I|OfW lil II BBQ Stellendamse reddingboten in de weer Echtpaar Akershoek-Tanis ziet terug op arbeidzaam vijfenzestigjarig liuwelijk IE Gemeentedag/ jaarmarkt en boedelveiling Sommelsdijk www.buijze.nl Flakkee Natuur Jeugdviswedstrijd HV Krammer 0900-8844 aa.<a//-B Avondexcursie boot tocht in de Voordelta Jeugdviswedstrijden zomer 2004 Samenleven tot Uw dienst! Debat SGP-jongeren kievit warmte Nieuw Radioprogramma: Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Hard werken Taxibedrijf Automobilist gewond na aanrijding actief in beeld en geluid Dinsdag.25jiei 2004 -3:6e4aargang Op zaterdag 29 mei vanaf 9.30 tot 16.00 uur houdt de Nederlands Her vormde Kerk een Gemeentedag in de Sommelsdijkse ring rondom de Kerk. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan liet jeugdvferk/ jeugdclubs die gebruik maken van het vereni gingsgebouw 'Vita Nova'. Tevens is ais doel gesteld 'het aanbrengen van een brandwerende scheidingswand in het verenigingsgebouw'. Met de slogan: 'Zaterdag 29 mei, kom naar de Sommelsdijkse Ring en doe als wij. Kijk, eet en koop een boel, dit alles voor het goe de doel!' nodigen wij iedereen van Ouddorp tot Ooltgensplaat en van ver daarbuiten har telijk uit. In de vele kramen valt weer van alles te beleven. De boedelveiling zal dit jaar voor de vierde maal gehouden worden. Na het grote succes van vorige jaren, hopen we dit jaar op een nog grotere toestroming naar deze buitenveiling, die bij mooi weer om 13.30 uur in de Ring zal plaatsvinden. Het zal een leuke happening worden met veel loven en bieden op curiosa, grootmoe ders tijd, antiek en collector items. Verder o.a. grote rommelmarkt waarvoor weer vele maanden mooie spullen door de coimnissie en medewerkers zijn ingeza meld. Grote sortering boeken, rad van avontuur en diverse kinderspelen. Een rondrit in een oude brandweerauto zal zeer waarschijnlijk ook weer mogelijk zijn, ver der darten, een schiettent, groot springkus- sen voor de kinderen en een huisvlijtkraam met prachtige spullen. Verkoop van kaas, bloemen, perkplanten, verse groente fruit. Voor de inwendige mens is er verkoop van heerlijk gebakken vis (ook om mee te nemen), patat, slaatjes, pannekoeken en ijs. Een koffie-terras geeft de gelegenheid uit te rusten en bij te praten. De medewerkers en het decor van de sfeervolle kerkring, bieden u een gezellige dag voor het hele gezin. Graag tot ziens op Zaterdag 29 mei in de Sommelsdijkse ring. (Bij slecht weer is de jaarmarkt in de schuur van Fa. Mastenbroek naast tuincentrum Graka aan de Staverse- weg). 5 juni is het weer zover, de jaarlijkse barbe cue van het OJW. We nodigen jullie alle maal weer van harte uit voor dit culinair fes tijn. Ook de jongelui die nu nog 14 zijn, maar het volgende seizoen 15 worden, nodi gen we ook van harte uit om tijdens deze avond alvast kennis te maken met het Open Jeugd Werk. 5 juni dus, om 19.00 zijn jullie van harte welkom bij de schuur van de fami lie Wielhouwer aan de Boerenweg in Som- melsijk. De kosten voor deze avond bedra gen 7,(X). Nodig al je vrienden en vrien dinnen uit en geef jezelf op bij Piet (484845) of Jantine (483526). Een hartelijke groet, het OJW team. De vereniging voor Natuur en Landschaps bescherming Goeree Overflakkee (NLGO) organiseert in samenwerking met Natuur monumenten een boottocht excursie in de Voordelta. De vissersboot 'Sirius' vaart tijdens deze excursie langs de Haringvlietsluizen, waar een ervaren gids u alles kan vertellen over het 'Kierbesluit' dat veel invloed zal hebben op onze natuur in de toekomst. Daarna varen we langs de Kwade Hoek, de Scheelhoek en de Slijkplaat. Daar kunt u genieten van Dwergstemtjes, Steltlopers, vissende Vis- diefjes en nog veel meer andere soorten vogels. Ook bestaat er de kans dat u zeehon den tegenkomt, die lekker op een zandbank liggen te luieren. Deze excursie vindt plaats op 2 juni a.s. van 19.00 uur tot 22.30 uur. Maximaal aantal deelnemers is 47 en de kos ten zijn 6,50 p.p. Aanmelden bij Krijn Tanis, tel. 0187-681045. