in Dorpstienden te Ouddorp Hof buigt zicli over vonnis in Ouddorpse moordaanslag LITIE Gedeputeerde Leen van der Sar; 'Gemeenten zijn nu aan zet' Uitwerliing streekplan op hoofdlijnen PRINS MAURITS 0900-8844 ^p^^A^^E Themamiddag 'Alzheimer' chr. streekblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden 1 J^^C.S.G. PRINS MAURITS Verzoek tijdelijke vrijlating wegens kans op herhaling afgewezen Medeverdachte Uw 'woning of bedrijfspand verkopen? Aanrijding Paspoortregistratie I Streekplan uitgewerkt met toeristisch-recreatieve visie De meeste mensen hebben geen boodschap aan zoiets ingewikkelds als ruimtelijke ordening. Dat is voer voor ambtenaren en politici, zo vindt men. Totdat blijkt dat er in de buurt vakantiebungalows wiorden gebouwd of een nieuw fietspad komt. Dan komen de plan nen van ruimtelijke ordenaars opeens erg dicht bij de persoonlij ke leefwereld. Om die reden steekt gebiedsgedeputeerde Leen van der Sar veel energie in het toelichten van de plannen die op het provin ciehuis het licht zien. Als het gaat om Goeree-Overflakkee is het streekplan Zuid-Holland Zuid actueel. Of beter gezegd: de uit werking 'toeristisch-recreatieve ontwikkeling Overflakkee'. Half december hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de streekplanuitwerking vastgesteld. Groeimogelijkheden r-M Stellendam Middelhamis en directe omgeving Herkingen-Battenoord Eindelijk compleet De Stichting Welzijnswerk Oostflalckee organiseert op woensdag 21 januari een the mamiddag in het nfocentrum, Bemhard- straat 27 te Oude-Tonge. Van 14.00 tot 16.00 uur. Het thema is "Alzheimer". Dhr. Besuyen van de Stichting Alzheimer, afde ling Goeree-Overflakkee, komt voorlichting geven over de ziekte van Alzheimer. Helaas peemt het aantal patiënten met Alzheimer nog steeds toe. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken of hebben een familielid die eraan lijd. De voorlichting is o.a. gericht op, hoe herken je de ziekte; hoe ga je ora met iemand die eraan lijdt, enz. U kunt zelf ook met vragen komen. De middag is toeganke lijk voor alle leeftijden. U bent van harte welkom. De kosten zijn 1,00 pp. inclusief koffie. Heeft u vragen, neem contact op met de SWO, tel: 641344. MIDDELHARNIS, KONINGIN JULIANAWEG 57 Zaterdag 17 januari 2004 van 13.30-16.00 uur Steilendam 15 januari 2004 {Schoofetraot 29) '^B Middelhwnis: 22 jonuari 2004 {Koningin Julianoweg ^F Trend 2004 Op 15-16 en 17 januari presenteren en demonstreren in de Dorpstienden te Ouddorp dertien actieve onderne mers. Zij heten u op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur van harte welltom. Zij informeren, presenteren, demonstreren en doen u speciale aanbiedingen. Niet alleen de indeling heeft een wijziging ondergaan, er is ook 1 nieuwe deelnemer. De rijwielen van Springersdiep hebben plaats gemaakt voor Timmerbedrijf Klaas Meijer die de mogelijkheden van de Ubbink dakkapellen laat zien. Verder kunt u er nu alles te weten komen over; Inbraakpreventie, Muziekins trumenten, Aanleg en onderhoud van tuinen. Woninginrichting, Op maat gemaakte schuifdeurkasten. Binnen en buiten zonwe ring, Renovatie deuren, trappen en keukens, Radio,TV en witgoed. Parket en laminaat vloeren. Verwarming, Naai- borduur- en lock- machines, Tuinmachines en berege ning. Hieronder staan de deelnemers vermeld: Joh.de Heer is al meer dan een eeuw toon aangevend op het gebied van muziek. U kunt dan ook van ons het nieuwste van het nieuw ste verwachten op dit gebied. Naaimachinehandel "VLIETO" Ooltgens- plaat presenteert zijn collectie