'Verslavingsprobleem op het eiland |s nu in ieder geval bespreekbaar' Superpolitiek 'Lol, Zaterdag avond- jeugdwerk Strandwandeling Prijswinnaars Paasactie VW www.buijze.nl Met Wie??? ''Gruwelijk verhaal maakt meeste indruk'' Inbraak horecagelegenheid Zanguurtje in Strijen léük nieuws van de Wereldwinkel! Verkoping jeugdverenigingen Ger. Gemeenten in Meiissant Avondvierdaagse gaat niet door Ger. Gem. Nieuwe Tonge 32^^f^^e> chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Schrijvers op bezoek bij basisscholen Oostflakkee U loofit toch ook mee op 24 april Rode Kruis Wandeldag? Orgelserie te Kapelle in teken van het Gregoriaans Praktijk tandarts Janssen overgenomen UniceMoop op 12 juni Uw woning of bedrijfspand verkopen? Rommelmarktspullen inleveren Hervormde Kerk Sommelsdijk Jan van Dop in gesprek met Cees Breederland Beurs voor Gezondheid en Welzijn Dingen veranderen Dinsdag 20 april 2004 76e jaargang nr. 7298 Op dinsdag 6 april en donderdag 15 april brachten de schrijvers Arend van Dam en Thea Dubelaar een bezoek aan de leerlingen van de basisscholen van de gemeente Oost flakkee. Dit bezoek vond plaats in het kader van het leesbevorderingsproject 'Leeskans' dat de gemeente Oostflakkee aanbiedt aan alle leerlingen van de basisscholen binnen de gemeente. Ter voorbereiding van het schrijversbezoek hebben de scholen een pakket boeken van Arend van Dam en Thea Dubelaar via de bibliotheek Oostflakkee ontvangen. Tijdens het schrijversbezoek kregen de leerlingen de kans om vragen te stellen aan de schrijvers. Daarna hebben de schrijvers voorgelezen uit eigen werk en kregen de leerlingen gelegen heid om vragen te stellen. Ook kunnen zij de website van de schrijvers bezoeken; www.arendvandam.nl en www.theadube- laar.nl Het schrijversbezoek is als leerzaam maar ook als heel leuk ervaren. Thea Dubelaar beantwoordt de vragen uit de klas. Politiepersoneel van het district De Eilanden stelde donderdagmiddag omstreeks 13.00 uur, naar aanleiding van een inbraakmel ding, een onderzoek in een horecagelegen heid aan de Kabbelaarsbank in. Onbekenden hadden een slot geforceerd, waarna diverse speelautomaten werden opengebroken. Enkele duizenden euro's werden weggeno men. Het radioprogramma Superpolitiek van Radio Superstar is het programma wat de luisteraar in de gelegenheid stelt om vragen en opmerkingen bij de politiek van de gemeente Middelhamis te brengen. ledere week zijn er 3 politieke partijen aanwezig in het Diekhuus om de gang van zaken te bespreken. Superpolitiek is er iedere vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur. A.s. vrijdag 23 april 2004 zijn vertegenwoordigers van PvdA, SGP en VVD te gast. De presen tatie ligt in handen van Jan van Dop en Berend-Jan Bruggeman. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middel hamis) en 107.3 FM (vrije ether). Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Mid delhamis organiseert op 24 april 2004 weer een wandeldag met de afstanden 25 en 40 kilometer. Sportief bezig zijn en genieten van het mooie Hakkeese landschap dat gaat samen als u meeloopt op 24 april a.s. Vertrek tussen 8.00 en 9.