'Kompleet kantoor' werd een pracht presentatie Strand langs Grevelingendam wordt her-Ingericht yihö s-c Herdenking Reformatie te IVliddeiharnis op woensdag 31 oictober 1990 htubretMse RUITENSERVICE LEEHAUTO FOCWA ^m KAREIS AUTOSCHADE Woensdag zangavond Grote kerk Maassluis KIEVIT WARMTE Ramoco b.v. Citroen-Hesselink fitttni^iemaH Open jeugdwerk Dirksland Staatkundig Gereformeerde Studievereniging 'HusaT Goeree-Overflakkee sassüs) Volgende week 'Grevelingen' kleindierenshow Wie heeft informatie over snelkraak? No. 5946 Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Boekentafel en abonnee werving Kollekte Ophalen oud papier 346124. Tenslotte ADVIES van een erkende ELECTRONICA VAKZAAK Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen 'Z7 RENAULT-dealer Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Vergadering Grevelingenschap: Gesprek met fiakkeese landbouwers over disteloverlast De raad van bestuur van het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen is in zijn vergadering van woensdag ochtend akkoord gegaan met het voorstel tot herinrichting van het strand bij de Grevelingendam. Het sterk stijgende aantal bezoekers maakt die aanpassing dringend ge wenst. In de huidige opzet is de oever slechts op een tweetal plaatsen bereikbaar, maar ook de ontslui tingsweg, kaarsrecht en lang, ver dient aanpassing omdat er met te hoge snelheden gereden wordt. Het tracé zal dan ook gedeeltelijk wor den verlegd waardoor enkele boch ten ontstaan die de snelheid van het verkeer zullen beperken. Nieuw kantoor Distel overlast Fietspad Gratis ligplaatsen 63e Jaargang VRIJDAG 26 OKTOBER 1990 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12.00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01,108 Woensdag 31 oktober a.s. zal er Deo Volente in het kerkgebouw van de Her vormde gemeente te Middelharnis een interkerkelijke herdenkingsdienst van de Reformatie worden gehouden. Deze samenkomst zal ook dit jaar weer geor ganiseerd worden door het regionale comité Goeree-Overflakkee van de Stichting „In de Rechte Straat" en zal om half acht beginnen. In verband met de bij de ingang opgestelde boekentafel zal het kerkgebouw reeds om zeven uur geopend zijn. De opening zal verzorgd worden door ds. A. Baars, plaatselijk predikant van de Chr. Geref. Kerk. Aansluitend zal hij spreken over het thema:Luther over de mens voor Gods aangezicht". Ds. L. W. Ch. Ruijgrok, plaatselijk predi kant van de Hervormde gemeente zal spreken over het thema: „Luther over de uitverkiezing". Door hem zal ook de slui ting worden verzorgd. Wij zijn als comité verheugd dat het Hervormde gemengde koor „Jeduthun" o.l.v. Mar van der Veer zijn medewer king zal verlenen. De samenzang zal begeleid worden door een van de plaat selijke organisten. De herdenkingsdienst zal te beluisteren zijn over de kerktelefoons van de Her vormde gemeenten in Middelharnis en Sommelsdijk en van de Chr. Geref Kerk in Middelharnis. op de boekentafel is een ruime sortering aanwezig van goede en opbouwende geestelijke lektuur. Een gedeelte van de verkoopopbrengst wordt aan de Stich ting afgedragen. Graag zullen we ook uw naam noteren voor een abonnement op het mooie maandblad „In de Rechte Straat". Hoofdredakteur is ds. H. J. Hegger, tevens direkteur van de Stichting. Naast de artikelenv an ds. Hegger vindt men er ook steeds meer van de eveneens ex- priester T. Vanhuysse. Voor het geringe bedrag van 22,75 komt u in het bezit van een jaarabonnement. De enige kollekte die tijdens de samen komst gehouden wordt, is uiteraard bestemd voor financiële ondersteuning van het binnen- en buitenlandse werk van de Stichting. Voor o.a. de volgende projekten vragen wij uw onmisbare steun: Het evangelisatiewerk van de Belgi