6^5 Bakker Van der Spoel in Middelharnis al 30 jaar In de weer voor telkens Iets nieuws J. de Geus Koninklijk Ondersclieiden ALPHA-CURSUS Koffie-ochtend Bloembolienactle Jeugdactiviteiten in Ooitgensplaat en Den Bommel Bingo te Dirlisland Eerste clubwedstrijd TCO groot succes! EIIAnDEtl-lllEUWS Abonneert U op Eilanden-Nieuws Derde regiobijeenkomst Kustvisie 2050 Grote snuffel- en verzamelmarkt in Ouddorp Concerten 'De Hoop' Stellendam Uitslag dressuurwedstrijd voor pony's EUROPAiUIN in Ouddorp in Dirksland Uitslag koppelwedstrijd van 'De Viscromte' Daarmee probeert bakkerij Van der Spoel te Middelharnis zich te onderscheiden. Telkens nieuwe bakkerijproducten voor de consument. Of het nu brood betreft of banket, al dertig jaar lang wordt bij Van der Spoel met plezier en inventiviteit gewerkt aan een (h)eerlijk bakkersproduct. Momenteel staat de bakkerij onder leiding van Hennie en Marjolein van der Spoel - wier zonen Frank en Ron inmid dels ook deel uitmaken van de firma - maar begonnen is het allemaal in Waddinxveen. 3 voor %#jr €3,15 De verrassing was groot, toen de heer J. de Geus uit Stellendam de Konink lijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Sinke van gemeente Goedereede ontving. Opgedragen door de heer Le Pair, die reeds 22 jaar als gebiedsadviseur nauw met de heer De Geus samenwerkt, kon hij de cadeaus en felicitaties nauwelijks baas. Werkzaamheden Blussé Gehouden aan het Haringvliet op 15 september 2001 VakA: PAGINA 2 jjIHSDAG 18 SEPTEMBER 2001 Daar startte Cornells van der Spoel sr. destijds een bakkerij, maar door onteigening wegens oprukkende nieuwbouw moest hij een andere locatie zoeken. Daarvoor kwam hij op Goeree-Overflakkee terecht, waar hij in 1971 de bakkerij van Zwanenburg aan de Ring in Middelharnis overnam. Het pand werd bij die gelegenheid aangepast aan de eigen wensen en behoeften, en tevens trad toen Van der Spoel's zoon Hennie In het bedrijf. Die probeerde wat extra geld in 't laatje te brengen met het bezorgen van bakkerswaar in Middelharnis, Sommelsdijk en In Goedereede. Tegenwoordig gaat dat anders, want in de loop der jaren is de behoefte aan verkoop aan de deur sterk afge nomen. Klanten willen liever het gehele assortiment zien en daaruit kunnen kiezen, en dat kan alleen in de winkel. Daarom stopte de bak kerij in 1989 de deurverkoop. Wél werkt Van der Spoel met een sys teem voor bedrijven, waarbij ondernemers via een standaard bestel formulier per fax kunnen doorgeven wanneer ze welke bestelling bezorgd willen zien. Sinds 1987 verkoopt Van der Spoel vanuit de huidige winkel aan het Kerkepad, naast Albert Heijn. In het pand aan de Ring wordt alleen nog brood en banket gebakken, het overige - het opmaken en afwerken, alsmede het maken van appelgebak en nat gebak (slagroom) - gebeurt aan het Kerkepad; daar is twee jaar gele den de gehele winkel ook al weer verbouwd. Daarnaast heeft Van der Spoel, gedurende de periode 1995-2000, een pannenkoekenhuis gehad op de hoek Westdijk/Kaai, eveneens in Middelharnis. Die acti viteit werd echter beëindigd omdat men het beter vond om zich geheel op de bakkerij te kunnen concentreren. Zoals gezegd wil bakker Van der Spoel zich sterk maken door regel matig met nieuwe soorten brood en banket te komen. In het bijzonder met soorten die nóg beter zijn voor de gezondneiu. Zo verkoopt men brandnetelbrood, glutenvrij brood (Spoel Vital) of extra bruin. En bij vruchtengebak werkt men niet met producten uit blik maai' met écht verse vruchten, seizoengebonden. Geheel nieuw in het assortiment is het Yin&Yang brood. Een broodsoort dat geneeskrachtige Chinese kruiden bevat die het