Oostflakkee rekent met temporisering van de uitgaven voor 1991 Pony-veulen kwam totaal onverwacht Goederentransport Polen Naj aars-bingo 101-jarige Greenpeace b 6 C „Het fijnste voor de kleinste?" Vakantie-Bijbelclub Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Tweede druk voor mevr. Vroegop's 'Verborgen waarheid' Kontaktbijeenkomst Verstandelijk Gehandicapten Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Het is in Oostflakkees' gemeentebestuur na 1 mei zó wennen geweest aan de nieuwe situatie t.g.v. de raadsverkiezing, die een politieke ommezwaai en de vorming van een nieuw College tot gevolg had, dat in de aanbiedingsbrief bij de begroting 1991 alle bestuurders en medewerkers dank wordt gebracht voor de loyale wijze waarop de nieuwe situatie onder ogen is gezien. Het werk blijkt er niet onder te hebben geleden, want zelfs twee weken eerder dan vorig jaar kon de begroting worden aangeboden; die laat een batig saldo van 197.100,- zien, „bij gelijkblijvend beleid en geen nieuwe uitgaven", wordt aan die mededeling als kennelijke voorwaarde toegevoegd. Public relations Cursus Geestelijke vorming Dhr. F. van Asperen in de VUT \\(Mlfij^Mï\Mi Drukkerij Gebr. De Waal Onder de vlan van de Stichting Flak- keese Hulpgoederen Polen, geves tigd te Oude Tonge, is in de vroege ochtenduren van zaterdag 13 okto ber j.l. een goederentransport ver trokken, richting Polen. Het betreft twee medewerkers van Karels Auto schade uit Nieuwe Tonge, de heren van Ast en Moerkerke, die geheel op eigen initiatief een transport verzor gen voor de stichting. Wandeling door Middelharnis en Sommelsdijl( Torenbezoek No. 5943 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Het College lijkt zich in het komend begrotingsjaar dan ook heel gematigd op te zullen stellen zodat in de toelich ting op het te voeren beleid geen hoogge spannen voornemens worden opge voerd. De stichting van een bedrijven- centrum was er zo een, maar het dossier daarover is inmiddels gesloten ondanks de 'vergaande gesprekken' die er met potentiële exploitanten zijn geweest. Gebleken is inmiddels dat op een 'zeer vergaande" subsidiëring niet mag wor den gerekend zonder welke een bedrij- vencentrum niet te verwezenlijken valt. Niet iets om gelijk al van slag te raken, maar in de aanbiedingsbrief kom je méér tegen dat de moed er wat uithaalt. Voor de agrarische sektor worden 'zware tijden" voorzien, en dan te bedenken dat "t agrarisch bedrijf het hoofdmiddel van "t Oostflakkees" bestaan is. „Een opti male verstandhouding tussen gemeente en agrarische sektor zal een onontbeer lijke voorwaarde zijn'", zo wordt voorop gesteld als het College het heeft samen met de Standsorganisaties ernaar te moeten streven de neergaande spiraal in opwaartse richting om te buigen. Temporisering van de uitgaven, het zal in de eerstvolgende jaren troef zijn. Het College acht het dan ook in de eerste plaats noodzakelijk dat van de besteed bare reserves (die zijn er nog tot een bedrag van 3.4 miljoen met daarnaast nog 3,2 miljoen aan bestemmingsreser ves) tenminste een bedrag van 1,4 mil joen als besteedbare reserve overblijft om onverwachte grote tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Onontkoom baar wordt het geacht (vanuit de reser ves?) nieuwe ruimte te scheppen voor de dekking van de geplande investeringen. Dat zal een stukje van de reserve gaan kosten al zullen er ook een tweetal belas tingvoorstellen volgen op het gebied van de Onroerend Goed belasting en de rei nigingsrechten. De te plegen investerin gen liggen