Met Wie??? Vervolg sponsoractie 'nieuwe maalstenen voor molen 'De Eendracht te DIrksland' Expositie Harald Jean Jassoy in gemeentehuis Goedereede geopend www.buijze.nl PvdA Europarlementariër Jan Marinus Wiersma aanwezig op braderie Den Bommel Werkgroep Ozun Spullen voor rommel markt Herv. Kerk Sommelsdijk Excursie Kleistee 3^'^-^/4^5 Roemeniëcomité Stellendam bedankt opnieuw! Nu inschrijven voor gratis muziekles Opbrengst krentenbrodenactie kievit warmte chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Sebastiaan Rosendaal halverwege Kring 2004 al op vier maal goud Serieuze gegadigden voor Bedrijventerrein Moeder en Kind ontmoeting gaat niet door Uw woning of bedrijfspand verkopen? actief in beeld en geluid Wat is er inmiddels gebeurd? De molen is er ook voor u! -% 11 mei 2004 s^jejj aargang 1- -, ^'nr. 7304 Het Roemeniëcomité te Stellendam is opnieuw dank verschuldigd aan de vele mensen die zich in de afgelopen weken hebben ingezet voor het Roemeniëwerk. Door hulp van velen is de opbrengst van de kraam op de rommelmarkt te Stellendam zo'n 1000 euro. Ook de kraam op Koning innedag was veel bezocht. Dit bracht zo'n 500,- euro op. Hiervoor bedanken we de vele mensen die koekjes hebben gebakken, kaarten hebben gemaakt en nog veel meer... maar ook degenen die hebben geholpen achter de kraam en al degene die hun bijdrage gaven vóór de kraam. Daar naast werd op donderdagavond 29 april de vrachtwagen geladen. Voor de hulp die we hierbij kregen eveneens heel hartelijk bedankt! Op zaterdagochtend 1 mei vertrok de vrachtwagen richting Botosani en op zondagnacht vertrok ook de transportgroep richting Botosani om daar al de gekregen spullen, kleding, dekens etc. uit te reiken. Op donderdagavond 3 juni wordt van deze reis verslag gedaan. U bent vanaf 19.30 uur welkom in De Rank, Bosschieterstraat 6 te Stellendam. De eerstvolgende actie die het comité orga niseert om het werk in Roemenië (finan cieel) te kunnen voortzetten, is op zaterdag 5 juni. Dan kunt u in de vroege avond mee doen met een fietsactie. Het start- en eind punt van deze fietsroute is in de Bosschie terstraat te Stellendam. Fietst u mee? SOMMELSDIJK - In het weekend van 8 mei heeft een delegatie van ca. 20 zwem mers namens zwemclub 'de Schotejil' deel genomen aan het eerste deel van de jaarlijk se Kringkampioenschappen in het 50m bad van Aquapulca te Dordrecht. Namens de Schotejil zwom Sebastiaan Rosendaal 1991) maar liefst naar vier kringtitels, door resp. de lOOm vrij (1.01.97), de 200m schoolslag (3.03.92), de 50ra vrij (29.21) en tenslotte de 200m wisselslag (2.43.02) win nend af te sluiten. Terloops verbeterde hij ook nog eens drie clubrecords en verzekerde hij zich van deelname aan de komende Nederlandse Kampioenschappen in juni te Eindhoven op even zoveel nummers. Voor Iris Oostdijk (1986) was er verder nog een 3e plaats op de 200m rugslag (2.53.03) en een 2e plaats op de 50m vlinderslag (33.44). Behalve ereplaatsen werden door de Schote- jillers ook persoonlijke records gezwommen ondanks het nadeel van de 50m baanlengte. Mark Nolet (1990) verbeterde zijn tijd op de lOOm vrij naar 1.07.88. Eveline Hagoort (1996) zwom een p.r. op de 200m rugslag in 3.18.25, terwijl op de 200m schoolslag ook Rene Moerkerke en Martijn van Hoorn hun tijd verbeterden in resp. 3.18.15 en 3.20.50. Tijdens de raadsvergadering in Goedereede deelde wethouder Bakelaar mee dat er aan drie bedrijven opties zijn verleend voor de verwerving van percelen op Bedrijventer rein Korteweg in Stellendam. Dit zijn de bedrijven Tieleman Keukens uit Melissant, Van Zielst Wonen uit Middelhamis en Zee- lenberg Architectuur uit Ouddorp in samen werking met Program Investment. In totaal gaat het om 21.000 vierkante meter. Volgens Bakelaar lopen met een aantal andere kandi daten lopen nog gesprekken. In samenwerking met de Muziekschool Goeree-Overflakkee organiseert de Konink lijke Muziekvereniging 'Sempre Crescendo' uit Middelhamis-Sommelsdijk in juni weer fanfare-introductielessen. Geïnteresseerden kunnen zonder kosten en geheel vrijblijvend een aantal proeflessen volgen op een blaas instrument of met slagwerlc. De lessen wor den verzorgd door docenten van de muziek school. Om de introductielessen onder de aandacht te brengen, bezoekt docent Joop Nijholt bin nenkort de basisscholen in Middelhamis en Sommelsdijk. Hij wordt hierbij afwisselend geassisteerd door Femke Taaie, Mies Koop man, Wibo van Dis, Boaz Izelaar, Kimber- ley Koetsier, Pepijn Fest, Dylan van Olffen en Sije Kloppenburg. Zij laten de leerlingen uit groep 5 horen hoe leuk het is om zelf een blaasinstrument of slagwerk te kunnen bespelen. Wie aan de introductielessen wil deelnemen kan een inschrijfformulier aanvragen bij Martin Schellevis, tel: 0187-483170. Het formulier is ook te downloaden via de web site www.sempre.hafabra.