Herdenketv KAVB hield drukbezochte Bloembollen Infomarkt bij Malieflower in Stad aan 't Haringvliet \>A' De Ramp AEL! IE OPEL Nieuws ■(^innaard DöRROSTRUilK Bloembollenmarkt in neerwaartse spiraal'' Bollenkweker dient goed op kwaliteit te letten Een bedreiging? 0900-8844 3252 C^-^ Het snijpunt tussen onderwijs en de scheiding tussen kerk en staat Inschrijving zevende Mannendag van start \mmm Getuigenoproep verlaten plaats ongeval MAKELAARDIJ ■M Taxatie ^if [UJ J^ST Visser Visser actief in beeld en geluid Gegevens gevraagd ï.v.m. 100-jarig bestaan Albert Schweitzerschool Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? www.cormelissant.nl OBILITEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Car Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-6017 06 instattatiebedrijf Gratis invullen belastingformulieren era; Beloti^'- ÉH (0187) 47 02 72 of (0187) 88 45 45 Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. BARENDRECHT«TEL. 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL. 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD. TEL 0342-405 140 Controle parkeren grote voertuigen Vrijdag 30 januari 2004 76e jaargang nr. 7276 Ons land heette ooit een ctihstelljke natie. Na de grondvesting in de zestiende eeuw ontwildfelde zicti een twee-eenheid van lierk en staat De Gerefor meerde Kerl< (nu de Nederlandse Hervormde Kerk) was de door de Staat erl^ende lierk. Omgekeerd kon den alleen de leden van deze kerk staatsambten bekleden. Het was niet zo dat de kerk de staat over- tieerste, omgekeerd kwam eerder voor. In ieder geval leidde deze twee-eentieid tot een samenleving waar in rekening werd gehouden met God en Zijn geboden, én op zondag én in de week. Concreet betekende het dat de bijbelse waarden en normen gezaghebbend waren, of in ieder geval her kend en geaccepteerd werden. De mens erkende God boven zich. We hoeven die tijd niet idealiseren om toch tot de conclusie te komen dat het besef dat de overheid Gods dienares is, de samenleving van de Lage Landen bij de zee mede gevormd heeft. Ten Een van de afgeleiden van deze wisselwerking tussen overheid en kerk was dat het onderwijs op gerefor meerde leest gestoeld was. Wij zouden nu zeggen: het protestants-christelijk onderwijs was regel De openbare school was de christelijke school De 19e-eeuwse staatsman Groen van Prinsterer ken schetste de Franse revolutie als een revolutie tegen het Evangelie. Ten diepste ging het om de vraag naar het gezag van God(s Woord) en de plaats van de mens. Vanaf die tijd ontplooide de mens zich in ver hevigde mate als een autonoom wezen, dat zich vrij maakt van de knellende banden van Gods dienst Dat proces duurt nu alweer ruim twee eeuwen. Het leidde tot een scheiding tussen kerk en staat Gods dienst is een privé-aangelegenheid, de staat dient zich neutraal te op te stellen. Het zal duidelijk zijn dat de christelijke boodschap op de staatsschool (openbare school) dan omstreden raakt. Daarmee wordt immers een religie als de ware in het onderwijs verweven. Dat strookt niet met de vrijheid en keuzevrijheid van de mens. Religie moest waardevrij worden aangeboden. Alsof dat kan. Een en ander leidde tot wat we de schoolstrijd noe men. Die zette in met de slag om de openbare school met de Bijbel en eindigde met de gelijkstelling van de school met de Bijbel met het openbaar onderwijs. De vrijheid van stichting, richting en inrichting van het onderwijs werden binnen een kader van kwaliteitsei sen grondwettelijk gewaarborgd. Die waarborg is er nog: Artikel 23 van de Grondwet En daardoor is het mogelijk onderwijs te geven dat gegrond is op Gods Woord, maar ook dat uitgaat van een andere levensbeschouwing. Dat is ver verwijderd van de openbare school met de Bijbel Het is wel een verworvenheid die het mogelijk maakt om in opvoe ding thuis en in het ondenvijs het zelfde waarden- en normenpatroon te realiseren. Het lijkt ondenkbaar dat zoiets neutraal kan, in de zin van: wij onderwijzen dit, maar het is inwisselbaar voor wat een ander leert. Het onderwijs doet aan meningsvorming. De burger van de nabije toekomst wordt gevormd. Hij/zij krijgt een waarden- en normenpatroon mee voor nu en later. Daarbij moet bedacht worden