Politieberichten Blusploeg Dirksland nr. 1 op eilandelijke wedstrijd Flakkeese Monumentenroute werd zaterdag in Dirksland in gebruik genomen Politieberichten 32t6 &C Bommelaar wethouder in Bruinisse Dag van de Thuiszorg Fiets-Yoetgangersbrug over Grevelingensluis Bondsdag Barneveld Middelharnis Zilver in torenmuseum te Goedereede Extra kerkdiensten Geref. Gemeenten 63e Jaargang DINSDAG 11 SEPTEMBER 1990 No. 5933 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie; Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 GOEDEREEDE Diefstal Door een inwoner uit Rotterdam werd aangifte gedaan van diefstal van een telefoontoestel uit een snackwagen te Stellendam. De waarde van het toestel bedraagt ongeveer 150,-. Op de bin nenhaven te Stellendam bleek dat de aansluitingskast voor het toestel was opengebroken, zodat er vermoedelijk gebruik gemaakt is van het telefoontoe stel. Door een inwoner van Ouddorp werd aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Bij een ingesteld onderzoek be kende een andere inwoner van Ouddorp de fiets te hebben ontvreemd, zodat de fiets weer aan de eigenaar kon worden teruggegeven. Tevens bekende de man een diefstal van een andere fiets, zijnde een blauwe damesfiets van het merk Splendid, welke voorzien is van een groene voorvork. Daar omtrent deze fiets geen aangifte was gedaan, kon deze fiets nog niet aan de eigenaar worden teruggegeven. De eigenaar wordt dan ook verzocht alsnog aangifte te doen. Tegen de man uit Ouddorp werd proces verbaal opgemaakt. Hij bekende de fiet sen te hebben weggenomen omdat zijn fiets enige tijd geleden ook was ont vreemd. Op woensdag 5 september werd op de parkeerplaats bij strand Noord een per sonenauto opengebroken, waarbij de achterruit van de auto werd ingeslagen. Uit de auto werd een videokoffer met inhoud, ter waarde van 1600,-, ont vreemd. Op een bungalowpark te Ouddorp werd de afgelopen week een kansspelauto- Over de Grevelingensluis, de drukste sluis van Nederland, komt een fiets- en voetgangers rolbrug. Doordat zovelen op het 11.000 ha. grote Grevelingenmeer met hun jacht komen varen staat de brug in het wegdek 's zomers veel open. Het werk moet 1 april 1991 klaar zijn. De gemeente Bruinisse draagt 40.000,- bij in de kosten. maat opengebroken, waarna het geld, ongeveer 350,- werd weggenomen. Bij de parkhaven te Stellendam werd een reddingsboei ter waarde van 200,- ontvreemd. Vermoedelijk was de dader zelf de zwemkunst nog niet meester en ging hij er vanuit dat een eventuele dren keling aldaar het wel zal zijn. Op de Koolweg te Ouddorp werden een tweetal vlaggen ontvreemd. Vernieling In de nacht van vrijdag op zaterdag wer den er aan de Molenweg, Dirkdoensweg en Koolweg diverse vernielingen ge pleegd. Brievenbussen werden stuk ge maakt, buitenlampen stuk getrokken en een aantal bloembakken werden wegge nomen of over straat gegooid. Alkohol in het verkeer De afgelopen week werd een inwoner van de gemeente Goedereede bekeurd daar hij een personenauto bestuurde, terwijl hij teveel alkohol had gedronken. Bij de ademanalyse op het bureau blies de man 880 ug/1. Naast een rijverbod van 11 uur werd proces-verbaal opge maakt. In de donderdag 6 september gehouden vergadering van de Gemeenteraad van Bruinisse werd de heer Jac. Huizer (CDA) met algemene stemmen tot wet houder gekozen in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer A. Bal. Bij de laatste gehouden gemeenteraads verkiezing