LITIE Met Wie??? Uitbreiding poliklinieken Ziekenhuis Dirksland Blusploeg Ouddorp neemt nieuwe tankautospuit feestelijk in gebruik 0900-8844 En de sjofar zal klinken De Rarekiek Duinonderhoud in Ouddorp Super megabingo in Ooitgensplaat Voldoende capaciteit op korte termijn voor woningbouw Twee Israël avonden: Tentoonstelling fotoclub in Samaritaan ^1<,2 //-£ chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hoUandse en zeeuwse eilanden Inbraak Uw woning of bedrijfspand verkopen? Dinsdag 24 februari 2004 .^76e jaargang ïir. 7283 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee Magnetron in brand in zielienhuis Dirksland - Zondagavond rond half elf vloog op de kinderafdeling van een zieken huis in Dirksland door nog onbekende oor zaak de magnetron in brand. De brandweer bluste het brandje, waarbij niet tot ontrui ming van de kinderafdeling behoefde te worden overgegaan. De afdeling moest wel worden gelucht. Auto rijdt over voet Idnd Sommelsdijk - Zondagochtend omstreeks kwart over elf raakte een negenjarig jongetje uit Middeihamis op de Langeweg licht gewond, nadat een auto over zijn voet was gereden. Een 23-jarige automobilist uit Dirksland reed in de richting van het Zand pad en kon het slachtoffertje, dat plotseling op de weg sprong, niet meer ontwijken. De jongen werd voor nader onderzoek overge bracht naar het ziekenhuis in Dirksland. Melissant - Zondagavond werd ontdekt dat er was ingebroken in een schuur achter een woning aan de Provincialeweg. In de schuur werd het slot van de toegangsdeur van het zadelhok geforceerd, waarna er enkele paar- denzadels werden weggenomen. Op vrijdag 27 februari organiseert v.v. OFB te Ooitgensplaat weer een gezellige bingo met vele mooie prijzen: boodschappenman- den, planten, vleesschotels en diverse ande re .mooie artikelen. In de superronde is een kledingbon te win nen t.w.v.€ 70,= te besteden bij Ada's Mode. U bent welkom in verenigingsgebouw 't Centrum te Ooitgensplaat. De aanvang is 20.00 uur en het eerste kopje koffie of thee is gratis. Voor de beoogde woningbouwproductie bieden de ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies de komende twee jaar voldoende ptek. Voor de lange re termijn (tot 2010) is daar geen zicht op omdat bij veel provincies het inzicht in de feitelijke bestemmingsplancapaciteit onvolledig is. Om dit inzicht te krijgen, is verandering en verdere verbetering van de beschikbare onderzoeksgegevens nodig. Dit blijkt uit een landelijke inven tarisatie van het ministerie van VROM naar de bestemmings- en streekplancapa citeit voor woningbouw. Minister Dekker van VROM heeft de inventarisatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek geeft inzicht in de feiten rond de beschikbare capaciteit voor het bouwen van woningen in bestemmings- en streek plannen. Daaruit blijkt dat op peildatum 1 januari 2003 landelijk voor minimaal 108.800 woningen een bouwvergunning kon worden afgegeven. Afgezet tegen de beno digde productie om de achterstanden terug te dringen, is er landelijk en provinciaal een ruime hoeveelheid capaciteit aanwezig om de aantallen woningen die minister Dekker voor ogen heeft te realiseren. Tijdens de inventarisatie bleek dat bij veel provincies het inzicht in de feitelijke bestemmingsplancapaciteit op de lange ter mijn onvolledig is. De gewenste kwaliteit en het al of niet aanwezig zijn van voldoende gegevens per provincie verschillen sterk. Dit maakt een goede sturing en ondersteuning van het rijk aan provincies moeilijk. Bij de interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek moet daarom rekening worden gehouden met onzekerheidsmarges. Minis ter Dekker beraadt zich over de wijze waar op inventarisatie van plancapaciteit voor woningbouw in de toekomst eventueel kan plaatsvinden.De resultaten van de inventari- satie worden betrokken bij de acties die voortvloeien uit de brief van de minister over het verhogen en versnellen van de woningbouwproductie van 30 september 2003 en bij de in 2004 te maken woning bouwafspraken 2005-2010. In de Nota Ruimte zal de ruimtebehoefte voor woning bouw verder worden uitgewerkt. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxaieur. lid NVM 0187-476555 Daan Schot vertelt op dinsdag 24 februari van 18.00 tot 19.00 uur over de Wereld Wijde Zending Concerten. Hij legt uit hoe de stichting, die de concerten organiseert, tot stand is gekomen en waar, wanneer en waarom de concerten plaatsvinden. Daan vertelt dit in het programma 'Met Wie???' op Radio Flakkee. Woensdag is de herha ling van 18.00 tot 19.00 uur. Sinds een aantal jaren wordt de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus weer levend. Jezus Zelf gaf de belangrijkste aan wijzing: de generatie die het weer tot bloei komen van de vijgenboom zal meemaken, zal ook Zijn komst meemaken. De Bijbel leert, dat de vijgenboom het symbool is voor Israël als natie. Dit is de reden waarom het gebeuren in het Midden-Oosten de wereld politiek beïnvloedt en steeds meer op indrin gende wijze onze aandacht vraagt. "Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijf berg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzij de..." (Zacharia 14). Hierover zal mevrouw H. Stranders, uit Israël, spreken. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van flanelbord en ander beeldmateriaal. Het onderweip zal over twee avonden verdeeld worden, die één aaneensluitend geheel vormen. Breng a.u.b. een Bijbel mee. Datum: donderdag- en vrijdagavond 4 en 5 maart 2004. Plaats: Recreatiecentrum 'het Prieel', recre atiecentrum 'De Staver' te Sommels- ^^^^- Aanvang: 19.30 uur. Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis heeft een belangrijke rol voor de regio met betrekking tot het aanbieden van snel bereikbare acute zorg en spoed eisende hulp. Om dit ook in de toe komst op een goede wijze te kunnen blijven doen, is groei noodzakelijk. Deze reeds enkele jaren geleden inge zette groei-strategie heeft haar vruch ten afgeworpen. Het aantal medisch specialisten en gespecialiseerde ver pleegkundigen is de afgelopen jaar fors gegroeid, waardoor wachtlijsten afnamen en het polikliniekbezoek groeide met 20 procent. Om de toene mende stroom patiënten op een goede manier te kunnen ontvangen en de nieuwe medisch specialisten en mede werkers van een adequate werkplek te voorzien, was uitbreiding van de poli kliniek noodzakelijk. Enige tijd geleden heeft het ziekenhuis het aan de voorzijde van het ziekenhuis gelegen 'paviljoen' aangepast, waardoor de kinder artsen en de verloskundigen daar nu spreek uur kunnen houden. Daarnaast werd aan de achterzijde van het ziekenhuis grond aange kocht, waardoor de bestaande polikliniek aanzienlijk uitgebreid kon worden. Mede werkers en medisch specialisten zijn blij dat vanaf 1 januari 2004 deze uitbreiding, waar in de poliklinieken dermatologie, oogheel kunde en urologie gevestigd zijn, in gebruik Ook voor een goede bewegwijzering is gezorgd. De nieuwe poli heeft een eigen ingang en receptie. genomen kon worden. Tevens zijn de diëtis te en de diabetesverpleegkundige hier gehuisvest. Momenteel wordt hard gewerkt aan de her indeling van het bestaande polikliniekge bouw, zodat over enkele maanden alle spe cialismen