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Op vrijdag 21 mei moest de Kustwachtpost in de vuurtoren van Ouddorp zowel de red- dingboot voor het Haringvliet 'de Willemt- je' als die voor het Goereese Gat 'de Chris- tien', als plaatsvervanger van de 'Prinses Margriet', alarmeren. Het begon om onge veer 17.00 uur, toen de bemanning van de Willemtje werd opgepiept voor een omge slagen catamaran met opvarenden bij Helle- voetsluis. De reddingboot leverde deze men sen en hun boot veilig op het strand af. Toen de bemanning terug wilde keren naar de haven van Stellendam bemerkte zij een zeil- bootje, ook met twee personen, dat eveneens in moeilijkheden verkeerde. Ook deze men sen werden geholpen en weer naar het strand gebracht. Daarna kon de reddingboot terug naar haar station, in de binnenhaven van Stellendam. De Christien werd rond 18.30 uur gealar meerd. De kustwachtpost bemerkte een zeil- bootje dat een ongunstige koers voer. Ondanks herhaalde pogingen gelukte het niet om met dit bootje contact te maken en de bemanning te waarschuwen. Daarom werd'de reddingboot verzocht erheen te gaan en het bootje voor stranding te behoeden. Het bleek te gaan om een zeilbootje, met als thuishaven Oostende, dat onderweg was naar Breskens. Het had een gescheurde fok. Er waren twee engelstalige personen aan boord. Er werd een opstapper overgezet, die al snel weer terug kon naar de Christien. De bemanning had alles onder controle en kon zonder verdere hulp van de reddingboot zijn weg vervolgen, nu uiteraard wel op goede koers. De reddingboot keerde terug naar de buitenhaven van Stellendam. Zondagmorgen 23 mei werd de Christien al vroeg gealarmeerd. Rond 4.15 uur piepte de kustwachtpost Ouddorp de bemanning op voor een zeilboot, een tweemaster, die onderweg was van Breskens naar de thuis haven Lelystad. Bij het Goereese Gat kreeg het vaartuig te maken met motorstoring, en het weer was van dien aard dat de vierkoppi ge bemanning niet op de zeilen verder duif- de te gaan. Het raakte vast op de Slufter, op de noordpunt van de Hinder. Via de kust wacht werd hulp ingeroepen. De redding boot maakte een sleepverbinding en trok het scheepje los van de bank en bracht het naar de buitenhaven van Stellendam. Tijdens het lostrekken later tijdens het transport brak enkele malen de sleeptros en sloegen de antennes van de reddingboot af. De zeilboot werd uiteindelijke afgemeerd in de buitenha ven van Stellendam; de Christien keerde weer terug naar haar eigen plaats bij het boothuis. De zondagmorgen was inmiddels voor goed deels verstreken. Op zaterdag 5 juni van 8.00-9.00 uur zendt Radio Flakkee het programma 'Flakkee Natuur' uit. Dat is hét radio programma van Goeree-Overflakkee waarbij de natuur centraal staat. In deze uitzending is Piet Faber aanwe zig als speciale gast. Piet Faber woont in Ooltgensplaat. Voor zijn studie milieukunde aan de Hogeschool in Delft is hij bezig aan een afstudeerproject dat betrekking heeft