o.a. op het gebied van de stads- en dorpsvernieuwing en verbete ring van de riolering met name in Oolt- gensplaat. De raad hoopt de begroting in zijn vergadering van 15 november te behandelen en vast te stellen. In de aanbiedingsbrief wordt door het College al vooruit gezien - zonder er overigens in de financiële opzet reke ning mee te houden - op de fusie van de Emgo met een van de potentiële fusie partners. Voor Oostflakkee komt er dan 6 miljoen vrij en 't is vooralsnog de vraag of dat bedrag voor investeringen be schikbaar zal zijn of als struktureel dek kingsmiddel zal moeten worden aan gewend. Wat wél duidelijk is dat bij het evt. uitblijven van die 6 miljoen, als de fusie niet door zou gaan, een 'zeer grote verhoging" van de eigen belastingin komsten nodig zal zijn. Het vroegere-, maar ook het huidige College is van mening dat een sterke, krachtige regio Goeree-Overfiakkee noodzakelijk is om zich binnen het krachtenveld van de Delta in het alge meen, en zuidelijk Zuid Holland in het bijzonder, te handhaven. Met het oog op Europa 1992 en de zich daarmee voort zettende schaalvergroting, zal Goeree- Overflakkee zijn positie moeten be houden en zo mogelijk versterken"", zo merkt het College in de aanbiedings brief op. Het College is dan ook van mening dat het Intergemeentelijk Sa menwerkingsverband Goeree-Overflak- kee in dezen het initiatief zou kunnen nemen en in nauw overleg met de gemeentebesturen nadenken op welke wijze deze regio, wellicht samen met de Zuidhollandse eilanden zijn positie zou kunnen versterken, bijv. in relatie met de Rijnmond en Rotterdam. Gewezen wordt op de recente plannen van het kabinet tot vorming van agglomeratie- Moos Hoek met z'n pony's en het ruim anderhalf jaar jonge buurmeisje Rianne de Valk op de foto. SOMMELSDIJK - Je hoeft de Sommelsdijkse-, maar uit Ouddorp afkomstige Moos Hoek, die al sinds 1971 met pony"s omgaat eigenlijk niks meer over de gedragingen van die kleine paardjes te vertellen, maar nou hebben twee van z"n pony"s, een hij en een zij, hem toch een kunstje geflikt, "t Gevolg daarvan is dat hij vorige week maan dag een veulentje aantrof, zó mooi dat Moos er eigenlijk een beetje ondersteboven van is, zowel van de verrassing als van de schoonheid van de borelinge, een klein vos-bont (bruin met wit) merrietje. Gedrieën lopen ze in de wei, twee merries en een Shetland hengstje, maar die leek volstrekt ongevaarlijk, enkele jaren al. Geen interesse heeft'ie ooit in 't vrouwelijke rondom getoond totdat het hem, elf maanden geleden, toch te machtig moet zijn geworden en hij met de zestien maanden jonge merrie amoureuze betrekkingen aanknoopte. Baas Moos wist van niks en hij vermoedde ook niks toen'ie afgelopen zomer de merrie wel eens in de stal liet omdat'ie zo dik werd van 't groene malse gras... De kleine, als z'n mini vader ook niet groot van stuk wordt Nanette genoemd, naar een pony die enkele jaren geleden wegens een gebrek aan een van de benen ver kocht moest worden. besturen rond de grote steden. Over de Intergemeentelijke samenwerking merkt het College op dat de groei zich in een laag tempo ontwikkelt, en dat lijkt aller minst naar genoegen. Wat het College wel voorstelt is om een full-time funkfie voorlichting/public relations in te stellen, te bemannen door iemand die daartoe een specifieke oplei ding heeft genoten. Momenteel gaat de behartiging van de p.r. ten koste van andere noodzakelijke werkzaamheden op de afd. Alg. Zaken. Het College wil meer aandacht besteden aan de relatie tussen het gemeentebestuur, de