Gedeputeerde slaat 'eerste paal' voor plan Veldhuizen op Hernesseroord Eierenverkoop voor Pasen 1 april; Toteravond' op het gemeentehuis van Middelhamis... www.buijze.nl Piet Havermanspad onthuld ,ab2 W^g Verbazing over aankoopactiviteiten IVliddelharnis Rommelmarkt Ned.Herv.kerk te Dirksland Grote kunst- curiosa- en antiekveiling in Middelhamis Half juni start restauratie van 't Sas Paas-cd-actie voor dak- en thuislozen kievit warmte chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden WWZ-Paasconcert met Jong Urker mannenkoor 'Soli Deo Gloria' en Jongerenkoor 'Con Amore' actief in beeld en geluid 3PC F'otgg'^ietera a-titno M:MIV--feg;^^ Uw woning of bedrijfspand verkopen? maart 2004 MIDDELHARNIS - De gemeente Middel- hamis is in onderhandeling met het Water schap Goeree-Overflakkee over de aankoop van het waterschapshuis aan de Dwarsweg in Middelhamis. Dit gebouw komt na de fusie tot het nieuwe waterschap Hollandse Delta in januari 2005 leeg te staan, omdat de nieuwe organisatie naar verwachting in Rid derkerk wordt gevestigd. Naar verluidt wil de gemeente Middelhamis het gebouw aan kopen om er ondermeer het ISGO en het streekarchief in te vestigen. Toen dijkgraaf David Goekoop van het Waterschap Goeree-Overflakkee vrijdag middag deze mededeling deed aan de leden van de Verenigde Vergadering ontstond er enige beroering onder die hoofdingelanden, die tevens de functie van gemeenteraadslid in de diverse gemeentes vervullen. Kenne lijk is er, zo bleek uit hun reacties, bij de gemeentebesturen van Oostflakkee en Goe- dereede niets bekend van deze activiteiten van de gemeente Middelhamis, terwijl het bestuur in Dirksland alleen onofficieel op de hoogte was. En dat, terwijl alle vier gemeen tes toch wanneer het om een gemeenschap pelijke aankoop gaat gezamenlijk hun goed keuring moeten geven en gezamenlijk moe ten meebetalen.... INKOMENS- EN VERMOGENSPLANNING Op vrijdagavond 2 en zaterdagmorgen 3 april hopen leden van het christelijke man nenkoor 'Door Eendracht Verbonden' een verkoopactie te houden, door huis aan huis eieren te verkopen. Ze worden aangeboden in een verpakking van 6 stuks. Met de komende paasdagen in het vooruitzicht een goede reden om van deze verkoop gebruik te maken. Op zaterdag 10 april hoopt het koor een paaszangavond te organiseren in de Ned. Herv. Kerk te Stellendam. Het mannenkoor dat onder leiding van Cor- ne de Geus staat zal deze avond samen met de Chr. Gem. Zangver. Soli Deo Gloria onder leiding van W. Chr. Meijboom lij- dens- en paasliederen ten gehoor brengen. Het orgel zal deze avond bespeeld worden door Marian van Oostenbrugge en Aijan de Vos. Ds. W.L. Smelt zal een meditatie ver zorgen. De koren hopen dat velen deze avond in hun midden zijn, want er is ook ruime gelegen heid voor samenzang. De aanvang van deze avond is om 19.30 uur. Zaterdag 3 april organiseert de Stich ting "Wereld Wijde Zending"- Con certen een Paasconcert in de Her vormde kerk te Middelhamis. Voor dit concert heeft WWZ weer een mooi programma samengesteld. Het Chr. mannenkoor 'Soli Deo Gloria' uit Urk o.l.v. J. Kramer en het jongerenkoor 'Con Amore' o.l.v. L. Knöps hopen een zeer gevarieerd programma te verzorgen. De Urker solisten Lucas Kramer en Pieter Toon Bakker hopen een indrukwekkend duet te zingen over het nummer 'O Heer', ik kom tot U'. Ook hopen er weer een aantal bekende musi ci hun medewerking aan dit concert te verle nen. Marjolein de Wit hoopt deze avond o.l.v. de pianist Johan Bredewout een aantal stukken te spelen op haar dwarsfluit en tevens zal Johan Bredewout een vleugelim provisatie verzorgen over een aantal Lij- denskoralen. Uiteraard is er ook volop ruimte voor samen zang in het programma en deze zal worden begeleid door de organist Bert Roest. De opbrengst van deze avond zal ten goede komen aan het werk van de Stichting O.Z.O. (Onderlinge Zorg Oekraïne). Allen hartelijk