Plaatwerk Sommelsdijk verrijkt met komst van apotheek-meditheek 'St. Joris' "lib 6. cl: Zeldzame sterren verdwenen Laatste orgelconcert te Dreischor huibrecMse WcmmemiMi Garage Knöps B.V. Kom weer zingen Hervatting repetities Oud-wijkverpleegster Anna Bos overleden Reaktie over Koolmeesjes-gedrag Hervatting repetities en een liartelijk welkom voor nieuwe leden! Uneto Consumenten Elektronica Service Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee KIEVIT WARMTE Citroen-Hesselink alle merken Tweede orgelmiddag in Renesse Dirkslands Mannenkoor 63e Jaargang No. 5926 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Op donderdag 23 augustus a.s. zal de orgelist Dirk Jansz. Zwart de laatste orgelbespeling van dit seizoen geven in de Hervormde Kerk te Dreischor. Het programma voor deze avond be staat gedeeltelijk uit verzoeknummers die zijn opgegeven na de vorige orgel avonden. Er zullen werken worden gespeeld van o.a. Bach en César Franck, alsook van Joh. L. Krebs en Louis Vierne; ook koraalbewerkingen. De aanvang is om 8 uur 's avonds. STELLENDAM Op D.V woensdag 22 augustus a.s. hoopt de Chr. Gem. Zangvereniging 'Soli Deo Gloria' weer met haar repeti ties te beginnen. Nieuwe leden zijn op het koor altijd welkom. Zij repeteren iedere woensdag van 20.00-22.00 uur in het Herv. ver.gebouw de Rank. Het Chr. Kinderkoor 'de Zangvogeltjes' begint deze avond ook weer om 19.00 uur in hetzelfde gebouw. Kinderen vanaf 6 jaar zijn hier harte lijk welkom. Nieuwe Tonge - Berend Bouwman was al jarenlang een goed getrainde wegenbouwer. Het trajekt dat hij zo juist had afgerond, liep van Oude - naar Nieuwe Tonge en Berend glom van trots toen hij het gereedgekomen wegstuk overzag. Rubber-asfalt had hij in het wegdek verwerkt, blijft nau welijks water op staan en rijdt vrijwel geruisloos, een grote stap voorwaarts dus. Na al deze mijmeringen stapte Berend in zijn dienstauto maar kreeg nog voor hij de huisdeur naderde een absoluut wereld-idee. De nieuwe weg was nog niet officieel geopend, dus hinderlijke snelheidskontrole of me deweggebruikers bestonden er een voudig niet. Daar, op die weg, kon hij zijn eigen 6-cyl.-GTI-24\/-Turbo eens fors aan de tand voelen. Hij droomde al van snelheden die de legale ruim 2x overschreden. Berend ging vroeg naar bed die avond want hij wilde zich op komende gebeurtenissen solide voorbereiden. De volgende ochtend, gelijktijdig met het hanengekraai, reed onze pseudo-coureurz'n bolide uit de garage en besloot te speren van Oude- naar Nieuwe Tonge. Rustig liet hij de motor en olie op bedrijfstempe- ratuur komen. Toen, aan het begin van de nieuwe weg, gaf Berend een vreselijke dot gas. De machine brieste vooruit, passeerde na luttele secon den de landelijke limiet en over schreed tenslotte moeiteloos de 200 km/u-grens. Berend voelde zich tof, tof, tof! Evenals de chauffeur van de besteleend die al voortsukkelend óók de nieuwe weg zat uit te proberen. De snelheidsduivel klom furieus in de remmen, twee voeten op één pedaal, en voorkwam daarmee een vreselijke klap. Opeens reed hij keurig 50, strak achter de besteleend. Maar plotseling zag Berend een ster in de voorruit van z'n bolide en nog één en nog één. De weg bleek nog niet geveegd en de eend spatte los grind omhoog. Bij de geboorte van de zevende ster kwam er langs de weg een groot bord in beeld met 't opschrift: „Karels Auto schade en voorruitservice". Berend stuurde direkt naar het schadebedrijf en meldde daar dat hij sterretjes zag, maareen kop sublieme Karels-koffie verkwikte hem terstond. De pitten en sterren in de