POLITIE Ballonnenwedstrijd bij school 'de Ark' te Sommelsdijk Bowlen Jongerendienst 0900-8844 OPEL Nieuws De echo van een schot Cultuurpleïn 252 a.6 „Eilanden-nieuws" Eerste stap naar Goeree-Overflakkee MAKELAARDIJ Opgave voor regionale Evenementenkrant Extra kerkdienst Ger. Gemeente Huis-aan-huJs-collecte gemeente Goedereede Albeda college speelt in op de omscholingsbehoefte chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden Stellendam Taxatierapport nodig van woning of bedrijfspand? Man belandt met auto in sloot Inbraak auto Snelheidscontroles Controle grote voertuigen telt duizenden abonnees en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huis-aan-huis gelezen! 4*^ Visser Visser BARENDRECHT «TEL 0180-642 111 MIDDELHARNIS «TEL 0187-617 300 GOUDA «TEL 0182-358 235 BARNEVELD* TEL. 0342-405 140 DflD®!]LfD©[JD instatlatiebedrijf ■H Taxatie f- FU] ERA Belor^'^ UÉ (0187) 47 02 72 of (0187)68 45 45 PCPO Hoeksche Waard viert eerste lustrum: Feest PCPO Altijd 60 kwaliteitsoccasions met 6 tot 12 maanden BOVAG-garantie. www.cormelissant.nl lOBIUTEITSCENTRUM Nijverheidsweg 4, Dirksland Eén vertrouwd adres voor al uw rijplezier! Autobedrijf Cor Melissant 0187-6015 98 Flakkee Caravans 0187-60 5191 Cor Melissant Tweewielers 0187-601706 actief in beeld en geluid Vrijdag 16 januari 2004 76e jaargang nr. 7272 Meneer Van Wieren was een strenge, maar recht vaardige leraar. Dat is een mooi getuigenis. Dil^wijis zijn dat de docenten waar de leerlingen respect voor hebben. Hij stond l<ennelijl< ook dicht bij de leerlingen. Hij was zelfs in de kantine, zomaar of omdat de schoolregels dat voorschrijven, dat vertelt de geschie denis niet. In die kantine werd hij neergeschoten. Later op de dag overleed hij De school rouvn over een man waarvan twee meisjes een ander - net zo'n waardevol - getuigenis gaven: Hij was een lieve man. Het Haagse Terra-college rouwten velen in Nederland met hen. Hoe kan zoiets gebeuren? Een dreigende schorsing van een leerling was de aanleiding. Hoe komt zo'n jongen tot zo'n daad? Daarover dienen we na te denken, wij allemaal. Zo'n daad heeft meerdere dimensies. Allereerst gaat het over het leed dat de nabestaanden trof Daarnaast is er de traumatische ervaring die de vele leerlingen hebben opgedaan. Verder gaat het over een school, waar men bepaald met visie werkte aan de opleiding van de jongelui van diverse culturele achtergronden. Zo'n gebeurtenis werpt je weer op achterstand, terwijl er juist ook veel aan veiligheidsbeleid werd gedaan. Dit laatste zet deze gebeurtenis in een nog breder perspectief Allereerst wijst het ons op iets wat we wel wisten, maar wat eigenlijk een abnormale zaak is: veel scholen moeten een veiligheidsbeleid voeren. Dat op zich is al erg. Het is echter niet los te denken van de veiligheid in onze samenleving. Geweld speelt daarbij een steeds grotere rol. Georganiseerd geweld of zinloos geweld vormen met een zekere regelmaat de nieuwskolommen. Laten we waken voor gewen ning. Een mensenleven is kostbaar, te kostbaar om het met woorden en daden te beschadigen, of zelfs te beëindigen. De vragen stapelen zich op. Eén van de eerste is die naarde waarde, die men hecht aan een mensenleven. De drempel om een ander iets aan te doen wordt soms kennelijk erg laag. In reacties wordt ondermeer gewezen op het gewelddadige van tv-programma's en computerspelletjes. De nagebootste realiteit en de intentie en frequentie van gewelddadige acties slijpen als het ware in: zo doe je dat en het hoort erbij Juist voor een leeftijdsgroep waarin spanning, stoer doen en zo meer bij het patroon horen, kan dat catastrofa le gevolgen hebben. Voordat we daar de lans over breken, is het goed te bedenken dat ook via het