-^-ë De verf- en behangspeciaalzaak van de Bechtums staat er Twee apotheken vestigen zich in Sommelsdijk Politieberichten Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten GESLAAGD Uitslag P.V. 'de Snelpost' Opbrengst koUekte Goedereede Bevolking verbaast zich: 62e Jaargang DINSDAG 10 JULI 1990 No. 5915 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 OUDDORP donderdagavond 7.30 uur student W. Visscher, Moer- kapelle. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur student J. B. Zippro, Zwijn- drecht. HERKINGEN heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. A. M. den Boer, Sunnyside (U.S.A). MIDDELHARNIS woensdagavond 7.30 uur ds. Chr. v. d. Poel, Yerseke (H.D.). STAD aan 't HARINGVLIET woens dagavond 7.30 uur ds. J. Koster. OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. H. Paul, H. I. Ambacht. OUDDORP Na een opleiding aan de vakschool van de stichting VAM in Voorschoten zijn Kees en William Akershoek geslaagd voor het diploma vakbekwaamheid voor het fletsbedrijf. Dit examen omvat niet alleen reparatie aan fietsen maar ook bedrijfsbeheer en wettelijke voorschriften. Zodoende is Akershoek Tweewielers weer 2 gediplomeerde fietsherstellers rijker. DIRKSLAND Wedvlucht Rufec, los 7.45 uur. Ie duif 16.2L A Zoon: 1,15,16,17; G. Bakker: 2,10,14, 23, 29; L. Tijl: 3; L. Arensman: 4, 20; B. van Es: 5, 6, 7, 22, 24, 26; H. Klink: 8, 30; A. P. de Vogel: 9, 11, 27; Joh. van ARut- ten: 12,13,25; L. v. d. Baan: 18,28; J. Gul- demeester: 19; D. Klootwijk: 21. MIDDELHARNIS - Doceren doet hij al vele jaien iang, en met genoegen, maar reken erop dat dhr. J. H. P. Heesters, docent wandbekledingstechnie- ken van de S.V.S., de Stichting Vakopleiding Schilders en Stukadoorsbe- drijf te Waddinxveen, j.l. vrijdagmiddag ook een prima middagje heeft beleefd. Hem was de eer gegund de nieuwe verf- en behangspeciaalzaak van Piet en Janny Bechtum te Middelharnis te openen en daar hebben die twee hun vroegere docent een bijzonder genoegen mee gedaan. Dat maakte dhr. Heesters ook duidelijk toen hij na de openingshandelihg, de onthulling van de naam, door het wegtrekken van - natuurlijk - een strook behang, in het nieuwe pand een gelukwens sprak tot zijn twee oud-leerlingen. Met de nodiging de nieuwe zaak te openen zag dhr. Heesters niet alleen de goede relatie tussen docent en z'n cursisten bevestigd, óók deed het hem bijzon der deugd de vruchten van de doorgegeven kennis te zien in de vorm van een prachtige nieuwe zaak. De Bechtums bleken de lessen goed in praktijk te heb ben gebracht, zeker waar het de 'enorm belangrijke' presentatie van hun artike len betreft. Voorts is het geven van advies een erg belangrijke faktor en ook dat wist dhr. Heesters bij Piet en Janny in goede en deskundige handen; „een detail list moet mee willen denken en kunnen adviseren", doceerde dhr. Heesters en 't zijn die twee eigenschappen die de Bechtums toepassen in hun royaal gesor teerde en sterk vergrootte zaak voor de realisering waarvan ze samen hebben geknokt, maar die er nu kleurrijk bijstaat, naast hun woning aan de Verl. Hof- laan, waar 't aanvankelijk eigenlijk niet mocht zoals zij het zich hadden gedacht. 