dat neutraliteit ook berust op een levensbeschouwing. Enerzijds de scheiding tussen kerk en staat, die steeds meer openlijk wordt gepropageerd. Zij bestond al, maar de christelijke wortels van ons staatsbestel lieten zich niet makkelijk rooien. Het lijkt erop dat dit proces momenteel versneld wordt Anderzijds de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs, die kan leiden tot een meningsvorming die er haaks op staat Het sein staat dus op rood. We zullen rekenschap moeten geven van de schoolkeuze voor onze jeugd. Wie nog passief blijft, kent zijn verantwoordelijkheid niet Overigens betekent dit niet dat verschil van mening intolerantie of discriminatie moet inhouden Het gaat niet om een strijd tussen mensen, maar over en tussen levensbeschouwingen. Luther heeft eens over de Paus geschreven: als mens wil ik je eren, als Paus bestrijd ik je. Dat principe geldt ook anno 2004. COMBI OUDDOI^ WtiWreal U W. (0117) 6IIi11 hn iUTM Op zaterdag 6 maart 2004 wordt alweer de zevende mannendag georga niseerd door het mannencomité Goe- ree Overflakkee e.o. Een dag voor alle mannen die zich aan een kerk/gemeen te verbonden weten, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Deze keer willen we stil staan bij het thema: mannen gezocht (voor de bouw van Gods gemeente)'. Vanwege de vele positieve reacties die we dit jaar ontvingen hebben we dezelfde sprekers uitgenodigd: Willem de Vink (directeur Agapé) en Dato Steenhuis (voorganger). God wil Zijn gemeente bouwen. Hij wil dat doen door middel van mensen. Mannen heb ben daar een wezenlijke rol in. In toenemen de mate zien we echter terughoudendheid en posities raken steeds moeilijker vervuld. Zet deze dag alvast in de agenda en laat je overtuigen van de bijbelse visie op dit onder werp en laat je opscherpen. Misschien vind je het moeilijk om de juiste prioriteit te stel len. Deze dag zal je er bij kunnen helpen. Ook Mozes had zijn bedenkingen, maar God vindt wat anders.... Voor meer informatie en een verslag van vorig jaar kan op de website van het man nencomité gekeken worden: www.mcgo.nl. Hier kun je je tevens inschrijven (per tele foon: 0187-603165)! De dag wordt gehouden in de aula van de Technische school aan de Schoolstraat in Middelharnis en zal beginnen om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur. De kosten bedragen 12,50 (inclusief lunch). Na het aanhoren van twee toespraken heb je de kans om vragen te stellen die dezelfde dag nog beantwoord kunnen worden. Zo ontstaat er een goede interactie met de zaal. Durf te komen, geef je op! Ben je al vaker geweest, neem wat broeders mee opdat we een dag mogen krijgen tot eer van God en opbouw van elkaar. MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 STAD AAN 'T HARINGVLIET - In janu ari 2005 bestaat de Albert Schweitzerschool - voorheen de Christelijke Nationale School - te Stad aan 't Haringvliet 100 jaar. Een voorbereidingscommissie is al geruime tijd bezig met het organiseren van een herden kingsdag, tevens reünie. Daarvoor is men op zoek naar adressen van oud-leerkrachten gedurende deze 100 jaar. Tevens zoekt men Idassenfoto's uit deze schooljaren, dus van af 1905 tot en met 2004, graag met vermel ding van namen en jaartallen. De commissie vraagt iedere betrokkene hieraan mee te wil len werken. Let op: na gebruik zullen alle foto's aan de eigenaren worden retour gezonden! Meer informatie over de herden kingsdag/reünie volgt t.z.t. in deze krant. Weet u adressen van oud-leerkrachten of heeft u foto's, stuurt u die dan naar Ma Wan- ger-Arensman, Oranjelaan 43, 3243 AP Stad aan 't Haringvliet, tel. (0187) 611310, e-mail m.arensman@gofree.nl. Sr Ccsg een scfiaéuw over ons dorp, "Een scHaduw -van verdriet Honderden mensen vonden Hier de dood tetyevoCge Van de watersnood. 'Ergiry een rouwstoet door ons dorp 'Een stoet met stifCe trom Het was Bij iedere sCag atsofwe hoorden "Waarom? 'Waarom? 'Waarom? "Er Cag een sneeuw^edover ons d^rp En oo^een /(^edvan Bloemen fdsofde natuur wdde verzachten, Bet kedvan de zwartste aiïer nacBten. De mensen van ons dorp Ceggcn weer Bbemen 'Bij de sdacBtoffers van die ifeBruari ramp. Weer ztdJkn wij fierden/(en. OVtqge QodBen de eeuwige vrede scBen^n. APW. Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 ELISSAHT Gas - Water - Warmte Dorpsweg 4, Ouddorp, Tel. (0187) 68 21 01 HELLEVOETSLUIS - Maandagavond om streeks half acht ontstond een aanrijding tus sen twee personenauto's op de N57, waarbij één van de partijen doorreed zonder zich bekend te maken. Een nog onbekende automobilist in een rode auto botste tijdens een inhaalmanoeuvre bij na frontaal op een tegemoetkomende auto, bestuurd door een 22-jarige vrouw uit Stel- lendam. Een aanrijding kon niet meer voor komen worden, de nog onbekende automo bilist reed tegen de zijkant van de auto van de vrouw uit Stellendam en ging er vervol gens, zonder zich bekend te maken, vandoor. De twee inzittenden van de auto raakten licht gewond als gevolg van rondvliegende glas splinters. De auto van de vrouw liep flinke schade op. De politie van Hellevoetsluis is op zoek naar getuigen van de aanrijding danwei naar mensen die meer informatie kunnen ver schaffen over mogelijk de eigenaar van de auto. Zij worden verzocht zich te melden bij het politiebureau of contact op te nemen met de politie in Hellevoetsluis via het telefoon nummer 0900-8844, lokaal tarief. Actueel Nieuws Vacatures Shop Evenementen tnfomiatJe Opel Linkz en vqnzeffsprekendal onze occasions inct foto Alle leden van de vakbond FNV kunnen gra tis hun belastingformulier in laten vullen. Voor een afspraak kunt u bellen naar 06- 10744618 in de weken van 2, 6, 9, 16 en 20 februari tussen 19.00 en 21.00 uur, en op zaterdag 21 februari van 10.00 tot 13.00 uur. 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs Enkele honderden betrokkenen bij de bloembollenteelt in zuidwest Nederland waren woensdagmiddag naar het bloembollenbedrijf Malief lower, van de familie Maliepaard, in Stad aan 't Haringvliet getogen voor de Bloembollen Infomarkt, die werd georganiseerd door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloem- bollencultuur (KAVB) Kring Zuid west Nederland. Volgens de voorzitter van de Kring van de KAVB, de heer A.A. Wesdorp, voorziet deze Infomarkt in een behoefte, wat ook blijkt uit de opkomst naar de markt. Deze tweede keer dat de markt werd gehouden was er ook veel ruimte ingeruimd om elkaar te ontmoeten rondom allerlei stands van bedrijven die actief zijn binnen de bollen- teelt. In zijn openingswoord ging de heer Wes dorp terug in de historie van het bedrijf in Stad aan 't Haringvliet, dat deze middag als gastheer optrad. Sinds 1960 heeft de vader van de huidige generatie Maliepaard zich intensief beziggehouden met de boUenteelt en dan voornamelijk de gladiolenteelt. Door zijn intensieve handelscontacten heeft Maliepaard de basis gelegd voor het huidige bedrijf. Enkele tientallen jaren geleden was de gla diolenteelt een belangrijke pijler onder de Flakkeese bollenkwekers. Maar doordat gla diolen niet lang op een perceel mogen wor den geteeld, werd er binnen het bedrijf én op geheel Goeree-Overflakkee gezocht naar een ander bolgewas, en zo deed de tulp haar intrede. De familie Mahepaard greep het mede-organiseren van de Infodag aan om niet alleen hun eigen bedrijf te promoten, maar ook het gehele vak van bollenkweker. Kwaliteit Het thema van de Infodag was 'Kwaliteit'. En het blijkt dat het heel belangrijk is voor de bollenteelt om de kwaliteit van hun pro duct te bewaken, want de tulpenkwekers lij ken de vette jaren achter zich te hebben. In zijn toespraak herinnerde de heer Wesdorp zijn gehoor aan de betere jaren: "Enkele jaren geleden was er 400 jaar de tulp in Nederland, de Floriade was in voorbereiding en menig bloemenhart ging sneller kloppen" en omdat er ook wat strengere winters waren was er ook een goede oogst beschikbaar. Volgens Wesdorp leidde dit ertoe dat er enkele jaren een goede prijsvorming is geweest. Maar momenteel liggen de zaken anders want de markt werd in een neer waartse spiraal gebracht. Dit kwam door allerlei oorzaken, zoals een teruglopende afzet, valutaschommelingen en de algemene recessie. "Er lijkt alleen nog ruimte voor doemdenken", verzuchtte Wesdijk. Hij ziet hierin een taak weggelegd voor 'zijn' organisatie, de KAVB. Wesdorp ver zekerde dat de belangenorganisatie een voortrekker en partner wil zijn bij het zien naar de