Gemijmer Stadse melkman Maliepaard stopt met wijk en winkel, eind dit jaar Dammers en Schakers troffen elkaar op 40-jarig jubileum 'Ontspanning' Ouddorp Mobil VERWERS auto's Rally Formula Garage Knöps B.V. ^^6 5 - C Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen-Hesselink 63e Jaargang Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Z'n klanten, bij meerderen van wie hij al tientallen jaren aan de deur komt, lijken er nauwelijks over te willen praten, maar 't hangt wel degelijk lood zwaar in de Stadse winterlucht dat melkslijter Hans Maliepaard er eerst daags mee stopt, 't Is waar, Hans stopt met z'n melkwijk en z'n vrouw met d'r heerlijk gezellige winkeltje aan de Voorstraat, al moeten ze er ook zélf nog niet aan denken om van dat prachtig stuk levenswerk afscheid te moeten nemen, ze hebben 't immers altijd zo graag gedaan...! Een dorpse Vereniging kan nauwelijks mooier verleden hebben dan dat, zoals dat j.l. dinsdagavond op de jubileumavond t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Ouddorpse Dam- en Schaakvereniging 'Ontspanning' werd verteld. Werkelijk vanuit alle windhoeken van 't uitgestrekte Ouddorp kwamen dam mers en schakers bij elkaar, éérder al dan van een Verenigingsverband sprake was, en het oudste lid, de 76-jarige heer G. Tanis bleek aan die soms 'steenkouwe' zolder van kapper Jan Visser, in het pand waar nadien kapper Reinhoud werkte, nog de beste herinneringen te hebben, want met vuur en verve werd er gespeeld...! En nóg...! Middelharnis Telefoon 01870-2222 RENAULT-deaier Autobedrijf A. J. van Rumpt Dirksland, 01877 - 1357 ZONNERANDA® AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Peugeot/Talbot dealer VRIJDAG 14 DECEMBER 1990 No. 5960 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 We hebben het toch maar goed met zijn allen. We hebben dan toch maar een welvaarts peil waar anderen jaloers op kunnen zijn. Wat dat betreft heeft het vrije westen laten zien dat zijn systeem te preferen valt boven het communistische. Wie praat er nog over een heilstaat daar?Nee, Marx en Lenin zijn afgegaan. Hun leer was opium voor het volk. Om het zoet te houden, om het de hon ger te laten vergeten. Maar wij zijn niet haatdragend. We weten wat (ver)geven is Zeker als het uit een gevulde beurs gaat. We willen best meedelen van onze welvaart. Wegeven voedsel. Daar onder ook die duizenden potten met ei-wten. Daar konden we toch niets mee doen. Ze waren niet te verkopen. Wel te eten. De erw- tjes waren te licht van kleur Dat toont niet in zo 'n pot of blik. Tenslotte: het oog wil ook wat. Je vraagt je af waar ze gebleven zouden zijn als ze daar in Rusland geen gebrek hadden. Nee, wij hebben het best. En dat is ook zo. Ondanks de onderkant aan de maatschap pij die er ook bij ons is. Trouwens, dat is toch ook wel een beetje eigen schuld. Of niet soms? Daar zouden we verhalen over kun nen vertellen. Om ons geweten een beetje te sussen. Tenslotte, als je wilt, kun je werken. En verder zijn de sociale wetten zo goed dat het ons pakkie-an niet meer is, als er iets misgaat Je kunt je geld beter aan de verre naaste geven. Nee wij hebben het goed en we doen ons best. Daarbij genieten we van ons leven. Als wij maar aan onze trekken komen. Beter nog: als ik maar aan mijn trekken kom. Zelfs binnen het gezin, als het moet ook nog binnen de kerk. Anderen tij den, andere zeden, dus wie doet me wat? Ik kan zelf wel bepalen wat goed voor me is en laat die zede meester of die ouderling eerst maar eens naar zichzelf kijken. Om misver standen te