Stichting IMonumenten Belioud presenteert zich Plaatwerk Gemengde vreugde bij ingebruikname nieuw IVIAVO-schoolgebouw te Oude Tonge FANCY-FAIR \{am^emMi 11e haventocht Goeree-Overflakkee hutbreéhtse Mercedes-Benz Ramoco b.v. Citroen-Hesselink alle merken Garage Knöps B.V. Losschietende balk maakte bijna slachtoffers Monumentendag: Goeree-Overflakkee Abonneert U op Eilanden-Nieuws VERKOPING 63e Jaargang Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond iTTinii*!!*' MIDDELHARNIS Morgen, zaterdag 8 september hoopt de Stichting Monumenten Behoud te Middelhamis z'n toontje mee te blazen op de dan te houden Nationale Monumentendag. De loc-atie waar de Stichting zich zal presenteren is de raadzaal in het - oude - Gemeentehuis aan de Voorstraat te Middelhamis. ADVIES van een erkende ELECTRONICA VAKZAAK Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Peugeot/Talbot dealer Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt RENAULT-dealer Dirksland, 01877 - 1357 Middelhamis Telefoon 01870-2222 Niet zo opwekkend natuurlijk, wanneer iemand, die 't bovendien nog weten kan, je mooie schoolgebouw bestempelt als een te vroeg geboren kind dat in zorgelijke toestand in de couveuse ligt, maar woensdagmiddag, bij de offi ciële opening van „de Komeet" het nieuwe schoolgebouw van de openbare MAVO te Oude Tonge meende weth. v. d. Ree tot geen optimistischer beeld spraak te mogen komen. Hij doelde daarmee op de strekking van het Wets voorstel basisvorming Voortgezet Onderwijs dat zegt dat scholen zonder de 240 leerlingen niet zelfstandig zullen kunnen blijven; een bedreiging der halve voor „de Komeet" die ruim tweehonderd leerlingen telt. 't Zal der halve vechten worden om het zelfstandig voortbestaan van de school en op dat stramien borduurde elk van de sprekers voort, niet gelaten trouwens, maar bereid de verworvenheid te verdedigen...! D.V. 18 september 1990 in gebouw Rehoboth, Geldersedijk 1. VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1990 No. 5932 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 SOMMELSDIJK De Sooscommissie van de 3 Gezinsver vangende tehuizen op Goeree-Overflak- kee, Sjaloom, Salem en Refugium orga niseert morgen, zaterdag 8 september 1990, voor de tweede keer een Fancy- Fair voor en door de bewoners. Het gebeuren vindt plaats in en om Refu gium. De vorige keer was het een zeer geslaagde dag en dit hopen we nu ook weer te verwezenlijken. De Fancy-Fair duurt van half tien tot plm. 4.00 uur en wordt geopend door burgemeester J. G. Sleurink-Rabbinge. Er is een rommelmarkt, verkoop van eigen gemaakte artikelen, zoals bijv. (kinder)truien, advocaat, koekjes, kaar sen e.d. Voor de allerkleinsten is er een grabbelton en touwtje trekken. Om 11 uur houden we een ballonnen wedstrijd. Vanaf half tien kan men inschrijven voor dit evenement. Ook is er om 1 uur een optreden van de alom bekende clown Hans Worst, de intree is 1,- om de kosten wat te drukken. De trekking van de verloting is om 3 uur. Graag zien we u op 8 september op onze Fancy- Fair. FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPU' co CZ3 CD C3 C3 in Op zaterdag 22 september 1990 wordt voor de 1 Ie maal deze fietstocht langs de havens van Goeree-Overflakkee gehou den. De tocht is 125 km. lang en wordt jaarlijks door circa 80 fietsers gereden. Er wordt om 11.00 uur gestart vanaf het sportcomplex „de Staver" te Sommels dijk. Inschrijven is mogelijk vanaf 10.15 uur. Deelnemers betalen 6,- waarvoor men een herinnering ontvangt. Bij deze fietstoertocht wordt in groeps verband gereden. Er is een materiaalwa- gen beschikbaar van fietswinkel Groe nendijk te Sommelsdijk en er is EHBO aanwezig. De fietstoertocht wordt mede mogelijk gemaakt door financiële on dersteuning van fa. C. V. d. Boom gereed schappen