onderzoek gestart LITIE Met z'n honderd jaren is Jongejan nog pienter en gezond Publieke moraal 3^5-2. a - 15 Drama rond vermogensverklaring UFA belandt in nieuwe fase; PvdA Dirksland organiseert inloopavonden 0900-8844 MAKELAARDIJ ■(/Minnaard Avondsferen aan het Quacksjeswater Opgave voor zevende IVIannendag Geslaagd ENSAID [Vlodevakschool Banken starten spreekuur in KvK-kantoor chr. streekblad op gereformeerde grondsl voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Passie Concert ten bate van Christenen in Noord-Korea Volgende week doet ex-wethouder Grinwis boekje open Ex-wethouder Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.opelnieuws.nl www.conrielissant.fil OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 Inbraak auto Hennepkwekerij ontmanteld ■M Taxatie »^fl^' ERA Bel ons! (0187) 47 02 72 of (0187)68 45 45 Dialezing 'de drie bijen' 1^^ Visser Visser BARENDRECHT* TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL. 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 Vrijdag 20 februari 2004 76e jaargang nr. 7282 We konden er op wachten. Na de fraude in de wegen- bouwlsnude 'gewone'bouw aan de beurt. Ookdaar zou sprake zijn van onderlinge afspraken bij aanbe stedingen. Als eerste reactie werd gezegd dat het - gelukkig - moet zijn: ook daar was sprake van.... De laatste jaren zou men wel uitgekeken hebben. Hoe het ook zij weer waart het woord fraude rond. Terecht vraagt men zich af wat er met dit land aan de hand is. De voorman van de Socialistische Partij fi/larijnissen, vraagt zich dat ook af Hij kan een hele reeks gevallen opnoemen, van wegenbouw tot zakkenvullers, van Illegale prijsafspraken tot fraude in het Hoger Beroeps Onderwijs. Wat is er aan de hand met de publieke moraal? Hij heeft een debat aangevraagd met minis ter-president Balkenende. Begin maart zal het Parle ment over dit onderwerp debatteren. Ongetwijfeld zal het in dat debat gaan over het begrip penpaar 'waarden en normen'. Volgens sommigen gaat dat dan weer over prlet-praat die terug wil voe ren naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Terug naar de klein burgerlijkheid, toen niets kon en niets mocht Al te snel wordt vergeten dat er toen wel een generatie werkte aan de ombouw van Nederland tot een welvaartsstaat De verworvenheden van vandaag werden toen in de 'grondverf' gezet Soms kijken de 'schilders' met ontzetting toe. Het Is wel opmerkelijk dat deze kritiek spreekt over de jaren vijftig. Daarna valt een omslagpunt In het den ken over waarden en normen te bespeuren. De jaren zestig en begin zeventig stonden immers in het teken van de emancipatie. f\/len onttrok zich aan knellende banden, die ook het maatschappelijke leven tot toen bepaalden. De eigen autonomie, de zelfbeschikking van de mens kwam centraal te staan. Er zijn lijnen te trekken van toen naar nu. Lijnen die uitmondden In individualisering, In Ik weet zelf wel wat goed voor mij Is, Ik maak dus zelf wel uit hoe Ik leef Ik, ik In plaats van wij Op zich is het opmerkelijk dat een maat schappij hervormend programma dat op solidariteit hamerde (o.a. de PvdA) mede een individualisering op gang bracht die de solidariteit binnen de gemeen schap op scherp zette. Solidariteit en Individualisme leven kennelijk op gespannen voet met elkaar. Wat het laatste betreft is het te begrijpen dat minister Donner (CDA) fAarijnissen toevoegde dat twee jaar te kort is om acht jaar paars goed te maken. Het is de vraag of Donner daarmee paars niet overwaardeert. Je zou ook kunnen zeggen dat paars - met de 'eco nomische wind' in de rug - oogstte wat al sinds de jaren zestig aan veranderingen in de pubiieke moraai was gezaaid. Politiek Is uiteindelijk terug te voeren op mensbeelden. Mensbeelden, levensbeschouwingen, monden uit op een waarden- en normenpatroon. Men heeft te goed over de mens gedacht Het bleek niet juist dat de structuren de mens tot afwijkend gedrag noopten en dat maatschappij hervorming de