Dementie 'Hernesseroord-bewoners met TIacquee' liet water op J2bb B C Jubileumconcert van 'Com nu met Sangh', Oude Tonge op zaterdag 22 september Lichte aardschok in Nieuwe Tonge Stukje trottoir flomi^ieniaH 'n Misser van de Engelse Marine hutbrecMse Ramoco b.v. Goeree-Overfiaklcee KIEVIT WARMTE Citroen-Hesselink Verbanddoos verplicht in bedrijfsauto's Verenigd Koninkrijk doorbreekt monopolie Nederlandse boomkorvisserij A.S. dinsdag demonstratie mest uitrijden en inwerken Opbrengst kollekte Opbrengst kollekte 63e Jaargang VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1990 No. 5934 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 OUDE TONGE - Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Christelijk Gemengde Zangvereni ging 'Com nu met Sangh' uit Oude Tonge, organiseert de jubilerende vereniging een jubileumconcert met louter koorzang in de Nederlands Hervormde kerk van Oude Tonge op zaterdag 22 september 1990. Vier koren werken aan dit concert mee: uiteraard de organiserende vereni ging, aangevuld met het Christelijk Mannenkoor 'Jubilate Deo' uit Oud- dorp, het Ensemble 'Cantiona Mu- sicum' uit Nieuwerkerk en het kinder koor 'Bid en Zing' uit Nieuwe Tonge. De volledige opbrengst van de kollekte zal worden geschonken aan 'Woord en Daad'. De toegang is vrij. 1960-1990 De Christelijk Gemengde Zangvereni ging 'Com nu met Sangh' werd opge richt op 8 februari 1960. De oprichters, de heren S. J. Breeman, C. Kamerling en Jac. Jonker, waren de grondleggers van deze vereniging. Op 8 februari 1960 kon onder het diri gentschap van de heer Arie J. Keyzer gestart worden met het eerste lied Com nu met Sangh. Sinds 1973 staat 'Com nu met Sangh' onder de deskundige leiding van de heer Arie van 't Geloof 'Com nu met Sangh' bestaat thans uit 41 personen. Programma Door de verscheidenheid van koren en hun muziek, belooft deze uitvoering veel afwisseling te geven, die zeker het beluisteren waard is. Het jubilerende koor 'Com nu met Sangh' opent het pro gramma met het oprichtingslied 'Com nu met Sangh' en vervolgt o.a. Die Him- mel erzahlen die Ehre Gottes van Joseph Haydn en de drie verschillende variaties van Psalm 84 vers 1, 2 en 6 van B. de Vries. Het ensemble 'Cantiona Musicum' uit Nieuwerkerk staat eveneens onder lei ding van de heer Arie van 't Geloof Het ensemble bestaat thans uit 17 personen, welke allen enthousiaste amateur mu sici zijn. Het repertoire van dit ensemble bevat uitsluitend geestelijke koormuziek van voornamelijk componisten uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Op het programma van deze uitvoering treft men dan ook werken aan van Jan Pietersz. Sweelinck, Claude Goudimel en Melchior Frank. Op het jubileumconcert zijn ook de kin deren van het Kinderkoor 'Bid en Zing' van de partij. Het 50 leden tellende kin derkoor in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar is opgericht in maart 1986 en staat thans onder leiding van de heer Jaap Hollaar. Ondanks het drukke programma van het kinderkoor is het bestuur van 'Com nu met Sangh' ve.rheugd in de komst van deze tieners. Naast de wekelijkse repeti ties van het kinderkoor verzorgen zij regelmatig zangavonden in bejaarden huizen, zieke"!-''izen en kerken. Het kinderkoor zal tevens met een blokfluit- groep het programma muzikaal om lijsten. De vierde afwisseling in het programma wordt verzorgd door het Christelijk Mannenkoor 'Jubilate Deo' uit Oud- dorp o.l.v. de heer Jan Bezuijen. Zij brengen o.a. bewerkingen van Jan Bezuijen met Gezang 92 en 282, maar ook 'Ónze Vader' van Joop de Jong en Gods ere in de natuur van L. von Beethoven. De avond zal worden gekompleteerd door de gezamenlijke uitvoering van het Ambrosiaanse lofgezang van E. Geb- hardt door 'Jubilate Deo' en 'Com nu met Sangh'. De aanvang van dit jubileumconcert is om 20.00 uur en de toegang is vrij. De Nederlands Hervormde Kerk is om 19.30 uur open. OOLTGENSPLAAT Bejaardenmiddag in 'Eitliato' De maandelijkse bejaardenmiddag in 'Elthato' zal