voorruit waren gelukkig goed te herstellen en dat bracht Berend in de zevende hemel. Hij had zich echter voorgenomen in het ver volg minder roekeloos te rijden en be slist meer afstand te houden! KARELS AUTOSCHADE Langeweg 38- Nieuwe Tonge Telefoon 01875-1396 HAREN-OOLTGENSPLAAT Zondag 12 augustus 1990 overleed op de leeftijd van 81 jaar, zuster Anna Bos, van 1943 tot 1963 wijkverpleegster te Oolt- gensplaat. Zuster Bos werd op 21 november 1908 geboren. Na haar opleiding werd zij door het bestuur van de plaatselijke ver eniging 'Het Groene Kruis' te Ooltgens- plaat op 1 januari 1943 als wijkver pleegster benoemd, als opvolgster van de zusters Alblas en Graafland. In ver band met haar gezondheid werd zuster Bos op medisch advies per 16 november 1962 door het bestuur ziekteverlof ver leend en op 3 november 1963 eervol ontslag. Inmiddels was zuster Bos verhuisd naar Vries (Dr.). Deze woonplaats werd spoe dig verwisseld voor Gasselternijveen, eveneens in Drente. Later vestigde zus ter Bos zich in haar geboorteland Gro ningen, n.l. te Haren. Zij nam hier later haar intrek in 'Huize Westerholm', kamer 115, Irenelaan 1, 9752 LS Haren, waarin zij op 12 augus tus overleed. Op woensdag 15 augustus werd om 10.30 uur in de kapel van 'Huize Westerholm' een dienst van Woord en Gebed gehou den, waarna om 11.30 uur de crematie plaats had in aula 2 van het cremato rium te Groningen, Paddepoelsterweg 24. Zuster Bos werd te Ooltgensplaat op 1 februari 1964 opgevolgd door zuster A. Verhoef. Ingezonden: De heer J. van Hoorn uit Middelharnis schreef al een hele tijd geleden het volgende: Ik heb een nestkastje voor koolmeesjes gemaakt. Vorig jaar lagen er voor het eerst eitjes in. Zeven in getal. Wij werden toen vrijwel iedere morgen gewekt door één of meer koolmeesjes die met hun snaveltje van buiten en van binnen tegen het nestkastje tikten. Waarom doen die vogeltjes dat? Het mag als bekend worden veronder steld dat niet alle gedragingen van die ren of vogels te verklaren zijn. Er blijven altijd wel vragen over en gelukkig maar. In het geval van de heer van Hoorn gaat het niet om voedselafgifte door de ouders aan de altijd maar openstaande jonge bekjes van hun kroost. Ik heb dat met enige vogelliefhebbers besproken. We houden het uitsluitend op een vorm van communicatie. Andere bedoelin gen, b.v. elkaar wekken, liggen niet voor de hand. -. U. H. OUDDORP Alhoewel de zomer nog niet voorbij is beginnen de Chr. gem. zangver. 'Hart en Stem', het Chr. Jeugdkoor 'Van Knop tot Bloem' en het Chr. Kinderkoor 'Jong Begonnen' op D.V. maandag 20 augus tus haar repetities weer. Het bestuur hoopt dat zij naast al haar leden ook nieuwe leden mag begroeten. Vooral op het gemengd koor dat momen teel uit 65 leden bestaat. Twaalf hiervan behoren tot de tenoren en bassen, een aantal dat best met enkele mannenstem men vermeerderd mag worden. Tijdens uitvoeren zijn er meestal enkele verhinderd, zodat de kans altijd blijft bestaan dat een bepaald muziekwerk niet uitgevoerd kan worden. Dit willen wij voorkomen, niet alleen met het oog op ons 40-jarig jubileum dat wij in 1991 hopen te gedenken, doch ook m.b.t. onze kerstzangavOnd op D.V. 22 decem ber en het benefietconcert t.b.v. de dia- konale hulpgroep Oost Europa op D.V. 6 oktober a.s. Dus mannen en jongens van Ouddorp en omgeving laat ons niet in de kou staan en wordt lid van onze vereniging. Ook dames zijn natuurlijk van harte welkom en ook op het jeugd- en kinder koor kunnen nieuwe leden geplaatst worden. Alle 3 de koren staan - en dit al 12'/2 jaar - 0.1.V. dirigent Jan Bezuijen