Youth for Christ Cleveland bezoekt Thoolse broeders l m Mobil Reddingsbrigade Ouddorp viert 40-jarig jubileum „We are brothers and sisters" htidneéhstse l Goeree-Overflakkee l ttameetemoH Rally Formula Garage Knöps B.V. Spektakulaire reddingsdemonstratiesl aan het strand Omloop Goeree-Overflakkee Bouw palingkwekerij Mercedes-Benz Gekrakeel over weg op Schouwen voorbij Boeten van 100 gulden voor zwartrijden gaat ook voor NS gelden Uneto Consumenten Elektronica Service Citroen-Hesselink Ramoco b.v. No. 5924 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 De start van de Goeree-Overflakkee omloop, op vrijdag 17 augustus, 's avonds 7 uur, is wellicht tevens de start van een jaarlijkse traditie. In één keer te voet het gehele eiland ronden; langs de dijken, de stranden, de slikken en de gorzen. Start en finish: op de Kaai te Ooltgens- plaat. Tijdsduur: maximaal 24 uur. Lengte: 110 km. Dit is een aanzienlijke afstand en kost de nodige energie. Onderweg wordt regelmatig voor de inwendige mens gezorgd. Enkele masseurs, pedicures en fysiothe rapeuten hebben zich beschikbaar ge steld om onwillige spieren en voeten te verzorgen. Daarnaast zullen Rode Kruis colonnes van Goeree Overflakkee paraat staan om eventuele blaren e.d. door te prikken. De gehele omloop zal gevolgd worden door enkele volkswagens om uitvallers op te pikken. De verzorgingsposten zullen tevens als controleposten fungeren. Voor vragen kunt u terecht bij Ada Pee- man, tel. (01873) 12 16. Als ze zich niet meer laten vangen gaan we ze kweken, want paling moet er zijn, dat is zeker wel de achterliggende gedachte in de familie Schot. Vader Henk Schot, kon toen hij 25 jaar geleden voor de keuze werd gesteld mosselkwe ker blijven of palingvisser worden voor de palingvisserij, in het begin van de zeventiger jaren, een lucratief beroep, want het Grevelingenmeer bevatte veel paling. De palingstand vermindert, misschien dat er een tijd komt dat de visserij geen belegde boterham meer oplevert. De broers A. en J. C. Schot hebben nu opdracht gegeven aan de Bergam- bachtse bouwer van Viskweeksystemen Aqua Culture Consulting voor het bou wen van een palingkwekerij aan de Dorpsweg. Een voorlopige investering van twee miljoen gulden. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse produktie van 50.000 kilo (palingen van Wi ons) ge schikt voor de rokerijen. Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Door een uitspraak van de Raad van State is een einde gekomen aan een jaren lang gekrakeel op Schouwen Dui- veland over de aanleg van de z.g. Dam- menweg. De Gemeente Westerschou- wen, daarin gesteund door Ged. Staten van Zeeland, waren van mening dat aanleg van een nieuwe weg in de Gemeente noodzakelijk was, om de ver keersstroom op te vangen die ontstond na de opening van de weg over de Stormvloedkering, een mogelijkheid om lang sde kust van Schouwen Duiveland naar Noord Beveland te komen. De Dammenweg zou dan parallel lopen met de Kraayesteinse weg van de storm vloedkering naar de hoofdweg, die over het eiland loopt. Tegen dit voornemen kwamen een twintigtal agrariërs en de Zeeuwse Milieufederatie in het geweer. Met de bezwaarden en na een lange weg van procedures is de Raad van State van oordeel, dat een versnippering van het agrarisch areaal in het Westerschouwse gebied niet wenselijk is en aanpassing van de Kraayesteinseweg aan het toege nomen verkeer de voorkeur verdient. Berichten als zou de minister van Ver keer en Waterstaat, mevrouw J. R. H. Maij-Weggen, verzuimd hebben om de Nederlandse Spooi^wegen officieel in te lichten over haar besluit om op 1 augus tus j.l. de boete voor het zwartrijden in het openbaar vervoer te verhogen, zijn onjuist. Mevrouw Maij heeft op 20 juni 1990 net als aan alle