32^0 e - c Prijswinners even terug in Goeree om prijzen af te tialen Kon. Zilver voor Moos v. d. IVIast bij liet scheiden van Melissants brandweer Politieberichten 60 jaar getrouwd flonti^seman^ Oostflakkee Ouddorp 11e op landskampioenschap Eenzijding ongeval met dodelijke afloop Begin woningbouw 'Prinsenkwartier' Oud-inwoner overleden Aanvraag voor twee varkensmesterijen bij Middelliarnis Bejaardenmiddag verzet Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Recreatiebungalow afgemijnd op 54.500,- Tweede aardbeienpluk Drumband 'Avec Esprit' behaalde goede successen in Amsterdam 63e Jaargang DINSDAG 18 SEPTEMBER 1990 No. 5935 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie; Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Inbraak in bouwkeet J.l. maandag deed een inwoner uit Mid delhamis aangifte van diefstal uit een bouwkeet welke stond opgesteld langs de buitendijk te Oude Tonge. Er werd o.a. een kachel en gereedschap ont vreemd. Totale schade enkele duizen den guldens. Een onderzoek wordt ingesteld. Inbraak in sportcomplex Maandag j.l. werd er ingebroken in het sportcomplex van de voetbalvereniging te Den Bommel. Er werden diverse goe deren ontvreemd waaronder pakken koffie. De schade liep in de honderden guldens. Een onderzoek wordt inge steld. Aanrijding met gewonde Omstreeks 15.30 uur, vond j.l. dinsdag een aanrijding plaats tussen een 16- jarige bromfiets bestuurster uit Oude Tonge en een vrachtauto op de kruising Provincialeweg 47 met de Capelleweg te Oude Tonge. De bromfiets bestuurster stak zonder goed uit te kijken vanaf de parallelweg de Provincialeweg over. Zij werd daarbij aangereden door een vracht auto die vanuit de richting Rotterdam naderde. De bromfiets bestuurster kon na doktersbehandeling met een flinke hersenschudding naar huis gebracht worden. Aanrijding met zwaar gewonde Vrijdagmiddag, omstreeks 15.40 uur, vond er een ernstige aanrijding plaats op de kruising Langeweg met de Fitters weg te Ooltgensplaat. De 65-jarige me vrouw, de wed. L. de Vries-Vermaat uit Ooltgensplaat reed op haar fiets vanaf de parallelweg de Langeweg over nabij de kiiiising met de Fittersweg en werd daarbij gegrepen door een vanuit de richting Den Bommel naderende perso nenauto. Het slachtoffer werd zwaar gewond per ambulance vervoerd naar het Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam en vandaar naar de Ursula-kliniek te Was- De TAS/HD wedstrijdploeg van de blusploeg Ouddorp heeft zaterdag deel genomen aan het in Reuver (L) gehou den landskampioenschap. Er moest met een 11e plaats genoegen genomen wor den. De ploeg van Blaricum werd Ie. In de nacht van zaterdag op zondag, rond 4 uur, vond een éénzijdig ongeval plaats op de Provincialeweg 47 te Den Bommel, tussen de Schaapsweg en de Bommelsedijk te Achthuizen. Door nog onbekende oorzaak raakte de 35-jarige bestuurder J. R. Jonker uit Oude Tonge met zijn auto in de berm, verloor de macht over het stuur en kwam in een schrikhek tot stilstand. Genoemde be stuurder, die uit zijn auto was geslin gerd, kwam om het leven. Op woensdag 3 oktober 1990 om 16.00 uur zal door de burgemeester van Mid delhamis, mevrouw J. G. Sleurink- Rabbinge, de officiële eerste paal wor den geslagen voor de bouw van wonin gen in het bestemmingsplan 'Prinsen kwartier' te Middelharnis, bouwplan het Prikgat. De woningen zullen worden gerealiseerd door bouwbedrijf Boender en Maasdam uit Nieuw Beijerland, welke onderneming tevens als risiko- drager optreedt. Het plan omvat in zijn totaliteit 88 woningen alsmede een bedrijfsgebouw. De eerste fase omvat de bouwvan 52 woningen, bestaande uit 21 premie A woningen, 12 premie C wonin gen, 16 woningen type 2 onder 1 kap met garage en 3 vrijstaande woningen. Ar- chitekt van het bouwplan is Architek- tenburoAd Gestel b.v. uit Middelharnis. De verkoop van de woningen wordt door verzorgd door Makelaarskantoor Tamboer. Er zijn inmiddels reeds 20 woningen verkocht. OOLTGENSPLAAT Tijdens het boodschappen doen is zaterdagmorgen 15 september plotse ling overleden, de heer Gerrit van Nim- wegen, echtgenoot van mevrouw M. A. van Nimwegen-van Veen en wonende Rembrandtlaan 31, 3262 HN Oud- Beijerland. De overledene die de leeftijd van 75 jaar bereikte was vroeger werkzaam bij Drakkerij M. Breur en Zn. te Ooltgens plaat. Na opheffing van dit bedrijf ging hij werken bij Drukkerij Van As te Oud- Beijerland. De begrafenis zal plaats hebben woens dag 19 september om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Oud-Beijer- land. Het