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 mei aanstaande. De voor morgen, woensdag 12 mei, aangekondigde 'Moeder en Kind-ont moeting' in de Doopsgezinde Kerk van Ouddorp gaat door omstandighe den niet door. Op zaterdag 15 mei is het weer de derde zaterdag van de maand. De werkgroep Ozun van de Nederlandse Hervormde Kerk in Oude Tonge houdt weer een inzameling van goederen voor de zustergemeente in Roe menië van 10.00 tot 12.00 uur aan de Hee- rendijk bij Transportbedrijf Hendriks. Mogen wij weer rekenen op uw steun? Con tactpersoon is dhr. G. Groenendijk, tel: 0187-641934. Vorige week donderdag opende wethouder J. van Oosterom in het gemeentehuis van Goedereede een expositie van de Goereese kunste naar Harald Jean Jassoy. De in 1979 naar Goedereede gekomen kun stenaar geniet grote bekendheid in de regio. Vooral de laatste jaren is hij bekend door de oprichting van de Kunststichting Goederee de, die ieder jaar de Goereese Kunstdag voor haar rekening neemt. Het werk van Jassoy neemt temidden van de eigentijdse kunst een speciale plaats in. In een tijd van een groot aanbod van abstracte en constructivistische kunst spreekt het werk van hem een duidelijk andere taal. Het werk wordt gekenmerkt door een driedimensio naal effect. Harald Jean Jassoy (links) met de heer Velthui- zen van de Kunststichting Goedereede Menselijke figuren, vaak verbeeld door symbolistische vormen, hangen zonder die door ons zo gewende lijst direct aan de muur. Deze schilderijen worden als het ware geschilderde sculpturen. In de laatste tijd houdt hij zich ook met het thema 'masker' bezig, maar ook heeft zijn interesse zich weer op het oude thema van het stadsgezicht gevestigd. Kunststichting De inrichting van de expositie is in nauwe samenwerking met de Kunststichting Goe dereede tot stand gekomen. Bezichtiging is mogelijk van 6 mei tot en met 18 juni 2004 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en yan 13.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Goedereede. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/taxaleur. lid NVM 0187-476555 Zaterdag 15 mei is het alweer de 6e en tevens laatste zaterdag, dat u uw kunt spul len kunt aanleveren in Vita Nova vanaf 9.30 tot 11.00 ten behoeve van de te houden Gemeentedag op 29 mei a.s. in de ring van de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk. (Gelie ve geen grote spullen zoals bankstellen, gro te kasten en wandmeubelen aanleveren). Voor de boedelveiling gaat het om spulletjes uit grootmoederstijd, curiosa en/of collector items, die u te goed vindt voor de rorrmiel- markt, maar eigenlijk toch wel weg wilt doen. COMBI OUOOOir-\tolirrM]5Ml0ll7)61linf<nU37U Op zaterdag 27 maart is jaarlijkse krenten brodenactie voor Woord en Daad gehouden. In alle dorpen op Goeree- Overflakkee gin gen weer tientallen kinderen langs de deuren om de krentenbroden te verkopen. En het is weer niet voor niets geweest. De actie heeft het mooie netto bedrag van 2849,01 opgebracht. Het geld is besteed voor het Vakonderwijs'. Het comité noemt het een springplank naar de toekomst, waar kansarme jongeren een kans krijgen een vak te leren. Het comité dankt alle kinderen, chauffeurs en iedereen die hier aan hebben meegewerkt. Natuurlijk wordt ook iedereen bedankt die de krentenbroden heeft gekocht. "We bidden dat de Heere er Zijn Zegen aan wil verbin den, zodat er vele jongeren een vak kunnen leren en met het Woord van God in aanra king komen", aldus het eilandelijk comité. INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Dinsdag 11 mei om 18.00 uur gaat Trudy Leerschoon van het Grevelingenschap ver tellen over het Bezoekerscentrum 'De Gre- velingen' op de kop van het eiland. Trudi vertelt u