gemeen telijke organisatie en de burgers, de maatschappelijke organisatie en de bedrijven. Van de p.r. medewerker wordt verwacht plannen, ideeën en voorstellen te ontwikkelen om vorengenoemde rela ties te verbeteren. Het zal er daarbij om gaan enerzijds signalen uit de gemeente op te vangen en die te vertalen naar bestuuren organisatie en anderzijds het gemeentelijk beleid naar de burgers te vertalen. Ook zal er aandacht besteed dienen te worden met name ook m.b.t. de economische ontwikkeling aan ex terne public relations, o.a. de naamsbe kendheid van de gemeente te vergroten, de relaties met collega gemeentebestu ren te verbeteren, zo ook die met rijks-en provincie bestuurders en maatschap pelijke organisaties. Vrijdag 19 oktober is er weer een bingo voor de kleindierenver. in de EHBO- zaal achter de Victoriahal. Philipshoof- jesweg te Dirksland. Er staat weer een tafel vol uitzoekprijzen. U weet toch dat u bij een volle kaart zelf mag uit zoeken. Er zal ook dit keer voor ieder wat bij zijn. De koffie en eerste ronde zijn gra tis. Dit alles komt ten goede aan de kleindierenshow op 1, 2 en 3 november. Hier zijn zo'n 1000 dieren te zien. De grootste show van Goeree-Overflakkee. Dus komt u allen deze avond. Drankjes en hapjes voor kleine prijsjes. Laten we hier met z'n allen wat groots van maken. Het is zo weer Sinterklaas, uw eerste pakjes kunt u deze avond al winnen. Op D.V. maandag 22 oktober 1990 hoopt Dr. J. van der Wal uit Dordrecht te spreken over 'Geloof en depressie'. Aan vang 19.45 uur. Plaats: Hervormd Verenigingsgebouw 'De Hoeksteen', Ring te Middelharnis. Alle cursisten worden hartelijk uitge nodigd. Op die avond is er ook gelegenheid tot het kopen van een me en cd (Prijs ƒ22,50 en 40,-) ten bate van GLIAGG 'De Poort', waarvan Dr. Van der Wal direkteur is. STAD AAN 'T HARINGVLIET Dhr. Flip van Asperen, geboren Stadte- naar, maar al vanaf z"n 21e elders werk zaam, is vorige week in Hoek van Holland afgezwaaid uit ambtelijke dienst. Dhr. van Asperen begon z'n loopbaan als klerk in Nieuwe Tonge, gevolgd door Den Bommel waarna hij Commies werd in 's-Gravenzande. Z'n volgende stand plaats was Haastrecht waar hij gemeen tesecretaris was en de laatste 13 jaar was dhr. van Asperen deelgemeente-secre taris te Hoek van Holland. Op 64-jarige leeftijd heeft hij gebruik gemaakt van de mogelijkheid vervroegd uit te treden, bij welke gelegenheid hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. J. de Pater, Krabbendijke. STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur ds. Chr. v. d. PopI Ygtsg kg OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. F. Harinck, Rotter- dam-Zuidwijk. Mevr. A. C. Vroegop-Zandbergen uit Dirksland, die in juli van dit jaar haar eerste pennevrucht, de roman 'Verborgen Waarheid' ten doop hield, waarvan ze de oplage wat aarzelend tot 500 stuks had beperkt, heeft eind vorige week een uitermate goed bericht ontvangen! Was de goede ontvangst van haar boek al gebleken uit de vlotte ver koop van de 'eerste' druk, de bestelling die ze incasseerde voor elfhonderd exemplaren overtrof de stoutste verwachtingen van de beginnend romanschrijfster. De bestelling kwam van de NBD, de Nederlandse Bibliotheek Dienst die het boek qua inhoud heeft 'gewogen' en het zó in orde heeft bevonden dat het over de lande lijke bibliotheken zal worden ver spreid. „Een roman die wijze levenslessen in zich heeft", zo waardeert het de NBD dat de schrijfster op fijne wijze weet aan te geven dat door trouw, liefde en vergeving mensen écht gelukkig