te Dirksland. Naast dit jaarlijkse fietsevenement wor den er het komende winterseizoen sport avonden georganiseerd op de woens dagavonden. Van 19.30 tot 20.30 uur word er hard gelopen en daarna is er gelegenheid om te zwemmen van 20.30 uur tot 21.00 uur in sportcomplex „de Staver". Deze wintersportavonden zijn voor iedereen toegankelijk. Deelnemers aan het zwemmen betalen voor een heel seizoen, dat loopt van 3 oktober 1990 tot en met 27 maart 1991, 50,-. De eerste sportavond is op woensdag 3 oktober a.s. Voor verdere inlichtingen kan ge beld worden naar Cees van Rossum, tel. (01870)57 72. De gerestaureerde pandjes aan de Ring te Middelhamis. De Stichting zal daar informatie geven over haar werk dat in de afgelopen jaren al meerdere oude panden van een zichtbare ondergang heeft gered. Dat gebeurde al in de Dubbele Ring en de St. Joris Doelstraat te Sommelsdijk, op de Oostdijk te Mid delhamis en in de Ring te Middelhamis waar laatstelijk een drietal historische pandjes in schoonheid zijn herrezen, dankzij de daadkracht en de financiële moge lijkheden daartoe van de Sfichting. De pandjes in de Ring krijgen de namen „de Vijf Ringen", „het Mussennest" en „'t Klein Fortuin". Het pandje aan de Oostdijk werd „d'Oude Sluis" genoemd; de Stichting streeft ernaar via deze naamgeving vroegere en bijna vergeten namen te bewaren. In het Gemeentehuis zal een expositie van ooit over Middelhamis verschenen boe ken worden ingericht uit de verzameling van dhr. J. Rooij, terwijl ook de zich onder de raadszaal bevindende cellen en de gesel-kamer ter bezichtiging zullen zijn open gesteld; Jan Both zal daar een expositie inrichten. Er zullen in het Gemeentehuis ook video banden van de in 1964 gehouden Fluzi tentoonstelling en een film over Middelhamis te bekijken zijn. Om 3 uur 's middags zal Kees Rossen in de buurt zijn met z'n mini draaiorgel en in de Ned. Herv. Kerk zal zowel 's ochtends als 's middags orgelspel te beluisteren zijn. Let bij de aanschaf van een camcorder niet op het beeld dat direct op een monitor wordt weergegeven, al is dit nog zo mooi! Het belangrijk ste is, hoe een camcorder het beeld op het bandje zet. Daarom laten wij u zelf de opnamen maken met verschillende camcorders, waarna wij U het resultaat op een monitor laten zien. VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J, A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Peugeot Talbot Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - Tel. (01870) 30 94 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 voor Verkoop Service 01871 - 1662 t Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Grootschaligheid is in het Wetsvoorstel het devies, maar Oude Tonge's MAVO is juist door z'n kleinschaligheid groot geworden. Dhr. J. Reyntjes die als voorz. van de afd. Oostflakkee van de Ver. voor Openbaar Onderwijs de eer had het nieuwe schoolgebouw te openen, scham perde dan ook over de te stichten „onderwijsindustrie" waarin kennelijk wordt voorbijgegaan aan de waarde van de kleinschaligheid en meer wordt gelet op het financiële-, dan op het onderwijs kundige aspect. Het was voor dhr. Reyn tjes zeer de vraag of in een „onderwijs industrie" nog zal kunnen worden gelet op de belangen van de individuele leer ling, zoals hij dat op „de Komeet" aan wezig weet. Het overheidsstreven naar schaalver groting in het Onderwijs, het bleek ook directeur J. van Renswoude bezig te houden temeer omdat hij vindt dat het Wetsvoorstel met name de landelijke gebieden onrecht aandoet terwijl zijn school, door z'n kleinschaligheid en z'n directe lijnen, kan bogen op uitstekende geslaagdenpercentages en een prima leerlingenbegeleiding. Ondanks alle dreiging zal het personeel geen krimp geven en voor z'n taak blijven staan!" zo verzekerde dhr. van