Toekomst visserij en havens Goedereede Een groet van oud-plaatsgenoot Arie Luyendijk uit Amerika ■hzU b.-.C fionii^ieniaa Surfer omgekomen Vrijwillige chauffeurs gevraagd „Meer dan de zaak in de gaten houden" zegt CDA Aan inwoners Middelharnis en Sommelsdijk: Tongvisserij per 1 december gesloten 't Haventje Vogeltentoonstelllng in Fort Garage M'harnis Concert 'Ons Koor' en Oeral Kozakkenkoor 63e Jaargang POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 In zijn algemeenheid werd bij de behandeling van de begrotingen voor 1991 van de gemeente Goedereede een duidelijk accent gelegd op de visserij, de havens en op de toestand van het Slijkgat, de vaargeul die zo belangrijk is voor één van de peilers van de Goereese economie: de visserij. Het merendeel van de gemeenteraad ging daarbij op de tour van 'de zaak in de gaten houden'; het CDA ging dieper op de materie in en had er in de alge mene beschouwingen een komplete ver handeling aan gewijd. Bij het college van B en W werd aange drongen op méér dan de zaak in de gaten houden. Op allerlei fronten zijn er ontwikkelin gen in het kustgebied: Integraal Beleids plan Voordelta. Nota Kustverdediging na 1990. Rapport Stuurgroep Rijn- Schelde-Delta, Studie Mainport, visse- rijbelangen enz. Onze Delta is in beweging, reden om aan dit onderdeel van de begrotingsver gadering van de gemeente Goedereede van j.l. 25 oktober uitgebreid aandacht te besteden. Waar blijft de visserij? In de visserij is grote onrust ontstaan nu van overheidswege een Integraal Be leidsplan Voordelta wordt opgesteld, waarbij - we schreven het al in onze eer ste aflevering van het raadsverslag van de begrotingsvergadering van Goede reede - het in grote lijnen de bedoeling is dat de natuurlijke ontwikkelingen vóór de economische belangen aan. De visse rij zou ondergeschikt worden aan de natuur. Het college van B en W heeft zich in het bestuurlijk overleg daarover al wel laten horen en gewezen op de noodzaak van 'nevenschikking' van onder meer vis- serijbelangen. Bij de behandeling van de begroting vond het CDA deze 'nevenschikking' onvoldoende garantie voor het voortbe staan van de visserij en aanverwante bedrijvigheid. De heer C. Noorthoek zei: „Bij een aanwijzing als natuurge bied zal bijvoorbeeld de 12-mijls-zóne opschuiven. Dan zal de kleine kustvis serij verloren gaan". Met name de gar- nalenvangst speelt zich af in het kust gebied tussen Scheveningen en Schou- wen-Duiveland. De garnaal heeft zich daar geconcentreerd. De heer 't Man netje (SGP) wist precies hoeveel garna len uit de Voordelta in Stellendam worden binnengebracht. Hoe de heer 't Mannetje er tegenover stond was duide lijk: alles doen om te houden wat men heeft. In het licht van de visserijbeiangen zou het college van B en W, zo vond het CDA, er in het bestuurlijk overleg Voor delta voor moeten pleiten dat in de Voordelta de natuur ondergeschikt wordt aan de visserij. In het verlengde van deze problematiek vroeg de CDA-fraktie aan het college van B en W om ook als gemeente stelling te nemen tegen publikaties die de visse rij steeds weer in een negatief daglicht stellen. Gedoeld werd onder meer op een rapport van het Nederlands Insti tuut voor Onderzoek op Zee (NIOZ) waarin wordt gepleit een kwart van de Noordzee voor de visserij te sluiten, omdat de boomkorvisserij aanzienlijke schade aan de zeebodem zou toebren gen. (Het laatste is overigens nog niet echt bewezen) Het college zegde tóe waar mogelijk invloed uit te oefenen