(X) uur vanuit sport complex 'De Staver' Sommelsdijk. Tijdens de route zijn er controleposten en rustpunten waar u ook uw consumptiebon nen kunt inleveren. De wandeldag is geregi streerd bij de Zuid-Hollandse Wandelsport Bond. Bent u lid van de bond dan is het inschrijfgeld 3,00 anders 3,50. Alle deelnemers ontvangen een herinnering. Wij rekenen erop dat wij u op deze unieke tocht kunnen begroeten. Nadere inlichtin gen bij mevr G.Schaap- van Houwelingen tel 0187-486120. Op zaterdag 24 april wordt de orgelserie in de Ned. Herv.Kerk te Kapelle, geopend door de vaste bespeler van het historische Batz- Witte orgel, Henk G. van Putten. Op ieder concert zal een compositie te horen zijn over een Gregoriaanse hymne. Henk G. van Putten speelt o.a. het Salve Regina uit de tweede Symphonic van Ch.M.Widor. Ver der brengt hij werken ten gehore van J.S.Bach, J.Rheinberger, M.Reger, en tot besluit het virtuoze orgelwerk van Fr.Liszt, de Fantasie over de naam BACH. De aanvang van het concert is 20.00 u. Toe gang euro 4,50 en euro 3,50 (CJP/pas 65). Na afloop is er gratis koffie. U bent van har te welkom! INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Tandheelkundig Centmm Middelhamis heeft het patiëntenbestand per 15 april over genomen van tandarts J.G. Janssen, Oostelij ke Achterweg 17, 3241 CM Middelhamis. Ingeschreven patiënten zullen binnenkort hierover een brief ontvangen. Het nieuwe tandheelkundig Centrum zal de bestaande capaciteit verdubbelen en vanaf eind juli met twee behandelstoelen gaan werken, zodat alle ingeschreven patiënten weer verzekerd zijn van tandheelkundige zorg en het eventuele tandartsen te kort op het eiland weer zal zijn temggedrongen. Naast de reeds ingeschreven patiënten, kun nen tot nader bericht ook nieuwe patiënten zich laten inschrijven. Vanaf 20 April kun nen telefonische afspraken gemaakt worden op telefoon nummer 0187- 482169 Tandarts Janssen is blij dat de tandheelkun dige zorg nu gecontinueerd wordt en dankt alle patiënten voor hun getoonde belangstel ling tijdens zijn ziekte. De jaarlijkse loop wordt dit jaar georgani seerd om kinderen in het Afrikaanse Bumn- di een beter bestaan te geven. In dit land woedt al meer dan tien jaar een gmwelijke burgeroorlog, grotendeels onopgemerkt door de media. Unicef trekt zich het lot aan van deze kinderen, die lijden onder dit oor logsgeweld. Het is daarvoor dat Unicefvrijwilligers zich weer sterk maken om op 12 juni een spon sorloop te organiseren op het terrein van Hemesseroord te Middelhamis. Er kan gelo pen worden tussen 12 en 17 uur Aanmelding geschiedt via de basisscholen. Overige info of aanmelden als vrijwilliger kan via de dames S. Tanis tel: 603177, Email: Sj.Tanis@flakkee.net, of W. Westra tel: 645070, email kerking24@chello.nl Op zaterdag 24 april bezoeken een 150 - 200 inwoners van Zeeland de Grote of Sint-Lam- bertuskerk van Strijen. Ze willen daar om 14.30 uur een uurtje met elkaar zingen. Men zou het erg op prijs stellen als er ook mensen uit de regio aanwezig willen zijn om mee te zingen. Aan het zanguurtje wordt meege werkt door het Strijens Chiistelijk Gemengd Koor onder leiding van Adri Poortvliet en organist Henk Kw^emaat. Tijdens het zan guurtje zal iets worden verteld over de histo rie van het Strijense kerkgebouw. Vanaf 13.30 uur zijn de deuren van de kerk open. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden voor de kosten. GOEREE- OVËRFLAKKEE In mei gaan we op veler verzoek óók op woensdagmiddag open. Dus wanneer u op die iniddag een leuk en origineel cadeautje zoekt, dan bent u tussen 13.00 uur en 17.00 uur van harte welkom. In april hebben we een leuke maandaanbieding: het Max Genie ten Koffiepakket. Dit bevat een pak Max Aroma Goud, een flesje koffielikorette (10 cl) en het boekje Alles over koffie, met daar in de lekkerste koffierecepten, van 7,95 voor 4,95. Leuk om cadeau te geven! De Wereldwinkel vindt u op het Spuiplein (achter de Winkeldiek) in Middelhamis, en is open op vrijdag van 14.00 uur tot 21.00 uur, en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf mei dus ook