mens uiteindelijk vrij zou doen zijn. De samenleving bleek niet maakbaar en de mens ging een eigen weg. Hij bleek van nature niet goed. Het kan geen kwaad er nog eens op te wijzen dat D66 in dat proces van emancipatie en individualisering een cruciale rol heeft gespeeld en speelt Op het gebied van openbaar bestuur en rechtspraak - om een paar voorbeelden te noemen - heeft deze partij voortdurend op veranderingen aangekoerst, daarbij uiteindelijk uitgaande van een autonoom, individualis tisch mensbeeld, dat bovendien a-reilgleus Is. We zijn benieuwd hoe de opstelling In het moraaldebat zal zijn. Een mensbeeld wat a-religieus is. Dat hebben veel partijen gemeen. Toch is dat - naar wij menen - het punt waar het in een debat over waarden en normen over gaat Met andere woorden: is de publieke moraal genormeerd, of normeren we haar zelf? is er sprake van een gezaghebbende kenbron voor het menselijk denken en handelen, of wordt hij teruggeworpen op een moraal die gestuurd wordt door democratische meerderheden? Dat zijn dan meerderheden die - door het individualisme - steeds grilliger, minder voorspel baar en onderling divers zullen zijn. Een debat over publieke moraal is daarom een moge lijkheid om het gezaghebbende Woord van God weer onder de aandacht van de samenleving te brengen. Dat is een flinke opdracht Ons ten goede. Uitgaande van de Stichting de Ondergrond se Kerk hopen het Chr. Jongerenkoor 'Rejoice' onder leiding van Warna Rutting en het Chr. Gem. Koor 'Deo Cantemus' onder leiding van Cor de Haan op zaterdag 13 maart a.s. in de Dorpskerk van Oud- Beijerland een Passieconcert te verzorgen. De organist is André de Jager en de pianist Kees de Bruin. Ds. M. Messemaker verzorgt de opening en sluiting van de avond. De col lecte is bestemd voor christenen in Noord- Korea. Het concert begint om half acht. In onze krant van insdag 17 februari maakten we melding van het feit dat de gemeente Goedereede mr. H.A. van Gameren heeft gevraagd een onder zoek in te stellen naar de getekende Vermogensverklaring ten gunst van de UFA (de Visafslag). De onderzoeker zal voor 1 mei verslag doen van zijn bevindingen. In de wandelgangen wordt wel eens de verzuchting vernomen 'dat het wel met een sisser af zal lopen en dat de zaak op de lange baan wordt geschoven". Als de voortekenen echter niet bedriegen zal uit het onderzoek van nu-. Van Gameren blij ken dat er duidelijkheid wordt geschapen over wie er buiten zijn boekje is gegaan met het tekenen van de vermogensverklaring. Aan de gemeenteraad is het vervolgens de taak om eventuele consequenties uit de bevindingen van Van Gameren te trekken. Volgens raadsgriffier D.A. Koppenol is de opdracht aan mr. Van Gameren zodanig geformuleerd dat duidelijk moet worden wat de rol is geweest van de Gemeente, de Rabo bank en de UFA bij de feitelijke totstandko ming van de vermogensverklaringen én wie er bij betrokken waren. Koppenol verwacht dat de Raad in een openbaar debat zich over de bevindingen van Van Gameren zal bui gen. Bij de gemeente is men bij mr. Van Gameren terechtgekomen omdat hij in de gemeente Drimmelen onderzoek heeft ver richt naar aanleiding van het vergeven van woningen aan familieleden van bestuurders uit die gemeente. Na publicaties in verschil lende vakbladen leek Van Gameren de aan gewezen persoon om ook in de zaak rond de afgegeven vermogensverklaringen door de gemeente Goedereede duidelijkheid te scheppen. Het blad Binnenlands Bestuur - zeg het vak blad voor besturend Nederland - wijdde in de uitgave van 6 februari een artikel aan de perikelen in de gemeente Goedereede en enkele andere gemeenten waar dergelijke situaties spelen en waar gemeenten er plot seling achter kwamen dat ze wellicht tot de bedelstaf zouden geraken, naar aanleiding van de verplichtingen die men in het verle den is aangegaan. Naast de gemeente Veenendaal en Noord oostpolder, waar soortgelijke zaken als een zwaard van Damocles boven de gemeentefi- nanciën