J Landelijke EHBO-wedstrijden in Ouddorpse Dorpstienden Speel- en belevingstuin 'De Regenboog'; het resultaat van heel veel gulle gevers! 3252 a,e» OJW gaat sportief Spelen en beleven staat centraal Gemeente Goedereede gaat optreden tegen permanente bewoning recreatiewoningen IMMIROSTRUIIK MAKELAARDIJ tfa Taxatie''^f' ERA pel ons- Zuid-Hollands Landschap plaatst nieuwe infopanelen bij de Kleistee Geldboete voor varkenshouder in affaire groeihormonen ■(>14innaard Nieuws van 'de Viscromte' Fleurige Fuchsia In grote hangpot en in verschillende soorten. 0 20 cm. NVM (0187)47 02 72 of (0187) 68 45 45 Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl Afvaardigingen uit heel het land strijden om de eer Visser Visser BARENDRECHT*TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS* TEL 0187-617 300 GOUDA •TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL 0342-405 140 Inbraak bedrijfspand Vertrektijden 'De Christenvrouw' Vrijdag 14 mei 2004 76e jaargang nr. 7305 Zoals vorig jaar mei al is aangekondigd gaat het college van B. en W. van Goede reede ernst maken met de aanpak van per manente bewoning van recreatiewoningen. Het college vindt dat er sprake is van een probleem wat de pan uitrijst. In het colle geprogramma is dit ook vastgelegd. Omdat er sprake is van een landelijk pro bleem is door de minister een handreiking gedaan voor de bestrijding van deze illega le bewoning. Dit betekent in ieder geval dat iedereen die op of na 31 oktober 2003 per manent in een recreatiewoning is gaan wonen deze bewoning zal moeten beëindi gen. Indien de bewoning voor 31 oktober 2003 een aanvang nam zal een overgangs periode in acht worden genomen die afhan kelijk is van de door de bewoner aan te tonen (bewijsbare!) duur van de bewoning. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van permanente bewoning zal daar tegen opgetreden worden middels een aanschrij ving. Wordt er aan deze aanschrijving geen gevolg gegeven dan zal de gemeente ver volgens bestuursrechtelijk optreden door het opleggen van een last onder dwangsom. Inmiddels is door het college opdracht gegeven daadwerkelijk aan de slag te gaan. Hiertoe is externe capaciteit ingehuurd. Er vinden inmiddels daadwerkelijke controles plaats op permanente bewoning. Het colle ge verwacht dat nog voor de zomervakan tie de eerste aanschrijvingen zullen worden verzonden. II 22 mei is het alweer de één na laatste avond van het OJW seizoen. Het zal een avond zijn met een sportief tin tje, op het programma staat namelijk een voetbaltoernooi! Met een team van vijf of individueel kun je jezelf opgeven bij Heleen (470155) om gezellig mee te doen. Onder voorbehoud zal de locatie de gymzaal van de Prins Maurits te Middelhamis zijn. Kosten voor deze avond zijn 1,00 en we starten om 19.00. Zorg datje erbij bent. Vergeten jullie de barbecue niet op 5 juni? Je kunt jezelf opgeven bij Piet (484845) of Jan- tine (483526). De kosten zijn 7,00. Groetjes, Het OJW Nu de wedstrijdcommissie van Hengelver eniging 'de Viscromte' is aangevuld tot 5 man, is besloten dat de wedstrijden vanaf 22 mei hervat zullen worden. Dat betekent dat de wedstrijd van 22 mei in het Voorns Kanaal weer doorgaat! DIRKSLAND.VROONWEG 23,0187.«01354, DONDaOAG VRIJDAG KOOPAVOND 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs mvw.coimelissant.nl ELISMMJ lOBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Fiakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxalcur. lid NVM ()l87-4765.'i5 Uw v^ensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. AI 35 joor de mcesr geliefde oufo von Nederland. www.opelnieuws.nl Morgen, zaterdag 15 mei, zal het in de sporthal van de Dorpstienden in Oud- dorp een drukte van belang zijn. In de middaguren zullen daar de lande lijke EHBO-wedstrijden worden gehouden. Als gastheer fungeert de Ouddorpse EHBO-afdeling