op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag 24 april wordt in het kader van de actie 'De Kerk naar buiten' door de jeugd- verenigingeit der Gereformeerde Gemeen ten een verkoping gehouden in het Herv. Verenigingsgebouw 'De Poort' aan de Voorstraat. De verkoping is van 9.00 tot 12.00 utir. Tijdens deze verkoping kunnen bestelde artikelen worden opgehaald. Er zal zeker wel iets voor u bij zijn. Komt u ook? Door omstandigheden is het helaas niet mogelijk de jaarlijkse avond-4-daagse 2004 van Middelhamis/Sommelsdijk te organise ren. Wij betreuren dit te zeerste. Ook voor de komende jaren zal dit problemen geven. Is er een vereniging of organisatie die de organi satie wil overnemen dan kuimen zij voor nadere informatie en adressen contact opne men met de secretaris Mevr. G. Schaap-van Houwelingen, tel 0187-486120. Het bestuur van het Nederlandse Rode Kmis, afdeling Middelhamis. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd niakelaar/taxaleur. lid NVM OI87-476.-i3.'i Zaterdag 24 april is het alweer de 5e zater dag, dat u uw kunt spullen kunt aanleveren in Vita Nova vanaf 9.30 tot 11.00 ten behoe ve van de te houden Gemeentedag op 29 mei a.s. in de ring van de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk (gelieve geen grote spullen zoals bankstellen, grote kasten en wandmeu- belen aanleveren) Voor de boedelveiling gaat het om spulletjes uit grootmoederstijd, curiosa en/of collector items, die u te goed vindt voor de rommel markt, maar eigenlijk toch wel weg wilt doen. Het kerkgebouw van de Exodus-gemeente te Sommelsdijk ligt onder vuur. Sinds het pad naasf de kerk van nieuw grint is voor zien zijn al vele ramen met stenen bekogeld of beschoten, met als resultaat gaten in een tiental ramen en een fikse schadeclaim bij de verzekering. Wij hopen dat de 'lol' voor de daders er inmiddels af is, maar we willen ook buurtbewoners die iets zien of weten vragen om daders aan te spreken of namen door te geven aan de beheerder. Er is aangif te gedaan bij de politie, die heeft toegezegd de buurt extra in de gaten te houden. Op dinsdagavond 20 april, is de politiek weer eens aan de beurt in het programma "Met Wie???" op Radio Flakkee. De heer Cees van Dam van de SGP in Middelhamis komt vertellen waar de partij voor staat, wat de partij doet op lokaal en landelijk niveau. Wat zijn grijze muizen waar de partij naar op zoek is? Hoe staat de heer van Dam tegen over het "samengaan" met andere geloven? Dit en meer hoort u op dinsdag 20 april tus sen 18.00 en 19.00 uur op Radio Flakkee. De herhaling is woensdag om 18.00 uiu'. De pre sentatie is in handen van Carla Hersbach. Op zaterdag 24 april is Jan van Dop, presen tator het het radioprogramma Koffie Radio Plus van Radio Superstar, in gesprek met Cees Breederland. Cees gaat u alles vertellen over Tai Chi - Qi Gong. Koffie Radio Plus begint om 10.00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelhar- nis) en 107.3 I'M (vrije ether). Zaterdag 24 april is het weer tijd voor het zaterdagavond jeugdwerk. We wtUen dan een strandwandeling gaan doen met een sportieve inslag en als afsluiting een kamp vuur op het strand. Gaan jullie mee? Geef je dan op bij Anneke Nagtegaal, tel. 652339 of Robert-Jan Bakker, tel. 651829. Er wordt om 19.00 uur bij de kerk verzameld. TOT ZIENS DE LEIDING Na het mini-symposium opende wethouder De Jong van Middelhamis de Beurs voor Gezondheid en Welzijn, waar over verschillende facetten van de gezondheidszorg informatie kon worden ingewonnen. SOMMELSDIJK - Op 1 januari van dit jaar is op Goeree-Overflalckee een grootscheeps project van start gegaan op het gebied van verslavingspreven