toekomst. Hij wees de aanwezigen erop dat juist nu een transparante organisatie noodzakelijk is. Hij riep daarom de leden op om 'van onderaf' signalen aan te geven om de discussie met bijvoorbeeld de overheden op gang te brengen en te houden. Poolse arbeiders De kringvoorzitter vroeg zich af waarom er niet meer dan 20.000 Poolse mensen worden toegestaan om in Nederland te werken ter wijl de grenzen open gaan. Hij vond dat de politiek de regelgeving omtrent de werkzoe kenden in eigen land, meer op de praktijk moet afstemmen. Ook op het gebied van ruimtelijke ordening raadde de kringvoorzitter zijn toehoorders aan te zorgen dat de landbouw als drager van het landschap sterk genoeg blijft, volgens hem is dit nodig omdat er op de eilanden gecultiveerde natuur moet komen ter com pensatie van een overvolle randstad. Verder riep hij zijn toehoorders op om ruim schoots gebruik te maken van de vele adviesprogramma's en kennis die vanuit de studieclubs komen. Dit alles om de kwaliteit van het geleverde product te verbeteren. De volgende spreker op de Infomarkt was de directeur van de Bloembollenkeurings dienst, de heer C. Maenhout. Hij stond stil bij het thema van markt 'Kwaliteit'. Ook Maenhout wees de aanwezigen op het belang van de kwaliteit van de bloembollen. Hij vond dat er veel zorg aan het product moest worden besteed; hiervoor ligt de ver antwoordelijkheid uiteindelijk bij de kwe ker. Hij raadde aan om met zorg de gewas sen te behandelen en geen buikproduct te leveren: "Want uiteindelijk kiest de consu ment toch voor kwaliteit!" Als voorbeeld noemde Maenhout het bezoek aan een res taurant: "als je daar een slechte ervaring hebt gehad, ga je daar niet meer naar toe en zal het restaurant heel goed zijn best moeten doen om dit slechte imago kwijt te raken". Volgens Maenhout is dit ook één van de risi co's die de bloembollensector loopt. Hij raadt daarom ook aan om de wensen van de consument goed in te gaten houden. Volgens hem wordt een dun bosje tulpen herkend als een massaproduct wat naar twee dagen al weer moet worden weggegooid. De consu ment geeft liever meer uit aan een goed pro duct en daar moeten de bloembollenbedrij- ven aan blijven werken. Tijdens de markt bleek dat de bloembollen kwekers een hechte band hebben, want in het verdere van de dag werden rondom de stands weer heel wat ervaringen uitgewis seld; dit toonde aan dat deze Infomarkt zeker in een behoefte voorziet. Kijk op vrwv/.axxiauto.nl of kom langs! Y/aiertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 REGISTERACCOUNTANTS j Eenenvijftig jaar geleden werd Goeree- 1 Overflakkee getroffen door de water snoodramp. In het programma 'Ontwaakt Radio' op Radio Flakkee worden herinnerin gen opgehaald met inwoners van Oude-Ton- ge, Sommelsdijk en Stellendam. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of deze cata strofe van God afkomstig was. Het program ma wordt uitgezonden op maandag 2 febru ari van 21.00 uur tot 22.00 uur. De uitzen ding wordt herhaald op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur. De presentatie is in handen van Yvonne Caka. De opkomst van de AEL in Nederland is een feit. Overal rondom ons heen kun nen we er notitie van nemen dat deze Arabische beweging haar activiteiten vanuit België naar Nederland heeft doorgevoerd. Wil jij meer te weten komen over de AEL en of deze bewe ging een bedreiging zal kunnen vormen voor ons land en/of de SGP. kom dan naar deze door de SGP-Jongeren geor ganiseerde avond. Spreker: E.J. Brouwer (beleidsmede werker 2e Kamerfractie SGP); Wanneer: woensdag 4 februari 2004 om 19.45 uur (inloop met koffie vanaf 19.30); Plaats: verenigingsgebouw Eben-Haë- zer, Preekhillaan 3 te Ouddorp. Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee GEMEENTE MIDDELHARNIS - Politie mensen van district De Eilanden hielden in de nacht van maandag op dinsdag tijdens hun surveillance een controle parkeren grote voertuigen. In totaal werden 18 processen-verbaal uitge schreven voor het parkeren van een groot voertuig waar dat niet is toegestaan (vijf in Middelharnis, vijf in Sommelsdijk, zes in Nieuwe Tonge en twee in Stad aan 't Haring vliet).

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1