die dit jaar zestig jaar bestaat. Volgens bestuurslid, Sjaan Koese-Westhoe- ve, is het heel bijzonder dat dit landelijke evenement in Ouddorp wordt gehouden. Dit heeft als reden dat de EHBO-afdeling dit jaar zestig jaar bestaat. Aan dit feit zal in oktober van dit jaar nog uitgebreid aandacht worden besteed. Ieder jaar wordt de landelij ke jaarvergadering van de EHBO-organisa- tie gehouden bij een afdeling 'die iets te vie ren heeft' en dit is dus bij de Ouddorpse afdeling het geval. Daar er aansluitend op de jaarvergadering een landelijke wedstrijd wordt georganiseerd is het een vereiste dat er een goede accommodatie aanwezig is voor die wedstrijd. De Dorpstienden is volgens mevrouw Koese hiervoor uitstekend ge schikt. Spectaculair In de ochtenduren zal eerst de - besloten - jaarvergadering plaatsvinden, waarbij afge vaardigden van EHBO-afdeUngen uit het gehele land aanwezig zullen zijn. Zaterdag middag is het publiek van harte welkom bij de wedstrijden in de Sporthal. Aan de wed strijden wordt deelgenomen door teams die afkomstig zijn uit heel Nederland. Volgens mevrouw Koese zal dit een spectaculair gebeuren worden: levensecht geschminkte 'slachtoffers' zullen verschillende situaties en verwondingen nabootsen, waar de EHBO'ers in dienen op te treden. Het func tioneren van de hulpverleners wordt door een vakkundige jury beoordeeld, waarna aan het eind van de middag - rond 17.00 uur - burgemeester C. Sinke van Goedereede de gewonnen prijzen zal uitreiken. Mevrouw Koese, die al negentien jaar bestuurslid is van de EHBO-afdeling in Ouddorp verwacht dat er veel bezoekers in de middaguren naar de Dorpstienden zullen komen om het spektakel mee te maken. Eén minpuntje zal er deze middag Uggen in het feit dat er geen Ouddorpse EHBO'ers aan zullen treden. Dit heeft te maken met de nieuwe regels voor de wedstrijden. Zij hopen wei volgend jaar weer - elders in het land - van de partij te zijn. In ieder geval zul len ze wel de handen vol hebben aan de organisatie van dit grootse gebeuren. Het publiek is zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur welkom in de Dorpstienden om de ver richtingen van EHBO'ers en slachtoffers gade te slaan. De toegang is gratis. Het Zuid-Hollands Landschap heeft in haar terrein 'de Kleistee' in Oud dorp nieuwe infopanelen geplaatst. "Onze terreinmedewerkers krijgen vaak vragen over de ontstaansge schiedenis van een natuurgebied en de bijzondere planten en dieren die er voorkomen" zegt Hans Visser, regio beheerder bij het Zuid-Hollands Landschap. "De boeiendste informa tie is nu op de panelen terug te vin den." Naast info over de bijzondere flora in het gebied, wordt aandacht besteed aan de histo rie van het oud agrarische gebied dat bestaat uit akkers, zandwallen, duingrasland, hak hout en bos. Vroeger is de bovenlaag van kleine akkers in de Kleistee door boeren afgegraven om dichter bij het grondwater te komen. Het afgegraven zand werd aan de randen van de akkers gelegd. Zo ontstonden de zandwallen rond deze oude akkertjes. Kenmerkend in de Kleistee was de monumentale boerderij en de oude erfbeplanting daaromheen, zoals de oude eiken. Deze bomen hebben hun grillige vorm gekregen door de harde zeewind, waartegen ze de hoeve moesten beschermen. Prachtige bloemweides De Kleistee is vrij toegankelijk voor wande laars. Er loopt een oud kerkepad door het 11 hectare grote gebied. Dit pad voert ook langs bloemweides die nu in volle bloei staan. Door deze bloemenrijkdom is de Klei stee een aantrekkelijk gebied voor vlinders. Het Zuid-Hollands Landschap nodigt u van harte uit het fraaie natuurgebiedje te bezoe ken. De hoofdingang (met één van de nieu we panelen) vindt u aan de smalle zandweg naast Dirkdoensweg 35 in Ouddorp. Sponsors Het plaatsen van het infopaneel maakt onderdeel uit van een project om de bezoe kers van de