Renswoude blij als hij is met eindelijk het nieuwe schoolge bouw dat al bij de ingebruikname te klein blijkt te zijn waarom al geïmpro viseerd moest worden om alle leerüngen plaats te bieden, waarom hij hoopt dat er in gezamenlijk overleg een oplossing voor het ruimtelijke probleem zal wor den gevonden. „Per saldo rest het gevoel van dankbaarheid", zo besloot dhr. van Renswoude, die dezer dagen ook z'n zil veren jubileum als directeur herdenkt: „uit dat gevoel van dankbaarheid putten we de motivatie ons volledig in te zetten voor deze school. Dat zal afstralen op de leerlingen en hun ouders. Een goede sfeer is heel belangrijk en de resultaten, daar hopen wij samen voor te zorgen!" Wethouder v. d. Ree was daar zeker van overtuigd. Hij had in zijn felicitatie woord directie en onderwijsgevenden al gecomplimenteerd voor de „waarlijk Belangstelling voor de gevolgen van de openingshandeling door dhr. Reyntjes (m). Hij ontstak een vuurwerk waarin de naam van de school werd gevormd. Links dir. van Renswoude, rechts weth. v.d. Ree. moedige wijze" waarop ze in de soms barre omstandigheden van het oude gebouw aan de Bernhardstraat hun werk hadden gedaan en zo'n inzet ver wacht dhr. V. d. Ree ook in de toekomst: „van te vroeg geboren kinderen (en daarmee had hij het schoolgebouw ver geleken) is bekend dat ze vechters wor den als het erom gaat te overleven!" zo zette hij zijn beeldspraak voort, wars als hij zich toonde van de „koele afstande lijke calculatie" waarmee over het onderwijs gesproken wordt als ging het om een militaire strategie en niet om de belangen van leerlingen. Alsof het onderwijs een zaak is van modern management naar de regels waarvan wordt gestreefd naar een lesfabriek. Een aspect van de nagestreefde schaal vergroting en het concentratiebeleid zal zijn dat de leefbaarheid van de platte landskernen wordt bedreigd en de plat telandsgebieden verworden tot win gewesten van de politiek; „er waart een geest door Nederland...!" stelde dhr. v. d. Ree vast. Gelukkig was er ook vreugd over de nieuwe school, met 8 lokalen en een prachtige gemeenschapsruimte, prach tig gelegen aan de Melkweg een archi tectonische schoonheid temidden van de haar omringende nieuwbouw. „Dat is Oude Tonge" zei dhr. van Renswoude en de gelukwensen die tot de gemeenschap werden gericht golden zeker ook hem. De school gebouwd door aann.bedrijf Sprangers uit Temeuzen. naar ontwerp van architect Stuurman te Waddinxveen. MELISSANT-MIDDELHARNIS: Het mag zo goed als een wonder heten dat in de vroege dinsdagochtend, bij een ver keersongeluk in de bocht Noorddijk- Staakweg te Melissant, geen slachtoffers zijn gevallen. Een van een vrachtwgan losschietende ijzeren stempelbalk met een gewicht van zo'n zevenhonderdvijf tig kilo schampte de cabine van de lichte vrachtwagen waarin dhr. Wim Taaie uit Middelhamis naderde. De balk drukte de cabine zodanig in dat dhr. Taaie bekneld kwam te zitten en uit de cabine moest worden geholpen, gelukkig zon der grote verwondingen, wel met glas wondjes en een ontwrichte schouder. De balk vervolgde z'n weg via de laadbak van de wagen van dhr. Taaie om vervol gens nog twee achteropkomende perso nenwagens te beschadigen, waarvan een zelfs totall-loss raakte. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oor zaak van het losschieten van de balk; die bleek onvoldoende vergrendeld te zijn. DIRKSLAND De gezamenlijke vrouwenverenigingen willen U op 18 september van 10 - 17.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur hun spullen te koop aanbieden. Kleine kado-artike- len, bloemen en planten, handwerken, snoepgoed, advocaat enz. enz. Er is vast iets voor u bij! De opbrengst is bestemd voor Zending en Evangelisatie. Tot ziens.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1