hangen, worden de perikelen in de gemeente Goedereede uitgebreid beschre ven. Het bewuste artikel in 'Binnenlands Bestuur' bevat echter weinig nieuws wat de politiek geïnteresseerden in deze regio niet al lang konden weten. Wel wordt het hande len van sommige bestuurders uit Goederee de uitvoerig besproken, waarna het blad con stateert dat 'de zaak in Goedereede met schimmigheden is omkleed' De eerste 'kop' die rolde in het drama was financieel verantwoordelijk wethouder P.T. Grinwis. Op donderdag 6 november van het vorig jaar werd hem bij motie verweten 'dat hij de raad informatie had onthouden', omdat hij het bestaan van de vermogensver klaring niet kenbaar had gemaakt aan de gemeenteraad. Nadat de motie werd aangenomen trok Grin wis de enige conclusie die hem restte: hij verliet het college en werd opgevolgd door wethouder T.A. Bakelaar van de PvdA. Volgende week vrijdag hopen we in Eilan- den-Nieuws een gesprek te publiceren met ex-wethouder Grinwis over hoe hij terug kijkt op de afgelopen vier maanden die hij buiten bestuurlijk Goedereede doorbracht èn wat zijn visie is op 'UFA-gate'. Het blad 'Binnenlands Bestuur' zet de feiten nog eens op een rijtje over de zaak 'waar Goedereede voor miljoenen het schip kan in gaan': Op 17 oktober 2000 werd namens de gemeente een vermogensverklaring afgege ven aan de Rabobank West Flakkee, onder tekend door burgemeester C. Sinke. Zoals bekend weet de burgemeester niet meer of hij die verklaring heeft afgegeven. De gemeente verklaart dat zij financieel zal bij springen als het vermogen van het visafslag- bedrijf UFA onder de 12,5 miljoen gulden zal zakken. In 2001 kwam het document aan het licht bij toenmalig wethouder T.A. Bake laar en deze vroeg aan Sinke wat dit bete kent. De burgemeester antwoordde dat het om een vergissing ging. Bakelaar liet het daarbij. In september 2002 bleek dat het steeds slechter ging met de UFA en het vermogen van het bedrijf was onder de 12,5 miljoen gulden gezakt. Inmiddels was wethouder Grinwis aangetreden en kreeg van Sinke te horen dat de bank geen rechten zou ontlenen aan de vermogensverklaring. Van deze zaak werd de gemeenteraad niet in kennis gesteld. Aldus het artikel in 'Binnenlands Bestuur'. In juni 2003 kwam de bank er echter op terug en maakte de gemeente duidelijk dat de vermogensverklaring wel degelijk een garantstelling betekent. Pas toen werd er melding gemaakt van de vermogensverkla ring, te laat, vond de raad en nam een motie van wantrouwen aan tegen wethouder Grin wis wegens het niet op tijd voldoen aan de informatieplicht. Overigens, de burgemees ter heeft de portefeuille "visserij". Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makclaar/laxalcur. lid NVM ()l87-476.'i.'i.«i Uw wensen van nu bepalen de Opel van morgen Opel. Al 35 jaor de meest geliefde outo von NedeHand. www.opclnieuws.nl De partijafdeling van de PvdA in Dirksland start op 24 februari met inloopavonden. De bedoeling hiervan is dat iedereen vragen en ideeën kan voorleggen aan de fractieleden en aanwezige bestuursleden. Samen kan er dan op zoek gegaan worden naar de juiste antwoorden en ideeën kunnen vorm krijgen. Bezoekers van de inloopavonden hoeven geen lid te zijn van de PvdA. Iedereen is welkom op dinsdag 24 februari om 19.00 uur in het clubgebouw van de SVIK, Philipshoofjesweg 57d, bij de speel tuin in Dirksland. Voor meer informatie kunt u contact opne men met het secretariaat. Joke Waterreus, telefoon 0187-605986 of via e-mail: j.h.waterreus@hetnet.nl ELISSANT t» Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee DEN BOMMEL - Maandagochtend consta teerde een 19-jarige vrouw uit Den Bommel dat men had ingebroken in haar auto. Onbe kenden hadden een ruitje ingeslagen en namen vervolgens de radio/cd-speler en twee cd's uit de auto weg. De vrouw had haar auto zondagmiddag op de Julianastraat geparkeerd. STELLEND AM - Na een melding over een open deur van een loods aan de Nijverheids weg in Stellendam werd daar dinsdagmor gen vroeg door poUtiepersoneel van het dis trict De Eilanden een onderzoek ingesteld. In de loods werden bijna zestienhonderd hennepplanten aangetroffen, alsmede de benodigde groei-apparatuur. Alles werd in beslag genomen. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs NVM "Hij is nog zo pienter en gezond hè!" Dat zei, blij en best wel trots, één van J(aap). Jongejan's dochters afgelopen maandag, toen vader Jongejan in verzorgingshuis 'De Goe de Ree' te Sommelsdijk z'n honderdste verjaardag vierde, met om zich heen z'n drie dochters, drie schoonzoons, zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen (het achtste achterkleinkind is op komst). En heel v/at beken- ë«a, want die heeft hij nog steeds, hebben 'm ter gelegen heid van z'n honderdste verjaardag opgezocht in de grote zaal van De Goede Ree. Namens de gemeente Middelharnis was ook burgemeester mevrouw De Vries aanwezig. Pienter en gezond. Maar ook resoluut, en gauw een antwoord klaar. Dat merk je gauw genoeg als je met Jongejan aan tafel zit, terwijl deze en gene voorbij komt om 'em te feliciteren. Niet in een rolstoel of in een gewone stoel gezeten, nee recht overeind stond hij in 't begin. Pas later ging 'ie zitten. En als er iemand bij 'em kwam die hij niet zo goed kende was het: "Ik bin Joéngejan in ik bin vandaeg hoénderd jaer!" Waarop hij onmiddellijk liet volgen: "Jae, ik mot noe wel 'n voorbeeld weze ee..." Honderd jaar geleden werd hij dus geboren. In Middelharnis. "Op 't Spuie bin 'k groatgebrocht. In 'k kenne 't Fiengerlieng nog as vis serstrefpunt, mit 'n sasbak waer noe 't Kofjekokertje staet. Heal de visserieje van Meneerse ziej 'k zó voor m'n... Net as al die ouwe plekken die noe healemaele veranderd binne." En eigenlijk geldt dat, zegt hij, voor het hele dorpsbeeld: helemaal veranderd. Zelf is hij als twaalfjarige jongen de landbouw in gegaan, als koeien- De heer Jonf>ejiiii, met zij" drie hters en burgemeester De Vries. wachter. "Van 's ochus zevene tot 's aevus zevene, zeven daegen in de weke, 'k kon 's zoendags gean eans naer kaarke." Jaren later ging Jongejan de bouw in, en nóg later werd hij werkzaam in de buiten dienst van de gemeente Middelharnis. "Daer dee 'k van alles in nog wat." En nooit was hij ziek, voegt één van zijn dochters er aan toe. Jongejan vertelt jarenlang met z'n gezin aan de Visserstraat te hebben gewoond. Pas toen hij 88 was ging hij, samen met z'n echtgenote Trui, naar De Goede Ree. Z'n vrouw is daar vier jaar geleden overle den, ze werd 86. Op z'n oude dag probeert Jongejan best nog actief te blijven. Zo is hij nog steeds collectant tijdens de weeksluiting in 'De Goede Ree'"In verder bin 'k allied nieuwsgierig in léargierig geweest. In de krante bluuv 'k biehouwe. 'k Mot oak zegge dat Eilanden Nieuws de leste jaeren flienk dikker is geworte. Dat kon gean kwaed." En heel blij is er ook mee dat zijn kinderen hem wekelijks komen opzoeken. "Nee, 'k ha 't hier best naer m'n zin!" Ondanks dat hij als geboren Meneer- senaar nu in Sommelsdijk woont. Want dat was vroeger niet zo voor stelbaar geweest. "Nee, Meneerse in Sommerdiek leie toen nog uut mekoare. In oenderlieng butterende 't oak dikwels niet zo." Maar op de vraag of hij daar vandaag de dag in 'De Goed Ree' óók nog iets van merkt, volgt een duidelijke ontkenning: "Nee, dat zou toch ach- terluk weze oak!" 