't Haventje Schoolkoor van de 'Prins Maurits' volgende w^eek naar Boedapest Garage van Splunter aan gemeente M'harnis verkocht 06-11 Het werkt 37bb 6-C Negen-tal ondernemers organiseert in IVI'harnis beurs 'Icompleet Icantoor' Politieberichten tiotnmeniaH Jaarvergadering Vereniging van Orgelvrienden Bedrijf verplaatst zich naar Sommelsdijk Middelharnis 63e Jaargang No. 5941 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond De met zoveel stelligheid aangekondigde Bedrijven-kontaktdagen te Middelharnis, ze zouden eind september in 'de Staver' gehouden wor den, maar ze zijn niet doorgegaan. De belangstelling was te gering waarom 't hele gebeuren moest worden afgeblazen en dat nu heeft minstens een 9-tal flakkeese ondernemers zeer gespeten want ze heb ben een boodschap, die ze daar graag door hadden willen geven. Daarom organiseren ze zélf een beurs. 'Kompleet kantoor' genaamd, op 23, 24 en 25 oktober, in 't nieuwe 'Prieel' van het Staverkomplex. Kollekte-opbrengst Nierstichting In het begin van dit jaar zijn er kon takten ontstaan tussen de Christe lijke Scholengemeenschap 'Prins Maurits' te Middelharnis en het Reformatus Gimnazium 'Baar-Ma- das' te Boedapest. Het is niet de eer ste keer dat er op 'geestelijk' vlak kontakten zijn tussen Nederland en Hongarije. In de 17e en 18e eeuw studeerde een groot aantal Honga ren theologie in de Nederlanden, o.a. aan de universiteit van Frane- ker. Ook is het opmerkelijk dat men in Hongarije reeds lang, evenals in Nederland het verschijnsel van bij zonder onderwijs kent, dit in tegen stelling tot de andere Europese landen. Toen de gemeente Middelharnis bij garagehouder Koos van Splunter aan de Donkereweg aanklopte om zijn bedrijfspand aan te kopen heeft dhr. van Splunter zich in een riante uitgangspositie bevonden. In de raadsvergade ring van j.l. donderdagavond waarin tot aankoop van het bedrijf werd voor gesteld voelde de raad dat haarfijn aan, maar voor sommige frakties had dhr. van Splunter die omstandigheid té zeer uitgebuit. Zij stemden er niet mee in, dat zelfs een onwrikbaar principe dat 'de vervuiler betaalt' terwille van deze aankoop geweld werd aangedaan. Er was trouwens méér dat hen niet aan stond, de grondprijs bijvoorbeeld... Diefstal stier Diefstal fietsen Poging diefstal paarden Aanhouding dadergroep inbraken ITO1-1ll*ll* Inbraak garagebedrijf Diefstal of joyriding met een vrachtwagen Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Dhr. J. Brevee, eigenaar van JB Kantoorsystemen aan de Voorstraat te Mid delharnis is er de gangmaker van. Hij wenste zich niet te blameren tegenover zijn leveranciers met wie hij met het oog op de Bedrijven kontaktdagen al afspraken had gemaakt, stel je voor hen te moeten zeggen dat dat op Goeree- Overflakkee kan gebeuren, ze zouden 't nauwelijks kunnen geloven... Nee, dhr. Brevee pakt dan zélf het, voortouw wel en z'n volgelingen hebben zich al gemeld, de fa. Vroegindeweij (boeken en kantoorinrichting), Struijk Meubelen, RVA Electronics, administratiekantoor Holland-Zeeland, Cees de Vries studio. Profil telecommunicatie en drukkerij Kranse, allemaal bedrij ven die op hun gebied in de meest brede zin met het kantoor te maken hebben. Dat willen ze het publiek laten weten dat helemaal alles voor 't kantoor, van paperclip tot computer en alles wat daar tussen zit, op Flakkee en door de Flakkeese ondernemers geleverd kan worden. Wie daarover z'n twijfels heeft die kijke op de beurs waar het allemaal tastbaar zal worden opgesteld, alles is er op Flakkee...! De deelnemers aan de expo weten best dat er op Goeree- Overflakkee nog altijd particulieren en ondernemers zijn die menen elders prijsvoordeel te halen terwijl dat een aantoonbare vergissing is, want ze zijn niet duurder, de flakkeese ondernemers. Wel zijn ze veel sneller met service verlening, want ze zitten vlak in de