om schade voor de visserij tegen te gaan. Werken met Nota Kustverdediging Het Rijk heeft in de 'Nota Kustverdedi ging na 1990' gekozen voor handhaven van de kustlijn. Van de kant van de gemeente Goedereede was eerder ge pleit voor 'zeewaarts uitbreiden' met kustverdedigingswerken. In de Raad werd aandacht besteed aan de belangen van het vaste land. Men wil b.v. verlies aan grondareaal aan de bin nenkant van de duinen voorkomen en het karakteristieke duinlandschap be houden. Kustverdedigingswerken mo gen niet ten koste van het bestaande duinlandschap gaan. In de besprekingen over het kustbeleid mag volgens het CDA niets onbeproefd gelaten worden om de belangen van de vaargeul in de beschouwingen te be trekken. Volgens het CDA zou deze 'Nota Kust verdediging na 1990' door de gemeente aangegrepen kunnen worden om bij de uitvoering van kustverdedigingswerken gebruik te maken van zand dat vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul naar de havens van Stellendam. Niet laten verzanden Het verzanden van het Slijkgat is im mers één van de heetste hangijzers voor de gemeente Goedereede en meerdere partijen in de Raad vroegen al aandacht voor deze vaargeul. Door de Arob-rechter is op 20 juni j.l. uitgesproken dat het Rijk niet verplicht is de vaargeul op meer dan 4 meter diepte te houden. Dat betekent dat het onderhoud van de vaargeul de gemeente blijvend en veel zal gaan kosten, zeker ook vanwege de nodige breedte. Vast staat nu wel dat de garantie van het Rijk voor de diepgang van de vaargeul in het Slijkgat op -4 meter NAP gehandhaafd blijft, maar over de breed te zijn géén afspraken met het Rijk gemaakt. Over het probleem van de breedte van de vaargeul zei Burgemeester Van Vel zen: „De breedte is het grote hangijzer, die is nooit ergens vastgelegd". Meer perspektief voor Slijkgat en havens? De heer C. Noorthoek pleitte er voor méér te doen met het Slijkgat. Hij bracht naar voren dat het Slijkgat de enige ver binding is met de zee tussen Antwerpen en Rotterdam. De vaargeul en de Stellendamse havens zouden een bovenlokale betekenis kun nen krijgen, met de daar bij behorende bedrijvigheid, die ook positief zou kun nen doorwerken naar de dorpen. Hij wees er op dat op Goeree-Over- flakkee ongeveer 500 ha pootaardappe- len voor export worden verbouwd. Die worden nu via Delfzijl en IJmuiden ver scheept. De havens van Stellendam zou den in het transport van pootaard- appelen een rol kunnen spelen. Als het Slijkgat een bovenlokale beteke nis zou krijgen zou het Rijk wellicht gemotiveerd worden de vaargeul op goede breedte en diepte te houden, argu menteerde de heer Noorthoek: „De vis- sershaven is van lokaal belang, de zorgplicht is voor de lokale overheid. We weten al vooraf dat alle kosten van het uitdiepen (tot meer dan 4 meter diepte) voor rekening van de gemeente komen". Met een bovenlokale aanpak van de havens zou het mes wel eens aan twee kanten kunnen snijden, dacht de CDA- fraktie: meer economische bedrijvig heid voor de havens en minder onder houdskosten voor de gemeente. Een gedegen onderzoek naar de moge lijkheden werd dan ook gesuggereerd. Samenwerking met andere gemeenten zoals Middelharnis, Moerdijk en Dor drecht ligt daarbij voor de hand. Het bereikbare achterland is in principe onbeperkt. Het college voerde wel wat technische bezwaren tegen de visie van het CDA aan, maar zegde toe het rapport van de Stuurgroep Rijn-Schelde-Delta, vorig jaar uitgebracht door de Kamers van Koophandel