D.V. gehouden worden woensdag 19 september a.s. om 2.30 uur. Het comité heeft weer een mooi pro gramma samengesteld en hoopt dat velen aan de uitnodiging gevolg zullen geven. Nieuwe bezoekers en gasten zijn hartelijk welkom. Voor rijden: Peter Mans, tel. 13 36. Wat is dat eigenlijk? Hoe gaan we om met onze demente bejaarden? Hebben we aandacht voor direkt be trokkenen van demente partners of ouders? Is er voor ons als kerkelijke gemeente een taak. De interkerkelijke werkgroep 'psychisch zieken- en familie', nodigt u uit om te komen luisteren naar het onderwerp 'dementie'. Op eerdere aankondigingen is vermeld; ds. H. V. d. Beid, helaas bereikte ons het droevige bericht dat ds. v. d. Beid overle den is. Mevr. de Haan uit Heinenoord werd bereid gevonden deze avond te verzor gen. Zij was jaren werkzaam onder demente bejaarden en doceerde aan leerlingen het omgaan met demente bejaarden en hun familie. De avond wordt gehouden op 26 sep tember om 20.00 uur, in de Michailkerk, Anjerplein 1 te Spijkenisse, Noord. Na de pauze kunt u vragen stellen en er verder met elkaar over praten. de Werkgroep Voor informatie: mevr. I. Meulmeester (01880) 1 22 79 mevr. C. "Willemse (01880)143 58 mevr. J. Vooys (01880) 1 24 95 ADVIES ran een erkende ELEKTRONICA VAKZAAK Het vermogen van een geluidsin stallatie, geeft niet de geluidsterkte aan, maar de kwaliteit van het geluid. Dat wil zeggen, hoe groter het vermogen, hoe zachter u kunt spelen met behoud van de volle dige geluidskwaliteit. Volgens het Rijtijdenbesluit moet in'alle bedrijfsauto's met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram een ver banddoos aanwezig zijn. De EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, constateerde on langs dat niet in alle bedrijfsauto's een verbanddoos aanwezig was. Bovendien voldeden de meeste verbanddozen niet aan de inhoudsvoorschriften en liet ook de kwaliteit vaak te wensen over. In een aantal Europese landen is een verbanddoos verplicht. De voorgeschre ven inhoud moet voldoen aan kwali teitseisen. De kans bestaat dat binnen de Europese Gemeenschap een meer uni forme wetgeving komt; dat kan ertoe lei den dat de verplichting uiteindelijk overal gaat gelden. RENAULT-dealer Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER In enkele jaren tijds is de aanvoer van platvis door de Britse visserij met vijftig procent gestegen. In 1985 ging het nog om 43 duizend ton, vorig jaar was de aanvoer 66 duizend ton. De opbrengst groeide mee van 150 naar 260 miljoen gulden. Deze snelle groei is mede gerea liseerd met behulp van Nederlandse kennis van de boomkorvisserij en twee dehands schepen uit de Nederlandse vloot. Een van de gevolgen is, dat het Nederlandse overwicht in de Europese aanvoer van platvis onder druk is komen te staan. Het oorspronkelijke uitvoer- overschot van ons land in de handel in schol tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is inmiddels omgeslagen in een invoer overschot. Van de duurdere tong wordt als gevolg van de toegeno men Britse export voor maximaal 500 ton minder afgezet in zowel België als Frankrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw-Ekonomisch Insti tuut (LEI). Mede door de overdracht van Neder landse schepen en kennis is de terug loop van de Britse visserij op platvis omgeslagen in een flinke groei, waar door de Nederlandse platvissektor er een konkurrent bij heeft gekregen. De Britse aanvoer wordt tot op heden nog ver overtroffen door de Neder landse, die echter al enige jaren stag neert. In de meeste vangstgebieden heeft nu ook de Britse visserij op platvis haar plafond in het kader van de vangstquota bereikt of overschreden. Alleen in de Noordzee is voor de Britten nog ruimte voor uitbreiding van de scholvisserij. Handel en verwerking in het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet helemaal inge steld op het snel toegenomen plat- visaanbod. Dat is één van de redenen waarom de uitvoer van onverwerkte schol naar Nederland, waar