welkom! De aanvang van het concert is 19.30 uur en de kerk is om 18.45 uur open. Toegang vol wassenen 6,- p.p. en kinderen t/m 12 jaar 3,- p.p. Kaarten vanaf 15 maart te koop bij: Boekhandel Van der Boom, Sommelsdijk, Boekhandel Akershoek, Ouddorp, Boekhan del Oostdijk, Tholen, WWZ-Concerten, Voorstraat 35, Dirksland tel. (0187) 603510 en via www.wwz-concerten.nl Zaterdag 3 april wordt weer de maandelijk se inleverzaterdag gehouden voor handza me verkoopbare spullen voor de rommel markt, georganiseerd door de Ned. Herv. Kerk te Dirksland. Op dezelfde dagen als ophalen oud papier is het mogelijk uw spul len in te leveren. Plaats: de Spuikolk, ach ter Garage Wisse tegenover Biesheuvel. Tijd: vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur. COMBI 1 uur /oto-Mrvfc* I OUDMIV-MitiMotM. |aii;| U ldbx iUT» Aanstaande donderdagavond 1 april houdt de 'werkgroep' Gezamenlijke Partijen Mid delhamis (GePaMi) om half acht een 'poteravond' in het gemeentehuis van Middelhamis. Deze bijeeiikomst wordt georganiseerd in het kader van het dualisme, het nieuwe gemeen telijke politieke systeem dat de politiek dichter bij de burgers moet brengen. In het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten in de kernen van Middelhamis geweest, waarbij vertegenwoordigers van de politieke partijen en het college van B&W naar de burgers toekwamen om inzicht te krijgen wat er onder de bevolking leeft. Dit keer nodigt de 'GePaMi' de burgers uit voor een tegenbezoek aan de politiek. De 'poteravond' vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur, de toegang is gratis. Alle politieke partijen en leden van het college van Burgemeester en Wethouders zullen aanwezig zijn. Radio Superstar zal door middel van een live uitzending een sfeerimpressie van deze avond verzorgen. En onze Remco, die al eerder een aantal kunstige plaatjes voor onze krant vervaardigde rond de politiek van Middelhamis, heeft zich - in de stijl van Van Gogh - op voorhand al laten inspireren op 1 april. De Lionsclub Goeree-Overflakkee organiseert een kunst-, curiosa- en antiekveiling op 22 mei om 13.00 uur in Hernesseroord, Oost Havendijk 30 te Middelhamis. Van de opbrengst van de ingebrachte goede ren gaat 90% naar de inbrenger. Daar ook de koper een voor veilingen gering percentage van de 15% van de veilingprijs betaalt, gaat uiteindelijk 25% van 10% inbrenger 15% van de koper) naar de goede doelen: Atelier Kunstwereld en het Paul Van Hes- senfonds. De inname van de goederen vindt plaats in Hernesseroord in de periode vanaf 8 april t/m 15 mei, elke donderdag van 18.00-tot 21.00 uur en elke zaterdag van 10.00-14.00 uur. De Stichting Paul van Hessenfonds subsi dieert soci^e en culturele activiteiten op Goeree-Overflakkee. Zo restaureerde zij de vervallen joodse begraafplaats in Dirksland en subsidieert zij hel muziekconcours in Melissant en het orgelconcours in Oude- Tonge. Het Atelier Kunstwereld is een atelier, gale rie en kunstuitleen. De collectie wordt gevormd door het werk van mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast wordt hen de mogelijkheid geboden een opleiding en workshops op kunstgebied te volgen. Beide instanties hopen dat door dit initiatief van de Lionsclub Goeree-Overflakkee een financiële injectie te krijgen, zodat zij nog meer initiatieven kunnen ontplooien. De kijkdagen voor de veiling zijn op 19 mei van 10.00-12.00 uur, donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) van 14.00-16.00 uur en vrijdag 21 mei van 1800-20.00 uur in het ateUer Kunstwereld. Makelaarskantoor Tamboer bcötligd iiiakclaar/laxalcur. lid NVM ()lS7-476.'i.=i.'i MIDDELHARNIS - Naar het er zich nu laat uitzien zal medio dit jaar begonnen worden met de restauratie van het Sas van Dirksland. Het adviesbureau Grontmij heeft inmiddels onderzoek verricht naar de staat van het bouwkundige gedeelte. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat veel metselwerk vernieuwd moet worden. Ook de deuren die nen te worden vervangen. Dijkgraaf Goe koop, die dit bericht vrijdagmiddag bekend maakte tijdens de vergadering van het Waterschapsbestuur, verwacht dat de werk zaamheden - wanneer er een strak tijdsche ma wordt gehanteerd - nog dit jaar gereed zullen zijn. Laat hen niet in de kou staan... We kennen ze allemaal, de clochard in Parijs en de tramp in Londen. Maar ook dichter bij huis zijn ze te vinden. Op het Centraal Station in Amsterdam, bij de metro in Rotterdam, of.vult u zelf maar in. Mensen zonder huis, zonder werk, zonder perspectief. Mensen die letterlijk en figuur lijk in de kou staan en genoodzaakt zijn hun leven op straat te slijten, in alle opzichten afhankelijk van een vriendelijk woord en een uitgestoken hand. Dat kan voor hen ver schil uitmaken tussen een voedzame maal tijd of 'containerfood', een warm bed of overnachten in een tochtige portiek. Een klein beetje extra's heeft in deze situatie dus grote gevolgen. En daarom loopt Stichting Ontmoeting hiervoor warm. Actie Het regionaal Comité op Goeree-Overflak kee van Stichting Ontmoeting organiseert ook dit jaar weer Paas-cd-actie. Het doel is heel simpel: zoveel mogelijk geld binnenha len om zoveel mogelijk dak- en thuislozen te kuimen helpen. Voor u een leuk kado om te geven of te krijgen; voor Stichting Ontmoe ting weer meer financiële mogelijkheden om de dak- en thuislozen te kunnen helpen. De nieuwe cd-folder van Stichting Ontmoe ting geeft een mooi overzicht welke cd's de maand voor Pasen -voordelig- te verkrijgen zijn. De actiefolder bestaat uit ruim 40 cd's, dus u heeft veel keus. Het assortiment bestaat uit onder andere leuke kinder cd's, de mooiste koren, orgel en prachtige instru mentale cd's en natuurlijk cd's voor passie en Pasen. Op Goeree-Overflakkee zijn de folders onder de begunstigers van Stichting Ont moeting verspreid. Heeft u geen folder, maar wUt u deze wel heel graag ontvangen: bel of maü naar de secretaris van het comité van Bestuurden en hewaners slaan de eerste paal De echte eerste palen zitten al even in de grond, maar toch was er vrij dagmiddag nog een officiële eerste paalslag voor het plan Veldhuizen op Hernesseroord. Gedeputeerde mevrouw L.M. Huizer was speci aal voor deze handeling naar Mid delhamis afgereisd. De regiomanager van Zuidwester, de heer Beunder heette de genodigden hartelijk wel kom. Naast de bestuurders waren dat 'de echte eregasten': de toekomstige bewoners van het plan Veldhuizen. Ook was de fami lie van de twee jaar geleden plotseling over leden voorzitter van de raad van bestuur van Hemesseroord Piet Havermans aanwezig. Ter gelegenheid van deze officiële hande ling hield de voorzitter van de Raads van Bestuur van Zuidwester, de heer Boekhof een toespraak. De heer Boekhof stond stil bij het feit dat de eerste paalslag voor het plan Veldhuizen in een bijzondere tijd valt namelijk het overlij den van de voormalige koningin Juliana. Nadat de bouw van Hemesseroord in 1973 was gestart, werd de instelling in 1976 geo pend door koningin Juliana. Boekhof noem de het opvallend dat juist in deze tijd Her nesseroord een nieuwe start maakt. "Het gebouwenbestand zal afgebroken worden en er wordt iets nieuws gebouwd. Hemesser oord gaat een tweede leven in". Volgens Boekhof begonnen in 1997 de veranderin gen. Men begon toen een spreiding van het werk van Hemesseroord over de Zuid-Hol landse eilanden en de cliënten die dat wilden kwamen terecht in onder andere Spijkenisse en Hellevoetsluis. De besprekingen voor de veranderingen op het terrein van Hemesseroord begotmen ongeveer tien jaar geleden. De initiatiefne mers hadden een gehele nieuwe wijk op het tenein in gedachten voor mensen met en zonder handicap. "We waren één van de eer sten die een dergelijk idee hadden ontwik keld", verklaarde Boekholt. Nieuwe wijk Middelharnis "Zuidwester