikanen in Irak behaalden, niet gezegd worden dat daarmee de oorlog verloren werd. Wel is duidelijk geworden dat de orde bewaren in een land, andere kwaliteiten vraagt van een leger Een guerrilla is heel wat moei lijker te bevechten dan geregelde troepen. Techni sche hoogstandjes in wapentuig werken slecht tegen vijanden die als burgers vermomd zelfmoordaansla gen uitvoeren. Daarbij komt dat orde handhaven, met de bedoeling een nieuwe regering in het land de weg te banen, op zich al een veld met voetangels en klem men is. Niet alleen het leger heeft het dan voor het zeggen. De regering Bush heeft dat ondervonden. Toen de oorlog in Irak gewonnen was, hebben analisten gewaarschuwd voor het vervolg. De Amerikanen moesten de orde handhaven in een land waar Islami tische en etnische groepen onderling hergroepeer den om een zo'n groot mogelijke macht te krijgen. Wat dat betreft fungeren de buitenlandse troepen als de kop van jut, zeker die van Amerika. Door de 'Gro te Satan' in woord en daad aan te vallen, kunnen eigen doelen nagestreefd worden. De Amerikanen hebben door hun behandeling van gevangenen daar bij het beeld van veroveraars alleen maar versterkt. Het is de vraag of de regering Bush de aversie tegen Amerika in het l\^idden Oosten voldoende heeft onderkend. Daarbij komt dat ook in Irak onvoldoende werd ingeschat dat democratie geen exportmiddel is. Het is onmogelijk een westers model voor staatsin richting zo maar over te planten in een samenleving die op een totaal andere wijze is ontstaan. Daarbij komt dat de VS internationaal, maar ook binnen het eigen land te maken hebben met tegenwerkende krachten. De regering Bush heeft daarom het laatste halfjaar een aantal bakens verzet Allereerst door de interna tionale gemeenschap, via de Verenigde Naties, te binden aan de toekomst van Irak. Verder door deze week de macht over te dragen aan de in Irak gevorm de regering. Dat laatste maakt hun aanwezigheid in het land echter delicater. Hoe kan duidelijk gemaakt worden dat vanaf heden een eigen regering de wet stelt, terwijl de buitenlandse troepen nog prominent aanwezig zijn? Wat dat betreft is de overdracht van Saddam Hussein en een aantal andere prominente gevangenen aan de regering van Irak een meesterzet, waarmee werd aangegeven dat de VS de Iraakse regering serieus neemt. Ongetwijfeld hebben binnenlandse belangen daarbij een rol gespeeld. Dit najaar zijn er verkiezingen in Amerika. Bush is een president die intern grote krachten tegen zich heeft losgemaakt. Falen in Irak, wat door sommigen teruggebracht wordt door het aantal slachtoffers te tellen, is koren op de molen van tegenstanders. De populariteit van de zittende presi dent. Bush, is mede daardoor dramatisch laag. Dit ondanks het feit dat de economie van Amerika strak aantrekt en de banenmotor op toeren komt Er moest dus wel wat gebeuren om een omslag in Amerika te bewerkstelligen. Ook op het internationale vlak vergeet men snel. De omverwerping van het regime Saddam is haast ver geten en overschaduwd door het feit dat geen mas savernietigingswapens werden gevonden. Er is dus nu alles aan gelegen dat de nieuwe Iraakse regering gezag krijgt in het land. Het moet een zorgelijk perspectief zijn dat de verkie zingen in Deo Valente november, in Amerika, mede daardoor zullen worden beïnvloed. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee DEN BOMMEL - Maandagmiddag tussen twee en drie uur hielden politiemensen van het district 'De Eilanden' een verkeerscon trole op de Lageweg. In totaal werden drie processen-verbaal uitgeschreven voor het niet dragen vaii de autogordel en een verlo pen APK. De christelijke basisschool Eben-Haëzer te Goedereede-Havenhoofd hield op zaterdag 20 april j.l. een rommelmarkt. De opbrengst hiervan was netto 3575,75. De wandeltocht op woensdag 26 mei j.l. bracht netto 470,32 op. We willen alle sponsors, vrijwilligers en een ieder die hier aan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. De blijf het nog steeds erg jammer vinden dat Eilanden Nieuws een redactioneel stuk plaatst wat niet door eigen hand is geschre ven. Het betreft hier de strafzitting in Den Haag betreffende de moordaanslag op de Ouddorper B. In dit verslag mis ik enkele dingen die ook tijdens de zitting zijn gepasseerd, met name het verhoor van een psycholoog, welke door advocaat Mr. Nooitgedagt totaal onderuit is gehaald. Vreemd vind ik dat er in dit verslag melding wordt gemaakt van een woeden- de(?) rechter die advocaat Mr. Nooitgedagt tot de orde moest roepen, aldus dit ver slag. Ik mis echter een vermelding van die zelfde woedende(?) rechter die het Ouddorp- se slachtoffer B. op een zeer dringende wij ze liet weten het zat te zijn niet te antwoorden op de vragen die hem werden gesteld en in een eerdere zitting ook al had aangegeven dit zat te zijn. Steeds werd om de vraag heen geantwoord. De zitting werd vervolgens geschorst, niet door de opmerkingen van Mr. Nooitgege- dacht doch door een emotioneel(?) gewor den slachtoffer Ouddorp B. In hetzelfde verslag wordt gesuggereerd dat Kees Z. niet ter zitting is verschenen. De kan u echter vermelden dat Kees Z. niet ter zit ting is opgeroepen, dus ook niet hoefde te verschijnen. Ik vind het, nogmaals, jammer dat uw krant medewerking verleent aan een eenzijdige verslaglegging en zodoende uw lezers niet dat beeld schept wat er afspeelt tijdens zo'n zitting. Uw lezers kunnen dan een ander beeld krijgen en vormen; dat vind ik eerlijke journalistiek. Naam en adres bij de redactie bekend In haar vorige week gehouden raads vergadering besloot de gemeenteraad van Goedereede groen licht te geven voor de aanleg van een verbindings weg tussen de Oude Nieuwlandseweg en Vrijheidsweg in Ouddorp. Door de komende aanleg van de Tweede Maasvlakte krijgt de gemeente Goedereede extra gelden van de gemeente Rotterdam als schadeloosstelling. Eén van de projecten die in dit kader uitgevoerd zal worden is de ver bindingsweg tussen de Oude Nieuwlandse weg en de Vrijheidsweg in Ouddorp. Deze verbindingsweg plus rotonde zal komen ter hoogte van de huidige verkeerslichten op de Vrijheidsweg bij de voetgangersoversteek plaats achter parkeerterrein Strand Noord. Mevouw Mastenbroek van de VVD was in het verleden achterdochtig geweest omdat de toegezegde subsidie maar niet loskwam. Tijdens de vergadering verklaarde ze dat ze blij was dat de eerste termijnen van de sub sidies inmiddels zijn overgemaakt. Een ander punt was de aanbesteding van ver schillende werken in het kader van het Leef- baarheidsproject Vrijheidsweg, deze werken worden eveneens gefinancierd uit de com pensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De wijze van aanbesteding leverde nog al wat discussie op. Omdat men zo vlug mogelijk wilde begin nen, stelde het college voor een versnelde aanbestedingsprocedure te volgen. En van daar de discussie. Mevrouw Tigchelaar van PvdA zou graag wat duidelijkheid willen waarom er nu voor een onderhandse aanbesteding is gekozen en niet voor een openbare aanbesteding. De heer Feller van het VGB verklaarde dat zijn fractie tegen deze vorm van aanbeste ding is omdat er juist een Aanbestedingsno ta is aangenomen om bij grote bedragen een openbare en misschien wel