wat er allemaal te zien en te doen is in het centrum. Ook het ontstaan van het centrum wordt uit de doeken gedaan. De herhaling is woensdag om 18.00 uur. Pre sentatie; Carla Hersbach. Industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 E-mail: info@ki6vitwamite.nl www.kievitwanrite.nl Avondexcursie in het land van zandwallen en schurveUngen op Goeree. Ter gelegen heid van het 25 jarig bestaan van de vereni ging voor Natuur en Landschapsbescher ming Goeree Overflakkee worden dit jaar tal van excursies georganiseerd. Een daarvan is een wandeling op de Kleistee, Het gebied is eigenlijk twee keer ontgonnen, eerst van duinlandschap naar Haaymeeten met zijn greppeltjes en houtsingels, daarna is het uit- gemijnd en is er landbouwgrond ontstaan. De zandwallen herbergen een grote diversi teit aan natuurwaarden, door de ligging ten opzichte van de zon ontstaat er een speciaal milieu op de hellingen, waardoor de vegeta tie per helling verschilt. Ook zijn er schrale graslanden waar bijzondere planten en ■insecten (zoals diverse zeldzame vlinders) voorkomen. Op deze avond kunt u alles horen over o.a. de ontstaansgeschiedenis, het gebruik de laatste eeuwen door de mens, hoe het in de toekomst te bewaren en alle natuurlijke aspecten. De excursie is op woensdag 12 mei en start om 19.00 uur. Plaats: Dirkdoenweg 35a (zorg en welzijn groep) in Ouddorp. Deelna me is gratis en u hoeft zich niet aan te mel den. Inlichtingen Krijn Tanis 0187-681045. Molen 'De Eendracht' te Dirksland is een stellingkorenmolen uit 1846. De molen draait regelmatig, en als er tarwe, gerst of maïs beschikbaar is, wordt dit er gemalen tot veevoer. Om te kunnen malen heeft de molen twee koppels maalstenen. Echter, het nog werkende koppel is dringend aan een opknapbeurt toe, terwijl het andere koppel al gescheurd was en dus niet meer gebruikt kon worden. Omdat het jammer zou zijn als molen De Eendracht niet meer zou kunnen malen, is molenaar Klaasjan Rentes begin 2001 een actie gestart om geld in te zamelen voor nieuwe maalstenen voor 'zijn' molen. Het doel van deze sponsoractie was dan ook de aanschaf van een geheel nieuw koppel maalstenen en het opknappen van het nog werkende koppel. Tevens dient in de molen de steenkraan - een houten takel waarmee de stenen worden opgetild en verplaatst - te worden hersteld omdat ook die gescheurd is. Dankzij de steun van vele bedrijven binnen en buiten Dirkland, verenigingen en particulieren werd het benodigde bedrag in 2002 bijeen gebracht. De steenkraan werd in 2002 reeds gerepa reerd, waardoor het weer mogelijk is om de stenen te takelen. Daarnaast is molenaar Klaasjan Rentes in het najaar van 2002 op bezoek geweest bij de molensteenmakers in Nederland. Daar heeft hij zich goed laten voorlichten, waar door hij een keuze kon maken welke molen- Molen 'De Eendracht'. steenmaker de stenen voor molen De Een dracht mocht gaan maken. Dat werd molen steenmaker Hans Titulaer uit Plasmolen (Limburg). De Molenstichting Goeree- Overflakkee, die hiermee akkoord ging, heeft de stenen begin 2003 besteld. Daar het maken van molenstenen een tijdro vende bezigheid is en molensteenmaker Hans Titulaer eerst nog een aantal andere orders moest uitvoeren, werden de stenen Het nieuwe koppel maalstenen ligt onderin de molen te wachten op installatie. voor de Dirkslandse molen pas eind 2003 afgeleverd. Momenteel is molenmaker Henk Star van Molenmakerij 'De 4 Windstreken' - en tevens molenaar te Oude Tonge - druk bezig om de nieuwe molenstenen te installe ren in 'De Eendracht'. Het oude kapotte koppel stenen is inmiddels naar beneden getakeld. Gekeken zal worden of deze nog gerepareerd kunnen worden, zodat ze in de verre toekomst als reservestenen kunnen dienen. Het nieuwe koppel molenstenen ligt al boven op de steenzolder. Het is precisiewerk om ze op de juiste wijze in te bouwen, het geen dus ook behoorlijk veel tijd in beslag neemt. Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn geweest om afgelopen zaterdag tijdens de landelijke Fiets- en Molendag te komen kij ken, dan is dit altijd op een andere dag moge lijk. Als de molen draait (veelal op zaterda gen, maar ook wel doordeweeks), is ieder een welkom. Een bezoekje kost niets. Verder kan de molen voor het publiek wor den ingezet als cultureel uitstapje, voor foto reportages voor u of uw familie of bedrijf, en voor scholen in de vorm van spreekbeurten of werkstukken. Ook andere suggesties zijn bespreekbaar. Daarnaast kunt u meehelpen om de maalste nen en het ambacht van molenaar in stand te houden door uw tarwe, gerst of maïs te laten malen in 'De Eendracht'. Hier zijn geen kos ten aan verbonden. Als u meer wilt weten over deze actie of over molen 'De Een dracht', kunt u contact opnemen met Klaas jan Rentes, tel.: (0187) 601467, of e-mail: k.rentes@wanadoo.nl. In het kader van haar permanente campagne zal de lokale PvdA afde ling Oostflakkee met haar inmiddels bekende bakfiets weer present zijn tijdens de braderie op zaterdag 15 mei in Den Bommel. Voor de kinde ren is er weer een ballonnenwed strijd. Naast de lokale thema's zal ruim aandacht worden geschonken aan de aankomende Europese verkie zingen. PvdA Europarlementariër Jan Marinus Wiersma zal 's middags aanwezig zijn. Aan geïnteresseerden zal informatie worden uitgereikt en de gehele dag zal er de mogelijk zijn om ideeën uit de wisselen met lokale politici, terwijl u 's middag van harte welkom bent om met de heer Wiers ma in debat te gaan. Lokale thema's 'Ik weet wat mij te doen staat: de vooruit gang versnellen om de achteruitgang in te halen.' Om in te haken op deze uitspraak van Ollie B. Bommel heeft de PvdA de volgende mening. Zeker op het platteland van Oostflakkee is bekend wat achteruitgang is. Wegtrekkende voorzieningen. Beperkingen van gemeenten om te bouwen voor de eigen inwoners. Het openbaar vervoer dat de inwoners meer en meer in de steek laat. Het verdwenen post kantoor. Maar kleine kinderen kurmen gewoon op straat spelen, fietsen kunnen gerust een nacht buiten staan en het vereni gingsleven bfoeit volop. Als we honderd meter lopen, staan we middenin de polder tussen de hazen en de kievieten. Het moet mogelijk zijn om de vooruitgang te versnel len om de achteruitgang in te halen. Dit is niet alleen een zaak voor de gemeente maar voor ons allemaal. Hierbij neemt de PvdA afdeling Oostflakkee de stelling in dat er evenwicht moet zijn. - Bouwen moet mogelijk zijn maar wel voor een betaalbare prijs, in de eerste plaats voor starters en ouderen. - De polders moeten behouden blijven, inbreilocaties zullen dit mogelijk moeten maken. - Er zal Openbaar vervoer op Maat moeten komen, een bijna lege bus is natuurlijk niet rendabel. - Kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen. Zwaar vervoer in de kernen moet alleen mogelijk zijn voor vrachtwagens die echt niet anders kunnen. De 30 kilo meter zone moet strenger worden gehand haafd met regelmatige politiecontroles. - De economie kan best groeien met bedrij ven die passen in het thema 'kust, rust, natuur en ruimte'. Zeker in de agrarische en toeristisch recreatieve hoek zijn er mogelijkheden. Europese thema's Jan Marinus Wiersma: "Als Europa niets voor de burger doet, dan doet de burger voor Europa niets. Met dit in het achterhoofd ga ik de volgende periode in." Dan zijn er de Europese Verkiezingen op 10 juni 2004. Er staat op 10 juni veel op het spel. Gaan we verder de kant op van een con servatief Europa, waar te weinig wordt gedaan tegen de fors toenemende werkloos heid, waar de zorg steeds duurder wordt en de sociale zekerheid wordt afgebroken? De PvdA kiest voor een Nederland dat sterk en sociaal is in Europa. Ook voor Goeree-Over flakkee is de Europese politiek en regelge ving van belang. Daarbij kan gekeken wor den naar bijvoorbeeld het landbouwbeleid: hoe zal de Nederlandse en Flakkeese land bouw moeten concurteren met een land als Polen? De transportsector, ook goed verte genwoordigd, biedt Europa kansen of juist bedreigingen. De Europese Flora- en Fauna wet, met een deel van Oostflakkee als Euro pees ganzenreservaat met alle gevolgen van dien. En zo zijn er nog een aantal zaken. Breder verband De PvdA wil in breder verband: - Meer werk en een goede sociale zekerheid. - Scherp bewaken van de buitengrenzen tegen terrorisme, vrouwenhandel en cri minaliteit. - Niet klakkeloos achter Bush aanlopen, maar werken aan een eigen buitenlands- en veiligheidsbeleid. - Open democratische verkiezing van de Nederlandse Eurocommissaris.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1