Husqvama Viking en Pfaff naai- lock- en borduur- machines Voor onderhoud en reparaties rijden wij meestal tweemaal per week over Flakkee en Schouwen wij halen zonder extra kosten de machine bij u thuis op. van Dam Beveiliging Stellendam is aanwe zig om u er op te wijzen, dat het met vele huizen slecht is gesteld wat betreft de inbraak beveiliging. Frans Meiaard zn PARKET verkopen en leggen houten en laminaat vloeren. Sunstore Flakkee Iaat u alles op het gebied van binnen en buiten zonwering zien. Uw Nefit Comfortdealer Fa. J. van Wijk uit Goedereede staat garant voor behaaglijke en sfeervolle verwarming. Portas, al meer dan 25 jaar de Renovatie- en modemiseringsspecialist NR.l van Europa. Onze veelzijdige produkten, zoals keukens, binnendeuren, radiatorkastmeubelen en trappenrenovatie staan natuurlijk weer op de altijd gezellige en succesvolle interieur- beurs. Portas heeft een speciale nieuwjaars stand 2004, met nog meer decors en model len van Portas binnendeuren. Keukens nieuw en gerenoveerd, radiatorkastmeube len en de vertrouwde trappenrenovatie. Natuurlijk hebben wij haast voor al Uw wen sen een oplossing en kunnen elke maat maken, maar dat bent U van ons gewend. De vertrouwde groene Portas-bedrijfsbussen rijden sinds 1978 cLk,; dag bij U in de buurt op de eilanden, met daarin onze vakbekwa me Portasadviseurs en monteurs op weg naar nieuwe tevreden klanten. Bezoek onze nieuwjaarsstand in Ouddorp en kom kijken wat er allemaal mogelijk is met Uw keuken, binnendeuren, trappen en radia toren. Een leuke- of lekkere verassing heb ben wij voor onze eigen Portas-klanten en natuurlijk ook voor nieuwe Portasklanten. Esgri Design laat u de nieuwste trends zien op het gebied van schuifdeurkasten met de bijbehorende interieurs en accessoires zoals verlichting in het hanggedeelte van de kast, diverse uittrekelementen, schoenrekken Tanis Tuinmachines en HOVENIERSBE- DRIJF KRUGER presenteren zich in 1 stand Met tuinaanleg, onderhoud en de daarbij behorende machines. Timmerbedrijf K. Meijer, staat klaar voor verkoop en plaatsing van een dakkapel 'Jaap Boone Witgoed'Is aanwezig met zijn radio's T.V. en witgoed. En Woninginrichter Fabert uit Oude Tonge toont een deel van zijn collectie. Natuurlijk kunnen wij niet alles, opl5, 16 en/of 17 januari in de Dorpstienden te Oud dorp uitstallen. Maar in een goed gesprek kunnen wij u er heel veel over vertelen. Als u binnenkort van onze diensten gebruik wilt maken mag u trend 2004 niet missen. De toegang is gratis. In hoger beroep werd afgelopen vrij dag de geruchtmakende Ouddorpse moordaanslag behandeld voor het gerechtshof in Den Haag. De aan klacht van de advocaat-generaal bij het Hof, mr. J.P. Wittop Koning, luid de: poging tot moord, gepleegd op 21 maart 2002 door de uit Noord-Bra- bant afkomstige Martin J. Deze woon de, van 1994 tot aan zijn arrestatie in september 2002, op een Nederlandse uitkering, zonder verblijfsvergunning illegaal in Hongarije. Hij zou zijn weerloze ex-zwager, de Ouddorper Bram Bom, met een zwaar kaliber vuurwapen door het hoofd hebben geschoten met het oogmerk hem van het leven te beroven. Dit door J. gepleegde misdrijf is volgens de recht bank Rotterdam en de advocaat-gene raal van het Hof wettig en overtui gend bewezen. Ternauwernood kon Bom op die eerste voor jaarsdag in 2002 ontsnappen aan de kogelre gen uit het pistool van J. Eén kogel door boorde bij die liquidatiepoging zijn schedel op twee plaatsen, waarop het zwaargewonde slachtoffer nog kans had gezien de buren te bereiken. Bom wist ze te