EIIAtlDEII-IIIEUWS Dingeman^ De schilder ^die spitte^ in het plattelandsleven door Corn. G. v. d. Sluys |||^|i||||^^||i|J^:||li|^i |J||J;|||;^|i|Jiilgl^:;|i§; iBiiilBliBliBpBiiliiiiiK;^ 3e Blad VRIJDAG 3 JANUARI 1997 No. 6565 Waalko Jans Dingemans, geboren 16 juni 1873 te Lochem was kort voor zijn geboorte verhuisd vanuit Bloemen- daal waar zijn vader als arts een prak tijk gehad heeft. Waalko's grootvader en diens vader waren als arts bekend in Ouderkerk a.d. Amstel en Amsterdam. Verdere voorouders waren vooraan staande families in de Bommelerwaard waar zij land bezaten. Waalko Jans is binnen een jaar echter al vaderloos daar deze bij een tyfusepidemie over leed. Deze darmziekte maakte in de vorige eeuwen vele slachtoffers en ook artsen vielen daaraan ten offer. Zijn moeder, Martha Roelfsema, een Gro ningse van origine was een begaafd pianiste die kinderoperettes en huis- concerten organiseerde en die later na haar mans dood weer naar Groningen terugkeerde zodat Waalko daar de HBS en de Academie 'Minerva' kon volgen. Vervolgens trokken beiden naar Den Haag, toen het 'mekka' voor de kun stenaars waar vanaf 1892 door Waalko de Academie voor Beeldende Kunsten gevolgd werd en hij 's avonds studeer de voor een functie bij de belastingen, en waar liij vele latere coryfeeën uit de beeldende kunsten ontmoette zoals T. Dupuis, de beeldhouwer, en de schilde rende gebroeders Slager uit Den Bosch, Willy Sluyter en Simon Maris in wiens vriendenkring Waalko werd opgenomen. Vader Waalko was een kunstenaar die oog had voor de grootheid van de een voudiger mensen en dingen zoals vele beroepen van steenbikker tot schoen maker en van maaier tot paarden- knecht, of grote in steen gebouwde of gebeeldhouwde monumenten in een dertigtal steden en doipen. Soms alleen weergegeven zoals het was maar ook paarde^ en koeiemarkten werden zo aan de etsplaat of het schilderslinnen toevertrouwd. Waalko Sr., een kind van zijn tijd, 'met heldere ogen en een lichtende ziel', zoals een van zijn vrienden hem typeerde, overlijdt op 29 oktober 1925, zijn vrouw en drie zoons achterlatend in een tijd die nog geen bijstand of andere voorzieningen had, echter de moeder heeft ook zo haar kunstzinnige aspiraties. Henriëtte Gesina Numans, geboren op 15 augustus 1877 in Indonesië, toen haar vader daar Marine-arts was, krijgt haar opleiding op de Haagse academie voor Beeldende Kunsten, waar zij, later als Waalko Dingemans, een oplei ding tot de middelbare akte tekenen volgt en waar zij later nog schildersles- sen neemt bij H. O. van Thol en Akke- ringa. In het laatst van 1903, op 3 december, huwt zij met Waalko Jans Dingemans waardoor er een artistiek echtpaar ont staat waarvan de man bij de belastin gen werkt en de moeder een tekenlera res is. Als kind van haar tijd wordt nog niet geaccepteerd dat vrouwen zich in mannen-beroepen manifesteren hoewel in de schilderskunst er al vele vrouwen werkzaam zijn, dan echter in de vrou welijke richting t.w. stillevens e.d. De uitgesproken mannelijke motieven worden dan ook minder gewaardeerd als vrouwen dit schilderen. Suze Ro bertson werd dan ook minder gewaar deerd dan Therèse van Duyl-Schwartze die in 1909 de jonge prinses Juliana nog heeft geportretteerd of als Hen riëtte Ronner met haar katjes. Het werden dus bloemen die de aange wezen modellen werden om in een antieke vaas of als uiterst fleurig boe ket te worden geschilderd of geëtst (hoewel ik daar geen bewijzen van heb gezien) wetende dat de kracht van een boeket in hoofdzaak de kleur is. Haar losse en vlotte manier van schil deren en de smaakvolle samenstelling van de boeketten met bloemen geven een eigen charme aan de 'bossen mit vuulte' zoals de Zeeuwen dat soms zei den als er een groots boeket zo uit de natuur geplukt was, maar die niet wis ten dat het in één keer op het linnen moest komen daar deze zeer snel ver lepten. 