VERKEERDE KOFFIE IN NIEUW TONGE Flakkeese grondgebruikers zijn de ganzen meer dan beu Windturbines tussen Battenoord en Herkingen zijn geplaatst Voorbeeldig?! Vrijwilligerswerk 'De Vliedberg' 3'i6 6- C BOWLEN met OJW-Dirksland /unieke Vaktie hmbretMse BORSTVOEDING JeugdYi^erk 'Elim' Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee 3 Kerstuitvoeringen Dirl(siands IVIannenl(oor Citroen-Hesselink KIEVIT WARMTE CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond KARELS AUTOSCHADE Langeweg 30 - N ieuwe Tonge Telefoon 01875-1396 Vrijdagavond j.l. werden ruim 60 vrijwilligers van 'de Vliedberg' ver welkomd door de direkteur J. van Beek op de mosselavond, welke door hen als dank en waardering was georganiseerd. RENAULT-dealer I INRUIL Dirksland, 01877 - 1357 Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 Oud papier aktie Dirksland c= c^EaasüS} ücmemmtm AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER „Nederland als Europees ganzehoeder", klonk het gram op FLO's bijeenkomst Ze zuilen best hun decoratieve waarde hebben, die koddige, uit hout gezaagde ganzen die je aanstaren vanachter keukenramen en vanaf venster banken, maar een boerenvrouw jaagt'er d'r man waarschijnlijk geheel mee op de kast. Die zal bij de aanblik van 't domme ganzenspul herinnerd worden aan de waarschijnlijkheid dat echte exemplaren van vlees en veren zich in honderd-, zo al geen duizendvoud, tegoed doen aan z'n malse wintertarwe ergens in de buitenpolders. Hij late echter z'n jachtgeweer in ruste, want ze zijn beschermd, de rot-, de brand-, en de kleine rietgans en slechts inciden teel, maar dan mét vergunning, mogen ze worden verjaagd, en daar werd wat cynisch om gelachen op de voorlichtingsavond die dinsdagavond in Dirks land gehouden werd, belegd door de 3 FLO's, voor welke avond begrijpelijk een verrassend grote belangstelling bestond. „Het doet hard zeer...", ll^secii tcw iuwoonster van de buurtschap Battenoord ons dezer dagen toevertrouwd toen ze vertelde hoe, eerder van de week, een convooi zwaar-transport wagens was gepasseerd op weg naar de lokatie aande Klinkerlandse Zeedijk waar in opdracht van de EMGO een 5-tal windturbines worden ge'installeerd en inmiddels staan ze er..., alle tegenwer pingen die vanuit de buurtschap werden gemaakt, ten spijt. Ze hebben niet geholpen, de ingediende bezwa ren die de verontruste Battenoorders tot zelfs voor de Raad van State hebben bepleit. Ook op dat adres werd hun bezwaar afgewezen en kennelijk hebben ze nu in de plaatsing berust. De strijd lijkt gestreden. No. 5958 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 ,,Ik heb ooit eens iets weggenomen uit u winkel en wil het alsnog betalen Dit briefje kreeg tot z'n grote ver rassing een ex-drogist, die al ruim 3 jaar geen winkel meer heeft, vorige maand per post, waarin een extra envelop met 8,- erin. Een vraagteken achter 'voorbeel dig', omdat iets onbetaald wegne men géén goed voorbeeld is! Een uitroepteken achter 'voorbeeldig', omdat schuld bekennen èn spijt betuigen in deze vorm wél voorbeel dig is! Graag zou betreffend ex-winkelier deze spijtbetuigende, onbekende schrijver/schrijfster voor dat ge baar z'n waardering kenbaar wil len maken. NIEUWE TONGE Morgen, zaterdag 8 december, zal in 'Elim' weer een open jeugdwerkavond worden gehouden. Deelnemers zijn vanaf half acht weer hartelijk welkom. Dit is elk jaar weer een groot succes! Ook zaterdag 8 december van 20.00 tot 22.00 uur in De Staver. Ook jij kunt je opgeven bij Kees Vrees wijk, tel. (01877) 34 24. De kosten voor de avond zijn 10,- per persoon. Bonifatius Brokken zat met een probleem. Hij las regelmatig krantenartikelen overde sublieme service en krachtige koffie die men serveert bij Karels Autoschade in Nieuwe Tonge. Omdat hij zelf niet zo'n brokkenpiloot