vanuit de verwerkende industrie een belangrijke vraag is, snel is gegroeid. De uitvoer van uit ons land naar het Verenigd Konink rijk is daarentegen aanzienlijk ver minderd. De in Groot Brittannië aange voerde schol is voornamelijk bestemd voor binnenlands verbruik. In andere landen hebben de Nederlandse handel en verwerking nog nauwelijks concur rentie vanuit het Verenigd Koninkrijk ondervonden. Ook het Britse aanbod van tong is toege nomen. Voor deze vissoort is het Neder landse aandeel op de Britse markt niet aangetast, maar dat op andere belang rijke afzetmarkten zoals België en Frankrijk wel. Voor deze beide landen kan het marktverlies door de groeiende Britse export oplopen tot 500 ton tong elk. Ingezonden: In het Raadsverslag van E.N. 11 septem ber van Gemeente Middelharnis vraagt de heer Hoogzand aandacht voor een stukje trottoir langs de Jacobshoeve, anders gebeuren er ongelukken. De Zuiddijk in Nieuwe Tonge ligt al 4 jaar braak en de hoeken van de straat liggen er schunnig bij. Een tijdje geleden brak een mevrouw haar pols omdat zij viel over ongelijk liggende tegels. Als je een Gemeente-ambtenaar vraagt om er wat aan te doen, „komt het goed", maar er gebeurt niets. Laten de raadsleden ook eens door Nieuwe Tonge fietsen, want met de auto gaat het te hard, dan wordt daar mis schien in de volgende raadsvergadering aandacht aan besteed? Extramarkt Mackloet Nieuwe Tonge fTT!ï11li'*n*i Geweldig dat de leden van de Middelharnisse Jachtvereniging 'Flacquee' ook dit jaar weer aan de bewoners van 'Hernesseroord' hebben gedacht en vorige week, met hen, het vaarseizoen hebben afgesloten, 't Was voor de tweede keer dat de Vereniging een week met de bewoners optrok en hen alle aspekten van het varen mee liet maken. Enerzijds een enorme inspanning, maar anderzijds een geweldige voldoening het plezier mee te beleven dat de Hernesseroord-pupillen in zo'n week wordt bereid. Stagières uit Goes zorgen voor de nodige extra bege leiding en zeker waren er ook Verenigingsleden die behulpzaam waren. LI. maandag maakte een aantal rolstoelers een prachtige middagtocht over het Haringvliet. Machinefabriek Maaskant had daarvoor een prima geschikte boot beschikbaar gesteld zodat de rolstoelen gemakkelijk op- en af konden worden gereden. Zo'n week voltrekt zich in betrekkelijke stilte, maar ze behoeft bijzon der veel organisatie waarom een kompliment aan alle betrokkenen bijzonder op z'n plaats is! Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Schipper Dirk van Lente, van de 'Corne lia Christina', S.L. 7, een van de kotters van de Gebroeders Brinkman uit Stel- lendam maakte eind augustus een ver velend voorval mee, dat niet pleit voor de slimheid van de Britse marine, maar dat hem een schep geld kostte om met de kotter naar huis te varen. De bemanning van het span S.L. 7 en S.L. 45 had met succes op haring gevist en men besloot de S.L. 45 naar huis te zenden vol gepakt met de vangst. Daarna begon men op de S.L. 7, met pakken, maar daar dit met de nodige oplettendheid en nauwkeurigheid ge beurde, lette men niet op de invloed van het tij, waardoor men ongemerkt binnen de Britse territoriale wateren belandde. Voor de Britse marine was dit aanleiding om het Stellendamse schip op te bren gen naar het Britse kustplaatsje North Shields, onder beschuldiging dat men binnen de twaalf mijls zone viste. Dat van vissen geen sprake was en dat een spankotter altijd met twee aan elkaar gekoppelde vaartuigen vist, was een argument waarnaar de Brit geen oren had. Alleen na het storten van een extreem hoge borgsom, kon de S.L. 7 vertrekken. Ook als men met behulp van een inmid dels in de arm genomen advokaat de borgsom terugkrijgt, wat nog helemaal niet zeker is, zal men toch de kosten voor juridische bijstand moeten betalen en dat allemaal omdat de Britse marine niet naar rede wilde luisteren. Door de dienst Landbouwvoorlichting Team Akekrbouw Westmaas zal a.s. dinsdag, op Goeree-Overflakkee, een demonstratie