't Was niet alleen dhr. Heesters die hen veel plezier, veel genoegdoening en een zakelijk succes toewenste; dat deden ook de vele genodigden die het onderne mend echtpaar deze middag de hand hebben gedrukt. DIRKSLAND De in de week van 25-30 juni j.l. gehou den koUekte t.b.v. de Epilepsiebestrij- ding heeft opgebracht ƒ1.710,-. Alle gevers/geefsters en medewerkenden heel hartelijk dank. Aanrijdingen Op de Brouwersdam reed een auto tegen op een andere auto liggende surfplank, waardoor schade aan de mast en het dak van die auto ontstond. Op de Dorpstienden te Ouddorp werd een geparkeerde auto aangereden door een automobilist, waarna de veroorza ker gelijk doorreed. Op de Molenweg te Ouddorp reed een auto vanaf het terrein van een winkel de weg op tegen een andere, naderende auto. Alleen blikschade. Op de Eendrachtsdijk te Stellendam waren 2 motorrijders en 3 auto's betrok ken bij een aanrijding. De 2 motorrij ders reden achter elkaar, deze moesten afremmen voor afslaande auto's. De achterste motorrijder kon niet tijdig stoppen en reed tegen zijn voorganger, om vervolgens op de andere weghelft eerst 2 tegemoetkomende auto's te raken om daarna tegen een derde tot stilstand te komen. Deze motorrijder brak een arm. Op de Molenweg te Ouddorp, mede als gevolg van de hevige regenval, waardoor 1 automobilist in de slip geraakte, een aanrijding tussen 2 personenauto's. Alleen blikschade. Op de Schoolstraat te Stellendam werd een geparkeerde auto aangereden, waar bij lichte schade ontstond en de veroor zaker doorreed. Dankzij een getuige die het kenteken noteerde, kon een en ander alsnog worden opgelost. Op de Tertiaireweg te Stellendam be merkte de bestuurder van een auto rook vanonder de motorkap, even later ge volgd door vlammen. De brandweer bluste de brand. Op de kruising Dijkstelweg-Dirkdoens- weg te Ouddorp een aanrijding tussen 2 personenauto's, waarbij geen voorrang werd verleend. Alleen blikschade. Op de kruising Dijkstelweg-Kelderweg een aanrijding tussen 2 personenauto's, waarbij er een op de andere weghelft kwam. Ook hier alleen blikschade. Diefstal Op Port Zélande werden van een Opel de sierdoppen gestolen. Vanuit een woning aan de Pieterstraat te Goedereede werd voor een waarde van ongeveer 14.000,- aan sieraden ge stolen. 2 Gazelle damesfietsen werden ont vreemd te Ouddorp. 1 aan de Stations weg en 1 aan de Kelderweg. Er werd ingebroken in een woning aan de N.Z. Haven te Goedereede. Nog niet bekend of er iets vermist wordt, dit i.v.m. afwezigheid bewoners. Op de Nieuwedijk te Goedereede wer den in de nachtelijke uren mogelijke inbrekers afgeschrikt door het afgaan van een alarminstallatie. Een boot met een trailer werd ont vreemd uit een schuur aan de Mr. Iman Caustraat te Stellendam. Even later werd de trailer zonder boot teruggevon den, gekoppeld aan een auto aan de Del- tahaven te Stellendam. Weer enige uren daarna werd de boot met de daders aan getroffen in de haven van Rhoon, waarna de daders konden worden aan gehouden. Aan de Boompjes te Ouddorp werd een Yamaha bromfiets gestolen. Op een parkeerplaats aan de Molenweg te Ouddorp werd ingebroken in een per sonenauto, waarbij een portefeuille met cheques werd ontvreemd. Op het Alexanderpark te Ouddorp wer den van een caravan de sierdoppen ontvreemd. Aan de Broekweg te Ouddorp werd een Volvo kenteken DD-65-VX ontvreemd. Een inwoner van Hellevoetsluis werd betrapt bij een poging netwerk te stelen vanaf een viskotter in de haven van Stellendam. Aan de Dijkstelweg te Ouddorp werd een brievenbus ontvreemd. Wat verder nog gebeurde Een 70-tal koeien liepen los op het sloopterrein van het woonwagenkamp te Stellendam. Waren afkomstig van nabij gelegen dijk. Wegens onnodig verblijf in de Abri te Stellendam werden 2 jeugdige personen bekeurd en aldaar verwijderd. Een controle op de bestrijdingsmid delen bij 3 bedrijven te Ouddorp leverde op, dat er niet meer toegestane middelen aanwezig waren. Deze middelen in De