stond in de krant van 24 augustus weliswaar met heel klei ne lettertjes, maar de aanvrage door twee Brabantse varkensmes ters uit Best om een Hinderwet vergunning voor twee op te rich ten varkensmesterijen met totaal zo'n zeven a achtduizend varkens, is niet onopgemerkt gebleven. Er zijn bij de gemeente Middelhar nis ai meerdere bezwaren inge diend, een mogelijkheid die nog tot 28 september bestaat. De broers zijn voornemens de mesterijen te bouwen aan de Lan geweg, in de omgeving van Lan- gendam en een aan de Vroon weg. Het bestemmingsplan verzet zich daar niet tegen, hetgeen overi gens niet betekent dat alle protest zoals tegen aantasting van het landschap bij voorbaat zinloos zou zijn. OUDDORP Gisteren herdacht het echtpaar Breen- van der Bok, Vliedberglaan 42 te Oud dorp het heugelijk feit dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Deze gebeurtenis werd in familiekring gevierd. De heer en mevrouw Breen genieten bei den een goede gezondheid. Sinds kort hebben zij hun woning aan de Water weg verruild voor een woning bij de Vliedberg. Burgemeester en mevrouw Van Velzen hebben het echtpaar tijdens een per soonlijk bezoek hun gelukwensen aan geboden. Ook vanaf deze plaats van harte geluk gewenst. Wij hopen dat zij nog vele jaren voor elkaar gespaard mogen blij ven. OOLTGENSPLAAT In verband met een rouwdienst a.s. woensdag in 'Elthato' is de bejaarden- middag verzet naar donderdag 20 sep tember te 2.30 uur. Het waren vrijdagavond in Goerees' raadzaal lang niet allemaal Goe- reeërs of Flakkeeërs die, als win naars van een deze zomer gehouden prijsvraag, gevolg hadden gegeven aan het Gemeentelijk verzoek vrij dagavond ten gemeentehuize hun prijs in ontvangst te komen nemen, „'t Zou best die mooie fiets kunnen zijn", zullen de meesten van de veer tig aanwezigen hebben gedacht, maar helaas kon die prachtige 'Sparta' maar aan één man worden toebedeeld; de winnaar werd trou wens een Ouddorper... Dat betekende dat inwoners van Rijs wijk, van Alblasserdam, van Krimpen a.d. IJssel en sommigen nog van verder weg naar Goedereede waren gekomen voor de kleinere prijzen, maar dat heeft de pret allerminst gedrukt, 't Was leuk om weer in Goedereede, waarschijnlijk de zomerse vakantiestek, terug te zijn en een fles Goerees Glas, een levensmidde lenpakket, een dinerbon of een waarde bon te besteden bij Vispaleis Hameete- man waren evenmin te versmaden. Groot in groen... Van de gehouden prijsvraag kon op de begin augustus gehouden 'Delta Flora' kennis worden genomen. De deelne mers werden getest op hun kennis van ons gebied, en dat hebben velen er uit stekend afgebracht, een vaststelling waar mee ook Gedeputeerde van Heemst dik tevreden was, groot propagandist als hij is van de slogan 'Zuid Holland, groot in groen', waarmee wordt gestreefd de inwoners van de Provincie dicht bij huis prachtige recreatiemogelijkheden te bie den en hen die aan te wijzen. Tijdens de prachtige zomer is daar veel gebruik van gemaakt en zeshonderd bezoekers van de 'Delta Flora' hadden hun deelname formulier keurig ingevuld. Voor hen is 't waar dat de Provincie en vooral de kop van Goeree groot is in groen; ze hebben daar deze zomer grotelijks van genoten al is dat een beetje ten koste van het aan tal bezoekers van de 'Delta Flora' gegaan. Zó warm was het dat velen de natuur en 't strand prefereerden boven een bezoek aan de oververhitte tentoon stelling waardoor zich slechts 13.000 bezoekers aandienden, terwijl dat er in vorige jaren royaal dertigduizend zijn geweest. Samen met burg. van Velzen deelde dhr. van Heemst de prijzen uit. De Ie prijs werd gewonnen door dhr. M. Aleman die uit Spanje in zijn geboortedorp op bezoek was. De prijs werd in ontvangst genomen door zijn nog hier verblij vende zoon Kees. Moos van der Mast uit Melissant was vrijdagavond veel liever een uit slaande brand te lijf gegaan dan dat'ie zich moest onderwerpen aan het programma zoals z'n brand weermakkers dat in eikaar hadden gezet. Door de jaren heen was Moos altijd voor een aardigheidje te vinden geweest maar nou ging'ie toch met wat lood in de schoenen omdat deze avond Moos' afscheid werd gevierd, afscheid na 37 jaar bijzonder trouw gediende brandweerjaren...! „Mozes waar veel pit in zit, maakt van daag z'n laatste brandweer-rif' zo stond te lezen op de brandweerwagen waar mee Moos met vrouw en gezin vrijdag avond van huis werd gehaald, op weg naar de garage, waar Moos helemaal in stijl, langs de ploeg défdeerde. Ze ston den er keurig bij, vond'ie, en