overeen adequate spreekuurfacili teit beschikken en men de patiënten op een nog betere manier van dienst kan zijn. De beoogde trend van groei is ingezet, de huisvesting van de polildinieken is weer op orde en het ziekenhuis zet in op verdere uit breiding van specialisten, speciaüsmen en spreekuren. Verdere bouwplannen zijn in ontwikkeling voor het uitbreiden van de spoedeisende hulp en het herindelen van de kjiniek. Het ziekenhuis streeft ernaar om alle patiënten uit haar regio, voor zowel acute basiszorg als niet-acute basiszorg op te kun nen vangen. Met de bovengenoemde uitbreiding is de basis gelegd voor verdere groei, maar naar verwachting zullen in de toekomst uitvoeri ger aanpassingen en uitbreidingen van de gebouwen in Dirksland en Hellevoetsluis noodzakelijk blijken. De nieuwe brandweerauto van Ouddorp, tijdens de demonstratie zaterdagmiddag. Met 'toeters en bellen' reed zaterdag middag de brandweerwagen door de straten van Ouddorp. Voorbijgangers of omwonenden zal het daarbij opge vallen zijn dat de auto het pad naar de brandweerkazerne insloeg. En ken ners zullen wellicht ook nog gezien hebben dat het niet Ouddorps eigen brandweerauto was, die daarheen ging... Dat klopt allemaal ja. Het was deze keer namelijk voor een feestelij ke gelegenheid dat de brandweer met 'toeters en bellen' reed, want deze middag werd de nieuwe brandweer auto ofHcieel overhandigd en in gebruik genomen. Die zwaailichten en sirene waren dan ook van Ouddorps nieuwe brandweerauto. Veel belang stellenden waren naar de kazerne gekomen om de overdracht van de sleutel bij te wonen. Bij die gelegenheid sprak allereerst de brandweercommandant van de gemeente Goedereede, de heer Van der Klooster. Het moest hem van het hart dat er in de volks mond zo veel gesproken wordt over de hoge kosten voor de brandweer. Hij kon welis waar niet anders dan dit beamen, maar voeg de daar meteen ook aan toe dat de brandweer feitelijk geen andere keuze heeft, vanwege de hoge veiligheidseisen die door het minis terie worden opgelegd. Om aan die eisen te kunnen voldoen, moet er toch wel elke 15 jaar een nieuwe brandweerauto worden aan geschaft. Maar ook voorspelde hij dat de aanwezigen bij het zien van de nieuwe tank autospuit niet meer zouden praten over geld, maar over een snel, adequaat en efficiënt instrument! Eén van de aanwezigen deze middag was ook Jan-Willem Grinwis uit Ouddorp, die het volgens Van der Klooster toch maar voor elkaar had gekregen dat er voor een Scania was gekozen als nieuwe brandweerauto; hem viel dan ook de eer te beurt om de sleu tel van de wagen te overhandigen aan burge meester Sinke, die hem doorgaf aan de bevelvoerder van de Ouddorpse ploeg, de heer Meijer. Deze gaf op zijn beurt het roer van de wagen - in dit geval symbolisch in de vorm van de sleutel - aan de hoofdpompbe- diener, de heer Hoek. De burgemeester sprak zaterdagmiddag over een feestelijk moment voor de aanwezigen en sprak er zijn vreugde ook over uit dat voor de oude brandweerauto een goede bestenuning was gevonden, daar deze op korte termijn naar Polen zal vertrekken. Hij prees de Ouddorpse ploeg om hun goede samenwerking en noemde hen 'mannen van stavast'. Ook noemde hij dejeugdbrandweer van Ouddorp, die een goede voeding is voor de brandweerploeg. Een bijzonder woord van dank sprak Sinke uit aan het adres van de heer Vos, van het bedrijf HDS, dat de opbouw van de auto verzorgde. Vos memo reerde aan de goede samenwerking en over handigde daarvoor een spiegel met daarin een gravure van de nieuwe brandweerwa gen. Na deze officiële 'handelingen' gaf de jeugdbrandweer een