LITIE Ouddorp staat weer stil bij gevallenen Tweede Wereldoorlog ^S.2 f) Nationale Reddingbootdag Lintjesregen drupte ook in Oostflaitkee Zaterdag avond- jeugdwerk Gourmetten 0900-8844 Bevrijdingsconcert in Stellendam 14e Roman van Lydia Vroegop-Zandbergen Ger. Gem. Nieuwe Jonge Zeiljacht verdwaald in de mist Dit jaar geen Juundag' in Achthuizen GZB-zendingsavond te Oude Tonge Met Wie? Met David Hoogzand Raad Goedereede stelt krediet beschikbaar voor Leefbaarheidsproject Vrijheidsweg chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Snelheidscontroles Zaterdag 8 mei 2004 Uw woning of bedrijfspand verkopen? 'Wat ouders bindt' BIJ de voorbereidingen tot aanleg van de Tweede Maasvlakte is afge sproken dat de gemeente Goedereede ter compensatie verschillende leef- baarheidsprojecten mag uitvoeren. De kosten zullen door de gemeente Rotterdam worden vergoed. Dinsdag 4 mei 2004 76e jaargang nr. 7302 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflaldcee DIRKSLAND/STELLENDAM - Personeel van de Verkeerspolitie hield woensdagoch tend snelheidscontroles op de Oudelandse- dijk in Dirksland, de Plaatweg en de Rijks weg N57 in Stellendam. Op de Oudelandse- dijk hielden 21 van de 171 passanten zich niet aan de maximum snelheid van 60 km/ uur. Tussen kwart over zes en kwart over zeven bedroeg de hoogste snelheid 119 km/ uur. Tussen half zeven en half acht en tussen half negen en kwart voor tien reden 39 van de 740 passerende automobilisten te hard op de Plaatweg. Hoogst gemeten overtreden bedroeg 135 km/uur in plaats van de toege stane '80'. Op de Rijksweg N57 lapten, tus sen half acht en elf uur, 76 van de 1547 auto mobilisten de maximum snelheid van 100 km/uur aan hun laars. Hoogst gemeten snel heid: 151 km/uur. Morgen, woensdag 5 mei organiseert de Chr. Gem. Zangvereniging 'Soli Deo Glo ria' een bevrijdingsconcert in de Herv. Kerk van Stellendam. Samen met het Chr. Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden', o.l.v. Come de Geus, zullen bekende Vaderlandse liederen worden gezongen. Tevens is er volop gele genheid voor samenzang. Het orgel zal worden bespeeld door Arjan de Vos en Marian van Oostenbrugge. De algehele leiding is deze avond in handen van Willem Chr. Meyboom. We hopen dat velen dit bevrijdingsconcert zullen bezoe ken. U komt toch ook De avond begint om 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. Alle 39 reddingstations van de Ko ninklijke Nederlandse Redding Maat schappij staan 8 mei 2004 weer open voor publiek. Reddingboten, boothui- zen en bergplaatsen zijn vrij toegan kelijk. Voor zover de vreersomstandig- heden het toelaten kan een vaartocht worden gemaakt. Voor uw eigen vei ligheid moet u wel een reddingvest dragen. Deze worden door de KNRM ter beschikking gesteld. Voor station Noordland wordt deze dag gehouden op en rond de plaats van red- dingboot Koopmansdank, dat is dus de haven Noordland-buiten bij de Ooster- scheldekering. Hier wordt tevens de moge lijkheid geboden om het drijvende boothuis 'Wim Klem' te bezichtigen. In het boothuis zijn posters en video's te bewonderen over het reddingwerk, ook is er koek en zopie. En natuurlijk zijn er weer de artikelen uit de reddingwinkel te koop. Voor de elfde keer in de geschiedenis wordt de reddingbootdag gehouden. Het programma omvat ook het meevaren met de reddingboot Koopmansdank en bezichtiging van de nieuwe reddingboot Prototype 1. De reddingboot Koopmansdank behoort tot de grotere reddingboten van de KNRM, hij is op 15 december 2001 gedoopt en in dienst gesteld op dit station. De Reddingbootdag wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. Deze dag is ingesteld om de donateurs en zij die de KNRM een warm hart toedragen, de kans te geven het werk van de KNRM van dichtbij te leren kennen. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is voor haar voortbestaan geheel afhankelijk van giften en donaties. De be-manning, de zg. opstappers, doen dit werk vrijwillig. U komt toch ook? Tot ziens op de Red dingbootdag! Mevrouw De Bonte, met burgemeester Van Pelt. Ook in de gemeente Oostflakkee vie len enkele spatjes van de lintjesregen. Zo mocht burgemeester Van Pelt afge lopen donderdagmorgen Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan me vrouw F. de Bonte-van Putten te Oolt- gensplaat en aan de heer C.J. Ypelaar te Achthuizen. Aan mevrouw De Bonte werd een Konink lijke Onderscheiding uitgereikt vanwege het feit dat zij gedurende vele jaren, zowel bestuurlijk als uitvoerend, actief is voor de Oranjevereniging, het Tamboer- en Trom petterkorps W.M. van der Harst, alsmede voor de plaatselijke commissie Ooltgens- plaat van de Stichting Welzijnswerk Oost flakkee. De heer Ypelaar ontving zijn onderscheiding vanwege zijn langdurige (bestuurlijk) actie ve betrokkenheid binnen de plaatselijke EHBO-vereniging - vanaf 1971; daarnaast fungeert hij als koster van de Roomse- Katholieke kerk te Achthuizen. Beide gedecoreerden hebben met hun inzet gedurende lange tijd een belangrijke bijdra ge geleverd aan de samenleving en werden daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, waarvoor burgemeester Van Pelt van de gemeente Oostflakkee hen de bijbehorende versierselen opspeldde, bij mevrouw De Bonte in verenigingsgebouw 't Centrum te Ooltgesnplaat en bij de heer Ypelaar in verenigingsgebouw 't Buurt- huus te Achthuizen. (Foto's: Persburo Flak- kee) De heer Ypelaar, samen met z 'n vrouw en de burgemeester. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/laxalcur. lid NVM ()187-476S.'S5 Ieder jaar verschijnt, vlak voor moeder dag, een nieuwe roman van de Dirks- landse schrijfster Lydia Vroegop-Zand bergen. De auteur heeft geen gemakke lijk jaar achter de rug. Zij is namelijk vier maanden geleden haar man verlo ren. Het boek lag een halfjaar in de kast voordat het naar de drukker ging, maar gelukkig mocht toch, na een moeilijk hoofdstuk in het levensboek van deze auteur, een nieuw geesteskind het levens licht zien. De titel van de nieuwe roman luidt 'Wat ouders bindt'Het boek, dat 239 pagina' s dik is en wordt uitgegeven in eigen beheer, han delt over José en Christiaan van Wingerden. Zij wonen aan de buitenkant van de stad in een nieuwe wijk. Hun huis is van alle gemakken voorzien. Zij hebben allebei een baan naar hun zin en een goed inkomen. Het lijkt erop dat al hun wensen zijn vervuld. Maar bij José is er het verlangen naar een baby. Ze zijn ruim acht jaar getrouwd en hun huwelijk is nog kinderloos. Christiaan accepteert dat. Hij geniet van zijn huis. In zijn vrije tijd tuiniert hij. José heeft geen tijd om hem daarbij te helpen omdat ze vijf dagen per week als secretaresse bij een transportbedrijf werkt. Als haar werkgever gaat rentenieren, wordt hij opgevolgd door Rob Berkhout. In het begin kost het José moeite aan het samenwerken met hem te "wennen. Dat gaat later beter. Hij vraagt haai op een gegeven moment of ze hem drie dagen wil vergezellen naar een beurs in Duitsland. José besluit met Rob mee te gaan. Christiaan heeft zijn bedenkingen. Het uit stapje gaat niet helemaal zoals José zich voomam. Te laat beseft ze het gevaar van het samenzijn met Rob, al geeft zij hem duide lijk te verstaan dat zij van Christiaan houdt. Is het huwelijk van José en Christiaan bestand tegen alle twijfels die zij ten opzich te van elkaar hebben? Terwijl José bij Rob in het kantoor zit, ver telt hij haar over zijn scheiding en over Fred, zijn zoon, die bij zijn moeder en haar vriend woont. Fred kiest voor zijn vrijheid. Hij vindt bij een vriend een kamer om te wonen. AngstvalHg verbergt hij zich voor zijn ouders en vermijdt jarenlang elke vorm van contact. Na een moeilijke start en een dubi euze manier van geld verdienen komt Mar leen in zijn leven. Dat betekent een positieve wending. HersteU Fred het contact met zijn ouders? Lydia Vroegop, die het schrijven als een zegen ervaart, schreef opnieuw een boek over de gewone dingen van het leven. Met innerlijke voldoening beschrijft zij zaken die in ieder gezin of in elke familie zouden kun nen gebeuren. Overeenkomstig het karakter van de auteur neemt haar verhaal altijd een positieve wending. Haar boeken zijn met vaart geschreven, beschaafd en vrij van grof taalgebruik, en ze worden door meer dan 100.000 lezers per jaar al vanaf de tiener leeftijd gelezen. Het zijn boeken met een positieve