op milieubeheer. In dat kader werkt hij in opdracht van Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee aan het realiseren van een amfibieënpoel in de buurt van Ooltgensplaat en een breder opgezet beheersplan voor de directe omgeving. Ook hoort u in de uitzending de vaste rubriek 'Natuur in het Nieuws'. In de rubriek 'Bomen over Planten' staan ditmaal de Wikke en de Klaver centraal. In de rubriek 'Dier in het Vizier' wordt ruim aan dacht geschonken aan de koekoek. Tot besluit wordt de natuuragenda voor de maand juni besproken. 'Êlakkee Natuur' wordt gepresenteerd door Yolande de Vries en Toon Meeuwsen. De techniek wordt ver zorgd door Jan Hersbach. 'Flakkee Natuur' is een programma van Radio Flakkee, via de kabel te ontvangen in de gemeenten Dirksland en Oostflakkee op 107.1 en via de ether op geheel Goeree- Overflakkee op 105.3 en 105.9 FM. De uit zending wordt herhaald op donderdag 10 juni van 18.00 tot 19.00 uur. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, litl NVM 0187-47(1.^.55 DIRKSLAND - Hengel sportvereniging 'De Viscromte' uit Dirksland organiseert deze zomer op drie zaterdagen weer competities voor de jeugd, namelijk op 5 en 19 juni en op 3 juH, alle drie de keren van 13.00-15.00 uur. De wedstrijden worden gehouden in de kreek te Dirksland. Er wordt gevist in 3 groepen: A) 5 t/m 7 jaar, B) 8 t/m 11 jaar en C) 12 t/m 16 jaar. Bij groep A mogen ouders helpen, de overige groepen vissen zelfstan dig. Alle deelnemers dienen lid te zijn van H.S.V. 'De Viscromte', H.S.V. 'De Kram mer' of H.S.V. 'Stellendam'. Deelnemers kuimen zich telefonisch in laten schrijven door te bellen naar (0187) 489311 of naar (0187) 602726, tussen 18.00 en 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 1,00 voor groep A en 1,50 voor de groepen B en C. Aas en lokvoer is gratis, evenals consumptie, ver snapering en verloting. ledere deelnemer krijgt een mooi prijsje; er zijn mooie bekers te winnen! De totaal-uitslag zal worden berekend over 3 wedstrijden. De wedstrijden zullen worden begeleid door ervaren vissers. Plaatsnummers kunnen worden afgehaald op de wedstrijddag, vanaf 12.00 uur in de kantine aan de Philipshoofjesweg te Dirks land. Neem wel je visvergunning mee! Vrijdag 28 mei organiseert de Sectie Jonge ren (onderdeel van de landelijke SGP-jonge ren) een groot openbaar debat in partycen trum 'De Grutterswei' in Oude-Tonge. Twee bekende politici hopen deze avond, met medewerking van de aanwezigen in de zaal, te debatteren. Deze avond draait om de verschillen en de overeenkomsten tussen het CDA en de SGP. Als sprekers zullen deze avond aanwezig zijn: Ir. B.J. van der Vues en Mw. G. Verburg, respectievelijk fractie voorzitter SGP en vice-fractievoorzitter CDA. Deze avond staat onder leiding van Christian van Bemmel, voorzitter van de SGP-jongeren. Voor de klankrijke opvulling van deze avond zullen er enkele muzikale intermezzo's ten gehore worden gebracht. De toegang tot deze avond (inclusief^on- sumpties) is gratis! Iedereen is hartelijk wel kom! De heer en mevrouw Akershoek met hun jongste achterkleinkind, de bijna vier weken oude Norah van den Nieuwendijk, met een leeftijdsverschil van bijna 95 jaar met haar overgrootvader. Links Wethouder Lokker van de gemeente Goedereede. Het was vorige week woensdag 19 mei, alweer vijfenzestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Akershoek-Tanis in de echt werden verbonden. Temidden van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen konden zij terugzien op een mooie tijd die ze tot nu toe met elkaar beleefden. Loco-burgemeester wethouder A.C. Lokker kwam namens het gemeentebestuur de felicitaties overbrengen aan het jubilerende echtpaar. Hij verving burgemeester C. Sinke die enige dagen in Polen verblijft. Veel voorspoed en gezondheid hebben de Akershoeken in hun huwelijkstijd meegemaakt. De gezondheid leek voor het huwe lijk niet vanzelfsprekend te zijn. In hun verkeringstijd moest Akers- hoek opgenomen worden voor een operatie aan de blindendarm en een galblaas. Toen de aanstaande mevrouw Akershoek, in haar omgeving vertelde dat haar vriend geopereerd moest worden, kreeg zij het advies mee om de verkering maar niet door te zetten, want haar aanstaande man zou geen lang en gezond leven meer kunnen hebben, zo was de voorspelling. "Het is heel anders gelopen", aldus de 89- jarige mevrouw Akershoek. "Mijn man heeft de mensen die deze sombere voorspellingen deden allemaal overleefd". De 94-jarige Akershoek is hier een bewijs van, want ook hij heeft nog een blaken de gezondheid. Ze erkennen beiden dat het leven niet is gelegen in mensenhanden. Het is een leven van hard werken geweest voor het jubilerende echt paar. Mevrouw Akershoek werkte al vroeg als 'interieurverzorgster' zoals zij het harde bestaan als werkster in de dertig jaren met een moderne uitdrukking noemt. Zij had verschillende 'werkhuizen' in Ouddorp in Goedereede. "Voor zes gulden in de week moest ik zes dagen werken", zo verklaart mevrouw Akershoek. Ook het bezit van een fiets lag nog buiten haar bereik. Maar hier kwam verandering in toen zij kennismaakte met haar toekomstige echtgenoot! De heer Akershoek was al op 11-jarige leeftijd begonnen met wer ken. Hij deed verschillende werkzaamheden bij een boer. En dit was zwaar werk! Het sjouwen van balen kunstmest van honderd kilo, draaide hij zijn hand niet om. Ook bleek het werken in de cichorei- teelt heel veel van de lichamelijke krachten te vergen. Toch verklaart Akershoek nooit veel belangstelling te hebben gehad voor het wer ken 'op het land'Op een gegeven moment, trok hij de stoute schoe nen aan en begon als fietsenmaker. Akershoek verzekert dat zijn omgeving maar sceptisch reageerde op zijn besluit want die zag maar weinig toekomst voor de 'fietsenmakerij' weggelegd. Eerst in de avonduren, maar later kon hij hier zijn dagtaak van maken. Zo werd hij de grondlegger van de moderne Rijwielhandel aan de Dorpsweg in Ouddorp. Ook in de vroegere fietsenhandel bleek dat er ook 's avonds en 's ochtends vroeg gewerkt moest worden "want door de slechte wegen kwam het veel voor dat de landarbeiders een lekke band kregen. De band moest dan in de avond of de vroege morgenuren geplakt wor den, want men kon de fiets niet missen!" En voor één dubbeltje werd de band dan geplakt. Mevrouw Akershoek, die zelf ook veelvuldig de helpende hand uitstak in de fietsenmakerij herinnert zich nog dat het wel eens 'lopende handwerk' was. "Er stond een rijtje fietsen, met kapotte banden. Ik smeerde de lijm en mijn man kwam achter mij aan en hij plakte de band". Ook werden er in de rijwielhandel nog artike len voor de landbouw verkocht, zoals manden en ruiters. Het herstellen van fietsen kostte nogal wat tijd in de avonduren. Toch kwam er nog een 'andere professie' het bedrijf binnen. Akershoek besloot een taxibedrijf over te nemen van 'Piet van Joppie'. En zo kwam het dat men Akershoek nogal eens in de nachtelijke uren op Goeree-Overflakkee