sche ex-priester T. Vanhuysse onder zijn landgenoten in Vlaanderen. Van huysse en zijn gezin worden door I.R.S. onderhouden. Over het land waar het licht van het Evangelie zo heerlijk geschenen heeft, viel de geestelijke duis ternis. Wie denkt niet aan Guido de Brés. opsteller van de Ned. Geloofsbelij denis, die zijn getuigenis met de dood moest bekopen? Daarom hebben we als Nederlanders een ereschuld tegenover de Belgen. Het evangelisatiewerk in de omgeving van Hasselt en Essen heeft de Heere tot nu toe willen zegenen. Er zijn o.l.v. br. Vanhuysse enkele bijbelkringen opgezet. In november zullen alle inwo ners van het stadje Essen met het Evan gelie in aanraking worden gebracht. Verspreiding van de in het Frans ver taalde brochure „De leer van Rome aan de Bijbel getoetst". Deze brochure van T. Vanhuysse zal in Frankrijk en in het frans-sprekende deel van België worden verspreid. Alle r.k.-priesters krij gen de brochure toegezonden. Zeer recent is in het franse St. Nicolas in Tou louse een 64-jarige pastoor uitgetreden. Tot aan zijn pensionering zal I.R.S. voor zijn levensonderhoud zorgen. Ben jij ook geïnteresseerd in de gang van zaken in Oost-Europa? Kom dan 27 oktober om 19.30 uur kij ken, vragen en luisteren naar een boei end verslag van een reis door Roemenië. Ook gezellig koffiedrinken en bijpraten in de 'Kelder-Inn' hoort er bij! Oost-Europa is nog steeds aktueel! GOEDEREEDE Morgen (zaterdag) wordt weer oud papier opgehaald door de Kon. Fanfare „Apollo". Het papier wordt opgehaald in Goedereede, Oostdijk en Haven hoofd. Graag tijdig en goed gebundeld gereed zetten s.v.p. Gratis verspreiding in meer dan 12.000 gezinnen, in met name Zuid- Amerika en Spanje, van het Spaansta lige blad „In de Rechte Straat". Om de twee maanden wordt dit blad over de gehele wereld verspreid. Regelmatig worden reakties ontvangen waaruit de zegen op dit werk blijkt. Uw steun kunt u ook verlenen door een bijdrage te storten of over te schrijven op bankrekening 3420.58.533 t.n.v. „In de Rechte Straat" bij de Rabobank te Mid delharnis. Giro van deze bank is Hartelijk hoopt ons comité dat velen - niet alleen uit Middelharnis en Som melsdijk, maar uit alle plaatsen van Goeree-Overflakkee - volgende week woensdag D.V. aanwezig zullen zijn. Het zal ons een grote vreugde zijn, wan neer het mime kerkgebouw, met oude ren en jongeren, geheel bezet zou zijn. Bezinning op het wezenlijke van de Reformatie is in onze tijd nodiger dan ooit tevoren. Zo moge ook deze herden kingsdienst mede dienstbaar zijn aan de krachtige doorwerking van het Evange lie van vrije genade. Wat zou het fijn zijn naast bekende gezichten ook nieuwe bezoekers te mogen ontmoeten, Wilt u zo mogelijk deze avond vrij hou den om aanwezig te kunnen zijn??!! Het regionale comité ..In de Rechte Straat" Unelo Consumenten Eleklronica Service Let bij de aanschaf van een camcorder niet' op het beeld dat direct op een monitor wordt weergegeven, al is dit nog zo mooi! Het belangrijk ste is, hoe een camcorder het beeld op het bandje zet. Daarom laten wij u zelf de opnamen maken met verschillende camcorders, waarna wij U het resultaat op een monitor laten zien. VINGERLING 3 - MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs Tel, (01877) 13 09 N, A. van Kempen Tel. (01877) 26 14 Garantie' bedrijf Langeweg 38 NIEUWE JONGE - Tel. 01875-1396 In de Grote kerk van Maassluis wordt a.s. woensdagavond t.g.v. de Reforma tie-herdenking een zangavond gehou den waaraan ook fiakkeese inbreng zal worden geleverd, door het Chr. gem. koor „Advendo" uit Nieuwe Tonge o.l.v. Martin Mans. De plaatselijke predikanten ds. P. Ver maat (Herv.) en van Vuren (Chr, Ger.) zullen een korte overdenking spreken en de avond openen en sluiten. Ook door het