lichaam meer energie en een hogere weerstand geven en die vermoeidheid helpen voorkomen. De kioiiden in het brood zijn geselecteerd in nauw overleg met de Chinese professor Xingsheng Ren, een internationaal erkende autoriteit op het gebied van Westerse en Chinese geneeskunde. Behalve een lekkere smaak heeft het Yin&Yang brood tevens een positieve invloed op de belang rijkste lichaamsorganen. Thans is bakker Van der Spoel dus beland in het jaai" waarin ze '30 jaar in Middelharnis' mogen vieren, samen met de medewerkers, die over het algemeen al vrij lang in de bakkerij werken - altijd ver trouwde gezichten dus. Met ingang van gisteren, maandag 17 sep tember, wordt gedurende twee weken extra aandacht aan dit jubileum gegeven door middel van extra korting en diverse acties. Omdat de bakkerij 30 jaar in Middelharnis bestaat, wordt 30% korting gegeven op alle reclames (zie de advertentie). In de dorpen Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe Tonge en Dirksland zullen stokbroodzakken worden verspreid, waarmee in de winkel voor slechts f 1,50 een stok brood kan worden gekocht. Aanstaande woensdagmiddag, morgen dus, staat er voor de kinderen een springkussen voor de bakkerij; aan staande zaterdag kan er gratis oliebollen worden geproefd, gebakken door de oprichter van de bakkerij: 'opa' Van der Spoel. Verder liggen er in de winkel kleurplaten voor een wedstrijd voor kinderen tot 12 jaar. Welke prijzen ze daarmee kunnen winnen, kunnen ze in de bak kerij komen bekijken. Ook de winnende tekeningen zullen er worden opgehangen! Tenslotte kunnen in de winkel prijsvraagformulieren worden meegenomen, waarmee dinerbonnen ter waarde van f 100 kunnen worden gewonnen, of een ontbijt voor twee personen, of een bowlingbon van 'de Staver' ter waarde van f 50. Zowel de kleurplaten als de prijsvraagformulieren kunnen t/m 29 september a.s, in de win kel worden ingeleverd. U vindt bakker Van der Spoel aan Kerkepad Ic te Middelharnis, tel. (0187) 486469. chr. streeliblad op gereformeerde grondslag voor de zuid-hollandse en zeeuwse eilanden is een uitgave van Uitgeversmaat schappij Eilanden Nieuws BV Verschijning: dinsdag- en vrijdagavond Tel. (0187)4710 20 Fax (0187)48 57 36 Postbus 8, 3240 AA IMiddelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk ADVERTENTIES EN ADMINISTI^TIE: tel.(0187)47 10 20 e-mail; Algemeen@gebr~dewaal.com (onder vermelding van 'adv' of 'adm') tarief per mm 0,50; contracttarieven op aanvraag siuitingstermi/n zakelijke advertenties: maandag en donderdag 14.00 uur sluitingstermijn familieberichten: dinsdag en vrijdag 8.30 uur voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijlte advertentie- opdracliten of telefonisch opgegeven advertenties l?an de uitgeverij niet aan sprakelijk «'Orden gesteld. Advertentie-acquisitie: A. J. van der Velden, tel. mobiel 06-51412500, e-mail: ajvdv@hetnet.nl REDACTIE; hoofdredacteur: J. Villerius, tel. (0187)47 10 22, privé (0187) 60 14 40 e-mail: J.Villerius@gebr-dewaal.com Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden gewei gerd. ABONNEMENTEN; Per kwartaal 18,50. PerJaar 70, Abonnementen zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vóór 30 november. Wijzigingen graag twee weken voor deze ingaan doorgeven. REKENINGNUMMERS; postbank 167930 rabobank Middelharnis 342001108 Om ook in de laatste fase van het project 'Visie Hollandse Kust 2050' vorm te geven aan de benodigde samenwerking, wordt in de maanden oktober en november 2001 in de provincies Noord- en Zuid-Holland de derde serie regiobijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de tot op heden geboekte resultaten