tie. Tot nu toe wordt er vooral veel gebrainstormd en vergaderd, maar na de zomervakantie zullen jongeren, hun ouders en tal van instanties en organisaties te maken krijgen met concrete activiteiten. Als een voorlo per daarop kunnen 'hangplekjonge ren' binnenkort al bezoek verwachten van de Eilandhopper, een voorlich tingsbus van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden en Delta Bouwman. Een bezoek dat twee keer herhaald wordt, want het opbouwen van een vertrou wensband met de jongeren wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om het preventieproject effectief te maken. GGD-functionaris Iris Vertooren, die het project coördineert, hield zaterdagochtend in het prieel van De Staver een inleiding over verslaving op Goeree-Overflakkee, de aan pak daarvan en de stand van zaken. Haar praatje ging vooraf aan de beurs Flakkee Gezonderwijs, waarop verschillende instan ties en organisaties op het terrein van gezondheid en welzijn zich presenteerden aan het publiek. De organisator van de beurs, die Ms Vertooren introduceerde, was duide lijk teleurgesteld in de opkomst tijdens het miiüsymposium. "Ik heb heel veel mensen uitgenodigd, maar er zijn er maar een paar. Het gaat om mensen met een voorbeeldfunc tie; als die niet komen en - vooral - niet laten weten dat ze wegblijven, begrijp je ongeveer wat premier Balkenende bedoelt met nor men en waarden. Aan de andere kant weet ik na vijftien jaar op het eiland ook, dat je je zegeningen moet kunnen tellen." Waarmee hij de aanwezigen coniplimenteerde en har telijk welkom heette. Effecten van drugs Iris Vertooren vertelde dat het preventiepro ject wordt betaald door de vier gemeenten (de helft) en de provincie Zuid-Holland (de andere helft). "De doelstelling is om het alcohol- en dmgsgebruik op Goeree-Over flakkee temg te brengen. Verslaving kan agressief en delinquent gedrag met zich meebrengen en ook het spijbelgedrag bevor deren. Een andere doelstelling is om de ken nis omtrent dmgs te vergroten. Veel mensen weten immers niet wat de effecten van dmgs zijn en de gevaren op langere termijn. Als jongeren langere tijd blowen kunnen ze daar last van krijgen en bijvoorbeeld schizofrenie ontwikkelen." Nog een doelstelling van het project - er zijn er nogal wat, aldus mevrouw Vertooren - is om vaardigheden over te brengen, zodat jon geren makkelijker nee kutmen zeggen als groepjes aan het experimenteren slaan. Spe ciaal daarvoor worden weerbaarheidstrai- ningen ('Opkomen voor jezelf) aangebo den, zowel in het basisonderwijs als daama. "Een andere doelstelling is om de toegelei ding naar de hulpverlening te versnellen. Nu is het soms nog zo dat men bij de verkeerde instantie terecht komt en moet worden door verwezen. Dat is lastig. Daarom moet er één aanspreekpunt komen, zodat iedereen meteen op de goede plek wordt geholpen", aldus Iris Vertooren. In het proces van ver slavingspreventie spelen de ouders en 'inter mediairs' als sportverenigingen en scholen een rol van betekenis. Met name als het gaat om informeren, herkennen, ondersteunen en hulp zoeken. Het preventieproject op Goe ree-Overflakkee is daarom ook op hen gericht. Daar komt nog bij dat ook het grote publiek op de hoogte moet zijn van de problematiek en de aanpak daarvan. Volgens mevrouw Vertooren zullen in verband daarmee onder meer voorlichtende artikelen in de eilande- lijke kranten verschijnen. "De laatste doel stelling is het creëren van bestuurlijke betroldkenheid. Er moet heel veel georgani seerd en geregeld worden en dan heb je een goede basis nodig." Gelukkig, gaf de GGD- fiinctionaris aan, is er geen