't Was te zien dat Jongejan genoot van de belangstelling tijdens z'n 100e verjaardag. Namens de gemeente kreeg hij van burgmeester De Vries een fraai boeket aangeboden. En gezamenlijk, met kinderen en (achter)kleinkinderen, hebben ze in 'De Goede Ree' een broodmaal tijd genuttigd en een gezellige avond met elkaar gehad. MAKELAARDL Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187) 482606 Op woensdag 3 maart biedt Natuur monumenten u de gelegenheid om een mooie en leerzame avondwandeling te maken door het sfeervolle gebied rondom het Quackjeswater. De gids vertrekt om 19.00 uur en de wande ling duurt ongeveer twee uur. U kunt zich aanmelden bij VVV Voorne» tel. (0181) 475475. Hier hoort u waar het vertrekpunt van de excursie is. Goede wandelschoenen zijn aanbevolen en een verrekijker komt altijd van pas. Het duinmeer Quackjeswater is waarschijn lijk een overblijfsel van een waterloop, de Goote, waarover men in het verleden naar Brielle kon varen. In 1412 is deze waterloop afgesloten. Het Quackjeswater en het omrin gende bos is nu een vogelrijk gebied. Op het eiland in het Quackjeswater broeden blauwe reigers, lepelaars en enkele paartjes zilver reigers. In het bos mag de natuur zijn eigen gang gaan. Natuurmonumenten houdt alleen de wandelpaden bij. Het resultaat is een weelderig bos vol klim- planten en struikgewas waarin allerlei soor ten bosvogels zich thuisvoelen. Misschien horen we tijdens de wandeling wel het geluid van een ransuil of bosuil! Wilt u mee? Voor alle excursies is aanmelding vooraf noodzakelijk bij Regio VVV Voome, tel. (0181) 475475. De kosten van de excursie bedragen voor leden van Natuurmonumen ten 4,-, voor niet-Ieden 7,- en voor kin deren t/m 12jaar€2,-. Op zaterdag 6 maart wordt in de aula van de Technische School in Middel harnis de zevende Mannendag gehou den. Volgens het Mannencomité Goeree Over- flakkee e.o. is dit "een dag voor alle mannen die zich aan een kerk of gemeente verbonden weten, maar waar ook andere geïnteresseer den welkom zijn". Tijdens de Mannendag wordt er stilgestaan bij het thema 'Mannen gezocht' (voor de bouw van Gods gemeente). Sprekers die het thema toe zullen lichten zijn Dato Steenhuis en Willem de Vink. Voor meer informatie kan de website van het Mannencomité bekeken worden, hier kan men zich ook opgeven: www.mcgo.nl. De dag begint om 10.00 uur en eindigt uiter lijk 15.30 uur. De kosten bedragen 12,50, incl. lunch. Tijdens de examens van de ENSAID-Mode- vakscholen op 13 februari jl. te s-Hertogen- bosch slaagde mevr. Diana Both uit Oude- Tonge voor het vak Modiste. Ze slaagde met schitterende resultaten. Diana volgde de opleiding aan de ENSAID Modevakschool van Coby de Waard, Halsjuk 21 te Som melsdijk. MIDDELHARNIS - Op woensdag 25 februari 2004 hoopt de afd. Middelhamis- Sommelsdijk van 'de Christenvrouw' weer bijeen te komen in verenigingsgebouw 'De Hoeksteen' te Middelharnis. Aanvang 19.15 uur. Sprekers zijn de heer en mevrouw Drie bergen uit Rijnsburg. Door middel van een dialezing en demonstraties zullen ze ingaan op het onderwerp 'de drie bijen'. In de pau ze kuimen verschillende producten worden geproefd en gekocht. Iedereen hartelijk wel kom. Op donderdag 26 februari 2004, om 14.00 uur start een aantal banken samen met de Kamer van Koophandel Rotterdam een nieuwe service: het ban- kenspreekuur. Daarmee willen zij de mogelijkheid bieden aan (startende) ondernemers om, bij het opzetten van hun ondernemingsplan, een gratis gesprek te voeren met een bankmede werker over hun financieringsbehoefte -en mogelijkheden. De ABN-AMRO, ING en Rabo-bank zullen bij tourbeurt een medewerker beschikbaar stellen. Met deze nieuwe service wordt voor de startende ondernemer de drempel om een gesprek aan te gaan met een bankmedewer ker verlaagd, ook omdat er geen kosten verbon den zijn aan dit spreekuur. De klant kan ter plekke zijn mogelijkheden vernemen. Twee wekelijks op donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur is hiervoor in het KvK-pand aan de Blaak 40 een bankemployee beschikbaar. Afhankelijk van het succes geldt deze nieu we service voor een periode van 6 maanden. Geheel in lijn met de voormalige functie van het KvK-kantoor zal in de kluis van het oor spronkelijke bankgebouw op Blaak 40 de feestelijke start plaatsvinden. Het eerste ban ken spreekuur zal worden afgenomen door de heer Brandwijk. Daarbij zullen de direc tieleden van genoemde banken en de KvK aanwezig zijn. REGISTERACCOUNTANTS

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1