Sommelsdijkse dorpelingen kijken al een aantal weken ver baasd en niet begrijpend naar de bekendmakingen op een tweetal gevels dat in die gebouwen, het vroegere belastingkantoor aan het Marktveld en de v.m. slagerij van de fam. v. d. Beek aan de St. Joris Doelstraat, apotheken ge vestigd worden. De één wordt 'Sommelsdijk' en de ander 'Som- merdyk' genoemd, raar maar waar, zo'n kennelijke overdaad op een bevolking van zesduizend zielen. Hoe komt dat zo...? De 31-jarige M. Boon uit Breda, toe komstig eigenaar van apotheek Som melsdijk (in het voormalig belasting kantoor) maakt ons duidelijk dat de vestiging van twee apotheken oor spronkelijk zeker niet de bedoeling is geweest; de komst van 'Sommerdyk' heeft ook hém verbaasd en overrom peld. 'Sommerdyk' is - een neven vestiging van apotheek 'Menheerse' van dhr. Slager die met die vestiging een bijzondere haast maakte toen hem duidelijk werd dat dhr. Boon met dokter Dogterom (sr.) tot over eenstemming was gekomen over de overname van de doktersapotheek, voor welke overname dhr. Slager geen belangstelling had getoond. In maart had dhr. Boon al het Belas tingkantoor gekocht en deelde hij aan dhr. Slager zijn voornemen mee. Een verricht marktonderzoek had aangetoond dat Sommelsdijk aan een eigen apotheek toe was, maar in plaats van een hartelijke collegiale verwelkoming van de zijde van 'Menheerse' moest dhr. Boon tegen werking ervaren en moest hij toezien dat dhr. Slager snel een pand kocht en dat tot apotheek transformeerde. Hij gaf z'n nevenvestiging de naam 'Sommerdyk' en heeft dhr. Boon, die zijn apotheek bij de Kamer van Koophandel als apotheek 'Sommels dijk' liet registreren verboden die naam te gebruiken. De naam die hij al in maart aan dhr. Slager had meegedeeld. Dhr. Boon had zich z'n komst in Sommelsdijk anders voorgesteld. Hij had graag een goede collegiale ver houding opgebouwd met de gena- buurde apotheek en graag was hij het gevecht uit de weg gegaan, 't Zou dhr. Boon lief geweest zijn wanneer dhr. Slager de dorpsgrens zou hebben gerespekteerd en het ontstaan van 'Sommelsdijk' niet op deze manier zou hebben bemoeilijkt. In een ge sprek, het enige dat gr is geweest is de BlMOlWll zinloosheid van de huidige ontwik keling vastgesteld, maar de beide apothekers weten niet van wijken, dhr. Slager niet omdat hij vindt dat Sommelsdijk tot zijn territoir be hoort, dhr. Boon niet omdat hij een kapitale investering heeft gepleegd en omdat hij een toekomst als zelf standig apotheker wenst op te bou wen. Wielhouwerb.v. hoopt nog voor de vakantie de laatste hand aan de interne aanpassing van het monu menten-pand van dhr. Boon te leg gen en in augustus hoopt ook apo theek 'Sommelsdijk' z'n deuren te openen, bemand door een apotheker en 3 assistentes. Dhr. Boon beseft dat z'n apotheek vooralsnog geen vetpot zal zijn, maar hij heeft goede hoop dat hij de Som- melsdijkers zal mogen bedienen, ze mogen tenslotte zelf hun apotheker kiezen. „Reklame mogen apothekers niet maken en met prijzen mogen en wil len we niet stunten, we kunnen ons alleen maar presenteren, maar dat doen wij met de verzekering dat we ons vak optimaal willen uitoefenen en de grootst mogelijke service zullen verlenen", aldus dhr. Boon die wel teleurgesteld -, maar zeker niet uit het veld geslagen is. De visie van dhr. Slager: Dhr. J. Slager, sinds september 1974 met z'n apotheek „Menheerse" aan de Voorstraat in Middelharnis geves tigd, bevestigd dat het helemaal niet kan, twee apotheken in Sommelsdijk en dat heeft dhr. Boon ongetwijfeld begrepen toen hij aan z'n Sommels dijkse