zet zich in voor mensen met een handicap en wil ze ondersteuning geven bij het deelnemen in de samenleving". Het vrij dag gestarte plan past hier goed in want er komt een nieuwe wijk van Middelhamis. De cliënten van Zuidwester worden dus biu'gers van Middelhamis. "Een historisch moment". Voor het ontwikkelen van het plan is veel steun ontvangen van de provincie en Boek holt verklaarde daarom het provinciebestuur en de ambtenaren heel dankbaar te zijn. "We hadden problemen met het verkrijgen van contingenten voor woningen, maar de provincie heeft alle medewerÈng gegeven tot het verkrijgen van meer woningen. Deze zijn dan ook 'doorgeschoven' naar de gemeente Middelhamis met als voorwaarde dat alleen maar hier gebouw mag worden!" aldus Boekholt. Gedeputeerde mevrouw Huizer verklaarde dat het goed is dat voordat de officiële eerste paal de grond in gegaan is de echte palen er al in zitten: Want dat is de basis waarop de nieuwe huizen gebouwd moeten worden. Zij vond het fijn om bij Zuidwester te zijn om symbolische een handje te helpen om de bouw mogelijk van Veldhuizen mogelijk te maken. Het plan Veldhuizen omvat vijf woningen waar op de benedenverdieping zes en op de bovenverdieping vier mensen met een ver standelijke handicap gaan wonen. Dit plan is de eerste stap in de bouw van een woonwijk met ongeveer driehonderd woningen, op het terrein van Hemesseroord in Middelhamis. Zestig van de nieuw te bouwen woningen worden gereserveerd voor cliënten van Zuidwester. Als het bestemmingsplan is officieel is vastgesteld kunnen ook de ande ren woningen gebouwd worden. De verstan delijke gehandicapte cliënten kunnen dan geïntegreerd worden in de woonwijk. Bewoners zijn uitgangspunt Mevrouw Huizer vond dit een goede ten dens: "het is nog niet zo lang geleden dat we mensen met een handicap lieten wonen in hele mooi gebouwen die in de bossen of dui nen waren gebouwd; ver buiten de gewone samenleving". Ze verklaarde het belangrijk te vinden dat met de nieuwe plannen voor Hemesseroord ook hier met deze gewoonte wordt gebroken. Verder benadrukte ze dat de bewoners van Zuidwester de belangrijk ste bewoners van de nieuwe wijk zullen zijn en dat de anderen er ook mogen wonen. De provincie vindt het heel belangrijk dat er dergelijke wijken worden opgezet, want de bewoners zijn het uitgangspunt. Vervolgens vertrok het gezelschap naar de bouwplaats voor het slaan van de eerste paal. Voor het slaan van deze paal was er nog een moment wat heel belangrijk bleek te zijn voor de bewoners van Zuidwester. De plan nen voor de bouw van de nieuwe woningen werden voorbereid door onder andere Piet Havermans, de plotseling overleden voorzit ter van de Raad van Besmur. Hij was de motor achter het herstmctureringsplan van Hemesseroord. Omdat Havermans heel veel heeft betekend voor Hemesseroord wilde men toch een herinnering aan deze gedreven man hebben. Daarom was ook zijn familie deze middag uitgenodigd. En onder het oog van de familie Havermans en de genodigden onthulde 'de speciale vriend' van Haver mans, Hans Tukker, het naambordje van het pad dat naar de woningen leidt: Het Piet Havermanspad! Vervolgens sloeg gedeputeerde Huizer, samen met de toekomstige bewoners en de bestuurders de symbolische eerste paal voor het plan Veldhuizen. Ontmoeting op Goeree Overflakkee: Wüle- ke Breederveld, tel. (0187) 492281. comitegoereeoverflakkee@ontmoeting.org Wij zorgen ervoor dat u het boekje dan zo snel mogelijk in huis heeft. Profiteer nu van de folderaanbieding! Bij een bestelling vanaf 12,00 ontvangt u een cd kado. Deze actie duurt tot en met 17 april 2004. Bij voorbaat een warm bedankje namens alle dak- en thuislozen. Niemand vindt het uit eindelijk fijn om in de kou te blijven staan! industrieweg 44 3241 MA Middelharnis Tet.: (0187) 482609 E-mail: info@kievitwarmte.nl wwwJdevitwarmte.nl

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1