tegenkwam, op zoek naar een kraamverzorgster. Want in het begin van de zestiger jaren was nog lang niet iedereen in het bezit van een auto. Akershoek herinnert zich nog dat juist in het donker de weg op Flakkee moeilijk te vinden was. "Als ik in Stad vroeg naar een 'lieje' wisten zij niet dat ik een 'dreeve' bedoelde". Inmiddels bleken ook de toeristen Ouddoqj gevonden te hebben en dan gebeurde het in de zomertijd veel dat Akershoek, 's avonds op het station van Ouddorp, toeristen op moest halen en hen vervolgens af te leveren op het gewenste parkeertenein. Op de vraag of er in de vijfenzestig jaar van hun huwelijk veel ver anderd is antwoordt het echtpaar dat er vroeger veel eensgezindheid was. Ook bespeuren de echtelieden tegenwoordig veel jaloezie iets dat vroeger zéker ontbrak omdat iedereen even arm was. Er was maar een kleine bovenlaag van de bevolking die zich iets meer kon per mitteren dan een 'gewone werkman'. Het weer was woensdag fraai, en de echtelieden verzekeren dat dit bijna altijd zo is geweest als zij hun huwelijksdag herdachten. En deze zonnige omstandigheden gelden ook wel voor de vijfenzestig jaar die achter het echtpaar liggen. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee DIRKSLAND - Donderdagochtend omstreeks half twaalf raakte een 57-jarige auto-mobilist uit Melissant gewond na een aanrijding op de N215 in Dirksland. Een 43-jarige auto- mobiste uit Middelhamis reed op de Staak- weg en wilde linksaf de N215 oprijden, in de richting van Melissaht. Hierbij zag zij de auto, bestuurd door de 57-jarige vrouw over het hoofd. De vrouw liep vermoedelijk een gebroken borstbeen op en werd door personeel van de Ambulancezorg Rotter dam-Rijnmond vervoerd naar het zieken huis in Dirksland. Beide auto's raakten total loss. Morgen, woensdag 26 mei, is er de eerste van drie jeugdwedstrijden bij de Hengelver eniging 'Kranmier'. Alle jonge vissers (t/m 16 jaar) op Flakkee zijn we&om. Denk jij dat je de meeste vis gaat vangen? Of wil je gewoon eens gezellig mee vissen? Het maakt niet uit, kom gewoon langs. Zorg dat je tassen 18.00 en 18.30 aanwezig bent aan de Pietersweg bij Battenoord (vlakbij cam ping 't Anker). Daar kun je je inschrijven voor 1,50 en krijg je een plaatsnummer. Als je nog tijd nodig hebt om je hengel in orde te maken, kom dan echt op tijd, want om 18.30 begint de wedstrijd, die twee uren duurt, dus tot 20.30 uur. Heb je geen ver gunning, neem daar dan geld voor mee, want die heeft iedereen nodig, waar je ook vist (4 t/m 14 jaar). Na afloop is er voor iedereen een prijsje. Er wordt een klassement gemaakt van alle drie de jeugdwedstrijden (16 juni en 14 juli). De nummers 1, 2 en 3 van het klassement krijgen een aparte prijs. Tot slot raadt de organisatie deelnemers aan om een gewone vaste hengel mee te nemen, dus zonder molentje, en met een niet te gro te haak en een niet te grote dobber. Lukt dat allemaal niet zo goed, bel dan voor je pro blemen even naar Dierenspeciaalzaak de V in Nieuwe Tonge, tel. (0187) 652426. Ook aan de waterkant wordt je geholpen, maar dan moetje nataurlijk wel het goede materi aal bij je hebben, ta ieder geval wordt zo geprobeerd dat iedereen wat zal vangen. De wedstrijdorganisatie heeft er zin in, nu is het wachten op jullie! Komen dus! COMBI <r foto-t»rvica I ol35hl{01t716t1i1ïfa][6U734 Industrieweg 44 3241 MA Middelhamis Tel.: (0187) 482609 E-mail; info@kievitwarmte4il www.kievitwarmt6.nt

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1