voorkomen: we houden het wel bij het oude, van die moderne emancipatie geest moeten we niets hebben. Natuurlijk, er is wel eens spanning op het werk. Daar moetje tegen kunnen. Je maakt niet zomaar carrière. Competitie is gezond. En een tweede wagentje is nooit weg. En doperwten die je groen enfristoegrijnzen uit depot ook niet. Het kan er af, 't mag wel wat kosten. O, jawel we zijn rentmeester. We scheiden ons afval netjes in recycling, compost, en weet ik wat voor onderdelen. Maar je mag ook van het leven genieten, mits we onze sobere inslag maar niet vergeten. We werken er toch voor? En als een ander dan afkapt op mijn tempo, op mijn eisen: pech gehad. Eigenlijk geen pech: de WAO is er goed voor, zo werkt dat. Of er wordt passende arbeid gevonden. Eigenlijk net zoals die erwtjes. Een tintje minder groen krijgt ook zijn bestemming. De maatschappij zit toch maar mooi in elkaar. Nee we hebben het best, maar ik bedoel: ik heb het best Cynisch? Het beeld is als het ware op het netvlies gebrand. Station Utrecht, medio november 1990. Een jonge wat gebogen figuur. Zit eigenlijk nog niet eens zo beroerd in de kle ren, vrij nieuwe gymschoenen (nee. die con clusie mag ik niet trekken). Het bewegings patroon is traag, hij zal wel gebruiken, ledere vuUniszak wordt nageplozen. Met de interesse van een kind op onderzoek. Wat zoekt hij? Eetbare waar, peukjes? Ha, aij heeft beet (en zo langzamerhand ook heel wat publiek). Een zak met boterhammen. Ingemild voor patat mét. Met zorg klaarge maakt Je kunt er niet mee thuis komen. Weg ermee. Na zoveel uren niet meer te eten. Met een haast elegant gebaar wordt het pakje met een grote boog over de trein gegooid. Er lag iets in dat gebaar van: ik wil het niet eens hebben. Volgende vuilniszak. Dat was dan een van de 30.000 thuislozen. Binnen tien jaar zal dat aantal uitgroeien tot 53.000. We onderzoeken alles, dus dat weten we ook. Zij zijn de onderkant van de naar schatting 250.000 mensen met proble men op het gebied van geest en maatschap pelijke omgang (psychosociale moeilijk heden, men weet het maar mooi te zeggen). De hulpverlening slaagt er niet in ze op het juiste spoor te zetten. Ze gaan zwerven. Spanningen - onder laag en hooggeschool den komt het voor - zijn veelal de direkte aanleiding. Zweiyen, a-sociaal gedrag en alcoholproblemen het gevolg. Natuurlijk is er bij het zien van zo'n ont heemde geen yp:-ake van persoonlijke schuld. Het is echter ook geen kwestie van eigen schuld, dikke bult. We zouden met zijn allen wel eens kunnen nadenken over de wortels van dit kwaad. Een daarvan is (groeps)egoïsme. Om het maar eerlijk te zeggen: bij het zien Wij hebben een komplete lijst van in te ruilen luidsprekers, waar ongetwijfeld ook uw oude boxen vooreenhogeprijs op staan. Wij laten K-fMM^mM tiet U graag zien! Settersoundlhroughresearch vooralle xtkerhetdl VINGERLING 3-MlDDEl HARNIS-TEL 01870-?518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! van dat tafereel kwam de vraag: wat bete kent het nu christen te zijn? Er zijn heel wat woorden voor nodig om het annmord op die vraag schuldig te blijven. Of heeft u dat nooit? Gelukkig, en dat juichen ze beiden van harte toe, is in Jan Mellaard, „Jan de melkman" een opvolger gevonden, zij het ook dat Jan, zowel als winkelbe diende Danielle Zuiddijk in dienst tre den bij Kees Maliepaard die met zijn vrouw Tineke Huizer in het winkelpand van Van Neuren - want ook Van Neuren stopt er mee - een nieuwe A-markt beginnen die op 9 januari van 't nieuwe jaar door weth. mevr. van Eek feestelijk geopend zal worden. Een komplete, moderne supermarkt wordt dat, met een royaal assortiment, vriendelijke prijzen en een persoonlijke bediening, anders en zoveel gezelliger dan in al die winkel- grootheden elders. Jan de melkman zal z'n rondjes blijven rijden, zoals dhr. Maliepaard dat 36 jaar lang heeft ge daan, langs boeren, burgers en soms verre buitenlui. 