boodschap, die er echter niet 'dui- mendik bovenop ligt'. Het boek wordt in een later stadium ook verzorgd in een grote let ter uitgave én als gesproken boek. Evenals de voorgaande dertien romans is ook dit boek verkrijgbaar bij de boekhandel en aan de Geldersedijk 23 in Dirksland. Op zaterdag 8 mei is het weer tijd voor het zaterdagavond jeugd werk. We hopen dan onze afsluitende avond te houden van dit sei zoen. Deze avond wordt er gegourmet in de schuur van diaken Admiraal aan de Oude- landsedijk 10 e-f in Nieuwe Tonge. Jullie worden door rond 18.30 uur verwacht. Komen julüe ook? Geef je dan op bij Anne ke Nagtegaal, telefoon 652339. Tot ziens. DE LEIDEMG In de aanloop naar 4 mei - dodenher denking - is de gemeente Goedereede altijd de eerste in rij op het eiland die de gevallenen uit de Tweede wereld oorlog gedenkt en die stilstaat bij de gruwelijke gebeurtenissen en het vele leed dat dit voor talloze gezinnen en famiUes met zich meebracht. Afgelo pen woensdagmorgen vond bij het oorlogsmonument op de hoek Dorps- weg/Hazersweg te Ouddorp de jaar lijkse herdenkingsplechtigheid plaats, ook nu weer onder grote belangstel ling - ondanks de regen die rijkelijk uit de hemel neerviel. Thomas Meijer Ook uit Ouddorp zijn tijdens de Tweede wereldoorlog verscheidene inwoners geval len, hetzij door oorlogsgeweld, hetzij door ernstige ontberingen, honger of uitputting, of in gevangenkampen. Traditiegetrouw wordt in de groepen 7 en 8 van de Ouddorp- se basisscholen stilgestaan bij één van die gevallenen, wier namen - 23 in totaal - ver meld staan op het oorlogsmonument op de hoek Dorpsweg/Hazersweg. Dit jaar betrof dat Thomas Meijer, die op 10 november 1917 te Ouddorp werd geboren en op 20 maart 1945 te Hesserode in Duitsland overleed, 27 jaar oud. Slechts enkele maan den nadat hij tijdens de razzia van december 1994 te Ouddorp was opgepakt, bezweek hij aan de gevolgen van de zware ontberingen, die hem ziek maakten en zijn lichaam sloop te. Op 23 maart 1945 kreeg zijn stoffelijk overschot een eerste begrafenis in Hesserode - anderhalve maand vóór de bevrijding, ter wijl Zeeland al bevrijd was... Na de oorlog werd Thomas Meijer herbegraven op het Nederlandse ereveld te Lübeck. Blijven gedenken In Eilanden Nieuws van vrijdag 23 april heeft u over deze droeve geschiedenis uitge breider kunnen lezen in het artikel 'Oud- dorpse schooljeugd herdenkt Thomas Meijer...'. Tijdens de herdenkingsplechtig heid ging ook burgemeester Sinke nog kort in op de desastreuze lotgevallen die in 1945 Thomas Meijer's leven afsneden. Maar ook wees hij op het belang "om jaar lijks te blijven herdenken hoe erg het is dat talloze onschuldigen omkomen, en om er over na te denken hoe herhaling kan worden voorkomen. Immers, het kan ieder moment weer gebeuren... Vrijheid is een kostbaar, maar ook een kwetsbaar goed". Adoptie monumet Met het doel om blijvend te gedenken bestaat dan ook al jaren landelijk het project 'Adopteer een monument'Hiermee wordt beoogd dat onder de schooljeugd, die zelf de oorlogsverschrikkingen niet heeft mee gemaakt, toch de herinnering aan de Twee de wereldoorlog wordt levendig gehouden. "Itmners", zo gaf Sinke aan, "de prijs die Thomas Meijer heeft moeten betalen, is veel te hoog". Middels het halfstok hijsen van de nationa le Driekleur, het spelen van taptoe en reveil door een hoomblazer, het in acht nemen van een minuut stilte en het leggen van een bloemenkrans bij het Ouddorpse oorlogs monument door enkele schoolkinderen uit de hoogste groepen van de beide basisscho len, wordt hier jaarlijks de adoptie van het monument overgedragen en worden hier jaarlijks de gevallenen herdacht, in aanwe zigheid van familieleden van de overlede ne, het gemeentebestuur en schoolkinderen, terwijl leden van het in Ouddorp gestatio neerde Marine Bewakingskorps en leden van de vrijwillige brandweer van Ouddorp de plechtigheid ondersteunen. Op zaterdag 1 mei omstreeks 17.45 werd de bemanning van de reddingboot Griend door de kustwacht post Ouddorp opgepiept. In de aanloop van hét Brouwershavense Gat voer een zeilboot genaamd de Pandor weUce in, op dat moment zeer dichte mist, de weg kwijt was. Tevens bleek