demonstratie met de nieuwe wagen, en volgde er nog een infor meel samenzijn in de kazerne van Ouddorp. De oude brandweerwagen zal dus binnen kort naar Conradow in Polen worden gebracht. Conradow is een onderdeel van de gemeente Ladek Zdroj, in welke gemeente men nog gebruik maakt van brandweerau to' s met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar. De wagen van Conradow spant echter de kroon met een leeftijd van 30 jaar. Deze wagen is nog voorzien van een losse motor spuit, die met de hand aan gang moet worden geslingerd. De oude wagen van Ouddorp zal daarom voor Conradow een grote aanwinst zijn. Voor de gelegenheid stond ook politiek Goedereede even aan de spuit. Zaterdag 28 februari is er een actiedag in de Westhoofdvallei te Ouddorp. Door de opgroei van duindooms dreigen de hoge natuurwaarden in de vallei verloren te gaan. Geprobeerd zal worden de duindooms waar mogelijk weg te halen. De Westhoofdvallei is eigendom van Natuurmonumenten. De activiteiten staan onder leiding van de Ver eniging voor Natuur en Landschap Goeree- Overflakkee en worden georganiseerd door de werkgroep terteinbeheer van de vereni ging. Op deze actiedag kan de vereniging natuur lijk veel hulp gebruiken. Een ieder die iets voor het behoud van de natuurelementen wil doen, kan daar a.s. zaterdag bij helpen. Om 8.30 uur zal worden verzameld bij de ingang van de Westhoofdvallei; de werkzaamheden duren tot ongeveer 12.30 uur. De West hoofdvallei is te bereiken via de provinciale weg N57 richting Brouwersdam, bij afslag de Punt rechtsaf richting vuurtoren, dit is de Groeneweg. Tweede weg links, de Vrij- heidsweg op. Deze helemaal uitrijden tot het hek. Vanaf 1 maart tot half april is er in ver pleeghuis 'De Samaritaan', Kon. Juliana- weg 59 te Sommelsdijk een fototentoon stelling te zien van leden van fotoclub 'De Rarekiek' uit Sommelsdijk. De laatste paar jaar waren daar al foto's te zien van diverse leden en was er een tentoonstelling over Flakkee in de winter. De foto's op deze tentoonstelling geven een beeld van Goeree-Overflakkee. De tentoonstelling is geopend van maandag t/m zaterdag van 9 tot 18 uur. Enkele leden van fotoclub De Rarekiek namen met succes deel aan een van de grootste Nederlandse diasalons: Intema- Handgereedschap is aanwezig, maar wie in bezit is van een lange snoeischaar en/of ander goed gereedschap mag dit zeker mee nemen. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar: (0187) 681045 of 681105. tional Holland Slide Circuit. Naast veel acceptaties behaalde zowel Jan als Riet Elen van De Rarekiek bij één van de orga niserende clubs de prijs voor de beste Nederlandse natuurdia. Ook van Annema- rie Vermaat werden dia's geaccepteerd. Bestuurlijk is er in de club een wisseling van de wacht geweest. Wim Weeda, momenteel met Leo Verkleij exposerend in het gemeentehuis van Goedereede, neemt de voorzittershamer over van Anne- marie Vermaat, die de nieuwe secretaresse wordt. Het prograirmia voor de komende maand voorziet in een tweetal gastfotografen die De Rarekiek komen bezoeken. Op 12 maart komt de Bredase fotograaf John Lommen op bezoek met heel apart foto werk en een week later komen twee foto grafen van de fotoclub Dongen op bezoek. Deze fotografen zijn heel actief binnen de FIAP, de overkoepelende organisatie van fotobonden in de wereld. Op 27 februari laat Kees Hoogenboom zijn keuze zien en licht die toe uit het vele fotowerk dat Peter van Sprang gedurende meer dan 35 jaar lidmaatschap van de club maakte. Informatie via de website www.rarekiek.nl of via 0187-603582.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1