LITIE Kierstand Haringvlietsluizen wordt verrijkend zijn voor visstand Voorjaarsshow Veel bluf op de zitting van het hoger beroep in Ouddorpse moordaanslag Met Wie??? Ledenvergadering De Motte www.buijze.nl Aanklacht tegen advocaat van Martin J. Paasuitzending 'U zij de glorie' 0900-8844 Vissers zullen bedrijfsvoering aan moeten passen Karels 'vor.'vo ^2s 2 A ^e Ondieptes Grevelingen niet overal meer gemarlceerd 9 en 10 april Uw woning of bedrijfspand verkopen? Klacht Jeugdsolistenconcours Melissant Verkeerscontrole Auto in brand Jongetje geschept door auto Vervolg op pagina 2 linksboven Dinsdag 6 april 2004 76e jaargang BEVy. EX. ^v_: nr. 7295 GOEDEREEDE - Watersporters die deze zomer veilig willen doorbrengen op het Grevelingenmeer: opgelet! Rijkswa terstaat heeft, naar onlangs bekend is geworden, het plan opgevat om het aan tal recreatieboeien in het Grevelingen meer terug te brengen van 350 naar 80. Dit betekent dat niet op alle plaatsen de ondieptes meer zullen worden gemar keerd. Bovendien wordt ook de periode verkort waarin de boeien in de Gevelin gen aanwezig zijn: zij worden niet in april maar pas in mei geplaatst en reeds eind augustus weer weggehaald. Rijkswaterstaat heeft dit besluit genomen zonder voorafgaand overleg te plegen met de betrokken gemeentes. In Goedereede is dit bericht dan ook met grote ontsteltenis en ver bazing ontvangen. Niet alleen de veiligheid van de watersporters komt nu in gevaar, zo wordt gevreesd, maar tevens geeft dit een extra werkbelasting van de diverse hulpver leningsinstanties zoals de reddingsbrigade en de KNRM. Immers, regelmatig moeten deze 's zomers in actie komen om vastgelopen zeiljachten los te trekken. Niet iedereen is even bekend met het feit dat de Grevelingen talloze plaatsen kent waar het snel ondiep kan worden. Door deze ondieptes nu minder te markeren zullen ongetwijfeld veel meer boten in de problemen komen. Het gemeen tebestuur van Goedereede wil - op instigatie van de SGP, die hierover tijdens de laatste raadsvergadering een motie indiende - Rijkswaterstaat per briefte trachten te bewe gen om dit ongelukkige plan niet ten uitvoer te brengen. Tevens richt het gemeentebestuur aan alle gemeentes en instanties die samen werken in het GreveUngenschap het verzoek om een gelijkluidende reactie naar Rijkswa terstaat te zenden. Ook de besturen van de provincies Zuid-Holland en Zeeland zullen per brief op de hoogte worden gesteld van de zorg van de gemeente Goedereede. Langeweg 30 Nieuwe Tonge Langeweg 46 Nieuwe-Tonge Op dinsdag 13 april 2004 is de ledenverga dering van de historische vereniging De Motte; aanvang 19.45 uur. Na het officiële gedeelte en na een pauze zal omstreeks 20.30 uur een film worden vertoond met als titel: De duivelse wereld van Jheronimus Bosch. Deze indringende productie gaat in op de carnavaleske wereld en onderwereld van de schilder Bosch, die, zo uit de archie ven blijkt, als een deugdzaam man door het leven is gegaan. Aan de hand van zijn bewaard gebleven schilderijen, die hun tijd qua stijl vooruit waren, belichtten de docu mentairemakers Bosch' belevingswereld, waarin weinig verhuld wordt. Kortom, voor historisch en ook archeologisch geïnteres seerden een aanrader. De vergadering zal worden gehouden in het gemeentehuis van Middelhamis, Kon. Julianaweg 45. Makelaarskantoor Tamboer heëdigd inakolaar/laxmour. lid NVM ()IX7-47(óS.'i INKOMENS- EN VERMOGENSPUNNIN G Afgelopen vrijdag diende voor het Gerechtshof in Den Haag in hoger beroep de Ouddorpse moordaanslag van 21 maart 2002. Op 15 Juli vorig jaar werd Martin J., de ex-zwager van de Ouddorper Bram Bom, veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf nadat de rechtbank wettig en overtuigend bewe zen achtte dat Martin J. de moordaan slag op zijn ex-zwager Bom gepleegd had. Hij had van korte afstand vier kogels op het slachtoffer afgevuurd waarvan er één zijn schedel op twee plaatsen doorboorde. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar onvoorwaar delijke gevangenisstraf geëist. De ofH- cier van justitie mr. M.B.G. Bode, en de door de rechtbank veroordeelde Martin J., konden zich echter niet met de uit spraak verenigen. Beiden gingen in hoger beroep. Waarschuwing Martin J. kreeg van de president van het gerechtshof, prof mr. E.P. Von Brucken Fock, kort voordat de zaak inhoudelijk werd behandeld, een ernstige waarschuwing aan z'n broek. Hij had het recht om te zwijgen, maar als hij toch een verklaring zou afleggen of antwoord op de aan hem gestelde vragen zou geven, en achteraf zou blijken dat hij niet de waarheid heeft gesproken, "dan pakt dat in uw nadeel uifzo hield mr. Von Bruc ken Fock de schutter aan het begin van de zitting voor. Herkend Aan het slachtoffer vroeg de president of hij nog eens precies wilde vertellen wat er die dag was gebeurd. Daarop kwam het hele relaas, vanaf het moment dat hij thuis kwam tot aan het moment dat hij door z'n ex-zwa ger werd beschoten, vrijwel van minuut tot minuut, weer over het voetlicht. Kort daarna werd de buurvrouw van Bom als getuige gehoord. Ook de buurvrouw, die de schutter had zien weglopen en het signalement van Martin J. had herkend, moest haar verhaal opnieuw vertellen. Diefstal Mr. Bart Nooitgedacht van het advocaten kantoor De Roos en Pen, deed z'n uiterste best om met bluf en allerlei op de valreep nog ingekomen stukken, twijfels te zaaien en het Hof op het verkeerde been te zetten. Zo had hij op het laatste moment een stuk inge bracht waarvan hij wist dat het van diefstal afkomstig was. Het bleek een kopie van een document uit het medisch dossier van Bom, dat met nog een aantal andere stukken, uit zijn woning was ontvreemd en in handen van de familie van Martin J. was gespeeld. Op de zitting werden twijfels geuit over de echtheid van het stuk. Op de vraag van de president aan advocaat Nooitgedacht of dit overgelegde medisch verslag ook werkelijk authentiek - dus niet vervalst - is, moest de raadsman daarover het antwoord schuldig blijven. Daarop vroeg de president aan de advocaat hoe hij aan die stukken kwam. De advocaat beweerde dat niet te weten. "Ze zaten in mijn dossier, maar ik weet niet hoe ze daar in terecht zijn gekomen", probeerde mr. Nooitgedacht de president van het Hof te laten geloven. Prof Mr. Von Brucken Fock het de raads man weten dat hij deze handelwijze niet apprecieerde omdat - vals of niet - de per soonlijke levenssfeer en integriteit van het slachtoffer hierbij in het geding is. Om die reden had de president geweigerd het docu ment te lezen. Dat mr. Nooitgedacht het heeft aangedurfd om een gestolen en moge- Ujk vervÈJst medisch document te gebrui ken, waarvan hij zelf niet weet of het wel authentiek is, heeft in de advocatenwereld tot grote beroering gezorgd. Volgens Bom is de geloofwaardigheid van zijn kantoor nu ook in het geding. Over dit incident is giste ren een klacht ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Galgenhumor Het laatste gedeelte van de ruim zes uur durende zitting, die om half twee 's middags begon, werd op verzoek van Bom achter gesloten deuren behandeld. Toen om half acht 's avonds de advocaat van Martin J. nog niet aan zijn pleidooi was toegekomen en de advocaat-generaal evenmin aan het voorle zen van de aanklacht, besloot de president van het Hof de zitting op een later tijdstip voort te zetten. Nadat de diverse agenda's op elkaar waren afgestemd, bleek de eerstvol gende voor iedereen beschikbare datum 