was (één krasje in 38 jaar!) had hij van al die opgesomde voordelen bij Karels nog nooit gebruik gemaakt. Maar juist nu verlangde onze Bonifatius hevig naar een dampende bak van die beroemde koffie en omdat hij de stoute schoenen toch al aan had, zette hij spoorslags koers naar Karels. Reeds bij de deur van het kan toor begroette één van de schade-kunste naars hem vriendelijk en vroeg zonder omhaal: „Koffie?" Bonifatius had alles ver wacht, behalve dit. Nog vóór men naar het doel van zijn komst had geïnformeerd, zat hij al van dat tel begeerde bakkie bruin te genieten! De man van Karels stelde zich intussen keurig voor: mijn naam is Hans Bruggeman, wat mogen wij voor u doen? En al stamelend vertelde Bonifatius de reden van zijn toch wel wat buitenissige bezoek. Maar beste vriend, lachte Brugge- man, als je zo graag met onze dienstverle ning wilt kennis maken, „pak" dan ergens een paaltje of schamp een schutting en kom dan terug. De ironie van het geheel stemde beiden vrolijk. Bonifatius bedank te Bruggeman voorde inderdaad heerlijke koffie en verliet het kantoor. Behoedzaam laveerde hij achteruit het parkeerterrein af, draaide de openbare weg op en toen gebeurde het. Boem. Een laag-bij-de gronds paaltje had zich in het rechter- achter spatbord genesteld, zonder enige opzet. Bonifatius stapte geschrokken uit, overzag de schade en riep toen verheugd: een deuk, eindelijk een deuk! Direkt reed hij terug naar de werkplaats waar Brugge man, die alles zag gebeuren, de schade formulieren al uit de kast had gehaald. Vanuit een gemakkelijke stoel keek Bonifa tius toe hoe de schade-meester van alles voor hem liep te regelen. Na een kwartiertje was Bruggeman klaar en sprak op sonore toon: zo, de boel staat op papier, de verze kering gaat accoord met direct herstel, hier zijn de sleutels van de leenwagen en zeker nog een kop koffie? Heel graag, brul de Bonifatius, maar dan wel „koffie ver keerd". Die schenken we óók hoor, kwam het antwoord. En zo werd onze olijke brok kenmaker ongewild hoofdpersoon in een nieuw kranteartikel van Een week voor deze mossel avond liet de heer C. Hameeteman van Vishandel Hameeteman als overbuurman - en waar vindt je zo'n buurman - weten dat de kosten van deze avond en van de mosselavond welke reeds op donder dagavond j.l. voor de bewoners was georganiseerd voor zijn rekening kwa men. Door de voorzitter van 'de Vliedberg" burgemeester van Velzen werd het op prijs gesteld dat in 'de Vliedberg' door 80 vrijwilligers zoveel werk wordt verricht. Het vrijwilligerswerk wordt uit nood zaak maar met veel plezier verricht door het kontakt met de ouderen maar ook als vrijwilligers onderling. Vrijwilligerswerk op verschillende wijze zoals: - Koffieschenken voor bewoners, - Bewoners begeleiden bij bewegingsoefeningen, - Maaltijden bezorging, - Begeleiding van middagopvang, - Verzameling van oud papier en glas. Het gebeurd allemaal op een bijzondere fijne en goede manier. Vrijwilligerswerk is in 'de Vliedberg' niet meer weg te denken gezien de vele akti- viteiten die er plaatsvinden. De grote opbrengst van de bazar netto ruim 31.000,- georganiseerd door per soneel en de vrijwilligers en de grote belangstelling die daarop volgde geeft aan dat het vrijwilligerswerk in de gemeente Goedereede een zaak is die leeft bij de gehele bevolking. Van deze netto-opbrengst .vorden aangeschaft automatische deuren naar de nieuw bouw, tafels en wandmeubel groepsver- zorging en de inrichting van een bi bliotheek. Burgemeester van Velzen zegde de vrij willigers en personeel hartelijk dank voor de vele werkzaamheden die dage lijks plaatsvinden, de direktie voor de vele initiatieven en hoopte dat allen zich op deze wijze zullen blijven inzetten voor de zorg van de ouderen. Hameeteman werd hartelijk dank ge zegd, met de