Plaatwerk Certificaat voor begeleiders revalidatie ex-hartpatiënten^ Hulp aan Polen, sterretjes aan hun donkere hemel..i Zangavond t.b.v. Roemenië REPAREREN - RICHTEN - SPUtTEN AfJM KAREIS AUTOSCHADE Kom^MnMi 1 6 C/^ htnbrethtse alle merken Garage Knöps B.V. KIEVIT WARMTE Citrdën-Hesselmk In haven Ouddorp komt ligplaats beschikbaar Eerste turbine Deltawind zaterdag officieel in gebruik Alsnog geslaagd voor MEAO Jubileumwandeling 'Kwade Hoek' en 'Kleistee' Cursus een eigen bedrijf beginnen Videofilm van Oude Tonge 1955 te koop Ramoco b.v. l Goeree-Overflakkee niïïi-iii*ii*) Opbrengst kollekte 63e Jaargang VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1990 No. 5938 Tel. POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Het plan voor uitbreiding van het bestaande jachthaventje in de haven te Ouddorp, dat WY Goeree bij de diverse instanties heeft ingediend, is door deze instanties positief ontvangen. Het Grevelingenschap, Rijkswaterstaat en de Gemeente Goedereede hebben hun medewerking toegezegd en van de twee eerst genoemde instanties zijn de vergunningen al binnen. Het plan omvat een uitbreiding van de huidige capaciteit met honderd ligplaat sen voor jachten van ca. 7-14 meter lengte. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd dooreen havenkom aan te leggen aan de westzijde van de bestaande haven. Om de kosten laag te houden zullen de toekomstige ligplaatshouders, leden van WV Goeree, zelfde handen uit de mou wen moeten steken om te helpen bij het maken van steigers, enz. Op deze wijze zijn ook de ligplaatsen met voorzieningen in de huidige ha ven gerealiseerd. U begrijpt het, het wordt een pure ver- enigingshaven waar de gezelligheid en onderlinge saamhorigheid hoog geno teerd staan. Ook de kosten voor de aanleg van de haven moeten vooreen gedeelte door de ligplaatshouders worden gefinancierd. Hiervoor heeft de vereniging een aantal financieringsmogelijkheden uitgewerkt, waaruit de leden kunnen kiezen. Wie belangstelling heeft voor een lig plaats in Ouddorp kan kontakt opne men met het secretariaat van WV Goe ree, Vissersstraat 3, 3253 XK Ouddorp, tel. (01878) 18 78. OUDDORP De Chr. gem. zangvereniging 'Hart en Stem" te Ouddorp organiseert op D.V. zaterdag 6 oktober a.s. een benefietcon cert t.b.v. de diakonale werkgroep Hulp Oost-Europa. De avond wordt gehouden in het Her vormd verenigingsgebouw 'Eben Haë- zer' aan de Preekhillaan te Ouddorp. Aanvang 19.30 uur. Het bestuur streeft erna om deze avond zoveel mogelijk geld en levensmiddelen in te zamelen zodat voornoemde werk groep op D.V. 12 oktober weer met een vol transport naar Roemenië kan ver trekken. Dhr. A. W. de Ronde uit Stellendam is deze avond uitgenodigd een korte uit eenzetting te geven van de bestemmin gen aldaar. De inzamelingsaktie bestaat uit: a. Het betalen van een toegangsprijs voor deze avond 2,50 p.p. en kind. t/m 12 jaar ƒ1,-. b. Kollekte. c. Koffie verkoop. d. Verkoping van roemeens keramiek en houtsnijwerk met bijbelteksten in het hollands. e. Levensmiddeleninzamelingsaktie. Er worden door de werkgroep alleen standaardpakketten meegenomen en voor de inhoud hiervan zijn speciale bonnen uitgegeven, waarop precies staat vermeld aan welke levensmid delen behoefte is en aan welke ver pakking dient te worden voldaan. Een totaalpakket bestaat uit 4 deel- pakketten t.w.v. plm. 8.- per pakket. Bonnen voor zowel deel- als totaal pakketten zijn af te halen op Hoge Pad 35. Pakketten kunt u inleveren op D.V. zaterdag 6 oktober in het ver enigingsgebouw 'Eben Haëzer' van 18.30-19.15 uur. U ziet de prioriteit van deze avond is de opbrengst om zodoende voor een mo ment de erbarmelijke omstandigheden van de roemeense gezinnen, wees- en verpleegtehuizen te mogen verlichten. Doch ook het zingen zal deze avond niet worden vergeten. Er zullen 2 koren optreden t.w. het Chr. Mannenkoor 'Jubilate Deo' en de Chr. Gem. zangver. 