een Europese aanbesteding dient plaats te vinden. "Het argument: 'we willen graag 1 september beginnen' is voor ons onvoldoende", ver klaarde Feller. Het CDA verklaarde bij monde van de heer Pijl dat ze Uever ziet dat het in de Commis sie Grondgebied zou gekomen zijn. Ook de VVD worstelde met hetzelfde probleem. "Wij hebben een Aanbestedingsnota en waarom gaan we dan met een onderhandse aanbesteding beginnen?" Hij vroeg een seri euze reactie van de wethouder. Wethouder Lokker verklaarde dat in de Aan bestedingsnota 'in principe' de voorkeur wordt gegeven aan de openbare aanbeste ding. Volgens hem geeft de nota hier wel de ruimte voor. Lokker legde uit dat er snelheid geboden is bij de besluitvorming omdat er vanuit Rotterdam op aangedrongen is om de projecten die in dit kader zijn gepland snel dienen uitgevoerd te worden. "We hebben er op ingezet om vóór de vakantie aan te beste den. Bij een openbare aanbesteding duurt dit zéker tot aan het eind van het jaar". Lokker wees er verder op dat ook het Waterschap partner is, wat op zich al een bijzondere situ atie is. Hij verwacht niet veel verschil tussen een openbare of een onderhandse aanbeste ding want 'de honger van de aatmemers is groot' Er was nog wat discussie over of men nu Europees moest aanbesteden of niet, maar hier kwam de raad niet uit. Tijdens de raads vergadering moest men echter eerst op inter net op zoek naar wat nu de Europese richtlij nen zijn. Duidelijkheid leverde dit echter niet op. Het voorstel werd teruggenomen en de commissie Grondgebied werd gemach tigd om te beslissen als de Europese richtlij nen bekend zijn. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476.'i5.'i Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 jaar de meest geliefde outo van Nederlond. www.opelnieuws.nl COMBI OUDDO<^ Weitiiroai 3S Ttl ID1I7) Ultn Fu 6UrU MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraot 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 evwüL^' Verzinken Poedercoaten RVS produkten 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM ELISSANT tWitt mMRUtm HK'TOHU I SIEtllXBjIH !UEnrE>T4lllt Kijk voor het wl^ige aanbod op: 'kniShitSÜl-S' MH I^Vif TEL. 0187 - 688500 REG I STER ACCOUNTANTS ^^*^^^C^t^ STELLENDAM - Wethouder T. Bakelaar van de gemeente Goede reede had onlangs de eer het nieu we havengebouw van de Stellen- damse jachthaven te openen. Voordat hij het doek wegtrok van het naambord met daarop 'Delta Sailing Center', sprak de wethou der van "een kwaliteitsslag waar we trots op mogen zijn. Een gewel dige voorziening in de gemeente." Eind november 2003 ging de eerste paal Voor het havengebouw de grond in en op zaterdag 19 juni mocht Bakelaar de feestelij ke opening verrichten. Binnen een halfjaar was Marina Stellendam, de in 1997 geopen de jachthaven, dus een prachtig havenge bouw rijker. De nieuwbouw is een initiatief van de nieuwe eigenaar, Fred Redeker, een projectontwikkelaar en watersporter, die de Stellendamse jachthaven overnam in augus tus 2003. Het is al zijn derde jachthaven. Redeker is ook eigenaar van Marina Schok- kerstrand, aan het IJsselmeer, en Regatta Center Mederablik. Volwaardige plaats Marina Stellendam ligt aan de Haringvliet- zijde van de sluizen. Vóór de opening, zes jaar geleden, had Stellendam een jachthaven aan de buitenzijde, maar op die plek moest de pleziervaart wijken voor de beroepsvisse rij, die meer ruimte nodig had. De nieuwe jachthaven zelf was vanaf het begin goed, maar het voorzieningenniveau liet te wensen over. Volgens de nieuwe manager Ronald Domi- nicus was Marina Stellendam, wilde het een volwaardige