LITIE Brand teistert woning "^ChristenÜTiie Zel^ktiüek Jaarwisseling op liet eiland hier en daar minder rustig verlopen www.buijze.nl 100,- beloningl Koffie Radio Plus Gaan voor Go(u)d 0900-8844 'U zij de glorie' weer van start Minister Veerman hervat koopplicht Mannenkoor biedt nuttige tijdbesteding wenst u een gezegend en gezond 2004 kievit warmte Principieel bezwaarde Hervormde gemeenten vragen een verldaring voor erfrecht Rotterdam-Rijnmond Diefstal personenauto Inbraak Inbraak restaurant Woninginbraak Ecologische Hoofdstructuur Vereniging Van Orgelvrienden belegt vergadering rond orgelbouwer Arp Schnitger I Goeree-Overflakkee Uw woning of bedrijfspand verkopen? actief in beeld en geluid ari2004 7269 district De Eilanden Basiseenlieid Goeree-Overflal(kee OUDE TONGE - Maandagochtend deed een 23-jarige bewoner van de Stationsweg aangifte van diefstal van zijn auto. De man had zijn auto zondagavond nabij zijn woning geparkeerd en zag de volgende ochtend dat men de auto, een Honda Civic, had wegge nomen. DEN BOMMEL - In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in een gymzaal aan de Schaapsweg. Men kwam via een nooddeur de zaal binnen en vervolgens ver schafte men zich toegang tot de kantine. Daar werden een radio-cd-speler en 70 cd's gestolen. Uit een opslagruimte nam men een flinke hoeveelheid drank en bier weg. DIRKSLAND - Dinsdagmorgen ontdekte een personeelslid tijdens het openen van een restaurant aan de Watertoren, dat in het pand was ingebroken. Men had een ruit ingesla gen, waarna een kluisje en een geldbedrag werden weggenomen. SOMMELSDUK - Vrijdagavond laat werd ontdekt, dat er was ingebroken in een woning aan de Joost van den Vondellaan. Onbekenden hadden een slaapkamerraam geforceerd en daarna de woning doorzocht. Uit de woning werd onder meer geld, sie raden en een horloge weggenomen. OUDDORP - Na een lange kerstvakantie is maandag 5 januari het nieuwe programma 'U zij de glorie' van Radio Goeree Lokaal weer van start gegaan. In het christelijke ver- zoekplatenprogratnma kunt u weer iedere week een verzoek aanvragen voor één of meer van uw naasten. De eerste uitzendin gen die reeds werden gehouden, werden goed beluisterd; iedere week zijn er vol doende verzoekjes om twee progranmia uren te kunnen vullen, 's maandags van 19.00- 21.00 uur. U kunt uw verzoekjes opsturen naar 'U zij de glorie'. Postbus 157, 3253 ZJ Ouddorp, of faxen naar 0187-684091, of inleveren in de daarvoor bestemde bus bij de balie in 'de Vliedberg' te Ouddorp. Natuur lijk kunt u voor een verzoek ook bellen tij dens de uitzending: 0187-682630. Radio Goeree Lokaal zend uit via FM 105.6 en op de kabel in de gemeente Goedereede op 105.9 Mhz. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit koopt in 2004 weer gronden aan uit de Ecologische Hoofdstruc tuur (EHS) als agrariërs deze te koop aan bieden. In 2003 werd deze koopplicht opge schort omdat minister Veerman onaanvaard bare budgetoverschrijdingen verwachtte. In 2004 en 2005 is een relatief beperkt ver- wervingsbudget beschikbaar, terwijl in 2006 en 2007 als gevolg van de intensivering, rui mere budgetten zijn gereserveerd. Om de realisatie van de EHS krachtig ter hand te nemen heeft minister Veerman met de pro vincies afspraken gemaakt over voorfinan ciering. Dit maakt een meer gelijkmatige inzet van de verwervingsmiddelen mogelijk. De kooppücht is van toepassing op nieuwe natuur- en de beheersgebieden die binnen de begrensde EHS liggen. Deze gebieden zijn door de provincie begrensd in de gebieds- plannen. De koopplicht is vastgelegd in de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). STELLENDAM - Wordt u ook zo opgeslokt door drukte en tijd? Dan bent u ook toe aan een nuttige en gezellige tijdbesteding! Bent u een manspersoon die graag zingt, dan heeft het Christelijk Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' te Stellendam tijd voor u. Het koor zal a.s. zaterdag, lOjanuari, haar repeti ties weer hervatten. ledere zaterdag wordt van 17.45-19.15 uur gerepeteerd in vereni gingsgebouw 'de Rank' in Stellendam. Er worden Psalmen, Geestelijke Uederen en Vaderlandse liederen gezongen in de Neder landse taal. Onder