buurt. Dat wordt de boodschap waarmee de beursbezoekers zullen worden over tuigd. Er komen mooie advertenties maar er worden ook persoonlijke uitno digingen verstuurd voor een nog direkter kontakt, want 't zou nou écht 'es over moeten zijn met dat nutteloze 'gejak' naar de overkant terwijl 't als 't ware om de hoek allemaal beschikbaar is, niet alleen de benodigdheden, ook de kennis. Het bestuur van de V.V.O. (Vereniging van Orgelvrienden) nodigt iedereen die belangstelling heeft voor orgels, orgel muziek en orgelspel, uit haar jaarverga dering te bezoeken. Traditiegetrouw wordt deze ook nu weer in oktober gehouden, en wel D.V. 13 oktober (aan staande zaterdag dus), 's avonds half acht in het verenigingsgebouw van de Chr. Geref. Kerk, Hoflaan te Middel hamis. Na een huishoudelijk gedeelte zal een diavoorstelling gehouden worden rond de V.V.O.-aktiviteiten uit de jaren '70. Misschien denkt u al lang: die V.V.O., wat is dat eigenlijk voor een vereniging? Kom dan naar onze jaarvergadering. U bent hartelijk welkom. De jaarlijkse kollekte van de Nierstich ting Nederland in Middelharnis, die van 24 t/m 29 september 1990 werd gehouden, heeft een opbrengst opgele verd van ƒ5.514,80. GOEDEREEDE Jongelui van 12-16 jaar opgelet! De deu ren van 'de Ark" gaan zaterdag 13 okto ber weer open D-V De havenmeesters verwachten jullie vanaf half acht en de avond is half tien afgelopen. Brengen jullie ook je vrienden en vrien dinnen mee! Wat er op deze avond gebeurt zal je zelf wel zien? Hartelijke groeten van de havenmeesters Het 'Baar-Madasgymnasium' is door de protestantse kerk van Boedapest in 1859 gesticht. Aanvankelijk was deze middel bare school alleen een school voor jon gens. In 1907 is er ook zo'n school voor meisjes opgericht. In het begin van de dertiger jaren kreeg de meisjesschool een nieuw gebouw. In 1952 moesten beide gebouwen 'vrijwillig' aan de com munistische staat worden afgestaan. Er kon toen natuurlijk geen sprake meer zijn van de mogelijkheid voor protes tants onderwijs. Na de val van het communistisch bewind kreeg de school in januari 1990 weer de gelegenheid om een nieuw leven te beginnen. Het gebouw van de voor malige meisjesschool werd door de staat weer aan de kerk teruggegeven. Het ver keerde echter in een sterk verwaarloosde staat. Het kerkbestuur zal het gebouw uit eigen middelen moeten opknappen. De school kon begin september starten. Er bleek zoveel belangstelling voor dit soort onderwijs te bestaan, dat slechts éénvijfde deel van het aantal leerlingen dat aangemeld was, geplaatst kon wor den. Er werd met 131 leerlingen begon nen. De school is nu gevestigd op een bovenverdieping van een zijvleugel van het teruggekregen gebouw. Omdat het onderwijs slechts vooreen gedeelte door de staat wordt gefinancierd, staat het schoolbestuur nog voor grote financiële problemen. Voor de duidelijkheid moet nog opgemerkt worden dat men in Hon garije het onderscheid tussen hervormd en gereformeerd niet kent. In een indrukwekkende kerkdienst is op zondag 2 september j.l. de school in het bijzijn van o.a. de staatspresident en de minister van onderwijs officieel ge opend. De heren Boot en Quist, rector en plaatsvervangend rector van de 'Prins Maurits' waren daarbij onder de duizenden belangstellenden aanwezig. daartoe utigenodigd door het schoolbe stuur in Boedapest. De leden van het schoolkoor van de 'Prins Maurits' zullen namens de leer lingen als eersten trachten de kontakten tussen de beide scholen te verstevigen. In de vroege maandagmorgen van de herfstvakantie zullen ze met hun bege leiders in twee bussen vertrekken,'rich- ting Boedapest. Het zal een reis worden van 1400 km. Dinsdagavond hopen ze in Boedapest te zijn. Ze zullen verblij ven in gastgezinnen. Op woensdag avond, 17 oktober zullen ze optreden in een door de protestantse kerk belegde kerkdienst in de