kunnen worden. „Verborgen waarheid" wordt door de NBD dan ook als „een roman met diepgang" gekwalificeerd. GOEDEREEDE Op woensdag 17 oktober a.s. hoopt mevrouw N. M. van der Klooster-van Loozen 101 jaar tre worden. Mevrouw Van der Klooster woont bij haar dochter mevrouw Koek aan de Weststraat 33 te Ouddorp. Op dezelfde dag hopen een dochter van mevrouw Van der Klooster en haar man (het echtpaar Mierop-van der Klooster) te herdenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Ook dit wordt op het adres van moeder herdacht. Burgemeester en mevrouw Van Velzen hopen a.s. woensdag mevrouw Van der Klooster hun gelukwensen aan te bieden. FOTO - FILM - HEPORTAGE - VIDEO - COMPUTEd tWHÜI.'*!!»' C3 ^3 CJ CJ Op uitnodiging van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Goedereede- Ouddorp zal door een medewerker van Greenpeace een lezing worden gehou den over het werk van deze organi satie. Iedereen heeft wel eens van Greenpeace gehoord. Maar wat is en wat doet Green peace nu eigenlijk? Greenpeace is een milieuorganisatie die niet alleen dichtbij huis bezig is op de Noordzee en heel recent ook op de Rijn maar ook ver weg zelfs op Antarctica heeft zij haar tenten opgeslagen. Eigenlijk wil Greenpeace overal zijn waar de natuur bedreigd wordt. En dat is, helaas, overal ter wereld. Milieuver vuiling is een van de grootste problemen die wij kennen. Niet alleen verdwijnen er planten en diersoorten, ook de ge zondheid van de mens staat op het spel. Er wordt veel over het milieu en milieu bescherming gesproken. Greenpeace wil meer. Zij wil er wat aan doen. Over dit alles wil de heer E. Baggen meer komen vertellen en aan de hand van een diaserie meer laten zien van het werk van Greenpeace. Introducees zijn van harte welkom. De avond zal worden gehouden in de Dorpstienden in Ouddorp op 24 oktober a.s. en begint om 20.00 uur. Dan ook een fijn geboortekaartje. Wij hebben ze voor u. Maak uw keuze uit ons nieuwe modellenboek! SOMMELSDIJK Wout en Trees Moerkerke en Jan van Ast met zijn twee kinderen bij de volgestouwde auto's met goederen. Het gezin Van Ast dat al jaren begaan is met het lot van de Polen heeft destijds via de SFHP een adres opgevraagd van mensen die hulp behoeven en hebben toen gekozen voor een al wat ouder gezin omdat deze vaak worden ver geten. Zij sturen al enkele jaren maandelijks een pakketje, met daarin spullen die belangrijk zijn voor de eerste levensbe hoefte, naar een bejaard echtpaar in Bobawyscko. Op uitnodiging hebben zij met pasen dit jaar voor het eerst een bezoek gebracht aan deze mensen waarvan de man en vrouw respektievelijk 74 en 69 jaar zijn. Beiden zijn zij werkzaam geweest in het onderwijs op een middelbare school waarvan hij direkteur was. Communicatie problemen zijn er nau welijks omdat beide partijen de duitse taal goed beheersen. Deze zomer is het echtpaar op uitnodi ging van de familie Van Ast in Sommels dijk geweest. „Een enorme ervaring voor die mensen. Zij weten niet wat hen over- komt als ze gekonfronteerd worden met onze weelde die wij als gewoon ervaren. Je moet er dan ook geweest zijn om een voorstelling te hebben van de armoede die er heerst". Zo verklaart Jan van Ast. „Natuurlijk kun je niet iedereen helpen maar als je wat afstaat, hoe weinig ook, van de overvloed die wij gelukkig nog steeds hebben dan maak je toch weer één of meer mensen gelukkig". Met andere woorden „vele druppels op de gloeiende plaat doet hem op den duur toch afkoelen". Een reden te meer om dit jaar een tweede transport te verzorgen. Collega Wout