en zal er in kleine groepjes verder worden gediscussieerd over een aantal vragen. De bijeenkomsten zullen worden afgesloten met een discussie met de aanwezigen in de zaal. Tijdens de eerdere regiobijeenkomsten, bedoeld voor de burgers, werden de aanwe zigen geïnformeerd over o.a. de veiligheids situatie aan de kust, de kustveillgheidspro- blematiek en de mogelijke oplossingsstrate gieën; dit alles met het oog op de komende vijftig jaar. De stuurgroep Visie Hollandse Kust 2050 acht het van groot belang dat tijdens de der de serie regiobijeènkomsten, naast samen werking met de betrokken partijen zoals overheden en waterschappen, ook de bewo ners en lokale maatschappelijke organisaties de gelegenheid krijgen om hun eigen bijdra ge op de kustontwikkeling kenbaar te maken. Voor het kustvak Goeree-Overflak- keeA/^oome-Putten wordt een regiobijeen komst gehouden op dinsdag 9 oktober 2001 in verenigingsgebouw Oostdam, Jongkoen- straat 1 te Goedereede. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Zaterdag 22 september a.s. is er een grote snuffel- en verzamelmarkt in sporthal Dorpstienden te Ouddorp. Er zijn twee zalen vol met allerlei gebruikte spullen, curiosa, enz. Naast de snuffelkramen zijn er ook diverse kramen creatief met prachtige handgemaakte poppen, beschilderde dak pannen, 3d-kaarten en pergamo. Er is ruim 120 meter kramen met gebruikte spullen en 30 meter hobby/creatief. Uiteraard worden er elk haf uur weer een taart of ander pre sentje verloot. De jonge ondernemers kun nen een tafel huren op de kleedjesmarkt. De markt duurt van 9.30 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H. v.d. Handel, tel.: 06-48080757. Bij fanfareorkest 'De Hoop' uit Stellen- dam is het muziekseizoen 2001-2002 al weer enkele weken in volle gang. Zo heeft een verjonging plaatsgevonden van het jeugdorkest, waarin nu zo'n 25 jonge kin deren de eerste beginselen van het samen spel leren en dit onder leiding van hun nieuwe dirigent Michiel van Vliet. Hij stu deert aan het Conservatorium en is afkomstig uit Rockanje. Op deze wijze hoopt men de aanvulling en eventuele ver dere uitbreiding van het 'grote' orkest voor de komende jaren veilig te blijven stellen. Met het oog op de langere termijn gaan bovendien enkele docenten van Muziekschool De Deltastreek binnenkort de plaatselijke basisscholen bezoeken om aldaar enige muzieklessen te verzorgen, om op deze manier belangstelling voor de blaasmuziek te wekken. De afsluiting vindt plaats door middel van een school- concert door het seniorenorkest onder lei ding van Arie Stolk op vrijdag 5 oktober a.s. in 't Haegse Huus te Stellendam. De aanvang van dit concert is 19.30 uur en de toegang is gratis. Basis.schoolleerlingen, ouders en belangstellenden zijn van haite welkom. De verschillende facetten van een fanfareorkest zullen tijdens deze avond belicht worden. Het eerste optreden van het jeugdorkest nieuwe stijl vindt plaats op zaterdag 3 november a.s. in 't Haegse Huus, de aan vang is 19.30 uur en de toegang is gratis. Onder leiding van Akkeline van Lenten zullen ook de blokfluitgroepen van 'De Hoop' voor het voetlicht treden. De jeugd leden van de Stellendamse vereniging hopen op een grote toeloop van toehoor ders. Ook het seniorenorkest zal weer 'vol aan de bak' moeten: op zaterdag 1 december a.s. wacht het KNFM-concours te Huizen, waar Arie Stolk en zijn orkestleden zich weer hopen te plaatsen voor de nationale kampioenswedstrijden van 2002. Een con cert op zaterdag 10 november in 't Prieel te Middelharnis - in samenwerking met Sempre Crescendo - moet de kroon gaan vormen op de voorbereiding. Op verzoek van een aantal liefhebbers hier ook alvast de datum van het Nieuwjaars concert: zaterdag 5 januari. Noteer het in uw agenda! Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven BS, B9, BIO, Bil, B12, Ll-13, Ll-18 en L2-19, gehouden op zater dag 15 september jl. in Manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a te Stad aan't Haring vliet. Voor deze proeven dient een mini maal aantal punten behaald te worden van 140. Proef B8. Jessica Durinck, Nadie, 168 pnt; Quirine Philipsen, Chester, 165 pnt; Kim Langendijk, Lady, 164 pnt; Jaleesa v. Vliet. Sam, 163 pnt; Eveline Maliepaard, Dyna mite, 160 pnt; Louise Gutteling, Sterre, 159 pnt; Samantha Lugthart, Daisy, 158 pnt; Kaya Soomra, Santis Dancer, 156 pnt; Kir- sten Bubbert, Dynamite, 153 pnt; Marjolein Maliepaard. Bobbie, 147 pnt. Proef B9. Saron Donker, Tazz, 188 pnt; Bianca Verhoeff, Polly, 185 pnt; Ester Ver- hoeff, Polly, 179 pnt; Mariska v. Gronin gen, Annabelle, 175 pnt; Diana Meijer, Dia mond, 150 pnt. Proef Blo. Amande v. Santen, Tazz, 177 pnt; Eline Bestman, Tazz, 165 pnt. Proef BIL Ilona de Vogel, Tazz, 179 pnt; Lavina Burgers, Tazz, 173 pnt; Pamela v. Kempen, Fenjala, 169 pnt; Mariëlle Peek- stok, Fenjala, 168 pnt; Nienke Verwijme- ren, Tazz, 168 pnt; Carolien de Vogel, Ster re, 162 pnt; Wendy de Vogel, Lady, 155 pnt. Proef B12. Evelien Almekinders, Tazz, 185 pnt; Angelique Visser, Pepper, 175 pnt; Karina Hendrikx, Aladinn, 165 pnt. Proef Ll-13. Chantal Moerkerk, Ha var, 177 pnt; Karina Hendrikx, Aladinn, 173 pnt; Suzette Groenendijk, Fenjala, 166 pnt. Proef Ll-18. Nouschka Slagter, Browny, 182 pnt. Proef L2-19. Nouschka Slagter, Browny, 184 pnt. r Brassica Sierkolen. Hoe kouder wordt, hoe intenser de In diverse soorten. Per stuk 3,50 DIRKSLAND, 0187-601351. DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND MOOI WEER De Stichting Welzijnswerk Oostflakkee organiseert op woensdag 26 september a.s. een middag voor de jeugd in Ooitgensplaat en Den Bommel. In Ooitgensplaat is er een Indianenmiddag, waar de kinderen een indianentooi of een indianenketting kunnen maken. Ze kunnen er geschminkt worden en een tochtje met een huifkar maken. Deze activiteit vindt plaats in 't Centrum, Van Weelstraat 10 in Ooitgensplaat. In Den Bommel is er een crea-middag, waar de kin deren o.a. een bootje, een wiegje of iets der gelijks kunnen maken. Deze activiteit vindt plaats in 't Westerlicht, Oranjestraat 35 in Den Bommel. Beide middagen duren voor groep 1 t/m 3 van 13.15 tot 14.30 uur en voor groep 4 t/m 8 van 14.45 tot 16.00 uur. De kosten bedragen f 3,- per kind. Aanmelden kan bij de SWO, tel.: 641344. Vanaf woensdag 19 september a.s. gaat in Ouddorp de Alpha-cursus weer van start. Het is de inmiddels bekende cursus die over al in het land door vele verschillende kerken wordt gegeven. Hoe lang en voor wie? De cursus bestaat uit tien avonden en een weekend en is voor iedereen die God (beter) wil leren kennen, meer van het christelijk geloof te weten wil komen en voor wie ver langt naar geestelijke verdieping. Onderwerpen - Wat voor soort boek is de Bijbel? - Wie is Jezus? - Bidden: waarom en hoe? - Wat doe ik met de rest van mijn leven? Aan de Alpha-cursus zijn geen kosten ver bonden. De cursus begint steeds met een eenvoudige maaltijd of koffietafel. Daarna wordt het onderwerp van die avond geza menlijk besproken. De avond duurt tot 21.45 uur en het cursusmateriaal wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomsten. Voor meer infor matie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met R. de Busschère, Molentien- den 118 in Ouddorp, tel.: (0187) 682986. De heer De Geus is