verkreeg Algemeen Belang (in feite liberaal) 4 zetels, de lijst v. d. Velde (PvdA) verloor een zetel en kreeg er 2, terwijl de SGP haar 3 en de CDA haar 2 zetels behield. Bij de wethouders verkiezing werden de heren C. van Liere, Alg. Belang en A. J. Bal, lijst v. d. Velde gekozen. Er was toen sprake van een links College. Daar de twee nieuwe leden van de lijst van de Velde, C. van den Berge en J. Kempe nog bijna geen bestuurservaring hadden, werd na over leg met algemene stemmen besloten tot het kiezen van Jac. Huizer. Er is nu dus weer een afspiegelingscollege gekozen. Huizer is geboren in Den Bommel en hoofd sluismeester van de Roompot- sluis. Dames van de Herv. Vrouwenverenigin gen op G.G. wilt u voor 17 september bij K. G. Boot, (01877) 32 14 opgeven hoe veel dames er mee hopen te gaan naar de Bondsdag D.V. 27 september. OOLTGENSPLAAT Vergadering Vrouwenvereniging De Herv. Vrouwenvereniging 'Wees Getrouw' vergadert D.V. woensdag 12 september des nam. 7.30 uur in 'Elthato'. De flakkeese brandweer-wedstrijd- ploegen, minus die van Goereede en van Den Bommel, hebben zaterdag middag in Stellendam hun krachten gemeten op de daar gehouden eilan- delijke brandweerwedstrijd. Het wedstrijdcomité had, in de loods van aardappelhandel Mijnders aan de Langeweg, zeker geen eenvoudige opdracht in elkaar gezet. Aan het eind van de wedstrijddag gaf juryvoorzitter van Dongen daar een nadere uitleg over. Bij het drogen van zakken, vlak bij een heater, waren de zakken in brand geraakt, zo werd veron dersteld en dat was het begin van nogal wat onheil doordat de brand zich voort zette, naar de bovenverdieping door sloeg en een werkman bedwelmd raakte. Op de zolder raakte een van z'n collega's zo in verwarring dat'ie te snel via de trap een heenkomen zocht en in z'n haast een been brak zodat die onder aan de ladder te vinden was, als bruikbare informatiebron overigens. Over de gepleegde inzet was de wed strijdleider zeker niet ontevreden maar hier en daar moesten toch nog wat schoonheidsfoutjes worden gekorri- geerd: „Het kon beter-, maar het kon zeker ook slechter!", zo vatte dhr. van Dongen samen. De juiste inzet was de eerste waterstraal beneden, bij vuur haard en slachtoffer om vervolgens de tweede straal op de verdieping in te zet ten. Een moeilijk karwei voor de ploe gen die in volstrekte duisternis en met perslucht moesten werken. Alle betrok kenen, deelnemers, slachtoffers, alle overige medewerkers en de eigenaar van het pand werden door wedstrijdleider dhr. M. Peekstok hartelijk dank gezegd voor hun inzet op de welgeslaagde brandweerdag. Burgemeester van Velzen van Goede reede maakte tenslotte een eind aan de spanning waarin de ploegen verkeer den. De ploegen van Ouddorp en Dirks land eindigden elk met 997 punten, maar omdat de ploeg van Dirksland technisch iets beter was werd deze ploeg Ie, gevolgd door Ouddorp op de tweede plaats. Met slechts één puntje verschil, 996 eindigde Middelharnis als 3, ge volgd door Sommelsdijk als 4e met 992 pnt.. Stad aan 't Haringvliet als 5e met 990 pnt.. Melissant 6e met 973 pnt.. Nieuwe Tonge 7e met 961 pnt., 8e Oolt- gensplaat met 941, Herkingen 9e met 938 pnt. en 10e Oude Tonge met 851 pnt. De ploeg van Dirksland, met bevelvoer- der Cok Biesheuvel, sluit met dit resul taat een bijzonder succesvol jaar af Driemaal eindigde de ploeg als eerste op de gewestelijke wedstrijden TAS HD, klasse 1 en klasse 2 en j.l. zaterdag op de