Moerkerke, enthousiast geworden door de verhalen van Jan. en daarmee terug denkend aan de tijd (nog maar 30 jaar geleden) dat hij in dezelfde precaire situatie verkeerde, verklaarde zich dan ook spontaan bereid een rit te willen meemaken en zaterdagmorgen was het dan zover. Van de Volvo 240 Sedan van de familie Van Ast was elke ruimte benut en de aanhanger was eigenlijk te klein voor de volumineuze bepakking. Evenals de Volvo 240 VAN die geheel belangeloos beschikbaar werd gesteld door Karels Autoschade. Zelfs de beenruimte voor mevr. Moer kerke was gedeeltelijk in beslag geno men door de goederen welke bestonden uit kleding, voedsel, ziekenhuisbeno- digdheden e.d. Een poolse die bij een familie in Mid delharnis heeft gelogeerd, krijgt een lift aangeboden en vergezelt het transport naar haar vaderland. SINT ANNALAND De kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen woensdag 17. donderdag 18 en vrijdag 19 oktober tijdens de herfst vakantie hun vrije tijd besteden bij de vakantie bijbelclub. Na het grote succes van vorig jaar met niet minder dan hon derd deelnemers, zijn de deuren van het Hervormd verenigingsgebouw aan de Kerkring in de kern Sint Annaland opnieuw voor de kinderen geopend. Vanaf tien uur is men dan hartelijk wel kom. Er zal een verhaal uit de Bijbel worden verteld, waarna door middel van knutselen, plakken en zingen ook op een ontspannen manier aandacht gegeven zal worden aan het dagthema. Om twaalf uur wordt dan de dag met de kinderen beëindigd. Vrijdag 19 oktober staat er van 14.00 uur (twee uur) tot 17.00 uur (vijf uur) een spelmiddag op het programma. De organisatie hoopt vooral dat de niet- kerkelijke jongeren de drempel naar de bijbelclub durven te nemen. Op een heel eenvoudige manier zal geprobeerd wor den duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de Heere Jezus te leren ken nen. Het Bijbelthema luidt: „Je hoeft niet bang te zijn". Via de bijbelvertellin gen zal men proberen duidelijk te maken waarom men niet bang behoeft te zijn. De eerste dag wordt het verhaal Jezus is de goede herder verteld. De twee andere dagen gaan over: Jezus toont Zijn macht over de zee en Jezus zegent de kinderen. De organisatie hoopt dat veel kinderen zullen komen naar de vakantie-club in het Hervormd verenigingsgebouw aan de Kerkring in Sint Annaland. Vrijdagmorgen 19 oktober a.s. is er gele genheid om in gezelschap van een gids een wandeling door Middelharnis en Sommelsdijk te maken; duur Wi uur, prijs 2,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar gra tis. Vertrek half elf bij het VW-kantoor, Oostdijk 2 in Middelharnis. Zaterdag 20 oktober a.s. is de laatste mogelijkheid van dit seizoen om de Toren van Middelharnis te beklimmen. De Toren is geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Kinderen zonder begeleiding wor den niet toegelaten. Inlichtineen bij VW Overflakkee. Oost dijk 2. Middelharnis, tel. (01870) 48 70. De afdeling Flakkee-Schouwen-Tholen van 'Helpende Handen', Gehandicap tenzorg van de Geref Gemeenten no digt alle verstandelijk gehandicapten en hun ouders en/of verzorgers uit voor de kontaktbijeenkomst, te houden op D.V. zaterdag 20 oktober 1990 in de zaal van het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente aan de Geldersedijk te Dirksland. Het programma voor deze middag is: opening om kwart over 2. bijbelse vertel ling, zingen, pauze, knutselen, sluiting om kwart over 4. Gehandicapten, ook van buiten de Geref Gemeenten, zijn hartelijk wel kom.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1