'Hart en Stem' beiden o.l.v. dirigent Jan Bezuijen. De koren zullen zowel gezamenlijk als apart enkele liederen ten gehore brengen. Tevens is de avond via de kerktelefoon van de Ned. Herv. Gemeente te be luisteren. Mensen laat de werkgroep niet in de kou staan en komt allen en breng uw bij drage mee. Voor allen die verhinderd zijn volgt hieronder nog een banknum mer: 3613.39,143 t.n.v. de diakonale werkgroep hulp Oost-Europa. P.S. Het gemengd koor zingt deze avond in nieuwe koorkleding! Morgen, zaterdag, zal 's middags om kwart voor 3 de in Ooltgensplaat ge- installeerde windturbine van de Coöp. Ver. Deltawind officieel in gebruik wor den genomen. Die handeling zal wor den gepleegd door Prof. dr. L. Reynders, dir. van de Stichting Natuur en Milieu, die eerder die middag op 't Fort een van de sprekers zal zijn, samen met dhr. R. van Uijtenhoven, voorz. Deltawind en Ir. D. A. la Fleur, dir. van de Emgo. Het gezelschap genodigden zal zich om 14.20 uur, onder muzikale begeleiding van het Fort naar de vlakbij gelegen molen begeven. Belangstellenden worden in de gelegen heid gesteld de molen te bezichtigen. In verband met ziekte kwam één van de examenkandidaten van de MEAO te Oude Tonge in aanmerking voor een uit gesteld examen, waarvoor zij inmiddels is geslaagd. De kandidate is: Bernadette du Clou uit Melissant. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het I.V.N., het Instituut voor Natuur beschermingseducatie, zullen door de 15 afdelingen in het district Zuid- Holland en Zeeland op 6 oktober excur sies en Natuurwandelingen worden georganiseerd; de afd. Goeree-Overflak- kee doet dat die zaterdag op de Kwade Hoek en op de Kleistee, vanaf 10 uur 's morgens. Bedoeling van de jubileumwandeling is het publiek, en vooral ook de jeugd, met de kostbaarheid van de Natuur en de noodzaak tot zorg daarvoor in aanra- Idng te brengen. Als thema is de kring loop gekozen waarover ook een boekje is samengesteld. ADVIES /an een erkende ELEKTRONICA VAKZAAK Het vermogen van een geluidsin stallatie, geeft niet de geluidsterkte aan, maar de kwaliteit van het geluid. Dat wil zeggen, hoe groter het vermogen, hoe zachter u kunt spelen met behoud van de volle dige geluidskwaliteit. Dit najaar organiseert het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in samen werking met de Kamer van Koophandel opnieuw een cursus voor startende ondernemers. Voor starters die reeds een plan hebben is dit een uitstekende gele genheid het plan te toetsen, veel ge maakte fouten te vermijden en de kans van slagen te verhogen. De cursus wordt gegeven op zes zaterdagen met tussen- posen van twee weken. In de kosten van de cursus wordt in belangrijke mate bij gedragen door het Ministerie van Eco nomische Zaken waardoor de kosten van de cursist beperkt blijven tot vier honderd gulden. Voor nadere informatie en aanmelding: IMK Zuid-Holland Zuid, Groenmarkt 17, Dordrecht, tel. (078) 33 72 14. Het Bestuur van het Fanfare-orkest 'Vooruit' uit Oude Tonge maakt bekend dat er een videofilm over het dorpsleven te koop is van 1955. Alle verenigingen zoals voetbal, korfbal, gidsen, brand weer, O.K.K. en natuurlijk 'Vooruit' zijn op die film van de partij. Voor velen zal het een herkenning zijn van wat toen is beleefd. Dit mag u niet missen! Deze film is alleen te koop via storting van 49,75 op giro van de Rabobank 511858 nr. 3522.54,076 o.v.v. Film 1955 t.n.v. Penn. 