natuurgebieden van het Zuid- Hollands Landschap beter te informeren. De vervaardiging van de panelen wordt gespon sord door de Nationale Postcode Loterij (NPL), de provincie Zuid-Holland en L. van Reek en Zn. B.V. uit Oostvoome. Op vrijdag 7 mei veroordeelde de Bos sche rechtbank Varkenshouder A. van Genugten tot betaling van een boete voor de handel in glucosestroop waarin het verboden groeihormoon mpa zat. De ondernemer, die in Best woonachtig is, kreeg een boete van 30.000, waarvan 15.000 voorwaardelijk. Een adviseur van de varkensboer werd veroordeeld tot een boete van 6.000, waarvan 3.000 voorwaarde lijk. Hij was ook betrokken bij de handel in het met mpa besmette voer. Van Genugten had de stroop afgenomen van het inmiddels failliete Belgische bedrijf Bio- land, gevestigd in Arendonk. Later is de stroop terecht gekomen in varkensvoer, fris dranken en Heinz-sauzen. Zelf beweerde van Genugten niet geweten te hebben dat de stroop vervuild was. De eigenaren van Bioland zijn twee broers uit Mierlo. Zij worden gezien als hoofdver dachten in de hele mpa-zaak. De twee broers, van wie er een voortvluchtig is, moe ten in België voorkomen. Zij moeten van het mpa geweten hebben, omdat zij door de Ier se leverancier, afvalverwerker Cara, schrif telijk op de hoogte waren gesteld. EG I STER ACCOUNTANTS Mirjam de Reus loopt de toegang tot de Speel- en Belevingstuin open. 'Woensdagmiddag was het groot feest bij Activiteitencentrum D'n Duyt en Kinderdagcentrum De Regenboog aan de Steneweg in Middelharnis. Na twee jaar van heel veel activiteiten was het de tijd om het resultaat aan een breed publiek te tonen en dit resultaat mocht er zijn: een schitte rende Speel- en belevingstuin! Het Kinderdagcentrum De Regenboog in Middelhamis is een centrum dat wordt bezocht door kinderen met een ontwikke lingsachterstand en kinderen met een ver standelijke of een meervoudige handicap. De kinderen die het dagcentrum bezoeken zijn afkomstig van Goeree-Overflakkee en omgeving. Zo'n twee jaar geleden werd er door de leiding van 'De Regenboog' het plan opgevat om 'de tuin eens aan te p^dcen'. En dit was nodig, want de tuin was onverzorgd en zéker niet voldoende ingericht om de kin deren een prettig verblijf te bezorgen. Men besloot een Speel- en belevingstuin aan te leggen. Een tuin met een duidelijke functie. De kinderen zouden tijdens het spelen in de tuin verschillende ervaringen op kunnen doen en tegelijkertijd zou er gelegenheid moeten zijn om de kinderen hun zinmigen te leren gebruiken in een natuurlijke omge ving. Ook voor de volwassenen met een han dicap, die het naastgelegen D'n Duyt' bezoeken, zou de tuin in een behoefte voor zien. Uitnodigend Woensdagmiddag konden de kinderen en de vele genodigden het resultaat van de vele inspanningen bewonderen. De tuin is ont worpen door Sybille Sintmaartensdijk uit Ouddorp, zij heeft een ruime ervaring in het ontwerpen van karaktertuinen. In het ont werp van de min zijn verschillende elemen ten vormgegeven, zoals veiligheid, gebor genheid, herkenbaarheid, geuren en kleuren. Tijdens zijn openingswoord dankte locatie hoofd Joost van Welsenis allen die hebben meegewerkt aan het mooie resultaat van de tuin. "Talloos is het aantal mensen, bedrij ven en organisaties die hebben geholpen". Volgens Van Welsenis is er niet alleen veel geld gegeven, maar mensen hebben ook daadwerkelijk geholpen. Hij schetste in het kort de geschiedenis van de aanleg van de tuin. Hij herinnerde nog aan de grote troep die moest worden opgeruimd om ruimte te krijgen voor de nieuwe tuin. Vervolgens werd er een hekwerk geplaatst en dit strekt zich uit over een grote oppervlakte omdat ook verschillende afdelingen voor de kinde ren in de tuin gescheiden kunnen worden. Zo is ook de zandbak geheel omheind omdat niet alle kinderen gebruik kunnen en mogen maken van de zandbak. Verschillende