wens dat Hameeteman en 'de Vliedberg' nog vele jaren goede buren mogen blijven. voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Het Dirkslands Mannenkoor, uit gaande van de Ger. Gem. te Dirksland en met leden, afkomstig van bijna iedere plaats op Goeree-Overflakkee (en zelfs daarbuiten) heeft, na de drukte rondom de recent uitgegeven CD/MC, ook rond om de kerst een vol programma. Op zaterdag 8 december wordt meege werkt aan een advent-zangavond in de Jeruzalemkerk in Rotterdam-Kralingen. Vrijdag 14 december is de bestemming Den Haag waqar een kerstzangavond gehouden wordt in de Bethelkerk aan de Leyweg. Op 26 december (2e kerstdag) wordt in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Dirksland de traditionele kerstzang avond gehouden met de 3 koren van deze gemeente. Aanvang 19.00 uur. Wij hebben een komplete lijst van in te ruilen luidsprekers, waar ongetwijfeld ook uw oude boxen voor een hoge prijs op staan. Wij laten het u graag zien! sound through researcti uoorolle zdcerheul! VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 018?0 ?518 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK SOMMELSDIJK De borstvoedingsorganisatie La Leche League organiseert op woensdagavond 12 december 1990 in Sommelsdijk haar maandelijkse bijeenkomst. De avond begint om 20.00 uur. We praten over: 'Overgaan op vast voed sel en afwennen van de borst'. Moeders, aanstaande moeders en be langstellende vrouwen en natuurlijk ook de baby's zijn van harte welkom. Bel voor meer informatie en/of hulp bij borstvoeding naar: Joke Kamp, (01873) 27 63. A.s. zaterdag wordt het oud papier en karton bij u opgehaald. Wij verzoeken u het papier en karton voor 9 uur 's mor gens gebundeld buiten te zetten. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO COMPUTER t^ CZJ en IZJ C3 CD CZ) II C3 Peugeot/Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - Tel. (01870) 30 94 't Zijn trouwens niet alleen de ganzen, maar ook, en we citeren, 'van die kleine lieve zwarte vogeltjes', de overigens onbeschermde spreeuwen, die de bui- tenlui, fruitkwekers in dit geval grijze haren bezorgen. „In twee dagen hebben ze in twee boomgaarden zoveel schade aangericht dat drie ambtenaren uit Den Haag daar een pracht jaarsalaris aan zouden hebben", zo werd van fruitkwe- kerszijde gram vastgesteld. Ambtena ren, praat ook daar de agrariërs niet over, want zij zijn het die de bouwstenen hebben geleverd voor die nieuwe Flora en Faunawet, die weliswaar door de Raad van State is verworpen en terug op het departementale bordje ligt, maar vrijwel zeker een aanscherping van de jacht-, de vogel-, en de natuurbescher mingswet tot gevolg zal hebben. Die wij zigingen worden al voorbereid, in Euro pees verband. Dan is er het Natuurbe leidsplan en de regeringsbeslissing 'ruimte voor ganzen', waarin geen en kele limiet wordt gesteld aan het 'bezoe kersaantal', waarom iemand als dhr. van Thatenhoven, regiovoorz. van de Kon. Ned. Jagersver. foeterde dat Neder land kennelijk is aangesteld als de gan zenhoeder van Europa. 'Volksverlakkerij' vindt hij de departe mentale verzekering dat alle schade die door de fouragerende ganzen wordt aangericht zal worden vergoed en dhr. Thatenhoven durfde dat zo stellig te zeg gen omdat de Minister kennelijk geen hoger schade-uitkeringsbedrag dan 2,4 miljoen beschikbaar wenst te stellen ter wijl er sprake is van een oplopend scha debedrag. „Er komen steeds meer gan zen naar Nederland en geen van hen zou zich storen aan verwij sbordjes naar de minst kwetsbare gebieden", gramde dhr. van Thatenhoven". ze groeien ons boven de pet uit...!" Twee overige inleiders waren er, dhr. v. d. Sar als beleidsmedewerker en Secre taris van de Commissie Faunabeheer van het Landbouwschap, en dhr. Re- meijnse, districthoofd Fauna aangele