reeds 34 jaar werkzaam bij het Waterstaat van de provincie Zuid- Holland. Inmiddels is dat de GZH geheten. Als projectleider is hij werkzaam bij en ver antwoordelijk voor de werken van de techni sche dienst in het Recreatieschap Voorne- Putten, Rozenburg en het Natuur- en Recre atieschap Goeree-Oveiflakkee. De werkzaamheden van de GZH - en dus ook van de heer De Geus - bestaan uit het ont wikkelen, inrichten en beheren van recreatie en natuur op bovengenoemde locaties. Na de reorganisatie van de GZH is het hoofdkan toor in Schiedam gevestigd, echter De Geus was - en is deels nog - werkzaam vanuit het steunpunt Brielle. De verantwoordelijkhe den van het vak waren en zijn niet gering. Temeer, wanneer je beseft dat het GZH maar liefst 850 ha grond in beheer heeft. Onder dat beheer valt ook het Haringvliet, dat op zijn beurt ook nog es 1500 ha met zich mee brengt. En last but not least is de GZH ook belast met het toezicht op en het onderhoud van 14 km strand. Verenigingsleven De klemtoon van deze Onderscheiding valt niet op zijn grote en veelzijdige staat van dienst bij de GZH, maar op de werkzaamhe den die hij in het verenigingsleven reeds achter de rug heeft. Sinds 18 jaar is de heer De Geus secretaris van de voetbalvereniging in Stellendam, een vereniging waar hij dan ook erelid van is. Ruim 20 jaar is hij vice- voorzitter van voorheen de Streekcommis- sie. Momenteel gaat die commissie onder de noemer Gebiedsgerichte Aanpak te werk. Reeds 10 jaar is De Geus lid van de com missie Gemeentelijke Accommodaties en Sportzaken, een commissie die de belangen van diverse sportverenigingen door middel van een directe aanpak behartigt bij het gemeentebestuur. De heer De Geus is 5 jaar eerste voorzitter van de ondememingscom- missie in het voortgezet onderwijs en tevens is hij mede-oprichter - én inmiddels 11 jaar voorzitter - van de vereniging voor snelle boten. Deze vereniging komt op voor de rechten van de snelle watersporters op het Brielse Meer. Mijlpaal in het leven van de heer De Geus is de aankoop van mr. P.L.F. Blussé. Dit schip is het eerste dienstvaartuig van de provincie Zuid-Holland geweest, en men was dan ook zeer verheugd dat de heer De Geus - die altijd al een voorliefde voor water en boten heeft gehad - het schip onderhanden nam. In hevig vervallen staat werd het schip eigen dom, echter na ruim 6 jaar met man en macht te hebben 'opgelapt', is het schip in vol ornaat weergekeerd. Omdat de heer De Geus inwoner van Goe dereede is, werd hem de Koninklijke Onder scheiding opgespeld door burgemeester Sin ke. In het steunpunt in Brielle was het gedu rende de hele vrijdag (7 september) een groot feest. Ook de hoeveelheid cadeaus was overweldigend; nooit verwacht, aldus de heer De Geus. op donderdag 27 september a.s. zal in de Victoriahal in Dirksland een bingo worden georganiseerd door Buurtvereniging 'West' Er zullen 8 rondes en een Superronde wor den gespeeld. De Victoriahal aan de Philip- hoofjesweg in Dirksland opent haar deuren om 19.30 uur. De bingo start om 20.00 uur. Dit keer staat de Buurtvereniging garant voor een klinkend prijzenpakket! Graag tot ziens op donderdag 27 september. Ondanks de stromende regen kwamen afge lopen donderdag 13 september jl. ongeveer 20 leden van de nog jonge mountainbike club Tour Club Ouddorp (TCO) bijeen voor de eerste clubwedstrijd. Deze werd gehou den nabij strand Noord te Ouddorp. Het par cours ging over 5 ronden van elk 2,5 kilo meter. Het teiTcin was voornamelijk onver hard, met halverwege een verraderlijke klim en aan het eind een snelle afdaling waar snel heden van 60 kilometer per uur werden gehaald. Na