Mlljeugdclub schrijft DIrkslands gemeentebestuur Personenwagens-botsing op kruising Goedereede Politieberichten ZWN bereikt 20 miljoenste reiziger Kerstfeestviering 't Kompas, Den Bommel Cursus vegetarisch koicen Ook Bijbels voor Polen Muziekschool De Hoop 120 bezwaarschriften tegen aanleg crossterrein \{omj^MmjA, Prijzen Kerstmarkt Ooltgensplaat 'De Christenvrouw' Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Uitslag Kerstloterij De Hoop Goedereede CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Voor het eerst in haar bestaan ver voert Streekvervoerbedrijf Zuid West Nederland meer dan 20 mil joen reizigers in één jaar. Deze mijl paal is het resultaat van een jaren lange vervoersgroei. In vergelijking met 1981 vervoert ZWN dit jaar 42% meer reizigers. fT^I'i'*!!*' januari 1991 Zaterdag 8 december jl. heeft de Muziekschool haar Ie onderling solistenconcours gehouden. De jury leden Arie Stolk en Hugo Verwey beoordeelden de jonge deelnemers in diverse afdelingen. De piano begeleiding werd verzorgd door Annette van Leersum en Wim Soe- ters. Concourscommissaris was Jan van Oudenaren. De uitslag was als volgt: 'PsallJte Deo' verzet repetitie Op de kruising die vanaf de Provincialeweg toegang geeft tot het stadje Goedereede vond zaterdagmiddag een forse botsing tussen twee elkaar kruisende personenauto's plaats. Wel was er veel materiële schade, maar met persoonlijk letsel is het meegevallen. Een van de bestuurders, de heer A. Huijbrechtse uit Oude Tonge werd met glasspinters in het gezicht naar het ziekenhuis vervoerd, maar hij kon na behandeling aldaar naar huis worden gebracht. Dhr. Huijbrechtse, naar Goedereede op weg om daar een hoeveelheid avondbladen af te leveren stak, komend vanaf de Damdijk, de kruising over op het moment dat uit de richting Stellendam een Saab naderde, bestuurd door dhr, Win- kelmeijer uit de Meern. De Saab boorde zich in de rechterflank van de kruisende wagen, maar het echtpaar Winkel- meijer bleef vrijwel ongedeerd. Thuis en op school DIERENBESCHERMING Kerstviering Chr. Basisschool 'de Hoel(steen' Dam- en Schaakver. 'Dirksland' Praktisch Diefstal-inbraak Aanrijding met gewonde No. 5961 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 In 1981 vervoerde ZWN 14,2 miljoen rei zigers. In de daarop volgende jaren kon steeds enige groei worden genoteerd. Deze groei is het gevolg van meer reizi gers op bestaande lijnen en van de uit breiding van het lijnennet. De invoering van sneldiensten heeft de bus voor de lange afstand aantrekkelijker gemaakt. Vooral het busverkeer richting Rotter dam is de afgelopen jaren veel drukker geworden. Uitbreiding van het aantal ritten en aanpassing van het lijnennet is hier bijna jaarlijks noodzakelijk. Deze reizigersgroei wordt verklaard door de stijging van het aantal inwoners, de files en de parkeerproblemen. In Zeeland heeft het aantal reizigers zich de afgelopen jaren gestabiliseerd. Het ontbreken van grote centra waarop het vervoer zich bij uitstek richt, is hier van een belangrijke oorzaak. Daarbij ondervindt de bus in Zeeland meer con currentie van de auto door het ontbre ken van dagelijkse files. De parkeer problemen in de steden zijn meestal gering. 