Szilagyikerk. Ook op donderdag zullen ze optreden. Vrijdagmorgen wordt de terugreis weer aanvaard en zaterdagavond hoopt ieder weer thuis te zijn. Het is de bedoeling dat, als het mogelijk is, blijvende kontakten met de school in Boedapest zullen worden onderhouden, om op die manier te trachten uiting te geven aan een bewogenheid met mede christenen, die onder moeilijker om standigheden dan wij hier gewend zijn, hun geloof trouw bleven. Na de herfstvakantie zullen de leerlin gen van de 'Prins Maurits' een aktie houden om de school in Boedapest ook financieel te kunnen steunen. Weth. Koppelaar die de kritische vragen beantwoordde stoof niet eens vurig op de opposanten af: „ik kan zelfs een eind met hun standpunt meegaan" liet hij weten, maar al onderhandelend had dhr. Koppelaar zich afgevraagd of lang gehuldigde uitgangspunten nog staande gehouden konden worden toen dhr. van Splunter z'n eisen kenbaar maakte. Zo zou de Gemeente de aankoop kunnen vergeten als niet een afspraak over de kosten, en de door dhr. van Splunter te betalen portie daarin, van een evt. bodemsanering werd bereikt. De opposanten mochten nóg zo roepen dat de vervuiler dient te betalen, maar in dat geval had dhr. van Splunter geen verder gesprek gewild en had hij van de verkoop afgezien omdat hij 'de nek niet in de strop' wenste te steken. Overeenge komen werd dat de helft-, tot een maxi mum van ƒ30.000,- door van Splunter zal worden betaald van de kosten die zich, zoals inmiddels is vastgesteld, in de orde van grootte van zeventigduizend gulden zullen verhouden. De verontrei niging valt reuze mee en weth. Koppe laar durfde garage van Splunter dan ook ten voorbeeld te stellen. De raad werd gevraagd met dat gevon den compromis in te stemmen alsook met de aankoop van het bedrijf voor de getaxeerde waarde van 512.080,- en de verkoop van bouwgrond op de hoek Dorpsweg/Sperwer te Sommelsdijk voor 75,- per m^. De weerstand tegen het voorstel zat 'm De 19-jarigejongemanS. B. uitHel- levoetsluis nam zaterdagmorgen om 4.00 uur, na het bezoek aan een schuurfeest, een vrachtwagentrek- ker van het erf bij aardappelhande! Jan Tuinstra b.v. te Herkingen. Om 4.05 wordt dit via tel. 06-11 doorgegeven aan de meldkamer te Dordrecht. De van diefstal afkom stige auto snelde met onverant woord hoge snelheid via Melissant, waar hij een luxe auto ramde, naar Hellevoetsluis en werd daar om 4.25 uur aangehouden en de heer S. B. werd na verzet in voorlopige hechtenis genomen. De direktie van Jan Tuinstra b.v. is de politie van groep Flakkee, groep Hellevoetsluis en de meldkamer Dordrecht zeer erkentelijk voor hun kordaat optreden en goed teamwerk wat tot deze snelle oplos sing heeft geleid. bij o.a. dhr. D. Hoogzand die duidelijk maakte geen vervuilde grond aan te wil len kopen en evenmin ging hij akkoord met de grondprijs van ƒ75,- terwijl de Rabobank in de direkte omgeving ervan nog 120,- per m^ had betaald. Het waren dezelfde bezwaren die in de VDB fraktie leefden. Ook dhr. v. d. Berg vond de gekozen nieuwe lokatie geen gelukkige omdat daarmee weereen garagebedrijf in een woonwijk gesi tueerd gaat worden en so wie so vond hij ook de grondprijs misplaatst. Had dhr. Hoogzand al gezegd dat het zich op die plek mógen vestigen „een niet te schat ten voordeel" is, dhr. v. d. Berg wilde 't zover niet eens laten komen. Van hem moet een garagebedrijf óf op het indus trieterrein óf aan de rand van het dorp worden geplaatst. Hij vond dan ook dat het College geen sterke wedstrijd heeft gespeeld en dat ze met principes hebben gemarchandeerd. Van de zijde van de VDB dan ook géén instemming. Bij de besluitvorming zou de VDB een motie indienen maar die kreeg onvoldoende steun. „Ik weet een mooie naam voor het komplex te bouwen woningen", mokte dhr. V. d. Berg: „'t van Splunter-hof Een boer uit Dirksland deed aangifte van diefstal van een