de eerste ronde was er al een kopgroep ontstaan die bestond uit de vol gende personen: Rick Lugtenburg, Wouter Lugtenburg, Wim Lugtenburg, Martin van Hoven, Martijn Koese, Erik Rodenhuis en Kees Akershoek. Wouter ontsnapte in de derde ronde aan de kopgroep en bleef deze gedurende de rest van de wedstrijd vóór. In de kopgroep werd verschillende keren gede marreerd, maar de tweede en derde plaats werd beslist door een eindsprint, die gewon nen werd door Kees. De wedstrijd was zeer geslaagd en iedereen was te spreken over het parcours, dat voor elk niveau te berijden was. Het bestuur van TCO wil alle vrijwilli gers bedanken voor hun inzet en hopen ook in de toekomst te kunnen rekenen op hun steun. Ook wil TCO het Waterschap Goeree- Overflakkee bedanken voor het beschikbaar stellen van het terrein bij strand Noord. Het volgende evenement van Tour Club Oud dorp is een tourtocht op de kop van Goeree op zaterdag 27 oktober a.s. Voor meer infor matie kunt u bellen naar Leo Akershoek (0187-681704) of Michael Ploeg (0187- 682928). Uitslag: 1 Wouter Lugtenburg 28.44 2 Kees Akershoek 29.37 3 Martin V Hoven 29.39 4 Wim Lugtenburg 5 Martijn Koese 6 Erik Rodenhuis 7 Arjen van Dijk 8 Rene Rabauw 9 Laurens Huizer 10 Rick Lugtenburg 11 Arie Visbeen 12 Teunis Grinwis 13 Adri Klein 14 Edwin Mulder 15 Jaap Santifort 16 Ronald van Splunter 17 Marleen Noordijk Op D. V. woensdag 26 september is er in het verenigingsgebouw 'Onder de Wiek' een koffie-ochtend voor vrouwen. Deze eerste ochtend van het nieuwe seizoen wordt geor ganiseerd door de werkgroep koffie-ochtend Dirksland en gaat uit van de Ned. Herv. Gemeente. Spreekster op deze morgen is Lies Drop uit Vlaardingen. Het thema zal zijn 'Jezus hart voor vrouwen'. Lies Drop zal met en voor ons nadenken over dit thema in het hcht van de Bijbel. De koffie staat vanaf 9.15 uur voor u klaar en wij ronden om ongeveer 11.30 uur af. Heeft u kleine kinde ren en kunt u geen opvang voor hen vinden, geen nood, want er is kinderopvang aanwe zig. U bent allen van harte uitgenodigd! Tot ziens op woensdag 26 september! NIEUWE TONGE - In de komende weken organiseert het Christelijk jeugdoor 'Bid en Zing' te Nieuwe Tonge, evenals vorig jaar, weer een bloembollenactie. De opbrengst van de actie wordt gebruikt om de kas van het koor te spekken. Men kan de bloembol len bestellen uit een mooie kleurenfolder, die samen met een bestelformulier wordt aangeboden. De folder bevat, naast vele soorten bekende en exotische bloembollen, ook een mime keus aan vaste planten. Som mige bollen en planten zijn zeer geschikt voor kuipen en potten, zodat ook mensen zonder tuin kunnen genieten van de prachti ge bloemen. Bij aflevering van de bollen krijgt iedere besteller een duidelijke plantin- structie, zodat het planten kinderspel wordt. Iedereen die bloembollen wil bestellen bij het jeugdkoor kan contact opnemen met mevrouw Van Striep, tel. 0187-651238. 1. Richard Monster - S. Poortvliet11480 gr. 2. G. van Zielst - Joh. Jordaan6940 gr. 3. D. Mierop - M. Groenendijk5980 gr. 4. H. van Heukelen - J. Veldhuis ...5280 gr. 5. A. Schaaf-B. Berkenbosch4580 gr. 6. T. V. d. Poel - T. Elschot3880 gr. 7. T. Knol - B. van Vugt3200 gr. 8. J. Wolfert-B. Jordaan2840 gr. 9. W. Schaaf-N. Bazen2660 gr. VakB: 1. J. de Visser - V. Jordaan14500 gr. 2. M. Knops-A. Koole12940 gr. 3. G. Legierse - W. Melissant7080 gr. 4. P. V. d. Groef - F. v. d. Bruggen.2740 gr. 5. M. Aartsen - P. Schaaf2700 gr. 6. H. Maan - L. Brederveld2080 gr. 7. G. V. d. Bos - H. Jordaan1760 gr. 8. J. Witte - P. van Nimwegen1460 gr.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 2001 | | pagina 2