vertellen dat het Martin J., de broer van zijn ex-vrouw, was die op hem geschoten had. Kort na de schiet partij is er vanuit de telefooncel aan de Oos terweg in Ouddorp gebeld met het mobiele telefoonnummer van ene K.Z., de vriend en samenwonende huisgenoot van zijn ex- vrouw. Dit is door KPN Telecom aan de recherche bevestigd. Deze man is vorig jaar als medeverdachte door de recherche gear resteerd en heeft enige tijd vast gezeten. Zijn verklaringen bleken tegenstrijdig. Hij is nog steeds verdachte in deze zaak. Inmiddels heeft het stel Ouddorp verlaten en is elders gaan wonen. Op 2 juli van het vorig jaar eiste de offi cier van justitie mevrouw mr. M.B.G. Bode, een onvoorwaardelijke gevangenis straf van twaalf jaar tegen Marrin J. Kort voor het begin van de inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Rotterdam, trok de advocaat van de verdachte, mr. J.Y. Tae- kema, zich terug. Bom had hierop, om diverse redenen, aangedrongen bij de Deken van Advocaten. De Spijkenisser strafpleiter mr. Rob Baumgardt heeft toen de verdediging overgenomen. Op 15 juli van het vorige jaar werd Martin J. op grond van wettig en overtuigend bewijs- materiaal tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar veroordeeld. De officier van justitie vond de straf veel te mild en ging in hoger beroep. Ook Mar- Makelaarskantoor Tamboer beëdigd makelaar/laxaleur, lid NVM 0187-476555 Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden Basiseenheid Goeree-Overflakkee SOMMELSDIJK - Zondagavond omstreeks half elf ontstond op de Oudelandsedijk een aanrijding tussen twee personenauto's. Een 42-jarige automobilist uit Middelhamis reed op de kruising met de N215 tegen de auto, bestuurd door een 39-jarige man uit Den Bommel. De man had vermoedelijk het rode verkeers licht genegeerd. De auto van de 39-jarige automobilist en een 23-jarige inzittende uit Dirksland belandden op z'n kant tegen een lantaarnpaal. Met behulp van de brandweer werden de slachtoffers uit hun benarde posi tie bevrijd. De 23-jarige man werd met letsel aan zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis, de twee automobilisten werden ter plaatse aan hun verwondingen geholpen. tin J. ging in hoger beroep. Twee maanden geleden trok ook mr. Baumgardt zich uit deze zaak terug. In hoger beroep werd Martin J. afgelopen vrijdag bijgestaan door de Amsterdamse strafpleiter mr. Nooitgedacht. Deze pro beerde het gerechtshof ervan te overtuigen dat de paspoortregistratie, waaruit bleek dat J. in de vroege ochtend van 20 maart 2002 de grens bij zijn uitreis was gepasseerd en twee dagen later op 22 maart weer was ingereisd, mogelijk ongemerkt "door iemand" handmatig zou zijn ingevoerd. "Er is veel corruptie in Hongarije" betoogde de advocaat. In een eerder onderzoek was ech ter al aangetoond dat zo'n handeling tech nisch onmogelijk is. Ook beweerde mr. Nooitgedacht dat er in Hongarije getuigen waren gevonden die zich nog konden herin neren dat zijn cliënt op de dag van de moordaanslag in Hongarije was. Hij wil deze getuigen voor een nader verhoor laten oproepen. De buurvrouw die het signale ment van de dader, dat overeenkomt met dat van Martin J., heeft herkend, zou vol gens de raadsman ook weer opgeroepen moeten worden. De president van het Hof, prof. mr. E.P. von Brucken Fock gaf de raadsman van de verdachte te verstaan dat dit wel enige tijd in beslag zou kunnen nemen, en dat hij dit verzoek schriftelijk moest richten aan de advocaat-generaal. Op de vraag van de raadsman of er op korte ter mijn een nieuwe