't Is nauwelijks te geloven hoe dhr. Maliepaard tot het melkslijterberoep gekomen is, 't komt door z'n vrouw, dat moge duidelijk zijn. Als Zeeuws meisje van 18 was mevr. Maliepaard met moe der, twee zussen en een broer naar Stad gekomen. Moeder van Keulen, boerin in Walcheren, was in de oorlogsjaren we- Dhr. en mevr Hans en Nel Maliepaard voor hun winkel die m.i.v. volgend jaar gesloten zal zijn. duwe geworden en bovendien stond 't boerenhuis in 't water waarom ze naar elders werden geëvacueerd. Na de oor log, in 1948, besloot het gezin, daartoe geraden door een oom uit Middelharnis naar Stad te komen om daar de melk- zaak van melkboer Cas van Gurp over te nemen. Van Gurp ging emigreren. 't Werd hard werken voor het gezin, op de Weele, maar op Koninginnedag 1948, de 31e augustus genoot dochter Nel van haar vrijheid en van de belangstelling die Hans Maliepaard haar toonde. Een blauwe maandag kenden ze elkaar toen 't vaderland Hans naar Indië riep en nog noemt hij het een wonder dat Nel die hem nauwelijks nog kende hem toen zo trouw gebleven is, ruim twee jaar lang. Jaren waarin hij verlangend naar 't „We dammende in we schaekende", zei dhr. Tanis in 't Ouddorps dialect en de aanwezigen op de jubileumavond in 'Duinzicht' hebben van z'n verhaal uit de dertiger jaren genoten, zo ook van z'n bekentenis dat moeder Tanis hem al heeft gemaand voortaan op de speel avonden maar thuis te blijven, „mar 'k dienke da 'k mar niejt doewe", zo bekende hij, z'n vriendenschare over ziend. Want vrienden zijn ze geworden, de dammers en schakers van 'Ontspan ning'. „Voetbal is oorlog, maar dammen en schaken geeft vriendschap", verze kerde dhr. Tanis en de Ouddorpse prak tijk heeft hem daarin gelijk gegeven. Als vrienden waren ze bijeen dinsdag avond, niet op de vertrouwde stek, de achterzaa! van 'de Bonte Koe', maar in 'Duinzicht' terwille van de meerdere ruimte die daar beschikbaar is, want het werd feest en dan krijg je gasten. Die zijn ook gekomen, van de flakkeese zusterverenigingen, soms heel wat gro ter dan de 23 schakers en 16 dammers tellende 'Ontspanning', vooral ook Oud dorpse sympathisanten en namens het gemeentebestuur ook het voltallig Col lege van wie burg. van Velzen namens de hele gemeenschap een hartelijke geluk wens sprak aan de Vereniging die, in stilte - tóch een belangrijke plaats in de plaatselijke samenleving inneemt en een welkome toevoeging is aan het cul turele leven binnen de gemeenschap. fotootje keek waarop Nel met paard en melkwagen rond reed. Feest was het toen hij in 1950 terug kwam en z'n melkmeisje eindelijk, en toen voor goed in de armen sluiten kon. Nog een poosje ging Hans terug naar boer Kardux, maar al in 1954 begon hij. samen met z'n Nel, de melkzaak op de Voorstraat, voorzien van z'n diploma's en een fikse portie werklust. Dat zou nodig blijken te zijn, want saampjes hebben ze stevig aangepakt, zó stevig dat het hen goed leek in te gaan op de mogelijkheid gebruik te maken van de lOAZ regeling, een soort 'VUT voor zelf standigen. Dat doen ze dan, per 31 december a.s. Bij hun drie kinderen bestond geen belangstelling voor over name van de zaak, want ze hebben gezien dat