Flakkee rouwt P^LITI E Politiek praathuis van CDA Goedereede is 'het dualisme vanaf de bodem' Prijsuitreiking Meermarict van der Hoeven 0900-8844 I.'^^z/l-ll Tekenen condoleanceregister Samenzang t.b.v. Stephanos in Oud-Beijerland Zangavond in Melissant Papierinzameling Uw woning of bedrijfspand verkopen Snelheidscontroles Vrachtauto in brand Gemeente Middelharnis gaat 'vermeende onregelmatigheden' bij 'De Staver' onderzoeken Nationale Boomfeestdag verplaatst Ooltgensplaat Dinsdag 23 maart 2004 BIBLiO ,/>^<76e jaargang nr. 7291 Flakkee rouwt. Het overlijden van Prinses Juliana markeert het einde van een tijdperk. Het leven van de vorstin omvatte bijna honderd jaar. Een eeuw van telegrafie en telefoon tot moderne massacommunicatie. Een eeuw ook van oorlogen en bloedige conflicten, die de vorstin nauw aan het hart lagen. Koningin Wilhelmina wordt de moeder van het ver zet genoemd, Juliana werd de moeder van het naoorlogse Nederland. Dat kinderen en jongeren, die haar niet als regerend vorstin hebben meegemaakt, prinses Juliana toch kennen is veelzeggend. Zij was koningin van alle Nederlanders. Juliana was staatshoofd tijdens een van de meest turbulente perioden van de vorige eeuw. De tijd van de onaf hankelijkheid van Nederlands-Indië en later van Suriname. Een tijd ook van de roerige jaren zestig en de oliecrisis. Ook in haar privé-leven heeft zich het nodige voorgedaan. Prinses Juliana verloor al jong haar vader Haar verblijf in Canada is niet gemakkelijk geweest. Terwijl de oorlog in Europa voortduurde was zij gedwongen om betrekkelijk lijdzaam toe te zien. Ook andere zorgen bleven de Koninklijk familie niet bespaard. Voor protestanten heeft koningin Juliana een bijzondere betekenis. Zij is een van telgen van de Oranjedynastie, met wie ons land een bijzondere relatie heeft. Ondanks die nau we band werden er af en toe bedenkingen geuit die betrekking hadden op haar levensstijl, zoals de zondagsrust, en aan haar sympathie voor een vrijzinnige geloofsbeleving. Die opmerkingen deden niets af aan de grote waardering voor de vorstin. Dat Juliana nadruk kelijk niet behoudend of ouderwets genoemd wilde worden was tekenend. De vorstin was wars van protocollen en regels om de regels. Zij 'ontsnapte' regelmatig aan het al te dwin gende keurslijf van formele regels. Wat is er mooier dan fietsend op Terschelling, te 'ont snappen' aan de rest van het gezelschap? Het was keimierkend voor koningin Juhana. Haar leven is voorbij. Nederland rouwt en gedenkt een markant vorstin. H.J.G. Vorige week werd de uitslag van een verloting bekendgemaakt in de Meermarkt in Herkin- gen. Er bleek een heuse mini-motor te winnen. De kersverse eigenaar van de supermarkt. Dirk v.d. Hoeven verklaart dat de leverancier van Noten, 'Klasse Noten' de motor beschikbaar heeft gesteld. ledere klant die een kassabon met de producten van de leverancier in een daar voor bestemde ton deponeerde maakte kans op de mini-motor. Vorige week trok Jan Tuins- tra uit Herkingen (rechts op de foto) de wiiuiende kassabon. Vervolgens konden vader en zoon v.d. Hoonaart de motor in ontvangst nemen. In de gemeentehuizen op Goeree- Overflakkee is er gelegenheid om tij dens de openingsuren het condolean ceregister te tekenen in verband met het overlijden van prinses Juliana. Op zaterdag 3 april a.s. zal er in de Dorps- kerk te Oud-Beijerland een samenzang- avond worden gehouden t.b.v. de stichting Stephanos. Deze stichting zet zich in voor het zendingswerk in Afrika en in het bijzon der voor hulp aan de weeskinderen van Malawi. Tijdens deze samenzangavond zullen er psalmen en geestelijke liederen gezongen worden van diverse dichters uit de 16e en 17e eeuw, zoals Jacobus Revius, Mamix van St. Aldegonde en Wilhelmus Schortinghuis. Daarnaast zal ook gezongen worden uit de bekende berijming van 1773. De avond staat in het teken van Christus' lijden en sterven én Zijn overwinning. De samenzang wordt op het orgel begeleid door organist Jan Grootenboer. De algehele leiding van de avond is in handen van ds. L. Groenenberg uit Oud-Beijerland. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel zal er een collecte gehouden worden t.b.v, Stephanos. Tevens is er een verkoopta- fel aanwezig. Alle belangstellenden hartelijk welkom! Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/taxaleur. lid NVM 0187-476.5.5.5 3 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overf lal(l(ee Personeel van de Verkeerspolitie (afdeling Verkeershandhaving) hield donderdagmor gen en -middag in de Vissersstraat te Oud- dorp, Langeweg te Oohgensplaat, Lieve Vrouwepoldersedijk te Stad aan 't Haring vliet en de Staakweg te Dirksland radarsnel heidscontroles. Tussen kwart over zeven en negen uur hiel den in de Vissersstraat (Ouddorp) 20 van de in totaal 140 passerende automobilisten het gaspedaal te diep ingedrukt. Hoogst geme ten snelheid bedroeg 88 km/uur in plaast van '50'. Op de Langeweg in Ooltgensplaat over schreden tussen kwart over zeven en kwart voor negen 22 van de in totaal 389 passeren de autobestuurders de 80-limiet. Hoogst gemeten overtreding bedroeg 114 km/uur. Op de Lieve Vrouwepoldersedijk te Stad aan 't Haringvliet reden tussen tien en elf uur 28 van de in totaal 175 passerende automobilis ten harder dan '50'. Hoogst gemeten over treding bedroeg 100 km/uur. Op de Staakweg (Dirksland) lapten tussen tien uur en half twaalf 31 van de in totaal 260 passerende autobestuurders de 50-limiet aan hun laars. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 km/uur. OUDE TONGE - Door nog onbekende oor zaak ontstond zondagavond omstreeks tien uur brand in een vrachtauto, die geparkeerd stond op de Tramweg. De cabine en gesloten laadbak (geen lading) stonden in brand. De gewaarschuwde brandweer bluste de bran dende vrachtauto. De Technische Recherche stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Zaterdag 27 maart wordt in het kader van de actie 'De kerk naar buiten' een zangavond gehouden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente, Beatrixlaan 2. Het thema is 'Zin gen in Babel' n.a.v. Ps. 137. Spreker is evangelist A. van Setten, welke is benoemd voor de post Merksem (B). Verdere mede werking wordt verleend door het jongeren koor 'Psallite Deo' o.l.v. J. Nijsse. Organist A. Weenink. Aanvang 19.30 uur. Ieder is hartelijk wel kom. Kandidaat Europarlementariër Cornelis Visser wordt ondervraagd door de heer Van der Velden. Het lijkt dat de traditionele politieke avonden met sprekers vóór de pauze 'en gelegenheid tot stellen van vragen' na de pauze hun langste tijd hebben gehad. Het is bij de verschillende poli tieke partijen in het land al gebruike lijk dat men voor een andere vorm van 'de burger ontmoeten' heeft geko zen. De plaatselijke afdeling van het CDA in Goedereede heeft - mede op advies van het landelijk bestuur - gekozen voor een opzet waarbij een grotere inbreng van het publiek moge lijk is: Het 'praathuis'. Vrijdagavond waren CDA-bestuurders bij een in 'De Gouden Leeuw' aan de Markt te Goedereede. Wethouder Jerfaas van Ooster om, de raadsleden Henk van Oostenbrugge en Dirk Pijl, kandidaat Europarlementariër Cornelis Visser en Statenlid Martijn de Haas, waren in het praathuis gereed om het debat met het publiek aan te gaan. De belangstellenden konden tijdens de avond gemakkelijk aanschuiven en vragen stellen aan de bestuurders. Het campagneteam dat deze avond organiseerde formuleerde