Geen goed woord voor Streekplan Maquette bouwplan bejaardenwoningen Donkereweg Middelhamis Dalton streekschool in Middelhamis geopend 3lhbQ -C Stilte voor Dirksland Internationale Rotary Onderscheiding voor Jan Wieringa: Paul Harris Fellow Verantwoording Woord Daad Raad Dirksland: Dipiomazwemmen in 'De Staver' Expositie Aris Roskam Voor beroep bedankt Demonstratie 'nieuwe' hobbytechniek bij Van der Kamp 62e Jaargang Tel. POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Het viel niet mee voor Dirksland in de raadsvergadering van 28junij.L toen de herziening van het streekplan Zuid-Holland Zuid aan de orde kwam. Grote teleurstelling over het provinciaal bestuur dat, zoals burgemeester Oversier zei, hem geen milimeter ruimte geeft. De bitterheid van een bij voorbaat verloren wedstrijd bij de Voorzitter, bemoedigende voorzetjes van raadsfrakties in deze laatste raadsvergadering voor de vakantie. Reaktie op streekplan De Burgemeester stelde bij de bespre king van de reaktie van de gemeente op het ontwerp-streekplan van Gedepu teerde Staten vast dat het allemaal niet veel uit zou halen bij de provincie. Hij dacht daarbij aan de evaluatie en bijstel ling van het streekplan een jaar of wat geleden. Op voorstel van de Raad had hij toen de Gedeputeerde van Ruimtelijke Orde ning naar Dirksland gehaald: „Ik ben met het College met zo"n Gedeputeerde in de weer geweest en ik heb geen mili meter ruimte gekregen". Geen wonder dus dat hij van de inspraak van de gemeente op het ontvcerp-streek- plan ook deze keer weinig verwachtte en de diskussie van de raadsleden over dit agendapunt bestempelde als een redelijk zinloze diskussie. „De gedeputeerden zijn geweest, met geen enkele vorm van enige tegemoetkoming aan Dirksland" zo ver klaarde de heer Oversier zijn pessi misme. „U doet de Raad tekort om te zeggen dat we zinloos bezig zijn" stelde de heer Van Frooijen (Gemeentebelangen) daar na drukkelijk tegenover en ook de heer Robijn (PvdA) vond het geen zinloze dis kussie. „In ieder geval moeten we zeggen wat we er van vindena en er tegen vech ten dat Dirksland helemaal onderge sneeuwd wordt, dat Dirksland helemaal niet genoemd wordt" hield hij de voor zitter voor. Als bestuurders van Dirksland moesten ze het de mensen in Den Haag duidelijk maken dat men hier zit voor Dirksland en dat men niets met hen te maken heeft, ageerde de heer Robijn. De heren in Den Haag Over de aan de Raad voorgelegde brief aan Gedeputeerde Staten in reaktie op het streekplan-ontwerp niets dan lof. Een prima stuk waarin de inbreng van de raadsfrakties in de Commissie Ruim telijke Ordening goed was verwerkt; slechts hier en daar wenste men iets toe gevoegd of aangescherpt te zien. Over het ontwerp-streekplan van GS daarentegen weinig waardering en een lading ongezouten kritiek van de Partij van de Arbeid. „Weten ze eigenlijk wel waar ze mee bezig zijn? We moeten die heren in Den Haag wakker schudden" aldus de heer Van der Vlugt „desnoods met de kop in een emmer water, dan worden ze wakker, dat doen ze met duiven ook als ze niet erg willen". Hij vroeg zich af of ze in Den Haag dach ten dat Dirksland en heel Goeree-Over- flakkee in Zeeland ligt als hij zag wat B en W in hun brief aan die heren daar hadden moeten verbeteren. Ook de SGP bracht het aantal onvolko menheden in de tekst van het streekplan en de missers op de plankaart ter tafel. „Je zou bijna gaan twijfelen... je zou je kunnen afvragen hoe reëel en serieus men bezig is met de herziening