25 juni a.s. te zijn. Daarop vroeg Martin J. aan de president van het gerechtshof of hij nog iets mocht zeggen. "Gaat uw gang", ant woordde de president. Met galgenhumor vroeg de gedetineerde Martin J. op brutale toon aan de president waarom er ook aan hem niet werd gevraagd of hij nog verhin- derdata had. Deze opmerking werd niet gewaardeerd. Kort daarna kreeg hij te horen dat hij weer terug mocht naar de gevangenis, en dat het verzoek van advocaat Nooitge dacht om schorsing van de detentie, werd afgewezen. Voortzetting van de zitting: 25 juni a.s. Voor de 41e keer wordt zaterdag 17 april a.s. het jaarlijkse Jeugdsolisten concours gehouden in Melishof. Zowel voor de deelnemers als voor de toehoorders zal het weer een span nend gebeuren zijn, wie met de hoog ste eer- én de wisselbeker naar huis mag gaan. Er wordt op diverse muziekinstrumenten gemusiceerd. De beoordehng is in handen van een vakkundige jury. Elke deelnemer ontvangt een jury rapport met een mondelin ge toelichting. Gezien de te spelen stukken blijkt het hoge niveau van de leerlingen van diverse muziekscholen en privé docenten. Uit het feit dat ruim voor het einde van de inschrijvingsdatum het maximum aantal van 75 deelnemers was bereikt, blijkt hoeveel interesse er is om aan dit concoiu-s mee te doen. Het is dan ook een jaarlijks muziek festijn van allure geworden. De aanvangstijd is 9.30 uur, en de sluiting 22.30 uur. U wordt van harte uitgenodigd het concours geheel of gedeeltelijk bij te wonen. OUDDORP - Maandag 12 april. Tweede Paasdag, kunt op Radio Goeree Lokaal een speciale Paasuitzending beluisteren van het programma 'U zij de glorie'. Voor dit pro gramma kunt u geen verzoekjes aanvragen, omdat het van te voren wordt opgenomen. De uitzending, die duurt van 19.00 - 21.00 uur, zal gevuld worden met Paasüederen, gedichten, een verhaal en veel muziek rond Pasen. Voor de uitzending van 19 april kunt u wel gewoon uw verzoekjes aanvragen, door een briefkaart te sturen naar Radio Goeree Lokaal, t.a.v. 'U zij de glorie'. Postbus 157, 3253 ZJ Ouddorp, of faxen naar 0187- 684091. Maar u kunt ze natuurlijk ook gewoon inleveren in de bus aan de baUe van zorgcentrum 'De Vliedberg', of bellen tij dens de uitzending naar het bekende tele foonnummer 0187-682630. Dus luister op maandag 12 april naar de spe ciale Paasaflevering van 'U zij de glorie' op Radio Goeree Lokaal. Radio Goeree Lokaal zend 24 uur per dag uit via FM 105.6 en op de kabel in de Gemeente Goedereede op 105.9 Mhz. Jan van Wezel van de KNRM (de Koninklij ke Nederlandse Reddingmaatschappij) uit Stellendam stuurt regelmatig persberichten naar de kranten en de radio. Maar voor een keer stuim hij geen persbericht maar komt hij zelf in de studio vertellen wat de KNRM allemaal doet. En dat is niet alleen zwem mers redden die te ver in zee gaan. Op dins dag 6 april is hij te horen in het progranmia 'Met Wie???'op Radio Flakkee tussen 18.00 en 19.00 uur. De herhaling is woensdag tus sen 18.00 en 19.00 uur. De presentatie is in handen van Carla Hersbach. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen donderdag hielden politiemensen van het district De Eilanden verkeerscontroles op Goeree-Overflakkee. De actie was gericht op het bevorderen van de verkeersveiUgheid in de wijken, waarbij met name gelet werd op het neit handsfree telefoneren in de auto, het niet dragen van de helm op de brommer, negeren van het rode verkeerslicht en geen richting aangeven tijdens het afslaan. Tussen negen uur 's ochtends en zeven urn 's avonds werden in totaal 20 processen-ver baal uitgeschreven en meerdere waarschu wingen gegeven. Op de N57 werd een auto mobilist aangehouden, die 186 km/uur reed. Zijn rijbewijs was al eerder wegens