Werkendams mannenkoor „Door Eendracht Verbonden", en door de bas-bariton P. Visser zal worden gezongen. Het orgel zal worden bespeeld door Jaap Boer, Janco Belder en Jaap Kroonen- burg. Aanvang 20.00 uur. De opbrengst van de kollekte is bestemd voor „Woord en Daad". Sanitair Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK De Staatkundig Gereformeerde Studie vereniging 'Husaï' te Ouddorp belegt op D.V. 30 oktober a.s. weer een openbare vergadering in het verenigingsgebouw 'Eben Haëzer" te Ouddorp. De aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom. Op deze avond zal de heer P. van de Breevaart een lezing houden getiteld 'Parlement en Media'. De heer Van de Breevaart is in het dagelijks leven hoofd van de parlementsredaktie van het Reformatorisch Dagblad. Naast het feit dat een ieder van harte welkom is zal deze avond ook worden uitgezonden via de kerktelefoon. Graag tot ziens. Het belooft een bijzon der interessante avond te worden. Ter bestrijding van de onkosten is een tafel aanwezig met tweedehands boeken en CD's. voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 VIDEO COMPUTEH CU C3 m cj i:z] en Peugeot/Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - Tel. (01870) 30 94 De openingshandeling in de stand van dniickerij Kranse. Linies MIDDELHARNIS - Als nou maar de meesten van de 5300 perosonlijk genodigden de 'Kompleet kantoor' presentatie in 'het Prieel' te Middelharnis hebben bezocht, dan zullen de organisatoren ervan, dhr, J. Breve en 8 meedenkers, waar schijnlijk zeer tevreden zijn. Dinsdagmiddag ging de expo open en t/m gisteren werd die gehouden met als grote opzet het publiek in de regio te laten zien dat Goeree-Overflakkee letterlijk alles te bieden heeft wat nodig is om een kantoor efficiënt en representatief te runnen. Overkantse bedrijven infiltreren geducht en trekken wellicht ook fiakkeese klanten waarom de 9 exposanten hebben willen laten zien dat in 't initiatiefnemer tot de expo. dhr. J. Breve van JB kantoorsystemen centrum van Goeree-Overflakkee gerenommeerde leveran ciers, mét specifieke kennis en de meest snelle service aanwe zig - en altijd beschikbaar zijn. 't Ging op de presentatie over de meest geavanceerde appa ratuur tot en met het schrijfmachinelint, van kantoormeubi lair, reclame maken en drukwerk, communicatie apparatuur en belastingadviezen. Burg. mevr. Sleurink heeft de expo dinsdagmiddag graag geopend door op een drukpers anno 1910, hét grote contrast met de huidige apparatuur, met nogal wat inspanning een simpel stukje drukwerk te maken. De omlegging zal ook tot gevolg hebben dat tussen water en weg meer ruimte zal ontstaan waarop recreatie-aktiviteiten plaats zullen kunnen vinden. In het plan is een doorgaande fietsroute opge nomen die de diverse voorzieningen voor de fietsers ontsluit. Over de sluis bij Bruinisse komt een rolbrug zodat de fietsers niet meer de gevaarlijke Rijks weg zullen behoeven te kruisen. Behalve dat de gebieden voor specifieke aktiviteiten als surfen, catamarans, zwem men duidelijker zullen worden gemar keerd - de capaciteit van zowel het badstrand als het surfgebied zal met ca. tweeduizend recreatieplaatsen worden vergroot-, zal naar een grotere besloten heid van het gebied worden gestreefd. Nu kenmerkt het zich nog door groot schaligheid en rechtlijnigheid er zal meer groen worden aangebracht wat een wat vernauwend effekt zal hebben. De gebruiksmogelijkheid van het gebied zal ook vergroot worden door het aan brengen van o.a. speelwerktuigen, een uitzichtpunt en voorzieningen voor sport en spelbeoefening. De inrichtingskosten bedragen ca. 3 miljoen. Het nieuwe Schapskantoor, naast het Stadhuis te Brouwershaven zal op woens dag 19 december officieel worden ge opend, zo kon de