van het streekplan" woog de heer Kalle zijn woorden. De SGP kon grotendeels instemmen met de brief van het College maar wilde alleen niet ijveren voor de golfbaan bij Melissant, niet uit instem ming met de argumenten van de provin cie maar uit principe. Ganzen, windmolens en stiltegebieden? Ook de WD vond dat men bij de pro vincie nog een poging moest wagen. Het was de plicht van het gemeentebestuur om te proberen de werkgelegenheid die Dirksland heeft te behouden, zij het anders ingevuld. „Dat recht kan de pro vincie ons, naar mijn idee, niet ontzeg gen" vond de heer Van Nieuwenhuijzen. Hij wilde persé niét dat de noord-Zui- derdieppolder werd bestemd als foura- gegebied voor ganzen. Juist de Zuider- dieppolder is een modern agrarisch gebied. Er is toch al zoveel landbouwge bied ingeleverd, daar mag niets meer afgeknabbeld worden. Dit punt werd ook door de heer Grootenboer namens het CDA naar voren gebracht. Verder was het toch wel erg vreemd dat door de provincie aan de gemeente Goede- reede midden in de polder een nieuw industrieterrein werd aangewezen terwijl Dirksland al geruime tijd een industrieter rein bij de watertoren in ontwikkeling heeft. Aan de provincie moest zeker worden verzocht aan dit industrieterrein Dirks- land-Oost voorrang Ie geven. Voor Van Prooijen mocht dat best in wat minder voorzichtige bewoordingen dan „we betreuren". Verbaasd had de heer Van Nieuwenhuij zen moeten konstateren dat in het ont werp-streekplan gepleit wordt voor meer fietspaden en beter openbaar vervoer en dat overal fietspaden zijn gepland behalve naar Herkingen. Weinig begrip kon de WD opbrengen voor de talrijke lokaties voor windener giecentrales die op de plankaart staan: „Op Dirkslands gebied passen geen windmolens". Op dinsdag 26 juni 1990 ontving Jan Wieringa, rustend huisarts te Mid delhamis, uit handen van gouver neur Bob Rosenkranz de 'Paul Har- ris fellow medaille' vanwege zijn grote en langdurige verdiensten in en buiten Rotary. Gouverneur Rozen- kranz bracht onder meer in herinne ring hoe Jan Wieringa vanaf de eerste besprekingen na de watersnood in 1953 betrokken is geweest bij de oprichting van de Rotary club Goe- ree-Overflakkee en hoezeer hij sinds dien steeds de club en haar leden heeft geënthousiasmeerd en richting en stuwing heeft gegeven. In allerlei funkties en hoedanigheden - 10 jaar lang secretaris, voorzitter, trekpaard en voorzitter van vele commissies en projekten, schrijver over clubaktivi- teiten in dagbladen en het Rotarya- maandblad enz. - is hij aktief bezig geweest. Waren he tin het verleden zulke projekten als voor Ghana, Kenia en West Irian, of aktiviteiten ten behoeve van vakantie voor jeugd, internationale jeugduitwisseling en Amnesty International, welke hem bezig hielden, recentelijk was hij nog voorzitter van het anti-poliomyelitis projekt van onze club de aktieve sti mulator om deze aktie tot een groot succes te maken. tiatieven ten behoeve van ue ge meente-bibliotheek, het gehandicap- tenzwemmen, de kunstkring 'de Welle', Unicef en zo meer. Bij al zijn optreden, in en buiten Rotary, was hij die gedreven persoon zoals zijn padënten hem ook als huisarts heb ben leren kennen. Voorwaar, met dit eerbetoon - de eerste en enige Paul Harris fellow op dit eiland - is hij terecht in de schijnwerpers gezet. G. A. Roelofs En zo gaat het steeds: we horen en zien'hem evenzeer betrokken bij ini- Van verscheidene kanten werd naar voren gebracht dat de aanwijzing van stiltegebieden