'Vooruit'. Na betaling zal de bestelling z.s.m. worden afgeleverd. Deze film wordt uitgebracht t.g.v. het 65- jarig bestaan van 'Vooruit'. U steunt hiermee de Fanfare. Dus wij verwachten véél bestellingen. iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiii>iiiiiiiii Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen RENAULT-deaier voor Verkoop Service 01871 Verkoop na 17.00 uur. 1662 C. Breen, 01878 - 2496 Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER „Je hoort er nogal 'es van, van 't hart", zeggen we op Flakkee over die talrijke medeburgers wier hart een hapering heeft vertoond, maar gelukkig is er de Ver. van ex- hartpatiënten die laat zien dat een gewezen hartpatiënt tóch weer voor uitkan, en hoe...! Dat'ie z'n werk weer kan doen en zijn of haar spor tieve ontspanning kan nemen waar voor 'ie vroeger nooit'es tijd nam... Maandag- en woensdagavond komen de verenigingsleden bij elkaar in de sporthal 'de Gooije' te Dirksland en na afloop duiken ze 's woensdagsavonds nog'es het zwembad in en ze genieten van wat ze zich vroeger ontzegden, omdat er nog zóóóveel werk aan de win kel was; onverstandig maar gelukkig niet onherroepelijk, zo laat de vereni ging zien. Ex-hartpaticnten, zo noemen ze zich terecht en soms is 't wel eens nodig om hen voor een al te groot enthousiasme te behoeden en zéker is 't nodig de sport beoefening zo gericht en effektief moge lijk te laten zijn, vandaar de begeleiders die woensdagmiddag vanwege hun vrij willigerswerk en hun kennis van zaken hoog werden geroemd. Aan 4 van hen kon door Ver. voorz. dhr. C. Noorthoek het Certificaat Sporttech- nisch kader, makkelijker gezegd het cer tificaat sportleid(st)er worden uitgereikt. De vier 'gediplomeerden' zijn óf in 't bezit van de akte M.O. Lichamelijke opvoeding óf een Verpleegkundigen opleiding met 'intensive care" aanteke ning. Het zijn mevr. Waldraff uit Helle- voetsluis, mevr. B. van Wieken uit Dirksland, dhr. H. C. Ouwens uit Som melsdijk en dhr. P. M. van Sprang uit Oude Tonge. Heel dichtbij zo'n certificaat is ook mevr. Jos Peekstok uit Sommelsdijk en uiteraard werd ook zij betrokken in de dankwoorden die dhr. Noorthoek tot uitdrukking bracht. Uitermate dankbaar zijn de leden voor de wekelijkse begeleiding zonder welke een verdere revalidatie niet mogelijk zou zijn. „Misschien zonder dat u zich dat realiseert levert u als vrijwilligers een bijdrage om ons, die hier en daar een deukje hebben opgelopen, te laten we ten dat we best nog een plaatsje in de maatschappij verdienen", aldus dhr. Noorthoek en 't was duidelijk dat de Ver., precies de 100e die is aangesloten bij de Stichdng 'Hart en beweging' ook alle sympathie ontvangt van cardiolo gen en andere hartminnende deskundi gen. „Voor ons is 't hartverwarmend wat u doet!" zo waardeerde dhr. Noorthoek, de uitreiking van de certificaten met een bloemetje onderstrepend. llllll>llllllliHll||||lllllllllllll|||||lll||||||lll|||||llllll||||lllll||||llllllllllHli||||lill||!lllll||||||lll||^ Koeien op de rijksweg, een zieken huis zonder lift, soep uit een emmer, één toilet voor 3 gezinnen... Zomaar wat flitsen van gebeurtenissen, wat ons in Polen te wachten stond en waarvan wij ons in Nederland geen voorstelling hadden kunnen maken. Indien wij dit van tevoren geweten hadden, wij zouden dit beslist niet geloofd hebben, maar nu... Een korte weergave van een reis met veel indrukken. Het doel was het bezoeken van 2 zieken huizen en aldaar een zending medische hulpgoederen achter te laten. De volge laden transportauto was reeds zaterdags voorafgaand vertrokken en de bedoe ling was dat wij gezamenlijk in de zie kenhuizen de hulpgoederen zouden lossen, verdelen en introduceren. Zeer teleurstellend was het voor ons dan ook, lat wij geen getuigen mochten zijn van iet lossen van de container, welk wel door ons zelfwas ingepakt. Eigen initia tief nemend, waren de chauffeurs van de transportauto van mening, dat wachten op de flakkeese begeleiding zinloos was. Na lossen werd dan ook meteen weer opgestapt naar het volgende adres. De vreugde van het lossen is ons jammer genoeg niet gegund en daarnaast is met dit gebeuren