en repete ren 's maandags in zaal B van het MFG Dorpstienden. Kinderkoor v.a. 5 jaar...18.15-19.00 uur Jeugdkoor v.a. 12 jaar....19.00-19.45 uur Gem. koor v.a. 16 jaar...20.00-22.00 uur HOE ERKENT U EEN VAKZAAK Dat zijn zaken, die audio/video en electrische apparaten ver kopen en vol doen aan de door de consu mentenbond en Uneto gestelde eisen, om het hier afgebeelde embleem te voeren. Wij zijn zo'n vakzaak met een erkenning zowel voor audio/video - als electrische app. op basis van vakbekwaamheid. RENAULT-dealer voor Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Sanitair- Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Autobedrijf A. J. van Rumpt Dirksland, 01877 - 1357 Middelharnis Telefoon 01870-2222 Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Peugeot/Talbot dealer De voorbereiding van de vestiging van een nevenvestiging in Sommelsdijk heeft de Middelharnisse apothekersfam. Slager maandenlang intensief bezig gehouden, maar j.l. woensdagmiddag kon tevreden op al die inspan ning worden teruggezien toen'ie er echt stond, apotheek-meditheek 'St. Joris' aan de St. Joris Doelstraat te Sommelsdijk. Met alle Sommelsdijkers die voortaan vlak bij huis hun medicijnen en in de meditheek hun informatie kunnen bekomen, toonde ook burgemeester mevr. Sleurink zich hoogst ingenomen met deze nieuwe voorziening in Sommelsdijk; de officiële ope ning werd haar dan ook graag toevertrouwd. Nu de spanning van de laatste maanden dan tóch gebroken was mocht de ope- ningshandeUng best een beetje ludieke zijn, hadden de apothekers Slager en van Ede (die St. Joris gaat beheren) gevonden en zo kon het gebeuren dat mevr. Sleurink via het beeldscherm een recept samen stelde dat voor haar uiter mate geschikt werd geacht. Ze zal niks van de samenstelling ervan begrepen hebben, want wat te denken van calcii lactophosphas cmn en van ferri et ammonnii citras enz. enz., maar groot is de opluchting als je dan een fles wijn tevoorschijn haalt, kompleet met de eti ketten dat het gebruik van dit genees middel de rijvaardigheid kan beïnvloe den en dat driemaal daags een likeur glaasje dient te worden ingenomen, omdat de begonnen kuur dient te wor den afgemaakt. Dokter J. C. v. d. Wulp was trouwens de geneesheer die de bur gemeester 't recept had voorgeschreven, „want", had hij geconstateerd, „U hebt daar duidelijk behoefte aan!" Het was dr. v. d. Wulp die de vele geno digden verwelkomde en een en ander over de komst van St. Joris toelichtte. Hij was trouwens de eerste arts geweest die, in 1974, zijn apotheek aan apotheker Slager overdeed. Middelharnis-Sommels- dijk was in 1965 'apotheekrijp' verklaard wat betekende dat elke arts die zich nadien in die dorpen vestigde, en dr. v. d. Wulp deed dat in '69, zijn apotheek aan dhr. Slager zou overdoen, alle andere artsen, op één na. zijn inmiddels ge volgd. Mogelijk dat zich een tweede apo theek in de kern Sommelsdijk zal vestigen, maar daar werd zeker niet bij stilgestaan, ook niet door burg. mevr. Sleurink die het een eer vond de eerste apotheek-meditheek in Sommelsdijk te mogen openen. Ze waardeerde de verantwoorde en vak kundige wijze waarop geneesmiddelen worden verstrekt, zoals ze ook op de komst van een meditheek vooruit zag, van groot belang nu vanwege de snel groeiende behoefte aan thuis- en zelf zorg op tal van vragen een deskundig antwoord wordt gevraagd. „Voor de apo theker die inziet dat zijn rol niet alleen die van verstrekker van medicijnen is, maar die zich ook verantwoordelijk voelt voor de eerste lijns gezondheids zorg ligt hier een braakliggend