eilandelijke wedstrijd. Op 3 selektiewed- strijden - eerder deze zomer op één dag - eindigde de ploeg als 4e. De ANWB, de Bond waarvan natuurlijk ook een hele boel Flakkeeërs lid zijn heeft zich j.l. zaterdag, op de Nationale Monumentendag, op Flakkee weer eens van een heel goeie kant laten zien. Zaterdagochtend werd n.l. in Dirksland, voor het Gemeentehuis een informa tiepaneel in gebruik gesteld waarop mét de plattegrond van de gemeente, inclusief Melissant en Herkingen, alle monumenten staan aangegeven. Ook een be knopte beschrijving van het ontstaan van de dorpen is op het paneel opgenomen. Vergelijkbare informatieborden zullen ook in Middelharnis en in Oude Tonge worden geplaatst en ook de ingebruik name van die twee informatiepunten werd deze ochtend, zij het nog symbolisch, gevierd, in aanwezigheid van de burge meesters van beide gemeenten en gemeentebestuurders. Namens die allen trad Dirksland's burgemeester dhr. C. Oversier als gastheer op in het gemeentehuis dat gebouwd werd achter de historische voorgevel waarvan het behoud zo'n ƒ160.000,- extra heeft gekost. De informatiepanelen bleken goeddeels door de ANWB te worden betaald; de Bond bleek ze trouwens ook te hebben bedacht als extra ser vice aan alle bezoekers van de betreffende gemeenten. In het stadje Goedereede werd vorig jaar al een informatiebord in gebruik genomen, waarop de monumenten worden aange wezen. Toen door Gedeputeerde v. d. Meer, terwijl nu de eer was aan mevr. Janssen te Den Bommel, als ANWB consulente. En natuurlijk was mevr. Janssen met al die anderen bijzon der ingenomen met „het extra tintje", zoals dat door de ANWB aan deze 4e nationale Monumentendag werd gege ven. De borden maken het de Bond mogelijk met iedereen en met alle lagen van de bevolking in kontakt te komen over het streven en de inspanning de Monumenten zo goed mogelijk te bewaren. De gevraagde aandacht zal ertoe lei den, zo hoopt mevr. Janssen dat veler interesse zal worden gewekt en velen „over de drempel" worden getrokken. De Monumentenroutes zouden ook per fiets kunnen wor den gereden en zelfs mag dat worden aanbevolen. De Monu menten zullen worden voorzien van bordjes die informatie verstrekken over het bewuste pand. Na de onthulling van het Dirkslandse bord door mevr. Janssen werd door het gezel schap een bezoek gebracht aan Dirkslands meest imposante monument, de uit de 15e eeuw daterende Ned. Herv. Kerk. Bekrassen auto's Vorige week werd er door drie inwoners van Nieuwe Tonge aangifte gedaan van vernieling, hun personenauto's die ge parkeerd hadden gestaan in de H. J. van Beijerenlaan, waren bekrast. De dader heeft vermoedelijk met een scherp voor werp langs de auto's gelopen. De kras sen waren vrij oppervlakkig. Aangereden fietster Vorige week woensdag werd er een fiets ter in de gemeente Middelharnis aange reden door een combi-personenauto. Laatstgenoemde haalde de fietster in, echter op het moment dat zij voorbij gereden werd kwam zij plotseling naar links waardoor de auto haar schampte en zij kwam te vallen. De automobilist bracht haar op het bureau, daar bleek dat zij teveel alcohol had genuttigd om, zelfs met een fiets, nog veilig aan het ver keer te kunnen deelnemen. Zij blies op het ademanalyse-apparaat 670 ug/1 en is proces-verbaal aangezegd. Aanhouding terzake verduistering in dienstbetrekking en verboden wapenbezit Vorige week werd een persoon aange houden die van zijn werkgever diverse goederen had