wel de meeste vragen, maar na verloop van tijd bleek er ook uit publiek meer respons te komen. Volgens het campagneteam is een dergelijk praathuis 'het dualisme vanaf de bodem'. De avond werd ook bezocht door verschillende eilandelijke politici van CDA huize. Ook van uit de gemeente Goedereede waren raadsleden en wethouders van ver schillende partijen aanwezig. Traagheid De heer W. Klepper ondervroeg eerst wet houder Van Oosterom. Eén van zijn vragen aan van Oosterom was: "Wanneer wordt er in de gemeente Goedereede nu eindelijk eens gebouwd". Klepper doelde op de traag heid - wat Goedereedes handelsmerk schijn te zijn - bij de bouw van bijvoorbeeld de woonzorgcomplexen. Hij vroeg aan de wet houder waar de 'witte helmen' en de heistel ling blijven. Van Oosterom verklaarde dat er verschillende plannen zijn geweest, waarvan sommige wel wat te ambitieus bleken te zijn. Maar hij had goed nieuws voor de situatie in Stellendam, rondom de scholenbouw en de uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van woningen. Hij verzekerde dat er voor gezorgd zal worden dat, als het oude Mavo-gebouw in Stellendam over enige tijd gesloopt zal zijn, alles in de startblokken zal staan om met de verwezenlijking van de nieuwe plannen te beginnen. Sprekend over de eilandelijke samenwer king, suggereerde Klepper dat een verbouw van het gemeentehuis in Goedereede niet nodig zou zijn, "want door dingen samen te doen zijn er toch ambtenaren over?" Van Oosterom vond dat het toch nodig zal zijn om het gemeentehuis te verbouwen, maar als er eventueel ruimte over zou schieten, zou hij dat eventueel wel willen benutten als bij voorbeeld uitleenpunt voor de bibliotheek op Ouddorp. Ook het gemeentelijke 'zorglo- ket', wat er binnenkort zal komen, zou ook in het gemeentehuis kunnen worden geplaatst. Kandidaat Europarlementariër Cornells Visser uit Middelhamis werd ondervraagd door de heer Van der Velden. Visser, geboren en getogen in Stellendam, zoon van de legendarische wethouder Vis ser, verklaarde dat hij blij is dat hij in het mooie stadje Goedereede te gast mocht zijn. Hij heeft de boerderij van zijn vader overge nomen. Momenteel werkt hij in Brussel bij een koepelorganisatie voor de aardappelzet meelindustrie. Maar de reden dat hij in Goe dereede was uitgenodigd lag in het feit dat hij op de kandidatenlijst staat voor CDA bij de Europese verkiezingen in juni van dit jaar. De heer Van der Velden vroeg Visser wat de Europese verkiezingen nu betekenden voor 'ons in Goedereede'. Visser legde het belang van 'Europa' uit door te wijzen op het feit dat een groot deel van de wetgeving in ons land uit Europa komt. Wetgeving die door de nationale overheid is omgezet in nationaal recht. Veel wetten die er zijn op het gebied van bijvoorbeeld milieu, trans port en veiligheid worden in samenwerking met de andere Europese landen gemaakt. "Voor allerlei zaken die men in de winkels koopt, zijn de normen vastgesteld in Brus sel". Europa heeft dus, volgens Visser, zeker veel te maken met ons dagelijks leven. Ver der wees hij ook de producten van landbouw en visserij, die heel veel met Europa te maken hebben. Op een vraag of de aanstaande uitbreiding van de Europese lidstaten nu zoveel voor deel zou opleveren, antwoordde Visser posi tief. Hij duidde op de nieuwe mogelijkheden die er zullen komen door het vrije handels verkeer met oost Europese landen. Hij ver wacht dat Nederland als handelsland hier enorm van zal profiteren. "Economische gezien heeft de uitbreiding alleen maar voor delen". Ook zag Visser niet zozeer een gevaar in het feit dat Duitsland, Frankrijk en Engeland de dienst zullen gaan uitmaken in Europa: "Als die drie landen niet tot over- eenstenmiing