20 miljoen reizigers in één jaar is een prestatie. Het is de verwachting dat het hierbij niet zal blijven. De groei van Zuid-West-Nederland zal zich de ko mende jaren voortzetten. In 1991 zal een belangrijk deel van de groei worden ver oorzaakt door de studentenkaart, waar door studerenden van 18 jaar en ouder zonder aparte betaling met de bus kun nen reizen. Door het zoveel mogelijk voldoen aan de wensen van de huidige en de potentiële reiziger hoopt ZWN volgend jaar reeds de 21 miljoenste rei ziger te mogen begroeten. Ter gelegenheid van het bereiken van de 20 miljoenste reiziger zal op 21 decem ber om 14.30 uur een reiziger in het zon netje worden gezet op het busstation van Zierikzee. FOTO - fILM - REPOnTAGE - VIDEO COMPUTER C3 1=3 C3 C3 C3 C3 Morgen, woensdag 19 december vieren de groep 3 t/m 8 van de c.b.s. "t Kompas' het kerstfeest in de Herv. Kerk, aanvang half acht 's avonds. Belangstellenden zijn er hartelijk welkom. De groepen 1 en 2 worden donderdag verwacht op de Kerstviering 's avonds om 7 uur in het schoolgebouw. MIDDELHARNIS/OUDDORP Na steeds meer belangstelling voor vegetarische voeding start 8 en 10 ja nuari a.s. een cursus vegetarisch koken. Deze kookcursus is ook bestemd voor cursisten, die af en toe verantwoord hun vlees willen vervangen en op deze manier kennis kunnen maken met de vegetarische keuken. De cursus bestaat uit zes lessen op: dins dagavond van 19.00-21.30 uur te Middel- harnis en donderdagochtend van 9.00- 11.30 uur te Ouddorp. De eerste kookles in Middelharnis begint op 8 januari in de Christelijke Scholengemeenschap 'Prins Maurits' aan de Juliana van Stolberglaan 17-19. De eerste kookles in Ouddorp begint op 10 januari in de Christelijke LHNO 'Westvoorn", Margrietweg 23. Inlichtingen en opgave zo spoedig mo gelijk bij mevr. W. H. Blankers-Kaste- lein, tel. (01878) 34 38. Plaatsing gebeurd in volgorde van aan melding. Als a.s. vrijdag de vrachtwagen met Kerstpakketten naar Suwalki in Polen vertrekt, gaat er ook mee een doos met 50 bijbels voor de Evangelische Kerk. Het Polen Depot van Gebar kreeg deze bij bels van de Gereformeerde Bijbelstich ting en de Schotse Bijbelstichting. De families Kievit in Nieuwe Tonge waren de initiatiefnerners en verleenden bemiddeling; en ds. Piotr Sitek zal hun daar zeer dankbaar voor zijn. Uit het grote aantal formulieren, dat tij dens de Kerstmarkt te Ooltgensplaat werd ingeleverd, zijn de volgende prijs winnaars naar voren gekomen: Ie prijs: Kerstdiner: Dini Ruitenberg, Ooltgensplaat. 2e prijs: Speciale Kersttaart: Anke Braber, Ooltgensplaat. 3e prijs: Textielpakket: M. Kroon, Ooltgensplaat. 4e prijs: Vleespakket: J. N. van Niedek, Stad aan 't Haringvliet. 5e t/m 18e prijs: Groenendijk-Breeman, Ooltgensplaat; Johan de Vos, Ooltgensplaat; J. Troost- Bogert, Middelharnis; D. Buth, Den Bommel; P. Vermaat, Ooltgensplaat; S. Matthee, Herkingen; Mevr. Rosen- brand, Rotterdam; M. Garst-Prince, Oude Tonge; J. C. Kreeft-Braber, Oolt gensplaat; C. J. Rentier, Nieuwerkerk; Joke Nouwen, Achthuizen; Joke Duim- Tiggelman, Ooltgensplaat; J. T. Hokke, Ooltgensplaat; J. v. d. Velde, Ooltgens plaat. Informatie over en afhalen van de prij zen bij: Slagerij Buth B.V., P. Biggestraat 41 te Ooltgensplaat. STELLENDAM afd. pnt. intro Jacob Tanis92 intro Hilbert v. Oudenaren89'/2 A Trudy Moricz/Esmé Korthals92y2 A Margreet Grootenboer96'/2 A Heleen Tanis96 B Frans v. d. Wende103 B Leon Klink99'/2 B Marieke Grootenboer/ Liesbeth v. Oostenbrugge103 B Leon Klink/Gonda Koese/ Martijn Wycisk102 C Johan Jansen103 C Martijn Wycisk97y2 C Patrick BechtumIO31/2 D Danny Lekkerkerk101 D Jacco Groenendijk107V2 D Wilbert Grootenboer110 De winnaar(es) van elke afdeling kreeg een beker uitgereikt. De algeheel win naar van dit solistenconcours, Wilbert Grootenboer, mocht de Meester Dekker- Wisseltrofee mee naar huis nemen. Zaterdag 15 december jl. zijn de muzie- kexamens onder auspiciën van het Ministerie van WVC afgenomen. Zes tien Hoopleden zijn daar geslaagd voor het diploma: A Richard Breur48 B Frans v. d. Wende51'/2 C Danny Lekkerkerk45'/2 A Henny Grootenboer42'/2 B