er geen tijd voor vakantie is en dat je slechts 'tussen de bedrijven door' eens ziek kon zijn, en ziekenhuis opname is mevr. Maliepaard zelfs elf keer overkomen! Herinneringen hebben ze te over, Hans van 'de pad' en Nel uit de winkel waarin 't zo heerlijk ruikt naar kaas en vlees waar, maar dat nu leger en leger raakt. De Stadse bevolking zal het missen, het winkeltje waarin mevr. Maliepaard zo gezellig resideerde en waar je, ook na sluitingstijd, nog terecht kon voor een pak koffie of een 'kratje gekoeld' dat altijd in de koelcel voorhanden was. En de leveranciers, ze zullen bij mevr. Maliepaard hun 'bakje' missen, want dat heeft voor hen altijd gereed ge staan. Van gemeentewege werd een attentie aangeboden, ook van meerdere anderen en die werden door de voorzitter K. Voogd-Tanis, de enige vrouw in het mannengezelschap in grote dank en vriendelijkheid in ontvangst genomen. Onderdeel van haar feestrede was de verklaring dat 'Ontspanning' in zijn 40- jarig bestaan nooit ook maar één cent subsidie heeft gevraagd. „Dat nóóit", zo heeft de latere ere-voorz. K. Westhoeve eens uitgeroepen toen iemand de sug gestie deed, maar dhr. Westhoeve had een betere: „dan de contributie om hoog" en zo gebeurde het. Aan dhr. Wes thoeve, hij overleed 9 februari 1989 op hoge leeftijd (92), werd door mevr. Voogd met ere teruggedacht, langdurig is hij de grote stuwende kracht achter de Vereniging geweest, sterker nog: „voor ons allenis hij als een vader geweest!" zo dacht mevr. Voogd aan dhr. West hoeve terug. Met dhr. Nederloff en dhr. R. Veenen- daal had dhr. Westhoeve op 29 novem ber 1950 de Vereniging opgericht en nadien is er een trouwe kern gebleven. FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COI IJ.1..|.||J«I1«] cn (=3 dz XZD ■■■■■■l^k^Jk- C3 CD crj crt [ZJ CJ - Nogojoorti 7^ - - reJero.'n 01870-S voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Jaap Wesriioeve. ooit Jlakkees'damkampioen, feliciteert het bestuur v.l.n.r Jaap Santifort. Klaas Tanis, vervolgens z'n dochter mevr Voogd-Tanis (voorz.) en Joh. Soeteman. secK penningmeester Jan Grinwis ontbrak wegens ziekte. Meerdere leden zijn dan ook 40 jaar of heel dicht daarbij aan de Vereniging ver bonden, zoals de heren G. Tanis, A. Meijer, Jaap Westhoeve (in '54 flak- kees damkampioen). Piet van Dam, Hans Soeteman (nu secr.), KI. Tanis en Hans Moerkerk. De heren Tanis en Meijer, die resp. 22 jaar onafgebroken voorzitter-, en 32 jaar penningmeester zijn geweest werden bedacht met een tinnen wandbord, een geschenk dat zeer op prijs werd gesteld. De heren werden resp. benoemd tot Ere-voorz. en Ere lid. Een gezellige avond is het geworden, in 'Duinzicht'. Onder de herinneringen die werden opgehaald waren zeker die aan de diverse lokaties waarin 'Ontspan ning' onderdak heeft gehad. In de vroe gere Openbare School, in hotel Akers- hoek, vervolgens 'de Oude School', hotel 'Duinzicht', de 'Flipjes', de bovenzaal van het Ver.gebouw aan de Stationsweg en sinds enkele jaren - wélverzorgd, zo werd verzekerd, in de achterzaal van 'de Bonte Koe'. Op maandagavonden wordt daar gespeeld en belangstellenden, die een lidmaatschap overwegen, zijn daar hartelijk welkom. Een partijtje kan ove rigens best'es uitlopen tot soms royaal na twaalven..., dat wel. Zie tweede foto aan de binnenzijde. 1)1; \1 li.WllAMI.I 'l.l.IXTRISCllSdil II DAK MKT ZONNKRANÜA (JEMRTKN AN F.Lki; ZONNKSTRAAl. Peugeot Talbot Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - Tel. (01870) 30 94

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1