avontuur begon. De dorpsge meenschap Sommelsdijk moge dan zesduizend zielen tellen, de helft daarvan behoort tot de patiënten kring van dokter Van Kempen van wiens praktijk dhr. Slager al in '74 de apotheek overnam. Ook dat moet dhr. Boon bekend zijn geweest toen hij met dokter Dogterom zaken deed. „Daarom - zegt dhr. Slager - is mijn snelle aktie niet een zaak van offen sief, maar heel nadrukkelijk van defensie van mijn belangen omdat het mijn bestaan zou bedreigen als Sommelsdijk daaruit wegvalt." Dhr. Slager ontkent geen belangstel ling voor overname van de apotheek van dokter Dogterom te hebben gehad. Al twee jaar geleden is er daarover kontakt geweest, maar dhr. Slager heeft toen af moeten haken omdat hem het meervoudige van de toen gangbare vergoeding werd ge vraagd, een vergoeding die hij ook aan de toenmalige artsen had be taald. Overname tegen de gevraagde prijs zou een sterke bevoordeling van dokter Dogterom hebben betekend en dat zou tegenover de andere art sen bijzonder onheus zijn geweest, zo heeft dhr Slager toen overwo gen. Toen hij de overname van dokter Dogteroms praktijk door cv. Boon Farma Groep hoorde, leek dat dhr. Slager een ontwikkeling die hij aan vankelijk nauwelijks kon geloven. Niet geloven kon hij dat een collega hem zomaar drieduizend patiënten af wilde pakken en niet geloven kon hij dat iemand op een zó wankele basis een kapitale investering aan zou durven. Volstrekt onlogisch leek het hem, maar als 't dan waar zou zijn dat de Sommelsdijkse bevolking dicht bij huis een apotheek wenste dan bleek dhr. Slager daartoe bereid, naast de service die hij tóch al had om de aan huis gebonden patiënten hun geneesmiddelen toch al thuis te bezorgen. commerciële -, en derhalve een weinig ideeële opzet die dhr. Slager wel degelijk heeft nagestreefd in de jaren waarin hij met z'n apotheek „Menheerse" bezig is. Zijn Sommelsdijkse neven-vestiging zal niet meer „Sommerdyk", maar apotheek „St. Joris" heten. „Wij wil len zo gauw mogelijk aan de slag en dat geeft ons niet de tijd om op de uit slag van een kort geding te wachten", zo laat hij weten. Voor de bemanning ervan is een professionele apotheker aangewezen in de persoon van dhr. Van Ede, die, naar behoefte, kan beschikken over het aantal assisten tes, dat nodig is om de apotheek te runnen en de thuiszorg verder uit te bouwen. laten leveren bij de gemeente. Terzake naaktrecreatie werd 1 man bekeurd op de Brouwersdam. Wegens verblijf aan de zeezijde op de Haringvlietsluizen werden 3 personen bekeurd. Op de Kabbelaarsbank werd een geparkeerde auto bekrast. Op de Mr. Snijderweg werd een opge voerde bromfiets uit het verkeer ge haald. Wegens het trekken van een veel te zware, onberemde aanhangwagen werd de bestuurder van een auto bekeurd. Op het Dahliapad te Stellendam wordt momenteel veel hinder ondervon den van crossende bromfietsen. Daar zal aandacht aan geschonken worden. Tevens hierbij het verzoek aan de ouders van de betreffende jongelui om dit te voorkomen. Op de Broekweg te Ouddorp reed een bestuurder van een personenauto, zon der veriichting en luid toeterend. Bij controle bleek deze bestuurder onder invloed van alcohol te zijn, zoals de ademtest op het bureau uitwees. Schennispleger is aktief geweest nabij de voetbalveldjes aan de Eendrachtsweg te Stellendam. Liet zijn geslachtsdeel zien aan wel erg jonge kinderen. Wegens illegaal recreëren buiten de campings 2 personen bekeurd. FOTO - FIIM - REPORTAGE VIDEO COMPUTER c= *^ni.'«ii>) OI87S-16<7en :J120 BV

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1