klagen over de participatie. Haar opsomming was indmk- wekkend: de gemeenten, de politie, het jon gerenwerk van het Diekhuus, de scholen, jeugdzorg. De Hoop, de RDC, Deha Bouw man, het Algemeen Maatschappelijk Werk en het expertisecentrum jeugd en opvoeding JSO. Iris Vertooren meldde dat het lastig is om in twee jaar tijd - de duur van het project - heel veel te bereiken. "Maar we zijn wel bezig om dingen te veranderen, om een en ander op gang te brengen." Dat gebeurt langs drie sporen: preventie, de organisatie van de hulpverlening en handhaving. He^ preven- tiespoor loopt niet alleen richting de jeugd, maar dus ook naar de ouders. "Hoe herken je symptomen? Hoe ga je daarmee om? Dat is best lastig, een gesprek aanknopen met een puber. En het is niet echt leuk als je kind genotmiddelen uitprobeert." Het tweede spoor - de organisatie van de hulpverlening - moet helder worden opge zet. "Van alle organisatj.es en.instanlies wiU len we weten waar ze zitten en wat ze doen. Er moet een duidelijke en brede verwijs- structuur komen, die bovendien laagdrem pelig is. Op Goeree-Overflakkee weet men over het algemeen minder makkelijk de hulpverlening te vinden. Daar proberen we via dit project wat aan te doen", aldus mevrouw Vertooren. Het derde en laatste spoor - de handhaving - is vooral in handen van de politie en, voor wat betreft vergun ningen, de gemeente. "Er wordt nu gebrain stormd om de handhaving beter aan te pak ken." Via het plan van aanpak worden bestaande activiteiten geïntensiveerd en nieuwe activi teiten opgezet. Die krijgen vorm op drie niveaus: Üiuis, op school en in de vrije tijd. "Dus op verschillende plaatsen en tijdstip pen, maar ook direct en indirect." "Op dit moment zijn we in iedere gemeente bezig om een lokaal netwerk op te zetten, ledere gemeente heeft namelijk weer ver schillende visies, doelen en strategieën. De scholen en huisartsen zitten in zo'n netwerk, maar ook sportverenigingen en de biblio theek kunnen er deel van uitmaken. Doel van het netwerk is het ontwikkelen van beleid, dat uitvoeren, het uitwisselen van signalen en het ondememen van actie door een sluitend aanbod van activiteiten en hulp verleners te ontwikkelen. Daarnaast zijn we - met het oog op de regionale activiteiten en de afstemming van het gemeentelijk beleid - ook regionaal bezig." Iris Vertooren vertelde dat iedereen weet moet krijgen van het pre ventieproject en dat daarom een startbijeen komst wordt gehouden. Hoger drugsgebruik Na de inleidende woorden van mevrouw Vertooren kon het publiek vragen stellen. Iemand vroeg waarom het gebraik van dmgs op Goeree-Overflakkee hoger ligt dan in de Hoekse Waard en op Voome-Putten. Vol gens de coördinator van het project heeft dat onder meer te maken met verveling ("In de grote stad is altijd veel te doen, hier is dat minder") en de prestatiedrak vanuit de maat schappij. Een ander zei er moeite mee te hebben, dat alle verslavingen op één hoop worden gegooid. "Het loopt uiteen van een kopje koffie tot een shot heroïne. Pak je dat alle maal samen, dan heb je een heel groot pro bleem. Maar zelf heb ik veel meer de indmk dat het gebmik van bijvoorbeeld cannabis en cocaïne hier helemaal niet veel hoger ligt. Wel is de alcoholverslaving op het eiland zonder meer schrikbarend. Volgens mij is het belangrijk om bij het project onderscheid te maken." Nog een ander ging nog een stap je verder en vroeg wat verslaving is en wan neer er sprake is van een probleem. Wethou der De Jong van Middelhamis had het ant woord paraat: "Als er fysieke en mentale afhankelijkheid is, waar je niet zomaar van afkomt, en als je