van Rotterdam, Dordrecht en Zeeland, zeker te zullen raadplegen. Havengebied Rotterdam, Mainport Verder kijkend verwees het CDA naar de ontwikkeUngen in en rond het haven gebied van Rotterdam. In Rotterdam is momenteel een studie aan de gang over de uitbreiding van het Rotterdamse havengebied. Zo'n uitbreiding zal in vloed hebben op het kustgebied en de havens van de gemeente Goedereede. Toch is de gemeente Goedereede niet betrokken bij het bestuurlijk overleg over Mainport, zoals het projekt wordt genoemd. Het college van B en W vindt: „Als gemeente is het noodzakelijk om bij de grootschalige uitbreiding van onder andere de Maasvlakte betrokken te blij ven en het gemeentebestuur zal daartoe stappen ondernemen. De burgemeester legde uit dat in het bestuurlijk overleg Mainport de burge meesters van het oude Rijnmondgebied zijn betrokken: „Daar zitten wij niet bij. Daar zijn we nu mee bezig". Vanuit de burgemeesters van Goeree-Overflakkee is er voor gepleit dat ook onze regio bij dit overleg betrokken wordt. De heer Den Hollander (WD) vroeg: „Wat doet u als u niet betrokken wordt bij de bespreking van burgemeesters over Mainport?" Burgemeester Van Vel zen was daar kort en duidelijk over: „Bij de Provincie aan de bel trekken om er bij betrokken te worden". Ook de VVD beklemtoonde het belang van deelname aan het overleg over Mainport. „Ja, we moeten er bij zitten" besloot de burgemeester en de heer 't Mannetje deed nog een flinmke duit in het zakje: „Ik denk dat we ontzettend in de weer zullen moeten om te houden wat we nu hebben. Vorige week is er zo'n 4Vi miljoen aan garnalen uit de Voordelta hier binnengebracht". Rondom de Visafslag De gemeentelijke Visafslag heeft een reserve van zo'n 9 miljoen gulden. Gezien de problemen in de visserij stelde de SGP voor de gehele reserve terug te geven aan de Visafslag. Het college van B en W wilde eerst meer gegevens over de toekomst van het Goe reese visserijgebeuren en vindt dat een omvattende 'Visserijnota' noodzakelijk is om de nodige uitgangspunten voor het gemeentelijke visserijbeleid te kunnen bepalen. Waardering daarvoor van de WD, omdat de WD al langer heeft gepleit voor een termijnvisie voor de visserij. „Dit is de eerste aanzet voor die visie" complimenteerde de heer Den Hollan der het college. Het CDA stelde voor de reserve aan te wenden voor aankoop of huur van vis quota om meer quotum in de Stellen damse haven te houden. De reserve van de Visafslag kan zo doende als buffer dienen om sanering van visserijbedrijven af te wenden. De andere raadsfrakties is het overigens niet ontgaan dat er ook in de Goereese visserij sprake is van sanering. De voortgang van het projekt 'Bedrijfs verzamelgebouw' bij de Visafslag. waar voor alle raadsfrakties enthousiast wa ren, zal in commissieverband nader worden besproken, antwoordde burge meester Van Velzen op vragen van diverse raadsleden, Stellendamse garnalen Het is door de tijden heen een begrip geworden: 'Stellendamse garnalen'. Met dat begrip zou men misschien toch wat meer kunnen doen, vond de heer Grinwis (VGB) en hij zou graag onder zocht zien in hoeverre de gemeente zich dat begrip kan toeëigenen. Volgens de heer Van Gurp (RPF) kan men geen aanspraak op de Stellen damse garnaal doen gelden: „Wij heb ben niet het alleenrecht op de Stellen damse garnaal". Bij het CDA ging het niet zozeer om de letterlijke herkomst van de Stellen damse garnaal als wel om de kwaliteit en om de bewerking van de garnaal in