snel heidsovertredingen in beslag genomen. GOEDEREEDE - Zondagmiddag om streeks vijf uur brandde een auto uit nadat de bestuiurster op de N57 tegen een verkeers- paal was gereden. De 34-jarige automobilis te uit Stelendam verloor door nog onbeken de oorzaak de macht over het stuur, raakte van de weg en belandde met haar auto tegen een paal. De auto vloog in brand en brandde volledig uit. De twee inzittenden van de auto liepen geen verwondingen op. Nog niet zo lang geleden verscheen op de pc-schermen van alle aangesloten Nederlandse kranten een zonderling ANP-bericht: Zeldzaam Gekleurde Paling Gevangen In Zeeland. Het nieuws behelsde dat Bruinisser vissers uit de Grevelingen een paling hadden opgevist, die niet zwartbruin was, maar goud geel met enkele donkere vlekken. De gedeeltelijke goud-aal, tachtig centimeter lang, blijft in het zeeaquarium in Vlissingen totdat zij geslachtsrijp is, en wordt daarna vrijgelaten om te kunnen gaan paren in de Saragossazee. De bijzonde re vangst deed 'Eilanden-Nieuws' zich afvragen hoe het eigenlijk gesteld is met de visstand in de zeearmen rond Goeree-Overflakkee. Is die sinds de voltooi ing van de Deltawerken - die ook voor vissen een allesbepalende ingreep was - achteruitgegaan, of tekenen zich hoopvolle ontwikkelingen af? Duidt die curieuze paling ergens op? De meest aangewezen instantie om daar adequaat over te oordelen, is het Nederlands (vroeger Rijks) Instituut voor Visserijon- derzoek (RIVO) in IJmuiden. Onderzoeker ir. Erwin Winter was volop bereid overzicht en inzicht te geven, al trok hij een streep: over de Grevelingen kan hij niets melden. Het RIVO pleegt daar geen onderzoek. Maar over het Haringvliet had hij zoveel meer te melden, tot in verrassende details. In deze reportage schetst hij de actuele stand van zaken, maar ook de naargeestige gebeurtenissen die zich voordoen onder de vissen in het Haringvliet. door Gert van Engelen Het RIVO is toepasselijk gehuisvest. Op de Haringkade, middenin het Umuidense havencomplex. Alle ramen bieden uitzicht op dobberende kotters. Meeuwen cirkelen er krijsend en ongeduldig rond. Voor hem op tafel heeft Erwin Winter een kleurenfoto klaarliggen van de opzienbarende paling die in de Grevelingen werd gevangen. Ja, zeker in kringen van visserijonderzoek wordt de vondst als opmerkeüjk ervaren; een foto ervan wordt dan per e-mail snel en gul rond- gestaurd. "De heb nog nooit zo'n paling gezien" zegt Winter enthousiast, terwijl hij zijn hand door zijn ruige, opstaande haren haalt. "Zij mist het zwarte pigment op sommige plekken. Nee, dit is geen albino-paling. Die zijn hele maal wit. Deze is gedeeltelijk albinistisch, gedeeltelijk normaal." Winter vermoedt dat de paling, die op een leeftijd van acht jaar wordt geschat, uit open zee in de Grevelin gen terecht is gekomen. "Via de spuisluizen in de Brouwersdam, denk ik, misschien bij het biruienlaten van vers water." Verbazen doet het hem niet dat de paling zich in de Greveüngen thuis voelde. "Paling komt ook wel in zout water voor." Beleid Erwin Winter is bij het RIVO projectleider grote rivieren en vismigratie. Het RIVO zelf is een instituut dat toegepaste wetenschap bedrijft. Het verricht onderzoek dat wordt benut bij het formuleren of evalueren van vissserijbeleid, zoals voor het vaststellen van quota of voor de aanleg van windparken in zee. De opdrachtgevers zijn het ministerie van verkeer en waterstaat en dat van land bouw, natuur en voedselkwaliteit. De Greve lingen is voor het RIVO een blinde vlek. "Wij krijgen geen aanvragen voor onder zoek in die afgesloten zoutwaterbak." Noodgedwongen beperkt Winter zich daar- OUDDORP - Zaterdagmiddag omstreeks vijf uur raakte op de Dirkdoensweg een vijf jarig