leiding van dirigent Come de Geus is 'Door Eendracht Verbonden' een enthousiast koor. Maar verdere versterking van de bezetting zou zeer op prijs worden gesteld. Mannen, u bent dus zaterdagavond hartelijk welkom, men verwacht u! De Vereniging Van Orgelvrienden (VVO) organiseert op zaterdag 20 januari a.s. een vergadering in de zaal achter de Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan te MiddeUiamis, aan vang 14.00 uur. De heer Maarten Vos zal een lezing houden over de orgelmaker Arp Sch nitger, waarbij geluidsfragmenten ten geho re zullen worden gebracht van orgels die Vos zelf heeft bezocht en bespeeld. Tevens zullen daarbij dia's worden vertoond van de (orgel)reizen die Vos heeft gemaakt. Het is voor orgelliefhebbers beslist de moeite waard om deze muzikale middag bij te wonen. Iedereen hartelijk welkom.. MELISSAN i - ben vnj slaande woning aan de molendijk is zaterdagmiddag omstreeks half drie gedeeltelijk uitgebrand. De vuurhaard zat op de zolderverdieping, maar het hele pand stond vol rook toen de brandweer arriveerde. De brandweer van Melissant schaal de de brand direct op naar middelbrand, waarop de brandweer van Dirksland werd gealar meerd. Al vrij snel werd een hondje gevonden, dat naar de dierenarts werd gebracht en moest worden beademd. Omdat de brand niet van biimenuit bestreden kon worden moest de brandweer gaten in het dak zagen om de vuurhaard te blussen. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Het huis heeft grote schade opgelopen en is voorlo pig onbewoonbaar (foto Persburo Flakkee). INKOMENS- EN VERMOGENSPIANNING Makelaarskantoor Tamboer hccdigtl makelaar/laxatcur. lid NV.\1 ()187-47(i.i.5? Industrieweg 44 Ï24I MA MWdelharnts Tei.: (0(87) 482609 E-mail: )nfi3@loe¥itwannte.nl wwvKkievltwa-mte.nl Wij zijn er van overtuigd dat de Livingstone systeemwoningen/villa's aan alle verwach tingen voldoen. Sinds 1992 hebben wij 70 woningen naar tevredenheid gerealiseerd. Ook in 2004 staan er al weer 8 opdrachtge vers te trappelen om opdracht te geven voor de bouw van hun woning. Van deze 8 opdrachtgevers hebben er tot nu 5 opdracht gegeven om op het Crispijnter- rein van het uitbreidingsplan Suysenwaerde te Oude Tonge te gaan bouwen. Niet alleen de woningen, maar ook de recla meborden zijn schijnbaar erg in trek! Van de 5 geplaatste borden zijn er binnen één week al 4 meegenomen! Wie inlichtingen kan geven die leiden tot teruggaaf van deze borden, of wie deze bor den terugbezorgt, kan bij ons 100,- opha len. Wilt u liever anoniem blijven en u zet deze borden terug, dan verdubbelen wij het bedrag en storten dit op giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Iran. BV aannemingsbedrijf Mackloet Tramweg 7a, Oude Tonge Tel. (0187) 64 33 00 COMBI OUDOOttf-WNMndUM. 10117} tlltllfax 613714 ^ij was maar ee.nge.wone. man Las dageüjlq z 'n jantje SWet d'aamhcHt met aüeengericfk op 't nieuws in eigen Qm^e.. "Er was wat gaande in de wtreU 0{tt ^n hem soms Benauwen Oortog, geweidj Hst en bedrog "Wie. ^n men nog vertrouwen. Mis dat zo doorgaat, Bergje dim dat is op den duur geen kven. (De uitwassen streng aan tepa^n (eeUJiem een noSeC streven. Hij rommeCde ooiQVeCin de marge Bad wei eens iets aan 't Bonset en ats Bet voordeel Bern dan Ibl^e ging Bet soms net Carys 't l<jan^'e. Zo werd Bij tocB van Beverlee wat ruimer vangeweten Maar van misdadye pra^ijlim Bad Bij gem l<gas gegeten. 2>e 6ij6eC(as By dag "Dat Beeft een mens weC nodig Ztdl(gedegen onderwijs is Beus niet overSodig. Opzefffe dag, onder Bet lezen drong Bet eens^ps tot Bern door. "Ben i^ecBt weC i^nsef;went of zit il(op 't verl(eer(k spoor. Hij dxcBi. daar ernstig over na Inktte zijn êCilQiaar Binnen Want wie de wereMwiiverSeet'ren moet met zicBzeCf Beginnen. Goed voomemer Een grimmige sfeer aan het Schelpenpad tijdens de jaarwisseling in Dirksland ijmo Perslmw flakkee) De feestdagen en de jaarwisseling lig gen alweer achter ons. We leefden er ruime tijd tevoren naartoe, maar zó was het weer voorbij. Zo ook de nacht waarin 2003 plaats moest maken voor 2004. De oudejaarsnacht - of zo u wilt: nieuwjaarsnacht - kan door gaans weUicht de meest 'tumultueuze' nacht van het hele jaar worden