zitting gepland kon wor den, zei de president dat de agenda van het gerechtshof dat niet toeliet. "De eerstvolgende zittingsdatum staat gepland voor 2 april a.s." Daarop verzocht advocaat Nooitgedacht schorsing van de gevangenisstraf van zijn cliënt. "Mijn cliënt valt helemaal uit de toon in de gevangenis. Hij is bereid om zich, tot aan de eerstvolgende zitting, elke week op het politiebureau melden" zo pro beerde de advocaat zijn cliënt Martin J. een weg naar de vrijheid te praten. De advo caat-generaal van het Hof vond dat echter geen goed idee. Nadat de president en de raadsheren van het Hof zich achter gesloten deuren over dit verzoek hadden gebogen, kwam de president na een klein half uur bescheid uit: "geen sprake van." "Boven dien", zo vond mr. Von Brucken Fock, "is de kans op herhaling groot." Het verzoek voor tijdelijke opheffing van de detentie van J. werd dan ook afgewezen. De zitting wordt voortgezet op 2 april a.s. door Johan van de Minkelis Tot en met 30 januari a.s. ligt deze ter inza ge. Vanavond, dinsdag 13 januari, is er in Stellendam een informatiebijeenkomst in de Delta-expo van de Haringvlietsluizen. Na bestudering van eventuele reacties die deze maand binnenkomen, stellen GS de uitwer king van het streekplan definitief vast. Van der Sar: "Dan zetten we er een punt achter. Als provincie hebben we maximaal geïnves teerd in het uitwisselen van ideeën en argu menten met de vier gemeenten, het water schap en alle andere partijen op het eiland. We vinden dat we een zorgvuldige en inte grale afweging hebben gemaakt." In 2000 stelde de provincie het streekplan al vast, maar het wachten was nog op een samenhangende visie op de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Van der Sar: "Die visie was nodig omdat toerisme en recreatie op het eiland een belangrijke economische pijler vormen. In die sector is de komende jaar veel groei mogelijk, wat belangrijk is voor de economische ontwikkeUng van het eiland. De uitwerking is in samenwerking met de regio zorgvuldig voorbereid. We wil den in onze plannen maximaal rekening houden met het open karakter van het land schap en de rol van de agrarische sector op het eiland. Want voor iedereen staat vast dat het agrarische grondgebruik de drager is en blijft van de open ruimte op Goeree-Over flakkee." Van der Sar noemde al de woorden zorgvul dig en integrale afweging, bij de vraag wel ke principes de provincie nog meer hanteert bij het ontwikkelen van nieuw beleid noemt hij rechtszekerheid en geloofwaardigheid. Als toelichting daarop zegt de gebiedsgede puteerde: "De overheid moet op een verant woorde wijze beleid maken. Het mag niet zo zijn dat een bedrijf nieuwe investeringen pleegt, maar kort daarna failliet gaat omdat er te weinig speelruimte is voor groei en ont wikkeUng. Anderzijds moeten we waken voor verrommeling van het landschap. Bij "■- ^■"-, ""'''S"»"- Tussen Herkingen en Ballenoord is ruimte om de verblijfsrecreatie uit te breiden, maar het accent ligt op rust, landschapsgebonden sport en natuur. De streekplanuitwerking wijst drie concentratiegebieden aan waar de komende jaren nieuwe initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie mogelijk zijn. Door ontwikkelingen te concentreren wordt versnippering en daarmee aantasting van het open landschap voorkomen. Vanzelfsprekend is water het hoofdthema in de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van het eiland. Elk concentratiegebied onderscheidt zich daarnaast door een eigen toeristisch-recreatief accent. In het eerste