plaats innemen in dit rijtje van havens, rijp 'voor een forse facelift. De manager: "De prijzen van Marina Stellen dam lagen op het niveau van commerciële jachthavens met alle voorzieningen. Alleen: de voorzieningen waren er niet. Er is zes jaar gedraaid met noodvoorzieningen." Domini- cus doelt op drie noodgebouwtjes, die er nog steeds staan. "Drie keten", "één voor het havenkantoor, één voor het sanitair en nog één voor het restaurant." Multifunctioneel "Wil je je klanten vasthouden en nieuwe klanten erbij krijgen, dan moet je zorgen dat de voorzieningen op peil zijn. Nou, daar is sinds november vorig jaar hard aan gewerkt", aldus de tevreden manager. Hij toont het resultaat: een multifunctioneel gebouw met een stalen skelet en een buiten zijde van rood ceder. Het Delta Sailing Center bevat een haven kantoor met sanitair en een wasserette. Ver der: een winkeltje waar nog geen uitbater voor gevonden is, een restaurant - 'Berrisz' geheten - met terras en een Regatta Office, dat moet gaan dienen als wedstrijdkantoor. "Alle verenigingen in de regio kunnen het gebouw afhuren voor het organiseren van een wedstrijd. Op termijn willen we daar ook materiaal voor aanschaffen, zoals rub berboten en radio's", aldus de manager. Daarnaast biedt het nieuwe gebouw onder dak aan de Zeilschool Haringvliet en zeil maker De Vries, die allebei de oversteek naar Stellendam hebben gemaakt vanuit Hellevoetsluis. Wereldkampioenschap Ronald Dominicus heeft grote verwachtin gen van de vernieuwde jachthaven. "Voor volgend jaar hebben we al een NK binnen gehaald en voor het jaar erna, 2006, hoop ik op het wereldkampioenschap dartklasse catamaran." Verder hoopt Dominicus het aantal passerende jachten per jaar, nu 4.000, te verhogen én de vaste kern van ligplaats houders te vergroten. Marina Stellendam telt 450 plaatsen, waarvan op dit moment twee derde bezet is. De verwachting is, kortom, dat Delta Sailing Center de aantrekkingskracht van de Stellen damse jachthaven zal vergroten. Aan de locatie zal het ook niet liggen. "Je kunt hier zo de zee op", aldus Dominicus. "Dat is vrij uniek in Nederland. Er zijn maar een stuk of zes jachthavens waar dat kan, en dit is er één van." Bij uitstek geschikt Wethouder Bakelaar kon het daar alleen maar mee eens zijn. Niet voor niets had de gemeente al in 1977 gezien dat de huidige locatie bij uitstek geschikt is als jachthaven. In dat jaar maakte de gemeente de vestiging van zo'n haven met bijbehorende voorzie ningen mogelijk in het bestemmingsplan. Over het resultaat, meer dan een kwarteeuw later, was de wethouder bijzonder te spre ken. "De begiimende watersporter kan hier terecht op de zeilschool. Heb je een zeiltocht gemaakt en kom je vermoeid en bezweet terug, dan kun je hier onder de douche en je kleren wassen in de wasserette. Ben je na het douchen weer fris, dan kun je in het restau rant terecht voor een maaltijd. Voldaan ga je naar bed en de volgende morgen loop je zo de winkel in voor wat broodjes. Je gaat het water weer op en kom je vervolgens terug met een scheurtje in je zeil, dan is er ook nog een zeilmakerij om de reparatie uit te voe ren. Eigenlijk is hier teveel om allemaal op te noemen", besloot Bakelaar. De minister van Verkeer en Waterstaat brengt het volgende ter kennis aan belang hebbende: In verband met het openstellen van de noordbuis van de Thomassentunnel dient de linkerrijbaan (noordbaan) van de rijksweg A15 tussen afrit 14 (Rozenburg, Maassluis, Havens 4250-5225) en toerit 11 (Havens 5500-6200, De Beer 6050) tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten. Deze afsluiting vindt