genoemd. Maar de trend van de laat ste jaren dat de jaarwisseling vrij rus tig verloopt op het eiland, heeft zich in de meeste plaatsen ook nu voortgezet. Alleen niet in Ouddorp, Dirksland, Stad aan 't Haringvliet en Ooltgens- plaat. Daar moest de politie en zelfs de flex-ME eraan te pas komen om orde op zaken te houden of te krijgen en hier verliep de jaarwisseling dan ook minder rustig dan anders. Met name bij het blussen van vreugdevuren door de brandweer op plekken waar vuur haarden niet echt wenseüjk of gevaarlijk waren, maakten omstanders het de brand weer nogal eens moeilijk. Ingrijpen van de politie was dan ook noodzakelijk. En waar dat nog niet voldoende bleek, rukte de ME aan. Waar die ten tonele verscheen, herstel de zich in de meeste gevallen de orde wel. Grimmig Alleen in Dirksland moest de oproerpolitie werkelijk tot actie overgaan. Aan het Schel penpad en langs de Kaai is het daar jaarlijks een verzamelplaats van feestvierders en worden er vreugdevuren gestookt. Tijdens de laatste jaarwisselingen werd ingrijpen van de brandweer er door de meute al niet op prijs gesteld, maar tegen 03.00 uur escaleer de het dit jaar. Toen de brandweer was opge roepen om te komen blussen, werden de spuitgasten dusdanig agressief bejegend en met stenen en vuurwerk bekogeld dat de brandweer - ter bescherming van zichzelf - een straal water op het publiek zette. Dat verhitte de gemoederen nog meer verder, zodat de spuitgasten haast moesten maken om weer in hun wagen te komen. Daarop werd de ME ingeschakeld, die zich - met inzet van de hondenbrigade - op de opstan dige menigte stortte en zaak uit elkaar heeft geslagen. Er werden rake klappen uitgedeeld en één van de aanwezigen werd door een hond in zijn bovenbeen gebeten. De man heeft zich op eigen gelegenheid onder dok tersbehandeling gesteld. Nadat de brand weer het vuur had geblust, heeft de gemeen te de aangevoerde roirunel meteen laten ver wijderen. Feestgelegenheid In Melissant is de jaarwisseling rustig verlo pen. Na het succes vorig jaar van een feest tent, die een eind moest maken aan de rel- achtige situaties, die er jaarlijks tijdens de jaarwisseling ontstonden, werd ook dit jaar - weer succesvol - van een tent gebruik gemaakt. In navolging daarvan maakte dit jaar ook de gemeente Middelhamis gebruik van een der gelijke maatregel. Geen tent, maar een feest in "t Prieel' van recreatiecentrum 'De Sta- ver', dat door de jeugd uit in ieder geval Middelhamis en Sommelsdijk zeer druk werd bezocht. En dat was merkbaar op straat, wellicht mede doordat in beide dor pen de horeca verplicht gesloten was. Van het vreugdevuur dat op het parkeerterrein bij 'De Staver' was aangestoken voor de jeugd, werd echter nauwelijks gebruik gemaakt; kennelijk bleef men liever binnen, in "t Prieel'. Wel werden op diverse plaatsen in Sommelsdijk in de loop van avond - dus al vóór de jaarwisseling - vuurtjes gestookt, maar die werden zo snel mogelijk gedoofd. Ook in Middelhamis werden na middemacht nog verscheidene kleinere vuurtjes aange legd, waaraan de brandweer de hele nacht door werk heeft gehad, maar van grote(re) vreugdevuren is noch in Middelhamis noch in Sommelsdijk .sprake geweest. De Stadtenaren hadden kennelijk geen inte resse in het door de gemeente georganiseer de feest, maar daar verheugde men zich op een flink vreugdevuur op de Nieuwstraat. Ook hier werd het de brandweer moeilijk gemaakt om te blussen, zodat naast de poli tie ook de ME er zijn gezicht moest laten zien. Verder ingrijpen was daarop niet nodig. Kort na middemacht raakte in Stad overigens een jongen gewond aan zijn gezicht toen hij vuurwerk afstak; hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. In de andere dorpen op het eiland werden op verscheidene plaatsen wel vreugdevuurtjes gestookt en werden op een aantal plaatsen kleinere vernielingen aangericht maar liep het er verder niet uit de hand, zodat daar wel van een mstige jaarwisseling kan worden gesproken. Enkele tientallen principieel be-zwaarde Hervormde gemeenten zien zich genood zaakt een beroep op de burgerlijke rechter te doen. Deze gemeentes willen om princi piële redenen niet mee in de nieuwe Prote stantse