genheden van het Consulentschap Na tuur, Milieu en Fauna in Zeeland, die elk vanuit hun discipline de vergadering van alle mogelijke informatie hebben voorzien. Niet geheel bevredigend overi gens want de heren konden niet de pasklare oplossing achterlaten. Aan het eind van de vergadering kon voorz. Jaap van Nieuwenhuijzen tot geen andere conclusie komen dan dat de grondge bruikers kennelijk 'vogelvrij' zijn ver klaard, waarom dan ook zijn hoop dat de WBE, de wildbeheerseenheden waar van Goeree-Overflakkee er twee telt geen lappendeken, maar een hechte samenwerkende en aaneengesloten or ganisatie zal blijken te worden, want aan de Wild Beheerseenheden zal veel gelegen zijn, zo werd duidelijk. Niet dat ze een eind zullen kunnen maken aan de ganzenoverlast, maar wel wordt de WBE's een belangrijke rol toebedacht in het voeren van een goed wildbeheer en bij het voeren van overleg en dat lijkt dhr. van Thatenhoven heel erg nodig te zullen zijn. Ook dhr. v. d. Sar erkende dat de regelgevers zich meer en meer laten leiden door een politiek maatschappelijke beweging bij wie de jacht heel gevoelig ligt. Vereconomise- ring van bepaalde jachtgebieden lijkt daarom ook geen goed idee, zeker niet als dat grote jachtpartijen tot gevolg zou hebben. Nogal wat onvrede was er te bespeuren, ook zorg, omdat aan de effectuering van een schaderegeling sterke twijfels be staan en schade-uitkering aan teveel voorwaarden gebonden is, hoezeer dhr. Remeijnse ook verzekerde dat geleden schade in beginsel vergoed zal worden. „De Overheid wil het uit te betalen scha debedrag afbouwen en tegelijkertijd de omstandigheden voorde vogels verbete ren, maar daarmee zijn we verkeerd bezig, zei een van de bezoekers. „Als de Overheid dat zo graag wil moet ze ook voor de schade op willen draaien", zo werd wat geïrriteerd opgemerkt door iemand die het niet schuwde het des noods op een konfliktsituatie met de Overheid aan te laten komen. Een ander verwees de Overheid naar de omgeving van het Markiezaatsgebied (bij het Zoommeer) waar de ganzen uit stekend zouden gedijen als daar voor hen aantrekkelijk groen wordt gezaaid, maar 't moest weer worden ingezien dat ganzen zich in geen enkele richting laten dwingen. Op Schouwen Duive- land echter zijn zogeheten ganzenop- vanggebieden waarheen soms de gan zen worden verjaagd, zo vertelde dhr. Remeijnse, en 't leek hem dat dat ook op Goeree-Overflakkee toepasbaar zou kunnen zijn, maar de betrokken grond gebruikers zien zich al lopen, „met een alarmpistool" schamperde een van hen. Er klonk deze avond weinig perspektief door. Er lijkt voor de agrariërs weinig anders op te zitten dan 't maar gelaten over zich heen te laten komen en de kos ten van de vogelbescherming voor hun rekening te nemen... De 5 turbines, van het merk NEWINCO uit Rhenen, met elk een vermogen van 250 kVA en gevijven in staat een dorp als Stellendam (excl. de industrieën) van energie te voorzien, worden al volgende week operationeel. In april volgend jaar zal het windenergiepark door een lid van Gedeputeerde Sta ten officieel in gebruik worden gesteld. Nog tot 28 december bestaat gelegenheid bij de gemeente Dirksland bezwaar te maken tegen de verlening van een Hinderwetvergunning maar de EMGO hoopt dan al te heb ben aangetoond dat de zorg die er is geweest over geluid soverlast en onveiligheid voorbarig is geweest. De turbines worden volledig automatisch gestuurd. Bij storm draaien de propellers uit de wind en worden automatisch stilgezet; vanaf de turbines bestaat een continue beeldverbinding met het Emgo-gebouw waardoor zelfs van daaruit alle controle mogelijk is. De 30 meter hoge masten met daarop de gondels met elk drie wieken zijn over het vlakke polderland al van verre zichtbaar.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1