plaats in week 28: van vrijdag 9 juli 2004 20:00 uur tot maandag 12 juh 2004 5:00 uur; of zoveel korter als mogelijk of zoveel lan ger als noodzakelijk is. Op genoemde tijden zal het verkeer middels routeborden worden omgeleid. Bijzonderheden: Verkeer in de richting Maasvlakte (N15) en Brielle (N57) zal wor den omgeleid via atrit 14, Trentweg, Botlekweg, Theemsweg, Rozenburgse-Sluizen, Neckarweg, Moezel- \>.eg en Merwedeweg naar toerit N15. (omleidingsroute 2). Contactpersoon met betrekking tot deze afzetting is: Dienstkring Rijnmond, Over- schieseweg 226, 3112 NB Schiedam, Rayon Europoort, de heer J.F.L. Rensman, tel: 010- 4724002. De door de Hervormde gemeente van Den Bommel beroepen kandidaat, de heer Door- neweerd, heeft het beroep aangenomen. De gemeente is nog maar enkele weken vacant, na het vertrek van ds. Van Duijvenboden. De Nederlandse Hervormde Gemeente (ihv) te Melissant heeft een beroep uitgebracht op dv P. Korteweg te IJzendoom. In verband met de vakantie van de predikant gaat het beroep in op maandag 5 juli. De Columbiaanse werker voor mensenrech ten en vrede, Ricardo Esquivia zal begin juli enige dagen in ons land zijn. Ricardo stu deerde rechten en sociologie. Zon 15 jaar geleden heeft hij samen met de Mennonieten in Bogota (hoofdstad van Colombia, een stad met enorm veel criminaliteit) 'JUSTA- PAZ' opgericht. 'Justapaz' is samenge voegd uit de twee woorden: 'rechtvaardig heid' en 'vrede', en betekent 'gerechtvaar digde vrede' Het werk van Justapaz omvat veel. Naast een opleidingscentrum waar mensen getraind worden om te gaan met conflicten in hun dagelijks leven, cursussen in 'mediation', geven zij Bijbelstudies uit over wie de mens is in Gods ogen en hoe los je problemen geweldloos op. Daarnaast is er samenwerking met de docenten voor de mensenrechten op de diverse universiteiten. Ricardo is geen theoreticus, zelf heeft hij moeten vluchten voor bedreigingen van ver schillende aard. Dat geldt ook voor leiders die sterk de nadruk leggen op verzoening, vrede en gerechtigheid. Esquivia is in Europa vanwege de tiende internationale conferentie voor oorlogsbe- lastingweigeraars en campagnes voor vre- desbelasting, die binneiikort in Brussel wordt gehouden. Op enkele plaatsen in Op zaterdag 9 oktober zal er voor de zesde keer een reünie worden gehouden van de mts Maarten Tromp in Brielle. Het evenement wordt georganiseerd door de Vereniging Maarten Tromp. Op deze dag zijn oud-leer- lingen en oud-personeel van zowel de MSVS als van de latere AOT welkom in Hotel Restaurant 'de Beer' aan de Europa weg. Het programma zal om ongeveer 13:00 uur beginnen en zal om middernacht afgelo pen zijn. Wij proberen alle belanghebbenden zoveel mogelijk per e-mail te benaderen. Er zijn echter bij de administratie van de ver eniging niet alle namen en (e-mail)adressen bekend. Om deze namenlijsten zo compleet mogelijk te maken willen wij iedereen vra gen ontbrekende gegevens van jezelf of anderen op te sturen. Reacties kunt u sturen naar: maartentromp@tiscali.nl. Het webadres is: http://home.tiscali.nl/maartentromp/ Nederland zal hij spreken. Donderdagavond 8 juh 2004 hoopt hij in Ouddorp te spreken in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3, aanvang 20.00 uur. U bent hartelijk welkom. Het is een bij zonder voortecht dat u hem kunt ontmoeten, een zachtmoedig mens, wiens kompas is: rondgaan en vrede stichten. Langeweg 38, 3244 BH Nieuwe Tonge Tel. (0187)6513 96 CAI1AVAN- EN CAMPERSERVICE BinOGAR/miBEDRUF Maak tijdig een afspraak. Voor meer informatie zie onze website:

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1