worden gegeven over het uitrijden van mest en het inwerken ervan op het bouwland. De daartoe geschikte apparatuur zal aan het werk te zien zijn op een perceel van dhr. G. T. Franzen aan de Veerweg te Acht- huizen. Bij slechte weersomstandigheden wordt de demonstratie verzet naar vrijdag 21 september (informatie daarover (01806) 1 41 66). Door dhr. A. Peeters zal een toelichting op de demonstratie worden gegeven; na de demonstratie, die om half twee met een informatieve ontvangst begint, zal een nabespreking plaatsvinden. Weliswaar komt er in het kader van het nieuwe mest-beleid voor kleigrond geen uitrijverbod, wél is duidelijk dat m.i.v. volgend jaar de uitgereden mest zo snel mogelijk ondergewerkt zal moeten wor den. Er zal gedemonstreerd worden met de mestinjekteur en, t.b.v. het direct inwer ken met triltand-cultivator, schijven-eg en vaste tandcultivator. DIRKSLAND De in het dorp Dirksland gehouden kol lekte voor de Kankerbestrijding heeft ƒ6.920,15 opgebracht, vijfhonderd gul den meer dan vorig jaar. Dank aan allen die aan dat resultaat bijdroegen. OUDDORP De gehouden kollekte voor de Kanker bestrijding, het Kon. Wilhelminafonds, heeft in Ouddorp ruim ƒ7.500,- opge bracht. Hartelijk dank aan allen die daaraan meehielpen. Nieuwe Tonge - Afgelopen woensdag reed Koos Koets op de fiets terug naar zijn woning in Nieuwe Tonge. De ver- rukkelijl<e geur van de vochtige weilan den streelde zijn neusvleugels en Koos verl<eerde daarbij in een opperbeste stemming. Geen smog, files, tolheffing, spltsvignet, euroloodvrij, prijsstijgingen of ander ongerief. In plaats daarvan dacht hij aan Katrien, zijn knappe vrien din, die hij vanavond tijdens een intiem diner ten huwelijk zou vragen. Om half acht ging bij Koos de voordeurbel, l-lij deed open en daar stond zijn Katrien. Gewassen en gestreken, volledig op gedoft. Koos snakte naar adem bij het zien van al dat moois. Zullen we maar direct, stelde hij slagvaardig voor en hield het autoportleral voor haaropen. Terwijl Koos om de auto heen liep naar zijn eigen plek, overdacht hij hoe zo'n huwelijks-aanzoek in te kleden. Maar eenmaal achter het stuur gezeten, kon hij zich niet langer Inhouden. Hij greep haar hand en fluisterde met overslaan de stem: Katrien, wil je met me trou wen? Ja, deze week nog, luidde het vol komen onverwachte antwoord. Koos voelde een aardschok en was zo onder steboven, dat hij de kontaktsleutel om draaide terwijl de eerste versnelling stond ingeschakeld. Het voertuig hob belde vooruit en boorde zich in de heg van de buren. Wagen flink gekrast, heg behoorlijk ontworteld. Klus voor Karels, klonk plotseling op uit het struikgewas. IVlIjn naam Is Hans Bruggeman, ik werk bij Karels Autoschade en woon hier naast. Rij maargelijk naar ons schade- bedrijf, dan bekijken we de zaak daar even. Koos en Katrien, net bekomen van de schrik, stonden perplex over zo veel Initiatief. In de werkplaats zorgde Bruggeman vooreen heerlijk bakje kof fie en nam gelijk de schade op. In 4 da gen is de wagen weer als nieuw beloof de hij. Maar Koos protesteerde heftig. Uitgesloten, we kunnen de wagen niet missen want zaterdag gaan we trou wen! Wat leuk, riep Bruggeman blij, maar dan trouwen jullie toch in een leenwagen. Ik heb hier toevallig een buitengewoon fraaie old-tlmer staan uit 1935, daar kunnen jullie mee naar het stadhuis en je mag hem nu al mee nemen. En zo konden, dank zij Karels, alle plannen van het verliefde stel door gang vinden, inclusief het intieme diner waarmee het allemaal begonnen was. KARELS AUTOSCHADE Langeweg 38 - Nieuwe Tonge Telefoon 01875-1396 voaraOe zeiierheul! VINGERLING 3-MIDDELHARNlS-Ta 01370-2518 Sanitair Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot/Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - Tel. (01870) 30 94 HEPOBTAGE - VIDEO C=J CJ C=3 C3 C3 i<l37S-16f2 fit p!20 >orï tJIT16 ^-100 S(J()1 TelplOOn OIB'O De aankomst op Middelhamis-Havenhoofd, ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1