Kerk in Nederland (PKN). Een verklaring voor recht moet antwoord geven op de vraag of gemeenten het recht hebben te beslissen niet toe te treden tot de PKN, en dit met behoud van naam en eigendommen. Dat deelde dr. WJ. op 't Hof dinsdagmiddag 30 december mee, namens dat groeiende aantal gemeenten. Voortzetting De principieel bezwaarde gemeenten heb ben verschillende keren een beroep op de Synode gedaan om hun recht te erkennen. Het kerkelijke (NHK) rapport 'Om de een heid en heelheid van de kerk' stelt zich op het tegengestelde standpunt: een kerkenraad kan niet besluiten om niet mee te gaan in de PKN. Er is in de PKN dus geen plaats voor principieel bezwaarde kerkenraden, kerken- raadsleden en gemeenteleden. Volgens de initiatiefnemers van de verklaring voor recht is er inmiddels voldoende jurisprudentie om hun standpunt en wens te onderbouwen. Een Op zaterdag 10 januari is burgemeester mevrouw De Vries-Hommes te gast in de studio van Radio Superstar bij het radiopro gramma Koffie Racüo Plus, dit in verband met de gemeenteraadsvergadering van 8 januari. Koffie Radio Plus begint om 10.00 uur. Radio Superstar is te beluisteren op 105.9 (kabel gem. Middelhamis) en 107.3 FM (vrije ether). laatste gesprek daarover van een aantal gemeenten met het moderamen van de NHK heeft geen nieuwe openingen geboden. Pijn Principieel bezwaarde gemeenten zijn ervan overtuigd, dat ze tot het uiterste gegaan zijn in het bewandelen van de kerkelijke weg. Het bleek voortdurend een doodlopende weg te zijn. "Nu wij beslist de deur gewezen wor den, zien wij geen andere weg dan Paulus na te volgen, die, toen hij in de extreme situatie van een terdoodveroordeling dreigde te geraken, zich op de keizer van Rome, de bur gerlijke rechter van die tijd, beriep. De gang naar de burgerUjke rechter in Nederland maken wij met een pijn en smart in ons hart, die niet in woorden is uit te dmkken, maar wij kuimen niet anders; er rest ons geen altematief," aldus ds. Op 't Hof, woordvoer der namens de gemeenten. Uitweg Er zijn nog veel meer gemeenten met princi piële bezwaren. Waimeer zij zich zouden aansluiten bij de verklaring voor recht, kun nen ze zo lang mogelijk plaatselijk de een heid bewaren. Pas na de definitieve uit spraak van de rechter zal zo'n kerkenraad een besluit hoeven te nemen. Op basis van de dan geboden duidelijkheid kan een ker kenraad alsnog kiezen voor of tegen de PKN. Ds. W.J. op 't Hof vindt dat uitstel belangrijk. "Men heeft meer tijd om tot een definitieve keuze te komen. Tijdens het pro ces hoeft zo'n keuze nog niet gemaakt te worden. Men kan wei te allen tijde alsnog toe treden tot de PKN, maar uittreden kan alleen via de weg van afscheiding." Op grond van ervaringen van de laatste weken verwacht ds. Op 't Hof dat het aantal princi pieel bezwaarde gemeenten de komende tijd gestaag zal toenemen. De Grieken en Romeinen waren verzot op sport en spel. Het Nieuwe Testament bevat daarom verschillende gedeelten die hier op inspelen. De apostel Paulus legt de lat hoog in het christenleven: het gaat om overwinnen en het behalen van de erekrans! Dat lukt alleen als je dagelijks werkt aan je geestelij ke conditie en leeft volgens Gods spelregels. Van 13 tot 29 augustus 2004 vinden in Athe ne de Olympische Spelen plaats. Vanwege deze spelen heeft de Doopsgezinde Gemeen te Ouddorp als motto voor het jaar 2004 gekozen voor het thema 'Gaan voor Go(u)d'. ledere zondagavond in januari (en later verspreid door het jaar) worden spre kers uitgenodigd om over dit thema te spre ken. De tweede spreker in deze serie dien sten is Prof. Dr. Willem J. Ouweneel, al vaker gastspreker in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Prof Dr. Willem Ouweneel. theoloog, filo soof, bioloog en auteur is een veelgevraagd spreker overal in Nederland. Altijd weer weet hij mensen te boeien met zijn heldere en duidelijke uitleg van het Evangelie. U bent van harte welkom op zondag 11 janu ari - aanvang 18.30 uur - deze bijzondere dienst mee te maken in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorp- stienden 3 te Ouddorp! Prof. Dr. Willem Ouweneel.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2004 | | pagina 1