Stellendam. „Kan de gemeente met de garnalenhandelaar geen deal maken voor het stationeren van een pelma- chine?" stelde de heer C. Noorthoek voor, een suggestie die door het college direkt werd meegenomen. Verder dacht de heer Noorthoek aan een opleiding voor het bedienen van de pel- machine via kontraktonderwijs en aan een gesubsidieerde opleiding visfileren. Nu het thuispellen van garnalen verbo den is zijn er misschien mensen die wil len leren voor visfileerder en dat zou dan mooi kunnen via het kontrakton derwijs, gebruik makend van de voor zieningen en de kennis van de Visserij- school, fdosofeerde de CDA-fraktie. Wethouder Klepper wees er in zijn beantwoording op dat kontrakt-onder- wijs vooral een zaak is van het bedrijfs leven, hoewel de gemeente natuurlijk bereid is dit te helpen bewerkstelligen. Overigens was het college van mening dat, als er behoefte is, de visfileerbedrij- ven en de Visserijschool elkaar wei weten te vinden. Visserij, Mainport, Rijn-Schelde-Delta, Kustverdediging, Voordelta... groot schalige complexe ontwikkeUngen: Goe dereede zit er midden in. Volgens het CDA wordt van het gemeen tebestuur duidelijk meer gevraagd dan de zaak in de gaten houden. l^i'f'li'*!!*' Middels een mooie kleurenfoto met handgeschreven opschrift heeft Arie Luyendijk vanuit zijn Amerikaanse woonplaats Scottsdeale een hartelijke groet gestuurd aan alle inwoners van Sommelsdijk en Middelharnis. Arie beantwoordt op die sympathieke manier een feli citatie die burg. mevr. Sleurink van Middelharnis hem zond nadat hij in Indianapolis wereldkampioen in de autoracerij formule 1 was geworden. Arie, nu 38, getrouwd en vader van twee kinderen, is één van de 3 kinderen (de enige zoon) van Jaap Luyendijk uit Som melsdijk, die met zijn Ouddorpse vrouw Sjaan Komtebedde in Rosmalen woont. Vader Jaap ontpopte zich in zijn Som- melsdijkse periode ook al als coureur, eerst op de racefiets en later in de auto. In Ouddorp denkt de 82-jarige oma Komtebedde-Bezuyen nog terug aan de keren dat ze klein- zoontje Arie te logeren kreeg. Toen al bleek zijn voorliefde voor auto's waarvan hij een hele reeks modellen bezat en ook kende hij ze van verre, alleen al aan 't geluid! „Een rustig jongetje, maar één en al auto was'ie", zo herinnert zich oma Komtebedde. Ze is best wel trots op haar snelle kleinzoon, maar voor haar hoeft het niet zo hard en onstuimig. „Toen Sjaan me over z'n wereldkampioenschap vertelde heb ik haar eerst gefeliciteerd dat'ie nog leefde", bekent oma Komtebedde! vriend gered OUDDORP - Een wandelaar heeft zondagmorgen omstreeks 08.50 uur op het strand bij het Flauwe Werk te Ouddorp het lichaam aangetroffen van een 29-jarige Duitser. De man is zaterdagmiddag na een surftocht met een vriend te ver op zee geko men en vermoedelijk door verdrin king om het leven gekomen. De vriend, 25 jaar oud, slaagde er wel in het strand te bereiken en waar schuwde uiteindelijk de politie. Surftocht De mannen zijn zaterdagmiddag vanaf de Slufterdam in Oostvoorne de zee opgegaan om te surfen. Vermoedelijk door materiaalpech en de sterke zee gang zijn ze er niet in geslaagd terug te keren. Tot zondagmorgen 02.30 uur slaagden de beide Duitsers, beiden wonend in de omgeving van Bonn er nog in in eikaars buurt te blijven.. Ter hoogte van het strand van Ouddorp hebben ze het kontakt met elkaar ver loren. Automobilist Eén van de surfers bereikte uiteindelijk door toeval het strand bij Ouddorp en is de kustlijn uitgelopen. Na een lange wandeling