jongetje uit Ouddorp ernstig gewond, nadat hij door een auto, bestuurd door een 30-jarige vrouw uit Ouddorp, werd aangere den. Het slachtoffertje werd door perel van de AZR-R vervoerd naar het Erasmus Me disch Centrum in Rotterdam. De Technische Ongevallen Dienst stelt een onderzoek naar de toedracht in. om tot het Haringvliet. Dat kent hij op z'n duimpje, althans: al jaren verzamelt en inter preteert hij de (vangst)gegevens uit dit zee gat, geregeld heeft hij ook contact met de vissers die zich daar beroepshalve ophou den. De visstand in het Haringvliet beschouwend, deelt Winter dit voormalige zeegat op in twee delen, wat logisch is: aan de buitenkant van de Haringvlietdam is de zee - met zout water, achter de dam bevindt zich zoet water. De sluizen vormen niet alleen een barrière voor de vissen, zij scheiden ook de soorten. In het zeegedeelte van het Haringvliet opere ren allereerst kotters. "Al is dat verder uit de kust, want het Haringvliet is nogal ondiep. Met de kleinere kotters worden vooral gar nalen gevangen." Dichterbij bevinden zich de fuikenvissers. Dit zijn dikwijls particulie ren met kleine bedrijfjes, zoals De Visser uit Moerdijk en Sperling uit Ouddorp. "De fui kenvissers vissen op paling en wolhandkrab - een Chinese exoot, die levend wordt ver kocht aan restaurants of wordt geëxporteerd. Ook vangen ze wel zoetwatervis die met het spuien van de sluizen naar buiten komt, zoals snoekbaars." Routes Dan nu de binnenkant van de Haringvliet dam. Daar heeft de visstand een metamorfo se ondergaan, als gevolg van de Deltawer ken. "Paling", begint Winter zijn uitleg, "komt er nog steeds binnen, ondanks de dam, en eerlijk gezegd weten we niet goed via welke weg ze dat lukt. Maar ze zijn er, en dat duidt erop dat ze het Haringvliet weten te bereiken." Het gaat om kleine, gepigmen- teerde palinkjes, van zo'n tien centimeter. "Die kunnen niet anders dan van zee komen, want ze planten zich niet voort in zoet water." Maar hoe komen ze in het Haring vliet? Dat blijft het raadsel. Winter telt op z'n vingers de mogelijkheden af. "Ze kunnen onmogelijk bij het spuien naar biimen slippen, want ze kunnen niet tegen de stroomsnelheden op. Misschien lukt het ze bij de scheepssluizen, maar daar is geen continue, lokkende waterstroom, en dat maakt die sluizen voor hen niet zo geschikt. Het vermoeden is dat ze via de vis- sluisjes in de pijlers binnenkomen, maar daar is bij mijn weten nog nooit onderzoek naar gedaan. Blijft over dat ze via de Nieuwe Waterweg het Rijnstroomgebied weten in te trekken, en zo in het Haringvhet terecht komen. Zeker weten doen we dat niet. We weten alleen dat ze er zitten, niet hoe hun routes zijn. We kunnen moeilijk die kleine glasaaltjes gaan merken om hun routes te achterhalen." De palingvangsten in het zoete deel van het Haringvliet zijn overigens fors afgenomen. Winter: "Dat geldt voor heel Europa. De laatste dertig jaar gaat het hard achteruit. De oorzaken zijn velerlei. Rode-, glas- en schieraal zijn overbevist. Het water is ver ontreinigd met pcb's. Er zijn overal veel dammen aangelegd, vooral in rivieren. In de jaren tachtig is daarnaast de Japanse zwem blaasparasiet opgekomen. Eigenlijk is elke paling daarmee inmiddels besmet. Die para siet belemmert de palingen in hun functione ren, al is het moeilijk aan te geven hoe sterk. En dan zijn er de waterkrachtcentrales. De draaiende schoepen ervan beschadigen de palingen." Onderzoeker Erwin Winters, met op de achtergrond de Scheveningse visservloot: "Ondanks de Haringvlietdam komt paling nog steeds in het Haringvliet voor. Eerlijk gezegd weten we niet goed via welke weg ze dat lukt" (Foto Gen van Engelen).

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1