natuurlijk had'ie het op hun helmen gelezen, pre cies 13 letters lang: dag van der Mast. Het meest feestelijke deel van het af scheid zou plaatsvinden in 'het Wapen van Stellendam', waar naast het culi naire deel van het programma de bood schap die burg. Oversier van Dirksland bracht, van groot belang was. Moos kreeg n.l. Koninklijk Zilver en dat had'ie, vond dhr. Oversier, dubbel en dwars verdiend. Weliswaar had dhr. Oversier de dag tevoren afscheid geno men van Dirksland, maar het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding, aan Moos nog wel, liet dhr. Oversier, nog burgemeester tot Zaterdag-midder nacht, zich niet ontgaan: „...dat zou ik heel erg treurig hebben gevonden als ik dit had moeten missen!" liet hij de brandweermensen weten. Moos, 37 jaar lang is hij een van de meest markante figuren uit de ploeg geweest, altijd was hij nadrukkelijk aan wezig en als 't niet geboden was op 55- jarige leeftijd afscheid te nemen zou Moos nog vele jaren hebben doorge hold, zo vermoedde dhr. Oversier, die voorts herinnerde aan de zwier en de vakkundigheid waarmee Moos de pomp had bediend, zó goed dafie op wed strijddagen meermalen tot de beste Opbrengsten Kon. Wilhelmina Fonds De ten bate van het K.W.F. gehouden kollekte heeft te Stellendam opgebracht ƒ4.548,95 en te Nieuwe Tonge 4.614,-. Alle medewerkenden, gevers en geef sters heel hartelijk dank. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. A. F. Honkoop van Zwijn- drecht. MIDDELHARNIS woensdagavond 7.30 uur ds. Th. van Stuyvenberg van Middelburg-Centrum (bed. H.D.). NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. W. Harinck van Ka- pelle Biezelinge. OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. pompbediener was gekozen, dan glom Moos en dan glom met hem, de burge meester over de rol die Moos weer had gespeeld. Ook had'ie steeds een goeie sfeer opgeroepen, was'ie altijd voorbeel dig trouw geweest en ook als scheids rechter op het voetbalveld had dhr. v. d. Mast zich laten gelden, kortom, een man. vond dhr. Oversier aan wie de Zil veren Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau wélbesteed is. Voorts heeft de brandweer het heel gezellig gehad, reken maaf. Door com mandant Jelier en bevelvoerder Piet Nagtegaal werden de woorden van dank nog eens hartelijk benadrukt. Moos kreeg ten afscheid een prachtig polshor loge met inscriptie en een fotoreportage. Dat vooral zal'ie mooi gevonden heb ben toen Piet Nagtegaal hem zei: „Moos... de bezittingen van de brand weer zul je nu in moeten leveren, maar watje levenslang mag blijven bezitten is de vriendschap van de brandweer...! OOLTGENSPLAAT De recreatiebungalow no. 25 in bunga lowpark 'Het Volkerak', Havendijk te Ooltgensplaat, die vorige week maan dag bij inzet werd gekocht voor 54.000,- door de heer L. Tamboer Jr., makelaar te Middelharnis, werd maandag 17 sep tember 1990 bij afslag afgemijnd op ƒ54.500,- door de heer A J. Hobbel, Beneden Molendijk 4 te Ooltgensplaat, voor zich of nader te noemen last- gever. Deze verkoop had plaats door notaris M. A. Korbijn te Oude Tonge, in samen werking met notaris mr. M. den Hartog te Arnhem, ten verzoeke van de eerste hypotheekhoudster, ex art. 1223 B.W. Het perceel met bijbehorende parkeer plaats is groot 1.67 are (eigen grond). De verkoop had plaats in café-restaurant 'De Hobbelpaarden' te Ooltgensplaat. NIEUWE TONGE Uit twee plaatsen, Dirksland en Nieuwe Tonge, resp. van de fam. van Brussel aan de Straatdijk en dhr. M. Zweerus aan de Klinkerlandseweg, kregen we melding van een royale tweede aardbeienpluk. Van een oppervlakte van 15 mtr. oogstte dhr. Zweerus in ruim drie weken 10 kg. aardbeien van de allerbeste kwaliteit, kennelijk dankzij het warme weer dat we hebben gekend en de op tijd ge vallen regen. 'TP"'-'*"*' OUDDORP Zaterdag 15 september organiseerde Showdrumband 'De Palm' voor de 22e keer het Jordaan Drumband Festival in Amsterdam. De drumband Avec Esprit' uit Ouddorp nam hieraan deel en kwam hieruit in de 3e divisie. De drumband behaalde op dit festival drie 2e prijzen. Op het concours behaalde de drumband een 2e prijs met 126 punten voor het stil staand en lopend werk, tevens ontvin gen zij voor het défilé ook een 2e prijs. De heer C. Voogd behaalde als tambour- maïtre van de drumband met 29,8 pun ten een 2e prijs bij de tambourmaitres. De nieuwe fiets voor de heer Aleman. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER E3 cj in ca 3Dn 0I87S I6'2emi2

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1