gebied, in en rond Stellendam, ligt de nadruk op het thema strand en duinen. Dit sluit aan bij het karakter van Goeree. Er is ruimte voor vakantiebungalows, een cam ping en een vergroting van de capaciteit van de haven met passantenplaatsen, charters en een kleinschalig maritiem service- en dienstencentrum. Middelharnis en directe omgeving is het tweede concentratiegebied. Daar zet de provincie in op het thema stedelijke (cultuur) en comfort. Dit vertaah zich in mogelijkheden voor hotels, vakantiebungalows, extra ligplaatsen, een grootschalig maritiem service- en dien stencentrum, de uitbreiding van het strand bij het havenhoofd Middelhamis en een opwaardering van de particuliere jachthaven in Stad aan 't Haringvliet. Het derde concentratiegebied ligt aan de zuidrand van het eiland bij Herkingen-Batte noord. Er is ruimte om de verblijfsrecreatie uit te breiden (kampeerplaatsen, vakantiebun galows en ligplaatsen). In dit gebied legt de provincie het accent op rust, landschapsge bonden sport en natuur. Naast Herkingen-Battenoord wil de provincie de thema's rust, landschapsgebonden sport en natuur ook versterken in Oude Tonge en Ooltgensplaat. Uif- breiding van de toeristisch-recreatieve functie in en rond deze twee plaatsen is nu overi gens planologisch al mogelijk. De bestaande bestenmtingsplannen bieden al ruimte voor uitbreiding, zoals van verblijfsrecreatie, het dagrecreatiestrand en de golfbaan bij Melis sant van negen naar achttien holes. Naast de drie concentratiegebieden ziet de provincie ook mogelijkheden voor kleinschali ge vormen van agrotoerisme in het buitengebied, zoals kamperen bij de boer, bed bre akfast en kampeerboerderijen. De provincie wil daarnaast gebieden met een andere hoofd functie ook voor recreatie aantrekkeUjk maken. Dit gebeurt onder meer door het ontwik kelen van fiets- en wandelroutes. het ontwikkelen van harde functies, zoals de bouw van woningen, bedrijven en vakantie parken, moet je zorgvuldig te werk gaan. Dergelijke ingrepen kun je niet zomaar terugdraaien. We moeten waken voor onom keerbare ingrepen." Gebiedsgedeputeerde Leen van der Sar: "In de streekplanuitwerking geven we niet zozeer aan hoe het wordt, maar welke mogelijkheden er zijn en wat we vooral niet willen. Met de toeristisch-recreatieve uitwerking is het streekplan eindelijk compleet. Wat niet wil zeggen dat er nu een blauwdruk ligt die in detail beschrijft hoe het eiland er over tien jaar uitziet. Van der Sar: "In de streekplanuitwerking geven we niet zozeer aan hoe het wordt, maar welke mogelijkheden er zijn en wat we vooral niet willen." Op een andere manier gezegd onderstreept de gebiedsgedeputeerde dat de streekplan- uitwerking weliswaar een plan is, "maar dat het aan anderen is om het uit te voeren. Als de gemeenten en de burgers niet in beweging komen, gebeurt er niets." Zo ver zal het waarschijnlijk niet komen. De vier gemeenten, het waterschap en de maat schappelijke organisaties op het eiland had den een grote inbreng in de streekplanuit werking. Deze partijen hebben samen met de provincie een uitvoeringsprogramma op poten gezet. Er staan diverse projecten op stapel waarin de nieuwe inzichten van de toeristisch-recreatieve uitwerking van het streekplan een plek krijgen. In de persoon van de heer A. van Alphen, voormalig voorlichter van de gemeente Mid delhamis, is een gebiedscoördinator benoemd die verantwoordelijk wordt voor de afstemming van projecten in de gebieds gerichte aanpak op het eiland.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1