vergadering worden meegedeeld. De overlast van distels, zoals door de gemeenten Dirksland en Goedereede en de Fiakkeese landbouworganisaties ge meld, krijgt een vervolg in de vorm van een gesprek. Na de klacht zijn er maatre gelen genomen door op een strook van 30 meter de distels te bestrijden. Het is het pluis van de akkerdistel dat de over last veroorzaakt, maar juist de akker distel blijkt op de slikken nauwelijks voor te komen, het is voor 75% de speer distel die daar groeit. Er is een extern deskundige van de Landbouwhoge school ingeschakeld om het konflikt op te lossen. Overleg is gaande over de mogelijkheid tot aanleg van een fietspad onder langs de dijk langs de slikken. Het is nog het financiële plaatje en de financiering daarvan dat in onderzoek is, maar er lij ken perspektieven. Voor volgend jaar zijn die er (nog) niet voor de aanleg van een betere weg naar de slikken. Wel zal de bestaande wat worden verbeterd. Door een vertegenwoordiger van de gemeente Bruinisse werd geattendeerd op een niet bedoeld gebruik van gratis overnachtingsmogelijkheid door varen de Grevelingenbezoekers, In de Greve lingen zijn een aantal eilandjes aan gelegd waar drie nachten gratis kan wor den overnacht. Nu de praktijk heeft geleerd dat sommige jachtbewoners van de ene naar de andere gratis aanleg- plaats varen en aldus hun vakantie doorbrengen zonder ook maar één cent liggeld te besteden. Gemeend wordt dat zo'n verkeerd gebruik moet kunnen worden tegengegaan. De manier waarop staat het bestuur overigens nog niet dui delijk voor de geest maar op een oplos sing zal worden gestudeerd. Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag, resp. van 7 tot 10 uur 's avonds, van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds en van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's mid dags, zal in het sportcomplex 'de Gooye' te Dirksland de 2e Grevelingenshow van kleindieren worden gehouden, de grootste op het eiland. De kleindierenver. 'Nut en Sport', 59 jaar geleden in Sommelsdijk als konij- nenfokver. opgericht, heeft 160 inzen dingen geboekt, samen goed voor min stens duizend kleindieren, waaronder vooral konijnen (zo'n vijfhonderd) en voorts kleine knagers, voor het eerst zo'n 75 sier- en watei^vogels, en post- en sier- duiven en cavia's die samen een zeer komplete kleindierenshow vormen. De inzendingen komen uit de wijde regio in Zuid Holland, Brabant en Zeeland. Opnieuw is er de vorig jaar graag beke ken fotowedstrijd van ingezonden foto's onder de titel kind en dier. Arjo van der Graaf vakfotograaf jureert de inzen dingen. De entree is gratis en opnieuw betreft 'Nut en Sport' de schooljeugd bij de ongetwijfeld prachtige expositie om de jongeren zo mogelijk te interesseren in deze hobby. Veel scholen hebben voor vrijdag een uitnodiging ontvangen. Donderdagavond zal de Grevelingen show officieel geopend worden, om half acht, door dhr. Blijleven, voorz. van de Ned. Konijnenfokkersbond, Rechercheurs van de groep Mid delharnis van de Rijkspolitie vra gen het publiek informatie over de snelkraak die in de nacht van woensdag op donderdag - kwart voor één - gepleegd werd bij Sport- huis 'de Bont' op de Westdijk te Middelharnis, Vier mannen ver nielden een etalageruit en gingen er - in twee auto's - snel met hun buit vandoor, Eén van de wagens, een VW Golf met 3 inzittenden, ze bleken inwoners van Rotterdam te zijn, kon worden aangehouden, maar de Ford personenauto is nog niet gevonden. Misschien heeft iemand iets van de snelkraak bemerkt of heeft iemand gezien dat de wagens zich ergens hebben opgehouden. Alle informatie daaromtrent is welkom via=tel,nr, (01870) 24 44, bij de heren Trommel of Zoutendijk,

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1