bedrijven hebben belangeloos of tegen een kleine vergoeding meegewerkt aan de reali satie van de tuin. Ook noemde hij de leerlin gen van de Groene School die hier in een grote taak hebben gehad. De plantjes zijn nog klein, maar Van Welsenis beloofde als straks alles volgroeid zal zijn er een prachti ge tuin rondom het 'De Regenboog' zal zijn verrezen. Speeltoestellen Het is niet alleen maar de bestrating, het hek werk en de struiken en planten die de tuin functioneel maken voor de kinderen van 'De Regenboog'. Er zijn ook verschillende speeltoestellen in de min opgesteld: naast bijvoorbeeld een geheel aangepaste glijbaan, waar ook met een rolstoel onderdoor gere den kan worden staan er ook verschillende panelen opgesteld, waarmee de kinderen kunnen spelen en leren met kleuren. Eén ding ontbreekt er nog in de min en dat is een schuur. Het blijkt even te duren voor dat de gemeente hiervoor de vergunning afgeeft, maar Van Welsenis sprak de verwachting uit, dat dit na vanmiddag misschien wel vlug voor elkaar zal zijn. Wellicht doelde hij hier mee op de aanwezigheid van burgemeester De Vries van Middelhamis. Van Welsenis verklaarde dat het voor hem onmogelijk is om allen persoonlijk te bedan ken die aan het resultaat hebben meege werkt. "Er is een kerstmarkt gehouden, een kunstveiling, kerken hebben acties gehou den, vele bedrijven gaven hun medewerking, maar ook veel particulieren hebben hun medewerking verleend". Hij noemde hierbij ook de mensen uit de werkgroep die de aan leg van de min hebben begeleid. Om reden dat het onmogelijk was iedereen te bedan ken had Van Welsenis uit de grote rij van begunstigers één persoon geprikt, aan wie hij een boeket bloemen overhandigde. Dit was mevrouw Den Hollander met de dank aan haar dankte hij tevens symbolisch alle gevers die de realisatie van de tuin mogelijk hebben gemaakt. Rolstoelschorrunel Nadat ook de werkgroep in het zonnetje was gezet werd het tijd voor de officiële opening. Mirjam de Reus was de eerste die twee jaar geleden met het idee kwam om een speel- en belevingstuin aan te leggen en daarom was aan haar de eer om de weg vrij te maken, zodat de kinderen en de genodigden ruim baan kregen om onder het genot van een hapje en een drankje de speel- en belevings tuin te bezichtigen. Eenmaal aangekomen in de tuin wachtte de vele bezoekers nog een officiële handeling. Door de Rotary Clubs van Goeree-Overflak kee en de Hoeksche Waard is een actie gevoerd voor een bijzonder speelwerktuig, wat door de leden van de Rotary werd uitge pakt. Onder het zeildoek bleek zich een ste vige rolstoelschommel te bevinden wat zeker voor de speel- en belevingstuin een aanwinst zal zijn. Deze eerste rolstoel schommel werd direct in gebmikgenomen door de kinderen en in dankbaarheid aan vaard door de mensen van de speel- en bele vingstuin. Toch blijven er nog een aantal wensen voor de tuin en daar zal nog enige tijd actie voor worden gevoerd. Maar wat er nu al is gere aliseerd is een bewijs dat ook de samenle ving nog steeds bereid is om zich in te span nen voor het goede doel. En dit laatste mag toch wel gezegd worden van de nieuwe Speel- en Belevingstuin in Middelhamis. De eerste gebruiker van de rolstoelschommel. OUDDORP - In de nacht van dinsdag op woensdag werd ingebroken in een bedrijfs pand op Port Zélande. De toegang tot het pand werd verschaft door de achterdeur te forceren. Vervolgens liep men naar een speelautomatenhal, waar zes automaten wer den opengebroken en de geldlades werden leeggehaald. De vertrektijden van de bus voor het reisje van 'de Christenvrouw' afd, Middelhar- nis/Sommelsdijk op dinsdag 18 mei luiden als volgt: Dienstencentrum7.45 uur Zandpad7.55 uur De Samaritaan8.00 uur MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tei. (0187)482606

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1