qua gedrag gaat afwijken." De wethouder meldde, dat met name het eilandeüjke speedgebmik wel degelijk omvangrijker is dan in de rest van de regio. "Dat bCjkt uit recherchewerk. Er is een groot netwerk op het gebied van handel en gebmik, en dat moeten we doorbreken." Een aanwezige pleitte ervoor om de proble matiek niet alleen aan te pakken op het eiland zelf, maar ook op scholen en in uit gaansgelegenheden daarbuiten. Iris Vertoor en antwoordde dat er bewust is gekozen voor een afgebakende aanpak en dat er dus geen activiteiten worden ontplooid op Voome- Putten, de Hoekse Waard en verder weg. De vragensteller trok daarop zelf de conclusie: "Als ik zestien jaar ben, een alcoholpro bleem heb, op school zit in Hellevoetsluis en uitga in Puttershoek, val ik dus tussen wal en schip." Ben conclusie die mevrouw Vertoor en niet kon ontkennen. Wat is het effect? Op het eind van het nog geen uur durende minisymposium kwam natuurlijk de onver mijdelijke vraag op tafel: wat zal het effect zijn van het preventieproject? Iris Vertooren vond het moeilijk om daar een antwoord op te geven. "Het is in het algemeen lastig om de effectiviteit te meten van voorlichtings- en preventieactiviteiten. Wel zeggen leerlin gen vaak dat ze er veel van geleerd hebben", zei ze. "Dat vind ik een verontrustend ant woord", repliceerde iemand vanuit het publiek. "Op die manier kun je jongeren ook wakker maken en juist stimuleren om te gaan gebraiken." "Hier op het eiland zegt men nogal makke lijk: dat doet mijn kind niet", vond een ander. "Daarmee wordt het probleem gene geerd en woekert het onbesproken voort." Dat was koren op de molen van wethouder De Jong: "Door dit project is het versla vingsprobleem nu in ieder geval bespreek baar geworden. En iets bespreekbaar maken is de eerste stap op weg naar een plan van aanpak." Wat betreft een ander in het publiek mogen de gevolgen van alcohol- en drugsgebmik best wat confronterender naar voren worden gebracht om meer af te schrikken. Hij noem de de anti-vuurwerkreclames, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten, en de niet mis te verstane waarschuwingen op pakjes sigaretten. "Waarom zie je dat niet op een fles alcohol?" Een andere aanwezige, met een schoolachtergrond, ondersteunde dat geluid: "Een gmwelijk verhaal van een ex- verslaafde maakt voor de klas de meeste indrak." In de week voor Pasen zijn kinderen in de regio dmk bezig geweest om in de etalages van diverse winkels paaseieren te vinden. Aan de hand van een omschrijving op het wedstrijdformulier konden ze de juiste win kels vinden. Op de eieren stonden nummers en letters. Als de letters op de juiste plaats waren gezet, ontstond er een slagzin. Moeilijk was het niet, maar wel leuk. Voor alle deelnemers was er in ieder geval een aardigheidje, maar er zijn ook "echte prijs winnaars" uit de bus gekomen. De prijsjes liggen voor hen klaar bij de VVV waar het wedstrijdformulier is afgehaald. In Middelhamis zijn de prijswirinaars: Lex van der Wekken (9 jaar); Marjolein van Vliet (8 jaar) en Kirsten Janssen (8 jaar) Allemaal van harte gefeliciteerd! Alle deelnemers waren erg enthousiast over deze wedstrijd. In de toekomst zal de Regio VVV Zuid Hollandse eilanden daarom vaker van dit soort plaatselijke acties organiseren. Meer informatie hierover vindt u t.z.t. uiter aard in de regionale kranten. Bij deze maken we van de gelegenheid gebmik om alle winkeUers te bedanken die hun spontane medewerking hebben verleend aan dit evenement. We hopen dat we een volgende keer ook weer een beroep op u kunnen doen!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1