terrein", voorzag mevr. Sleurink met waardering jegens dhr. Slager die de meditheek aan zijn apotheek heeft toegevoegd. „De apotheker", zo vervolgde ze, „geniet vanouds het vertrouwen, is farmaceu tisch onderlegd, onderhoudt goede kon takten met de eerste en tweede lijns gezondheidszorg en kan in een medi- theek-vestiging rust en privacy bieden. Het is verheugend dat Sommelsdijk nu beschikt over een uitstekende voorzie ning ten behoeve van de gezondheids zorg". Met de komst van de apotheek 'St. Joris' in Sommelsdijk achtte ze een stukje his torie te zijn teruggekeerd; in 1814 leek Sommelsdijk een medisch centrum te zijn met de aanwezigheid van een vroedvrouw, twee chirurgijns, een ge meente-geneesheer en maar liefst 3 apotheken. Een hartelijke gelukwens liet burg. Sleu rink gaan richting fam. Slager, fam. van Ede en de apothekers-assistenten die in St. Joris hun werk zullen vinden. De vestiging heeft de goedkeuring van de Inspektie gekregen en dat zal nie mand die 'St. Joris' heeft bekeken heb ben bevreemd. Bijzonder professioneel, smaakvol zelfs en dat van een zo steriele ruimte, 't Is snel maar goed gerealiseerd waarvoor dhr. Slager niet naliet de betrokkenen, o.a. aannemingsbedrijf Boeter, hartelijk te bedanken. STAD AAN 'T HARING'VTIET Het Bestuur Op zaterdag 18 augustus zal er van 14.00 tot 17.00 uur voor de tweede maal een orgelmiddag in de Hervormde Kerk te Renesse worden gehouden. Orgelief- hebbers, die graag de toetsen willen beroeren van het uit 1882 stammende Oberlinger-orgel, worden dan onder lei ding van organist Prosper Sevestre in de gelegenheid gesteld om dit instrument gedurende enige tijd - uiteraard afhan kelijk van de belangstelling - te bespe len. Zowel organisten die regelmatig zondags een orgel bespelen maar nieuws gierig zijn naardit instrument als de lief hebber, die (bijna) nooit verder komt dan het elektronische orgel thuis, zijn van harte welkom. Zaterdag 18 augustus D.V. (dus a.s. zaterdag!) beginnen de repetities van het Dirkslands Mannenkoor weer. Alle leden worden dringend verzocht aanwezig te zijn, zodat het instuderen met kracht ter hand genomen kan worden. Voor 31 december D.V. staan nog uitvoe ringen op het programma in Lisse, Doorn, Den Haag en Dirksland, terwijl het koor begin oktober in de Grote Kerk van Dordt een opname zal maken. Het Dirkslands Mannenkoor gaat uit van de Oer. Gem. te Dirksland. Nieuwe leden zijn nog welkom. Plaats van vergaderen is het Vereni gingsgebouw 'Rehoboth' van de Ger. Gem., Geldersedijk te Dirksland. Er wordt gerepeteerd van 17.45-19.45 uur. twor oDe zdwrheul VINGERLIW 3-MIDDELHARNIS-'EL 01970-2518 Verkoop Service Q1871 - 1662 Stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER 1=^ C^» CU C3 C3 C3 C3 r—i CT) ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Peugeot Talbot Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - Tel. (01870) 30 94 Mevr. Sleurinkontdekt de aard valt haar recept; links dhr en mevr. Slager, rechts dhr. van Ede. Aan alle leden en belangstellenden van het koor 'Soli Deo Gloria' in Stad. We hebben zes toeken vakantie gehad. Nu wordt het zoetjes aan weer tijd hoor Voor de wekelijkse repetitie-avond van ons koor En zijn er onder u zangers, vooral de tenor en de bas. Die een avond over hebben voor de zang, komt ons dit goed van pas. Dames, maar vooral heren wil de zang kunnen blijven bestaan. Meldt u aan als lid op de avond dat wij weer van start gaan. Dat is op dinsdag 21 augustus om half acht. Dan wordt u allen in het Trefpunt verwacht.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1