Margreet Grootenboer441/2 D Johan Jansen43 A Marina van Es44 A Mirjam Zuurmond48V2 B Arnold Keijzer48 C Wilbert Grootenboer55 met lof der jury A Jacob Tanis47 A Hilbert v. Oudenaren41'/2 B John Breur41 B Heleen Tanis45 B Arnold Boelaars48 C Leon Klink48'/2 De inspekteur van het Ministerie van WVC, de heer A. J. M. Smeets, heeft deze examens de gehele dag bijgewoond. De diploma-uitreiking door voorzitter Ed Wycisk vond plaats met omlijsting van de klanken van het jeugdorkest De Hoop o.l.v. Arie Stolk. Het eerste jaar van Muziekschool De Hoop is hierbij officieel afgesloten. MIDDELHARNIS De generale repetitie van het jongeren koor 'Psallite Deo" wordt verzet van vrij dag 21 december naar donderdag 20 december van half 8 tot 9 uur in de Pr. Mauritsschool te Middelharnis. Vijf Dirkslandse kinderen hebben een brief aan het gemeentebestuur geschreven met het verzoek een oud-papier-bak bij school neer te zetten om papier - en dus bomen - te sparen. Gijs ter Braak, Nathalia Brusse, Wouter Eshuis, Sanne Scholten en Martina Westdorp, leerlingen uit groep 8 van de basisschool, hebben onlangs een milieuclubje opgericht. Ze hebben hun clubje als vanzelfsprekend 'De miljeugdclub' genoemd. Eerst was het de bedoeling een clubje voor de gezelligheid op te richten maar al gauw kwam het idee dat ze tegelijk ook nuttig bezig konden zijn. Als Gijs, Nathalia, Wouter, Sanne en Martina nu bij elkaar gaan spelen wordt er vaak ook vergaderd over wat ze kun nen doen voor het milieu. Ze zijn alle vijf erg geïnteresseerd in hun leefomgeving en vinden dat ook kinde ren mee kunnen helpen aan het behoud van de wereld. Behalve milieubewust bezig zijn thuis hebben ze nu eerst hun aandacht ge richt op wat er op school voor het milieu kan gebeuren. Volgens de Miljeugdclub kan er heel wat oud papier gespaard worden voor herge bruik als er op school een oud-papier- bak was. MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK De afdeling Middelharnis/Sommels- dijk van 'de Christenvrouw' houdt haar kerstavond morgenavond, woensdag 19 december, om half acht in 'de Hoek steen'. Gasten zijn er hartelijk welkom. OUDDORP de dienst van woensdag, 7.30 uur, waarin ds. J. Koster zou voorgaan, GAAT NIET DOOR. STAD aan 't HARINGVLIET woens dagavond 7.30 uur ds. C. A. van Die ren, Stolwijk. OUDE TONGE vrijdagavond 7.30 uur ds. J. Beens (H.D.). DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster, Bijbellezing. STELLENDAM 1. lot 2437 2. lot 1717 3. lot 2002 4. lot 2942 5. lot 1540 6. lot 1637 7. lot 2998 8. lot 2858 9. lot 1971 10. lot 1468 11. lot 2563 12. lot 1180 13. lot 1953 14. lot 1374 Tel. opgeven Moricz, (01879) 21 35 Via de dierenbescherming wordt een goed tehuis gezocht voor een Mechelse herder, een teef van 3 jaar. Géén handelaren! De hond verblijf bij mevr. Moerkerke, Molenzicht 138 te Dirksland die niet telefonisch is aangesloten. De Miljeugdclub wil ook liever kring loopschriften dan gewone, al zijn kring loopschriften wat duurder. De opbrengst van het oud papier zou een begin voor de kringloopschriften kunnen zijn. De leden van de Miljeugdclub hebben vooral praktische ideeën. Ze gaan geen oud-papier-aktie langs familie en ken nissen voeren voordat ze zeker weten dat er bij school een oud-papier-bak wordt geplaatst. Ze verwachten dat de gemeente gehoor geeft aan hun verzoek - één van de inge komen stukken voor de raadsvergade ring van donderdag a.s. - en dat de oud-papier-bak er komt. Een verzoek om subsidie voor kring- loopschrifen en dergelijke ligt meer op de weg van de school. Daar is het initia tief van de Miljeugdclub goed ont vangen. OOLTGENSPLAAT De Kerstviering met de leerlingen van de