stifer, vanuit een weiland in de Roxenissepolder te Melis sant. Het moet een nogal wilde stier zijn geweest zodat het vermoedelijk niet een voudig is geweests om dat dier in te laden en mee te nemen. Afgelopen week werd er vijfmaal aan gifte gedaan van diefstal van een fiets en tweemaal van een bromfiets. Niet alle (brom)fietsen stonden op slot, in die gevallen werd het de dader(s) erg ge makkelijk gemaakt. Een boer uit Melissant deed aangifte van poging tot diefstal van twee paard- jes. Toen hij vorige week woensdagmor gen bij het weiland kwam waar de paardjes stonden zag hij dat de beide beestjes een halster om hadden die hij ze niet omgedaan had. Tevens waren er verse bandensporen zichtbaar van vermoedelijk een paar dentrailer. De dader(s) hebben kenne lijk geen kans gezien om de paardjes in de trailer te krijgen omdat de boer daar zelf ook meestal moeite mee had. De politie uit Steenbergen heeft vorige week een vijftal personen aangehouden, afkomstig uit Schiedam en Berkel Ro denrijs, die de afgelopen tijd een reeks van inbraken hadden gepelegd, waaron- Het garagepand van Van Splunter dat plaats zal maken voor woningen voor ouderen, in het centrum van het dorp In het verloop van de diskussie hadden de frakties van het CDA (dhr. v. d. Boo- gert) en SGP/RPF (dhr. v. d. Ketterij) hun begrip getoond voor de manier waarop tot overeenstemming werd ge komen. „Als zo'n bedrijf voor de ge meenschap weg moet moet de gemeen schap daar ook wat tegenover stellen", beaamde dhr. v. d. Ketterij en dat hoorde weth. van Eek maar graag. Zij vond het best wel logisch dat zo'n ambachtelijk bedrijf zich niet naar een industrieter rein laat verwijzen. De bereikte grond prijs van 75,- per m^ vond ze zeker niet onredelijk. In het bestemmingsplan stond de grond niet als bouwgrond te boek en met de desondanks bereikte prijs was ze zeker niet ontevreden. Toen het tenslotte op besluitvorming aankwam hielden de leden van de frak ties Hoogzand en VDB zich, 5 man sterk, aan hun bezwaren. Het College voorstel werd met deze stemmen tegen en 12 stemmen voor aangenomen. Het College toonde zich met de acceptatie van het voorstel verheugd omdat met de plannen voortgang kan worden ge maakt en daarmee een Prov. subsidie op de bouw van de nieuwe woningen is vei lig gesteld. FOTO - fILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER c=i C3 en C3 ^Dw^^ÊÊÊBMM^ïAi^ CU tra C3 C3 - Hoge!Oom 173 Teleloan OI1I6-2''00 der een bij een watersportzaak te Her kingen en een bij een elektriciteitszaak in Dirksland. Bij een garagebedrijf in Nieuwe Tonge werd op donderdagavond 4 oktober 1990 ingebroken. De eigenaar, die het alarm in kwam schakelen, ontdekte om 23.15 uur dat er licht in het kantoor brandde en dat er een raam openstond. Hij doofde hierna de lichten en sloot het raam, waarna het alarm op scherp werd gesteld. Hij belde direkt daarna de poli tie, toen zij ter plaatse kwamen zagen zagen zij dat het licht weer brandde en dat het raam openstond waardoor de inbrekers vermoedelijk ontsnapt zijn. Zij moeten dus binnen geweest zijn op het moment dat de eigenaar het alarm in kwam schakelen. Zaterdagnacht nam een inwoner van Hellevoetsluis, die naar een feestje in Herkingen was geweest, een vrachtauto mee. Toen hij 's nachts om 4 uur na het feestje weer buiten stond, met de nodige alcoholica op en geen geld voor vervoer op zak, is hij door het dorp gaan dwalen. Hij ging schuilen in een onafgesloten vrachtauto, waarop hij tevens de con tactsleutels aantrof. Hij is toen richting huis gereden, waarbij hij onderweg diverse auto's beschadigde. De politie van Brielle heeft hem zien rijden en die persoon is aangehouden. Hij bleek ook geen rijbewijs te hebben. Hij zal voor de veroorzaakte schade op moeten draaien en krijgt een proces-verbaal voor de genoemde feiten.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1