geschreven woord geweldsvoorstellingen worden opgedist. Wie gaat dan vrij uit? Nogmaals moet de vraag gesteld worden: Welke waarde heeft een men senleven? Gods schepsel, of evolutiestap? Eeuwig heidswaarde of geworteld in het hier en nu, zonder verleden en zonder toekomst Wat betekent de dood? Doorgang tot het eeuwige leven of definitief einde? Het is duidelijk dat dit vragen zijn die juist in een opvoedingssituatie aan de orde komen. Het gezin, en in het verlengde daarvan de school, is daarvoor de bakermat. De oplossing van het geweldprobleem moet daar gezocht worden. Mensen leven samen. Binnen zo'n samenleving gel den wetten. Als je een bepaalde waarde toekent aan het leven, dient die waarde genormeerd gehandhaafd te worden. Dan moet er wel de bereidheid zijn zich er aan te houden. Dat kan alleen maar als men er diep van doordrongen is dat de mens niet alleen kan zijn. Hij heeft zijn plaats in de samenleving. De ander gaat jou wat aan. Er moet ook bereidheid zijn zich te con formeren aan de regels en te accepteren dat er regel gevers en regeluitvoerders zijn. Het gaat dus om de waarde van het gezag. Door God over ons gesteld of product van steeds wisselend meerderheidsdenken? Het is duidelijk dat dit vragen zijn die juist in een opvoedingssituatie aan de orde komen. Het gezin en in het verlengde daarvan de school is daarvoor de bakermat. De oplossing van het geweldprobleem moet daar gezocht worden. Ook deze trieste Haagse geschiedenis noopt tot nadenken over waarden en normen. Wie daar lache rig over doet, moet maar niet al te verontwaardigd doen over toenemend geweld. Wat ons betreft moet deze discussie blijvend gevoerd worden vanuit het gebod God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf De uitwerking van de Tien Geboden (niet vér- boden) zal ons dan een waardenvast normenpatroon leveren. Dat is geen goedkope oplossing, maar wel één die heilzaam is voor individu en samenleving. Meneer Van Wieren was een strenge, maar recht vaardige leraar. Dat is een mooi getuigenis. In de kan tine werd hij neergeschoten. Later op de dag overleed hij Nederland is op drift. Is er dan niets meer wat ons wakker schudt? In de Gereformeerde Kerk van Stellendam wordt zondagavond 18 januari een jongeren- dienst gehouden. Er is onlangs in Nederland een groot onderzoek gehouden onder jonge ren over geloven. Hoe geloven jongeren in deze tijd en wat vinden zij wel en niet belangrijk als het gaat om geloof. God en kerk. In deze dienst zal ds. C. G. Kant iets over dit onderzoek vertellen. Aan de ene kant gelooft nog maar 44% van de jongeren rond de 20 jaar in God. Aan de andere kant gaan er maar liefst 60.000 jon geren naar een Taizé bijeenkomst in Duits land. Wat houdt jongeren bezig? Hoe geloven zij? Interessante vragen. Ook zal ds. Kant ingaan op de vraag hoe Jezus daar nu eigenlijk over denkt. Wat vraagt Jezus van jongeren. De praiseband eXalt zal een muzikale bij drage leveren. Het belooft dus een mooie dienst te worden. Iedereen is welkom. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. De aanvang is 18.30 uur. Makelaarskantoor Tamboer hcëdiad makelaar/taxateur, lid NVM 0187-476555 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee NIEUWE TONGE - Dinsdagochtend om streeks half acht belandde een 21-jarige automobilist uit Ouddorp met zijn auto in een sloot aan de Duivenwaardsedijk. De auto raakte door nog onbekende oorzaak in de slip en kwam via een boom in de sloot terecht. De bestuurder kon zelf uit de auto komen waarna hij ter plaatse door GGD-per- soneel werd behandeld. SOMMELSDIJK - Dinsdagochtend deed een 27-jarige bewoonster van de Oostdijk aangifte van inbraak in haar auto. Onbeken den hadden in de nacht van maandag op dinsdag