dat de aan boord van het ruim 12 meter lange schip aanwezi ge apparatuur defect was geraakt. Het schip had al diverse malen de grond geraakt. Op advies van de kustwacht post Ouddorp heeft men het anker uitgezet. Aan boord van de Pandor bevonden zich twee personen. Ter plaatse gekomen bleek dat door de opste kende wind de mist voor een groot gedeelte was verdwenen en dat het zicht redelijk goed werd. De Griend heeft vervolgens de zeil boot begeleid richting de Oosterboei. Iimiid- dels was ook de bemanning van de redding boot Christien opgepiept. Deze reddingboot vervangt tijdelijk de Stellendamse redding boot Pnnses Margriet. Net voorbij de Oos terboei heeft de Christien de Pandor op sleep genomen richting Stellendam. De Griend is vervolgens teruggevaren richting de helling van de Brouwersdam. Bij de Pampus 1 is de Christien gestopt met slepen en is de Pandor op eigen kracht de haven van Stellendam binnengelopen. Na het bunkeren kon de bemanning van de Christien naar huis. De 'Juundag', die op maandag 31 mei in Achthuizen zou worden gehouden gaat niet door. Door de vakantie na de Pinksteren is - volgens de organisatie - de animo minder als voorgaande jaren, de BFWA wü de vereni gingen en vrijwilligers bedanken die hun medewerking wel hebben toegezegd. De BIWA is in overleg over een andere activi teit waarover wij u nader zullen informeren. Wij verzoeken u om geen spullen meer neer te zetten bij de kerk voor de rommelmarkt. D.V. donderdag 13 mei hopen Dick en Ina van den Boogaart iets te vertellen en te laten zien over hun werkzaamheden in Antwerpen. Ze proberen daar het evange lie van Jezus Christus door te geven, vooral aan de vele moslims die er wonen en aan havenarbeiders. Het zangkoor 'Gom nu met Sangh' zal enkele liederen ten gehore brengen. Er wordt deze avond een collecte gehou den t.b.v. het zendingswerk in Antwer pen. Aanvang 19.30 uur in verenigingsge bouw 'Diaconia', Kerkring te Oude Ton ge. Iedereen is hartelijk welkom! Vier mei is de dag dat we stilstaan bij de mensen die gevallen zijn in de 2e wereld oorlog. Daarom is David Hoogzand op deze dag om 18.00 uur te gast in het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. David Hoogzand is lang geleden begonnen met het schrijven over bepaalde oorlogsgebeur tenissen op Goeree-Overflakkee in het streekblad het 'Eilanden Nieuws'. Daarop kwamen zoveel reacties, dat de heer Hoog zand besloot hierover een boek te schrijven. Hij gaf het de titel: 'Blijvend Gedenken'. In de uitzending vertelt hij over de oorlogsja ren op ons eiland. De herhaling is op woensdag om 18.00 uur. Voor het Leefbaarheidsproject Vrijheids weg, waarin verschillende zaken worden verbeterd in dat gebied, heeft de gemeente Rotterdam een vergoeding van 2 miljoen euro toegezegd. Vorige week werd de gemeenteraad van Goedereede verzocht dit krediet beschikbaar te stellen, waarna de gemeente Rotterdam dit bedrag weer ver goed. Toch waren bij enkele gemeenteraads leden nog wel wat bedenkingen te bespeuren of Rotterdam de toezeggingen wel na zal komen. Mevrouw Mastenbroek van de WD verklaarde dat haar partij geen voorstander is om met de werkzaamheden rondom de Vrijheidsweg te beginnen voordat er geld op tafe ligtl. "Al de toezeggingen die gedaan worden vallen altijd lager uit". Ze herinnert zich nog Duurzaam Veilig, wat haar arg waan heeft gewekt omdat de subsidie later aanmerkelijlc jninder bleek te zijn dan beloofd. Zij is er een voorstander van om eerst declaraties in te dienen, voor wat betreft de voorbereidingskosten. Burgemeester Sinke probeerde de angst van de VVD weg te nemen, door te stellen dat dit een concrete en formele toezegging is van een overheidsorgaan. En dat hij er zeker van is dat uiteindelijk de twee miljoen euro zal worden betaald. Ook haar fractiegenoot Van der Meer, zegt aanwijzingen te hebben dat het verkeerde zal uitgaan, omdat er al geld biimen had moeten zijn. Sinke kon de libera len niet overtuigen en zij bleven tegen de manier van financieren van het voorstel. Een verder verslag van de raadsvergadering van Goedereede volgt in de vrijdageditie van Eilanden Nieuws.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1