Chr. Basisschool 'de Hoeksteen' te Ooltgensplaat zal D.V gehouden wor den woensdag 19 december 1990 in de Ned. Herv. Kerk. Aanvang 19.00 uur. Ouders en andere belangstellenden zijn hartelijk welkom. Deze samenkomst zal via de kerktelefoon worden uitgezon den. De kerktelefoonaansluitingen van de Geref. Kerk en de Geref Gemeente kunnen vanaf 20.30 uur deze kerstvie ring beluisteren. Dammen, afdeling 1: B. Roetman - KI. de Jong1 - 1 J. Stolk - M. van 't Geloof2 - O Afdeling 2: C. V. d. Kroon - A. de Munck2 - O W. Nieuwland - H. de MunckO - 2 P. V. d. Groef- I Knops2 - O Schaken: W. Stolk - W. KnöpsO - 1 L de Jong - A. P. Nobel1 - O OOSTFLAKKEE Maar liefst 120 bezwaarden hebben het gemeentebestuur van Oostflakkee hun bedenkingen kenbaar gemaakt tegen de aanleg van een motorcross-terrein bij het Hellegatsplein. De gemeente heeft bij de Provincie voor die aanleg een ver klaring van geen bezwaar gevraagd. De bezwaarden laten vooral hun zorg voor het milieu en hun vrees voor geluid soverlast gelden. Bij de Provincie is een en ander nog in procedure. Grote akties hebben de leden van de Miljeugdclub nog niet op het oog. De Miljeugdclub is in de eerste plaats een gewoon gezellig clubje waar buiten spelen nog vóór vergaderen kan gaan. De club is van plan dat te blijven en het is dan ook niet de bedoeling uit te brei den tot een grote groep. Verder zijn de vijf leden van de Mil jeugdclub behoorlijk nuchter over wat ze als kinderen kunnen doen voor het milieu zonder medewerking van de vol wassenen en van de overheid. Wilde plannen die nergens toe leiden hebben Gijs, Nathalie, Wouter, Sanne en Martina niet. Eerst weten of het nut heeft, is het uitgangspunt van de vijf jeugdige Dirkslanders, die spelender wijs opbouwend met het milieu bezig zijn. Ze hopen dat andere kinderen in de gemeente Dirksland en in andere ge meenten hun voorbeeld volgen en om een oud-papier-bak bij school vragen. Op een camping aan de Oude Nieuw- landseweg te Ouddorp werd een cara van opengebroken waarbij een wekker radio en een petroleumkachel, merk Zibro-kamin werden ontvreemd. Aan de Strandweg werd eveneens op een camping een caravan opengebroken, hierbij werden ontvreemd; 1 Vaillant geijser, 1 klokradio, diverse kledingstuk ken en keukengerei. In de nacht van 11 op 12 december werd er ingebroken in een afhaalrestaurant aan het Oranjeplein te Stellendam. Men wist binnen te komen via een raam aan de achterzijde. Ontvreemd werd een hoeveelheid sigaretten en tevens werd een fruitautomaat opengebroken, waar uit een hoeveelheid geld werd weg genomen. Op 12 december vond op de Provincia leweg tussen Goedereede en Stellendam een verkeersongeval plaats waarbij een 35-jarige inwoonster uit Ouddorp ge wond raakte en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De bestuurder van een andere personenauto met aan hangwagen haalde ter plaatse een trak- tor in, waarna van de aanhangwagen een pallet afwaaide. Deze kwam op de rijbaan terecht en wel voor de personen auto van de inwoonster uit Ouddorp. Het gevolg was dat de auto hierdoor onbestuurbaar werd en zij tegen de trak- tor reed. De auto was zwaar beschadigd en de vrouw liep een hersenschudding en een scheurtje in haar heup op. Dierenmishandeling In de omgeving van de Diependorst en Broekweg te Ouddorp werd de afgelo pen week een zwarte kater door een luchtbuks beschoten. 1 kogeltje kwam daarbij in het oog terecht en moest door de dierenarts worden verwijderd. Vol gens geruchten zouden meerdere men sen de laatste weken de kat zijn kwijt geraakt. Dezen worden verzocht om met de oplitie kontakt op te nemen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1