andere openbaar vervoers bedrijven ook aan de NS een brief ver zonden, waarin dit ministerieel besluit werd meegedeeld. Bovendien is door Verkeer en Waterstaat een overeenkom stig persbericht uitgegeven. De NS deelde op 3 augustus aan V&W mee, geen bericht van de minister van Verkeer en Waterstaat te hebben ontvan gen en er niet van op de hoogte te zijn dat het besluit ook op hen van toepas sing is. Naar aanleiding van deze com municatiestoornis heeft op 6 augustus 1990 nader overleg plaatsgevonden tus sen V&W en NS. Afgesproken is dat de NS tussen 1 sep tember en 1 oktober a.s. de verhoogde boete voor zwartrijden zal gaan opleg gen. Deze vertraagde invoering is het gevolg van de voorbereidingstijd die de NS nodig heeft om de hogere boete in te voeren. De hoogte van de boete, 100 gudlen, is geen onderwerp van discussie geweest. SINT ANNALAND - Dat de Hollan ders na het avondeten de handen vou wen en danken voor al het goede dat de aarde voortbrengt, vinden ze maar vreemd. In de Verenigde Staten schuift iedereen te pas en te onpas aan en is het voortijdig verlaten van de dis allerminst een zonde, laat staan dat ze na de laatste hap hun Schepper dankzeggen. De groep christelijke jongeren uit en rond de Amerikaanse stad Cleveland, te gast bij Youth for Christ in Tholen, ont dekt verschillen, vooral in het tafelge- drag en in de sociale omgangsvormen. Voor de rest zijn de 'Dutch' aardige lui, net als zij. Het is de eerst keer dat de Thoolse Youth for Christ buitenlanders over de vloer heeft. Atlantic Bridge, een organisatie die uitzending van jongeren, artiesten en musici regelt, vond dat Youth for Christ-groepen in Tholen en Cleveland wel bij elkaar pasten. Ook voor de meeste Amerikanen is het dan ook de eerste keer dat zij een groep van over de grens ontmoeten. De uitwisseling ver loopt dan ook uitstekend. Hun idee dat Hollanders veel formeler zijn in de omgang valt hen in de praktijk erg mee. „Wel als ze zich introduceren, maar over het algemeen zij zijn losjes in de kontakten, die gelegd zijn. Het valt me in dit verband echter wel op dat Nederlanders socialer met elkaar om gaan. Het familie- en het gezinsleven is dan ook veel belangrijker dan bij ons", zegt Mayda. Naar Amerikaanse maat staven doen wij erg lang over de te nutti gen maaltijd. In de States is het gebruik om op te stappen als het bord leeg is. En hagelslag op je brood wordt daar als je reinste snoeperij aangemerkt. Daar ver sieren wij hoogstens een cake mee. Ondanks de andere tafel- en eetgewoon ten, hebben de Amerikanen het reuze naar hun zin in de Thoolse gastge zinnen. Vrijer Het gestelde doel van de uitwisseling, om eikaars cultuur beter te leren kennen en daarvoor begrip te krijgen is eigenlijk al bereikt. Hun Heer is dezelfde en dat schept meteen al een band. „We ware brothers en sisters", merken enkele gas ten op. Amerikanen beleven hun religie doorgaans vrijer. De Nederlandse kerk diensten zijn in hun ogen wat sober en een tikkeltje zwaarmoedig. Patrick, de zingende dominee uit Cleveland, vormt hiermee dan ook een schril contrast. De gasten vinden het landschap en de Thoolse dorpen schitterend. Alles is even 'cute', wat wil zeggen dat met de Amerikaanse hang naar immense pro porties Nederland er erg charmant Lego-land-achtig uitziet. Van het klein schalige Zeeland krijgen ze nog het een en ander te zien. Naast Bijbelstudies en 'relaxing-pro grams' krijgen ze vrijdag een vaartocht op de Oosterschelde en een gospel- drive-inshow. Verder hebben ze nog een sportieve dag in Zierikzee, waarbij ver schillende uitwisselingsgroepen elkaar zullen bekampen. De Clevelanders gaan daarna weer naar huis. Ze hopen volgend jaar Youth for Christ uit Tholen te ontvangen. HOE ERKENT U EEN VAKZAAK Dat zijn zaken, die audio/video en electrische apparaten ver kopen en vol doen aan de door de consu mentenbond en Uneto gestelde eisen, om het hier afgebeelde embleem te voeren. Wij zijn zo'n vakzaak met een erkenning zowel voor audio/video - als electrische app. op basis van vakbekwaamheid. Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Dirksland, 01877 - 1357 C RENAULT-dealer Verkoop Service 01871 - 1662 4^ J Verkoop na 17.00 uur: J C. Breen, 01878 - 2496 c c. jTTMl-1li«lf) Middelhamis Telefoon 01870-2222 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Peugeot/Talbot dealer Ter opluistering van het 40-jarig bestaan van de Reddingsbrigade Ouddorp, werd dinsdagmiddag j.l. een groots opgezette reddingsdemonstratie gegeven op het strand bij het Flauwe Werk. Een argeloze fietser of wandelaar, die niet wist dat het om een demonstratie ging, zal zich wellicht hebben afge vraagd wat er aan de hand was. Het gebodene was n.l. zeer spektakulair. Een helicopter van de Belgische Lucht macht, de Sea King, vloog af en aan, om drenkelingen op te halen of om een dok ter op een vlet te droppen, de ambulance stoof enkele keren met loeiende sirene weg, er stond een brandweerauto op de dijk opgesteld, kortom, het had er alle schijn van dat er een grote reddingsaktie aan de gang was. Deze hele operatie was echter op touw gezet om het publiek iets van de werk zaamheden van de Reddingsbrigade te laten zien. Dhr. Binnendijk, een van de coördinators, zei ons dat het reddings werk de laatste jaren een steeds grotere omvang heeft gekregen. Mede door de sponsoring van enkele bedrijven en de subsidie van de gemeente konden ze het laatste jaar goed materiaal aanschaffen, waaronder een Viking overlevingspak. Een spektakulaire demonstratie voor het publiek vond de brigade een leuke manier om hun 40-jarig jubileum te vie ren. De drommen mensen op het strand hebben er geweldig van genoten. Vooral een helicopterredding bood een boei ende aanblik. Onder de toeschouwers bevond zich ook burg. G. van Velzen van Goede- reede. Een kritiek moment werd beleefd, toen een vlet met 20 personen aan boord omsloeg. Dit behoorde niet bij de de monstratie... Maar gelukkig liep het goed af. Behalve de helicopter van de Belgische Luchtmacht namen aan de demonstra tie deel: De Kon. Zuid-Hollandse Red ding Mij., een duikersteam, leden van de Ouddorpse Reddingsbrigade met hun vletten, ambulance Ouddorp, EHBO, pseudo-gewonden van de zwemver. De Stelle, Viking Life Saving Equipment, rijkspolitie van verschillende afdelin gen, en een Hoovercraft-team uit Vrou wenpolder. Door de jaren heen heeft de Reddings brigade een grote ontwikkeling doorge maakt. Waren het voorheen meestal de zwemmers die in moeilijkheden geraak ten, in de laatste jaren zijn dat de surfers. Vooral aan de Brouwersdam wordt door de Reddingsbrigade veelvuldig hulp verleend, waarbij het hoofdzakelijk om gebroken armen of benen gaat. Ook aan bewoners van Port Zélande die de dijk overstaken naar zee, is al enkele keren hulp verleend. I^S*«« Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871 - 1553 voortiOe zcfc^rheid VINGERLING 3 - MIDDELHARNIS -IEL 0'870-:Sia ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, ianderijen enz. J. A. Mijs Tel. (01877) 13 09 N. A. van Kempen Tel. (01877) 26 14 FOTO FILM - HEPOflTAGE - VIDEO - COMPUTER ^3 CU czj CD C3 CJ CD CD CD Peugeot Talbot Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - Tel. (01870) 30 94 b^nj^ Vanuit de helicopter wordt een dokter op een vlet gedropt. Pseudo-skichtoffen worden door enkele leden van de Reddingsbrigade van boord gedragen. Klaar voor de volgende aktie. Toeschouwers volgen gespannen de handelingen van EHBO-helpers.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1