'Je kon er op wachten'! Moeder Dingemans, die de zomer maanden in Zeeland doorbracht woon de na haar mans dood in Haarlem waar zij tekenles gaf op de M.M.S. en om met de inkomsten uit de exposities die ze samen met het nagelaten werk van Waalko sr. hield, om zo haar drie zoons Frans (1905-1960, de latere stadsarchi tect van Maastricht), Piet (1910-1970, de latere zelfstandige architect van b.v. de restauratie van de kerk te Renesse, de toren van Burgh of de N.H. kerk te Zierikzee) en Waalko Jans jr. een goede opleiding te laten geven. Waalko jr. was natuurlijk door z'n naam en zijn moeder er toe gebracht de fakkel van z'n ouders verder te dragen en die zo vanaf 1938, na een gedegen opleiding van zich 'zal laten horen'. Waalko Jans Dingemans jr. geboren op 28 augustus 1912 zal als zijn vader nog gemeenteraadslid is te Gorinchem de derde van de jongens zijn die zo daar zijn naam alleen al erfelijk belast is met het kunstenaarsschap, die na een lagere en middelbare opleiding begint met een opleiding bij het Rijksinstituut voor tekenen te Amsterdam in 1929, vervolgens de Academie voor Beel dende Kunsten te Amsterdam onder prof. Jun-es en prof. Wolter, daarna de Kunstnijverheidsschool te Haarlem volgt. In 1936 werkt Waalko jr al enige tijd in Parijs en Zeeland. De technie ken waar hij zich in bekwaamd heeft zijn tekenen, met vele middelen zoals polood en pastel, etsen met de droge naald (zonder de etsplaat uit te bijten) aquarelleren en schilderen in de onder werpen: portret, figuur, landschap en stilleven. De lidmaatschappen van kunstenaarsverenigingen die dan nog middels ballotage en proeve van kun nen tot stand komen zijn: Pulchri Stu dio, 's-Graven hage; Kunst zij ons Doel en Sint Lucas te Haarlem. Na diverse exposities, soms samen met zijn vaders en moeders werk, besluit hij meer van de wereld te gaan zien en begint zo in 1947 met een oude auto naar Zuid-Afrika en Rhodesië af te reizen. In 1950 is hij dan voor de eer ste keer terug aan het Brinkje in Wester Schouwen. Uiteindelijk maakt hij naam als portrettist en legio zijn de 'statie'portretten die van vele vooraan staande burgers en industriëlen zowel als ambassadeurs en hun familie, welke aan het linnen worden toever trouwd. De etskunst welke net als bij zijn vader een belangrijke plaats in neemt wordt regelmatig ter hand ge nomen maar hij blijft daarmee een zoon van de vader die meer 'kleur' in zijn etsen wist te brengen, dat bij een geëtst portret dan ook niet tot het mak- kelijkse wordt gerekend. In het begin van de negentiger jaren overlijdt Waalko jr. en geeft de fakkel met het vuur der schilderkunst over aan zijn dochter Henriëtte. Henriëtte, genoemd naar Henriëtte Nu mans, haar grootmoeder dus, is helaas niet meer te bereiken voor dit artikel ter perse ging. We moeten het dus maar doen met wat kunstenaar en lijs tenmaker Zwart uit Zierikzee, over haar laatste werk wist te vertellen. „Groots en monumentaal" aldus Zwart die echter wel de laatste etsen van Waalko jr. en senior uit de nalaten schap in de verkoop heeft. Mede daar Zwart als kunstenaar, goed het oog heeft in de kwaliteit van deze etsen zijn het de mooiste en beste werken van deze kunstenaars, welke zowel als los blad als ingelijst te koop zijn. Van Waalko Jans sr. is er werk in Rijksmuseum Kröller ^TvJler in Otter- lo, Frans Hals-museum en het Teyler- museum in Haarlem. Henriëtte Dingemans-Numans heeft werk in het Teylermuseum in Haarlem. Van Waalko Jans jr. is er werk te vin den in de Rijkscollectie. Met dank aan hen welke mij behulp zaam waren. C. v.d. S. f 'Doorkijkje Zierikzee'. Dingemans Jr droge naald ets 7,5x10 cm.Dit 'dunne' etsje is door Waalko jr naar de werkelijkheid geëtst in 1950. Dit is de eerste van 25 eigen afdrukken. 'katerveer te Zwolle'. Dingemans sr. ets 25x15 cm. Deze zonnige, weidse ets, laat het overzet-pontje nabij Zwolle zien aan het begin van deze eeuw. De bedrijvigheid komt heel goed tot uitdrukking, zowel als het met zon overgoten landschap. 'De Meimaand'. Dingemans sr. ets 33x43 cm. Deze grote ets brengt de vreugde tot uitdrukking bij de geboorte van de oudste zoon Frans, in 1905. Vader Waalko noemde dit zijn honderd gulden prent daar de ets, in kleur afgedrukt, voor 700,- verkocht werd. DE BETERE WONINGINRICHTING SINDS 1920 Zandpad 36 Middelhamis Tel. (0187)482784 'De schilderes Dingemans-Numans' door Dingemans jr. schilderij 31x44,5 cm. Toen Waalko jr. een goed portret maakte in 1946 van zijn moeder, die bijna 70 jaar is, laat dit z' n kwaliteiten goed tot uitdrukking komen. 'Hooiers in Aardenburg'1901 Dingemans sr. ets 17,7x13,8 cm. Tussen 1897-1903 werkt vader Dingemans nogal eens in Zeeuws Vlaanderen waar de eerste Zeeuwse motieven ontstaan. 'Steen-bikkers'. Dingemans sr ets. 20,5x12,5 cm. Waalko sr. was zonder meer een vaardig tekenaar die hier met de pen, zonder dus te kunnen corrigeren, in één keer deze noeste werkers op het papier tekende als voorstudie voor een grote ets met die naam.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1997 | | pagina 5