komen staat de Unie stil. Er gebeurt dan niks meer, ook geen wetgeving meer". Het is dus gewoon onontkoombaar dat de grote landen de dienst uitmaken. Daarom ligt er voor de kleinere landen wel de taak om één van die grotere partijen aan hun kant te krijgen. Hij weet dat uit eigen ervaring bij zijn huidige functie. "Als kleiner land is het heel belangrijk dat je medestan ders zoekt binnen Europa, want met 16 mil joen inwoners tegen 450 miljoen in buiten land kun je niet iets tegenhouden of er door drukken. Ook beschouwt hij Nederland nog steeds als een van de voortrekkers binnen Europa. Op een vraag of het CDA zich bij de vorming van een nieuwe grondwet ook hard maakt voor de Joods-christelijke wortels van de samenleving antwoordde Visser: "Ik vind dat je het recht moet nemen om een grond wet te maken, basis van die Joods Christelij ke wortels, die zouden zeker opgenomen moeten worden". Jongste statenlid Het jongste Statenlid van het CDA, de 22- jarige Martijn de Haas was ook aanwezig in het politieke praathuis. Op een vraag of de alom heersende tendens tot schaalvergroting - zoals gemeentelijke samenvoegingen - nu ih het belang van de burger is, antwoordde De Haas dat schaalvergroting nooit een doel op zich maar dat het een middel is om iets te bereiken. "Schaalvergroting op bestuurlijke zin heeft als doel om het bestuur efficiënter voor de burger in te richten en daar heeft de burger dan weer voordeel van". Wel wees hij erop dat het CDA in het verkiezingspro gramma heeft staan dat schaalvergroting altijd van onderop moet komen. "Als staten fractie gaan wij niet verzinnen dat er op het eiland op grote schaal gefuseerd moet wor den", aldus De Haas. Hij verklaarde wel het idee te hebben dat Commissaris Franssen er één grote gemeente Zuid-Holland van wil maken, omdat hij alles rijp wil maken voor samenvoegingen. De organisatoren van de avond konden aan het eind van de avond terugzien op een geslaagd gesprek met de burgers. Van het gesprek met de Goereese raadsfrac tie volgt vrijdag een verslag in deze krant. De gemeente Middelharnis heeft gisteren een persbericht uitgegeven waarin zij een onderzoek aankondigt naar 'vermeende onregelmatigheden' in het beheer en administratie van het sportcomplex in het verleden. Hieronder volgt de volledige tekst van het persbericht: "De gemeente Middelhamis is door het bestuur van de Stichting Olympia in haar hoedanigheid als beheerster van het complex 'De Staver' op de hoogte gesteld van een ingesteld onderzoek naar vermeende onregelmatigheden in het beheer en admini stratie van het sportcomplex in het verleden. Deze mededeling heeft het gemeentebestuur aanleiding gegeven een extern bureau opdracht te geven een nader onderzoek in te stellen naar het in het verleden gevoerde financiële beheer van 'De Staver' en het toe zicht daarop. Na afronding van het onderzoek al de rap portage worden behandeld door de gemeen teraad". Gemeentesecretaris mr. H. Scholten, kon verder geen mededeling doen over de inhoud van het onderzoek en over de hoogte van het bedrag van de 'onregelmatigheden'. Scholtens verwacht dat de gemeenteraad deze zomer de uitslag van het onderzoek in een openbare vergadering zal behandelen. In verband met het overlijden van prinses JuUana zal de Nationale Boomfeestdag niet op woensdag 24 maart gehouden vvor- den. Alle activiteiten die in het kader van deze zouden worden gehouden zijn ver plaatst naar woensdag 7 april. De oud-papiercommissie van de Gerefor meerde Gemeente hoopt op donderdag 25 maart 2004 weer oud papier op te halen voor de «ending. U wordt verzocht het papier ge-bundeld buiten te zetten. Wij starten om 17.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1