werd hij zondagmorgen vroeg in de buurt van Hellevoetsluis opgepikt door een automobilist die op weg was naar zijn werk in Rotterdam. Daar belde de sterk onderkoelde surfer met de politie, die de kustwacht in-' schakelde. Surfzeil Drie reddingsboten, de Zeemanspot, de Griend en de Koningin Juliana, een vaartuig (de RP 25) en een vliegtuig van de Kustwacht zijn daarop een zoek- aktie gestart. Omstreeks 08.40 uur ontdekte de be manning van het vliegtuig een surfzeil langs de vloedlijn bij Ouddorp. Kort daarna werden ook de twee surfplan ken aangetroffen. M.i.v. 1 december wordt de tongvisserij voor Nederlandse kotters verboden om dat het Nederlandse quotum is opgevist. Er zijn nog een aantal individuele kot tereigenaren die nog wel quotum heb ben, maar zij worden de dupe van grotere rederijen die met hun kollega's geen rekening hebben gehouden. GOEDEREEDE Op D.V. 10 november a.s. staan vanaf half acht de deuren van „De Ark" weer voor jullie open. Er is deze avond tijd voor ontspanning en het spelen van een spelletje bingo. Kom je ook en breng je vriend of vrien din mee. De entree is ook deze avond De Havenmeesters A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag avond wordt door de Eerste Flak- keese vogelvereniging een tentoon stelling gehouden in de Ford garage te Middelharnis. De 125 aangesloten leden zullen er hun beste en mooiste eigen gekweekte vogels laten zien. Door 4 keurmeesters van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers zullen de 327 vogels op vorm, kleur en postuur wor den gekeurd. U moet dit zien, en ontdekken hoeveel kleuren en soorten er zijn. Openingstijden: 8 nov20.00-22.00 uur 9 nov...10.00-22.00 uur 10 nov10.00-19.30 uur Adres: Showroom Ford Garage, Kon. Julianalaan 60, Middelharnis. Toegang gratis. Sinds kort heeft het verpleeghuis De Samaritaan te Sommelsdijk een nieu we rolstoelbus. Behalve voor het vervoer van bezoekers aan de dagbehandeling wordt deze bus ook gebruikt voor het rekreatieve ver voer (uitstapjes e.d.). Voor dit rekreatieve vervoer zoekt de welzijnszorg van het verpleeghuis chauf feurs die als vrijwilliger dit belangrijk stukje vervoer willen verzorgen. Voor veel bewoners van het verpleeghuis betekent een uitstapje 'een gezellige middag'. Men brengt een bezoek aan de dorpen van Goeree-Overflakkee, gaat winkelen op b.v. Zuidplein Rotterdam of brengt de bezoekers langs de mooiste plekjes van ons eiland. Heeft u belangstelling voor dit vrijwilli gerswerk, dan kunt u kontakt opnemen met de welzijnszorg van het verpleeg huis De Samaritaan, Kon, Julianaweg 59, 3245 KA Sommelsdijk, tel. (01870) 25 00. Extra kerkdienst Ger. Gemeente DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). Zaterdag a.s. 10 november zal het Jubi leumconcert plaatsvinden van het man nenkoor 'Ons Koor' t.g.v. hun 55-jarig bestaan, In de Herv, Kerk van Sommelsdijk zul len twee koren, een solist en pianist een kompleet programma brengen. De kaartverkoop is bij de Rabobank Middelharnis en bij de VW te Middel harnis en ook 's avonds aan de kerk. Het mannenkoor hoopt dat velen dit concert zullen bezoeken, gezien het boeiende programma wat gebocien zal worden. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO COMPUTER C3 C3 C3 t=3 d) U.;nl3i- Molenweg 4 OvOöorp - TeSeloon 0'378-l6!2 en 2120 Rennsse Pnnisiiop - Hogeioom 172 - Teleioon Oine^-iao Somm.ï/sör;i Weslkrakeelsl'ssl 8 - So'nmaisdiil' - Tele'oon O '870-61

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1