de autoradio uit de auto gestolen. De auto stond nabij de woning geparkeerd. HERKINGEN/GOEDEREEDE - Personeel van de Verkeerspolitie hield woensdagoch tend snelheidscontroles op de Wellestrijpse- dijk in Herkingen en de Vissersweg in Goe- dereede. Tussen kwart over zeven en kwart over negen hielden 29 van de 120 passerende automobilisten zich niet aan de maximum snelheid van 60 km/uur op de Wellestrijpse- weg. Hoogst gemeten snelheid: 111 km/uur. Op de Vissersweg lapten, tussen tien over tien en tien over elf, 11 van de 80 automobi listen de maximumsnelheid aan hun laars. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 81 km/uur in plaats van de toegestane '60'. MIDDELHARNIS - In de nacht van woens dag op donderdag hielden politiemensen van district De Eilanden tijdens de surveillance een controle parkeren grote voertuigen in Middelhamis. Tussen elf uur en kwart over drie werden in totaal 19 processen-verbaal uitgeschreven voor het verkeerd parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom. REGISTERACCOUNTANTS De Stichting Podium G-O heeft het ini tiatief genomen om te komen tot een digitale cuUurele agenda: www.eultuur- pleingo.nl. De te ontwikkelen digitale agenda - het Cultuurplein 'Goeree- Overflakkee' - moet in de optiek van de Stichting Podium een plaats worden waar men vragen kan beantwoorden, de weg kan vtijzen, de activiteiten/publi citeit kan afstemmen en ideeën uit kan wisselen. Kortom: een inspirerend ont moetingspunt voor kunst, erfgoed en cultuur voor Goeree-Overflakkee. Voor ogen staat dat het Diekhuus met haar medewerkers daar - ondermeer vanwege hun grote ervaring met sociaal-cultureel werk - vorm aan geven. De medewerkers zijn Auke de Bree, Jan Trompper en Rinus Verhage. Tevens wordt als onderdeel van het Cultuurplein in eigen huis een database ontwikkeld, waarin de belangrijkste gege vens en activiteiten van alle cultuuraanbie- ders van Goeree-Overflakkee zullen worden opgenomen. Verder heeft de Provincie Zuid-Holland het initiatief genomen om op Goeree-Overflak kee een Platform voor Cultuureducatie op te zetten, dit initiatief sluit naadloos aan op het Cultuurplein. Dit Platform wordt een ontmoetingsplaats voor scholen voor voortgezet onderwijs en voor cultuuraanbieders in de regio. Jan Trompper is daartoe aangesteld als 'cultuur- bemiddelaar'. De taak van de cultuurbemid- delaar is vooral het confronteren en op elkaar afstemmen van vraag (uit het onder wijs) en aanbod (van de eilandelijke culture- MAKELAARDIJ Middelharnis B.V. Voor de koop of verkoop van uw woning Doetinchemsestraat 32-34, 3241 AA Middelharnis Tel. (0187)482606 www.opelrtieuws.nl p^ Hir Ik. I www.opelrtieuws.nl Actueel Nieuws Vacatures Shop Evenementen Informatie Opel Linkz en vanzel^prekendal onze occasions incL foto Gas -Water -Warmte Dorpsweg 4, Ouddorp, Tel. (0187) 68 21 01 2 beëdigde/gecertificeerde makelaars/taxateurs De afgelopen periode heeft een ieder kunnen genieten van de gezellige feest dagen die het afgelopen jaar afsloten. Nu is het echter weer tijd om vooruit te blikken, want: het zomerseizoen komt er vfeer aan! En sneller dan u denkt. Vandaar dat de VVV Zuid-Hollandse Eilan den nu reeds actief is in het verzamelen van evenementen voor onze evenementenlijst 2004. Dit evenementenoverzicht wordt gra tis aan de balie van alle VVV's in de regio verstrekt en is zeer populair onder zowel de plaatselijke bevolking als de vele toeristen die onze regio jaarlijks bezoeken. De evene mentenlijst verschijnt maandelijks en iedere week wordt een deel hiervan in een aantal plaatselijke kranten gepubliceerd. Dus: organiseert u een evenement, beurs, braderie, markt, expositie, voorstelling of een anderszins voor een groter publiek aan trekkelijke happening? Meld het dan, zodat dit opgenomen kan worden in het bestand en uw evenement actief gepromoot kan wor den. U kunt dit schriftelijk doen: VVV Zuid-Hol landse Eilanden, Kantoor Brielle, Postbus 46, 3230 AA Brielle of per e-mail brielle@vvvzhe o.v.v. 