onze verantwoordelijkheid ons ontnomen. Nadat wij maandag 17 september de auto volgeladen hadden met onze ba gage, diverse voedselpakketten en teer- kost voor onszelf onderweg, werd om 6.15 uur gestart met de reis naar het onbekende. Rond 9 uur werd de grens bij Denekamp gepasseerd en behalve 1 Vi uur vertraging vanwege files in Oost- Duitsland werd de tocht zonder opont houd voortgezet tot ons eerste slaap- adres te Sulegin, ongeveer 60 km. na de Poolse grens. Aldaar werden wij rond 18.00 uur zeer hartelijk ontvangen door onze gastheer, pastoor Jozef. Na de avondmaaltijd werd kontakt gezocht met onze Poolse tolk, die wij dinsdagsmorgens op onze doorreis naar Oost-Polen te Poznan hebben opgepikt. Volgens planning bereikten wij dinsdag avond Losice. Het hier gesitueerde zie kenhuis cq. gezondheidscentrum was ons eerste doel. Een zeer hartelijke ont vangst wachtte ons en tijdens de maal tijd werd over en weer informatie uit gewisseld. Na een goede nachtrust in een nabijge legen internaat hebben wij 's woensdags de geloste goederen uitgepakt onder toe ziend oog van de direktie, medische staf en verpleging. Ongelooflijk blij was men met het meegegeven materiaal, wat o.a. disposable spuiten en naalden, hecht- materiaal, papieren handdoekjes be vatte. Daarnaast werd een röntgen-apparaat en een blauwe lamp (ten behoeve van baby's) meegebracht. Gelukkig was met ook met de meegebrachte desinfektantia en de verpleegstersuniformen. Nadat dit al was bewonderd werden we meegeno men voor een rondleiding door het huis. (grootte ongeveer 130 bedden). Wat wij daar gezien hebben, heeft ons verstomd. Het enorme gebrek aan hy giëne als gevolg van het ontbreken van schoon en heel linnengoed, zeep, ver- bandmiddelen, etc. Hier was geen enkele vorm van privacy voor de patiënt te bekennen: bed was tegen bed geschoven vanwege het enor me aantal patiënten. De lakens zouden bij ons nog geen dienst doen als lorren: zo kapot en grauw. Halverwege de gang deelde een zuster soep uit: tot onze ver bazing kwam die uit een emmer! Tijdens onze verdere tocht door dit huis belandden wij in de kelder, waar een röntgenkamer en laboratorium was gesitueerd. Navraag leerde ons dat in dit In het voorjaar heeft onze stichting, de Stichting Flakkeese Hiilpgoede- ren Polen, een kollekte gehouden met een totale opbrengst van ruim f 25.000.-. Daarnaast heeft de stich ting via het Rode Kruis, afd. Polen, een gift ontvangen van f 35.000,-, alles bestemd voor het ziekenhuis- projekt in Polen (Losice en Chelm). Deze zending is vertrokken op zaterdag 15 september, met vijf begeleiders:. Rien van Dijk, Cock van Dijk. Adrie Vroegindewey, An nie van Driel en Theo Janse. Hun ervaringen zijn samengevat in het hierbijgaande reisverslag. huis geen lift of rolstoel was. Patiënten werden 'gewoon' de trappen afgedragen of afgesjord. In Nederland een zeer ongeloofwaardige situatie, maar hier werkelijkheid! (vervolg op binnenzijde van dit blad) MIDDELHARNIS De kollekte voor het 'Prinses Beatrix- fonds' heeft in Middelharnis opge bracht 4.032,80. Het 'Prinses Beatrix- fonds' wil allen die hier aan hebben meegewerkt, gevers zowel als kollektan- ten, heel hartelijk dankzeggen. jj voor dOe xOterheid VINGERLING 3-M10DELHARNI5-TEL 01B70-2B18 Middelharnis Telefoon 01870-2222 Sanitair - Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Garantie-r-i bedrijf U Langeweg 38 - NIEUWE TONGE - Tel. 01875-1396 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 ^^'^'^<^•^'^*•^^n^l^•^l^•^^lfl^,^lfl^:^:^^^^^ *#««-»«*««*««««.<^««»«4^.^#«l^»4^4^< Peugeot/Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - Tel. (01870) 30 94 't Is best gezellig op de bijeenkomsten, want dikwijls kotven ook de partners mee. FOTO FILM - REPORTAGE - VIOEO COMPUTER

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1