verduisterd. Tevens bleek hij bij huiszoeking enkele vuurwapens te hebben, terwijl hij daarvoor geen akte of vergunning had. Die persoon is in verzekering gesteld en na verder onder zoek, in overleg met de Officier van Jus titie, heengezonden. Diefstal uit de bouw Vanaf een bouwterrein, gelegen aan de Olympiaweg te Sommelsdijk werden j.l. zaterdag twee mannen op heterdaad betrapt toen zijn zand op een meege brachte aanhangwagen aan het laden Zaterdag 15 september a.s. is het moge lijk uw zilveren (gebruiks-)voorwerpen op hun oudheid te laten onderzoeken. Wellicht heeft u iets in de kast; oude lepeltjes, breidoppen, een tasbeugel, een beursje of opoes loddereindoosje. Voorwerpen waarvan u alleen maar weet dat ze oud zijn, maar hoe oud en door wie en waar gemaakt, dat is u onbekend. Wel, dhr. de Boer, zilverexpert, is door het museum aangetrokken om van 14.00 tot 16.00 uur al uw vragen kosteloos te beantwoorden. Tevens zal vanuit het Klein Loogement een kollektie zilveren roomlepels wor den geëxposeerd. Door 'de Twaalf Am bachten' zullen antieke zilveren rouw- sieraden worden geëxposeerd. Al met al moet dit een prachtige afslui ting kunnen worden van een weer zeer geslaagd torenseizoen! Tot ziens! {T-Ti'll-'"'*"* 'utn waren. Toen zij de politie zagen begon nen zij snel tegenovergesteld te werken door de aanhangwagen weer leeg te scheppen. Proces-verbaal wordt op gemaakt. Drank in het verkeer Van zaterdag- op zondagnacht werd bij diverse alcohol-controles aan één be stuurder van een personenauto een proces-verbaal uitgereikt omdat hij na ademanalyse teveel alcoholhoudende drank genuttigd bleek te hebben. Vandaag, 11 september is het de dag van de Thuiszorg. Op deze dag staat de landelijke publiciteits- en wer- vingskampagne van de gezinsverzor ging. De instellingen voor Gezinsverzor ging op Goeree-Overflakkee stuurden al hun medewerkers een bedankje in de vorm van een kaart. Want, zo vin den ze, deze mensen maken het moge lijk dat zo'n 600 mensen op dit moment op ons eiland de benodigde zorg, overdag, 's avonds en zelfs 's nachts, thuis ontvangen. Beroepingswerl( Ger. Gemeenten Beroepen te Herkingen ds. A Bac van Bodegraven. Tweetal te Middelhamis; ds. A. Bac van Bodegra ven en ds. J. den Hoed van Rock Valley (U.S.A.). OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. B. v. d. Heiden, Har- dinxveld-Giessendam. DIRKSLAND woensdagavond 7.30 uur ds. P. Blok van Kootwijkerbroek (voor de zending). HERKINGEN woensdagavond 7.30 uur ds. C. Sonnevelt van Krimpen a.d. IJssel. MIDDELHARNIS donderdagavond 7.30 uur ds. W. Harinck van Kapelle- Biezelinge. STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur ds. W. Hage van Kruiningen. OUDE TONGE - heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oostkapelle. Uit handen van burg. van Velzen nam dhr. Biesheuvel de trofee in ontvangst. Onder de arm van de burg. is een Spaans kruikje zichtbaar waarvan een exemplaar, voorzien van de datum, door dhr. Mijnders aan elk van de ploegen werd aangeboden. Mevr Janssen. 2e van rechts, geflankeerd door burg. Oversier (r). mevr. Sleurink. de burgemeester van Middelhamis en Oostflakkees' burg. de Vos. De berging van het bedwelmde .slachtoffer. Voor lopkv,aUle<l ^oeae seiwcc en voordelige iTiy^e» FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER |c=3 i=n (=3 C3 CDWÊmÊÊÊMA^-^^ CD czj cn C3 Weslsrrd^r 35 - Molene*

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1