'Evene mentenlijst' of telefonisch: 0181-475475. Vergeet niet een contactpersoon telefoon nummer te vermelden! STAD AAN T HARINGVLIET - Woens dag 21 januari, 19.30 uur, stud. Van Manen uit Krabbendijke. MELISSANT-Woensdag 21 januari, 19.30 uur, ds. C. van Krimpen. Ie instellingen) onder meer door de uitgave van een jaarlijkse brochure. Zoveel mogelijk cultuuraanbieders op ons eiland worden uitgenodigd om mee te doen aan het realiseren van het Cultuurplein en aan het Platform voor Cultuureducatie. Tevens wordt aan de cultuuraanbieders gevraagd om na te denken over specifiek aanbod voor het C.K.V.-vak van het voort gezet onderwijs. Recentelijk zijn de cultuuraanbieders voor zover bekend aangeschreven. Wanneer er aanbieders zijn die dit lezen en wellicht nog geen schrijven ontvangen hebben, dan wordt men verzocht om contact op te nemen met het Diekhuus, Beneden zandpad 7 te Mid delhamis, tel.: 482400 en e-mail: algemeen@hetdiekhuus.nl. De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onder wijs Hoeksche Waard (PCPO) bestaat vijf jaar en vierde daarom deze week haar eerste lustrum. Momenteel zijn zeventien christelijke basisscholen in de Hoeksche Waard aangesloten bij de PCPO, met inbegrip van één vestiging in Sommelsdijk - 'de Ark', aan de Prinsesselaan. In totaal gaat het om maar liefst 3700 kinderen, waar 350 meesters en juffrouwen voor de klas staan. En waar in de Sommels- dijkse school het naamgevingfeest van 1 oktober jl. nog vers in het geheugen ligt, ging er deze week opnieuw de vlag in top omdat de gezamenlijke PCPO scholen feest vierden. Feest, om drie redenen. Ten eerste omdat alle 17 christelijke scholen in de Hoeksche Waard nu bij elkaar horen, nu per 1 januari 2004 ook de schoolbesturen uit het oostelijk deel van de Hoeksche Waard zich bij de PCPO hebben aangesloten, en één vereniging vormen, herken baar aan het logo waarin het Ichtus teken en het water en de klei van de Hoeksche Waard terug te vinden zijn, alsmede de tekst 'Voor bij zonder goed onderwijs!" Alle scholen gebruiken dit logo binnenkort op hun briefpapier en op het bord dat op de scholen hangt of nog komt te hangen. Ten tweede vierde de PCPO feest omdat binnen de vereniging een nieuwe school is gesticht, speciaal voor kinderen die leren heel erg moeilijk vinden. Deze ZML-afdeling, gevestigd te Oud-Beijerland, is gefuseerd met die te Sommelsdijk; samen heten ze 'de Ark'. En ten derde was natuurlijk het vijfjarig bestaan van de PCPO reden genoeg om daar deze week een feestje voor te bouwen. Daarom was er afgelopen maandag een studie- en feestdag voor het personeel, en was het de volgende dag feest op de scholen. Dinsdag morgen kregen de leerlingen allemaal een gebakje met het eigen logo, een cadeautje (rugtas) met het eigen logo én een ballon met het eigen logo. En al die ballonnen van al die schoolkinderen in de hele Hoeksche Waard en in Sommelsdijk gingen dinsdagmorgen kwart over tien de lucht in - het werd juist droog! - voor een ballonnen wedstrijd; op de Sommelsdijkse school kozen 31 ballonnen het lucht ruim. Daarmee zijn op elk van de PCPO scholen drie prijzen te win nen voor de kinderen van wie de ballon het verst komt. Welke van de 3741 ballonnen zouden dat zijn...'? In 1999 besloten de schoolbesturen uit het westelijk deel van de Hoeksche waard te fuseren en samen te gaan in één schoolvereni ging: de PCPO. Een zevental ouders van schoolgaande kinderen vormt het bestuur van de vereniging en bestuurt op hoofdlijnen. De algemeen directeur, drs. J. A. Verbeek, is gemandateerd om als bestuur op te treden. Contacten en onderhandelingen met gemeenten in instanties worden door hém gevoerd. De algemeen directeur wordt bijgestaan door twee coördinerende directeuren. Die begeleiden en adviseren de directeuren van de basisscholen en beheren de porte feuilles Financiële zaken en Personeelszaken. 'De Ark, als school voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, en het speciaal basisonderwijs in de Hoeksche Waard vallen rechtstreeks onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. In de week van 1 t/m 6 maart wordt er weer een huis-aan-huis-collecte gehouden in de gemeente Goedereede. Deze collecte wordt gehouden door de bekende Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). De SDOK verleent sinds 1966 hulp aan de verdrukte christenen in alle delen van de wereld. Ook is zij actief in het voormahge Oostblok. Ver spreiding van christelijke lectuur, hulptrans porten, hulp aan straatkinderen, onderwijs programma's, sponsoring van gezinnen en voorgangers zijn onderdelen van het werk. De SDOK heeft door heel Nederland ruim 30 afdelingen, die zich bezig houden met projecten in Oost-Europa. Daarnaast zijn er vele contactpunten, die onder andere kleding verzamelen. Maandelijks gaan er twee tot drie hulptransporten naar Roemenië, Alba nië en Oekraïne met de SDOK-vrachtwagen. Als er in deze week een collectant(e) bij u aan de deur komt, zal hij/zij u vragen om een (kleine) gift voor de opvang van de straat kinderen in Roemenië en India. Stelt u hen niet teleur, maar toon een stukje naastenlief de door iets af te staan van onze welvaart. De organisatie zegt u bij voorbaat dank. Mocht u de collectant missen, dan kunt u een gift overmaken op Rabobanknummer 38.52.87.445 t.n.v. Stichting De Onder grondse Kerk te Gorinchem o.v.v. 'Opvang straatkinderen'. Kijk op vynwv.axxiauto.nl of kom /ongs.'Watertoren 25, Dirksland Tel. 60 35 90 ELISSANT Hallo jeugd van Goedereede morgen, zater dag 17 januari is er weer Spirit! Op deze avond gaan we gezellig naar Her kingen voor een potje bowlen. LET OP deze avond begint om 19.00 uur en de kosten zijn 3.50 euro. En de deuren zijn open om 18.30 uur. We zien jullie morgen! HET SPIRITTEAM. De divisie Welzijn binnen het Albeda Colle ge Oude-Tonge timmert hard aan de weg om voor iedereen een passende opleiding te ver zorgen binnen het Sociaal Pedagogisch Werk. Tot nu was alleen de mogelijkheid aanwezig om een BOL opleiding (school stage) te volgen. Steeds meer mensen heb ben de behoefte om van baan te veranderen of zijn genoodzaakt om weer te gaan wer ken. Maar een gezin of andere baan combi neren met een opleiding is dan vaak niet haalbaar. Om aan deze vraag te voldoen biedt het Albeda College de volgende opleidingsmo- gelijkheid. Vanaf september 2004 start in Oude-Tonge ook een 2,5 jarige Deeltijd BOL SPW3 opleiding. Deze opleiding is goed te combineren voor mensen met een gezin of ander werk. De opzet van de Deel tijd Bol (DT-Bol) is dat mensen iedere dins dag van 16.00 tot 20.30 naar school komen en daarnaast ongeveer 8 uur stage ervaring op doen binnen het werkveld. Er wordt wel van mensen verwacht dat zij een groot gedeelte van de lesstof zelfstandig doorwer ken. Uiteindelijk speciahseren mensen zich binnen de kinderopvang, basisonderwijs of gehandicaptenzorg. De opleiding kan alleen van start gaan bij voldoende aanmeldingen. Als u belt naar Miranda van der Pols of Astrid van der Ven van het Albeda College Oude Tonge geven zij u verdere informatie. Telefoon 0187 641611. COMBI OUDDOitP'Wutttroot 35 M. (OIST) 611611 Fm 6t37H

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1