om te beginnen buiten dijks moest worden gehoudena, zeker omdat de konsekwenties van aanwij zing tot stiltegebied nog niet duidelijk waren. Golf bij Melissant van de baan? Het plan van GS om ruimte voor een golfbaan aan te wijzen bij Stellendam werd bepaald niet in dank afgenomen. Wethouder Eshuis: „'t Is natuurlijk van de dolle. De provincie zegt dat de golf baan in Stellendam moet komen terwijl de burgemeester van dat dorp zegt dat ze dat daar helemaal niet willen". Of de provincie overtuigd kan worden? Eshuis dacht dat daarvoor veel praten en werk nodig zou zijn en stelde voor dat ieder op zijn eigen manier via de poli tieke kanalen zou proberen er wat aan te doen. Over de vraag hoe serieus de provincie omgaat met het streekplan zei hij: Serieus genoeg dat wij er in elk geval op moeten reageren". De reaktie van de gemeente houdt onder meer in: fietspad naar Herkingen gewenst snelle uitbreiding windmolenparken in naaste toekomst niet gewenst stiltegebieden buitendijks voorrang industrieterrein Dirksland-Oost golfbaan bij Melissant mogelijkheid kassenbouw behouden lokatie voor rekreatie Dirksland-noord behouden Zuiderdieppolder geen fourageergebied voor ganzen Om de planners in Den Haag duidelijk te maken dat Dirksland niet uitgevlakt moet worden wil de heer Robijn zelfs met twéé emmers water naar het Provinciehuis. •JW Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten OUDDORP - donderdag 7.30 uur ds. A. Elshout van Scheveningen. OOLTGENSPLAAT - woensdagavond 7.30 uur ds. W. Hage van Krui- ningen. DIRKSLAND Beroepen: Ds. J. Koster, sinds april 1988 predikant van de Ger. Gem. heeft een beroep ontvangen van zijn vorige gemeente Scherpenzeel (Gld.). Afgelopen zaterdag zijn de volgende kandidaten geslaagd voor het zwemdi ploma: Teddybeer, diploma-brons: Jaad Smid, Sandra Vroegindeweij, Ni cole Dane, Paul Hendrik van Driel, Judith Struijk, Ricardo Klein. MELISSANT Ophalen oud papier Morgen (woensdag)avond wordt weer oud papier opgehaald. Graag tijdig en goed gebundeld gereed zetten s.v.p. De penningmeester van Woord Daad ontving tijdens het tweede kwartaal van 1990: Ned; Herv. Gem2093,70 School m.d. Bijbel2750,00 Woord Daad-winkel Ooltgensplaat800,00 Marktdag Groen van Prinstererschool196,45 Verkoop cassettebandjes Kievit/Lems1315,25 Aan verkopen goederen2810,00 Spaarglobes Stellendam339,20 Stuivers Ria Vijfhuizen10,65 Totaal...ƒ10315,25 Allen die hiertoe hebben bijgedragen hartelijk dank! Giften voor ons projekt op Haïti of voor andere door u te bestemmen projekten kunt u overmaken op giro 5620184 t.n.v. Woord Daad te Middelhamis of op nummer 36.13.13.772 van de Rabobank te Middelhamis t.n.v. Woord Daad Goeree-Overflakkee. De penningmeester voor de Stichting 'Woord Daad' Goeree-Overflakkee De woningbouwvereniging 'Middelhamis' die een lijst met zo'n tweehonderdtachtig belangstellen den voor een bejaardenwoning (incl. Stad en Nieuwe Tonge) ter beschikking heeft, heeft dezer dagen het plan gepresenteerd voor de bouw van 41 bejaardenwoningen op het leeggekomen terrein Hobbemastraat-Donkereweg te Middelhamis. Een viertal woningen en enkele bedrijfsgebouwen zijn daar gesloopt en met garage van Splunter, de enig nog overgeblevene, wordt over verplaatsing van het bedrijf onderhandeld. Het plan Donkereweg zal in twee fases worden gereali seerd met de eerste waaraan nog dit jaar lijkt te kunnen worden begonnen. De woningen worden in twee bouw lagen gerealiseerd waarvan de bovengalerij vanuit de hoofdingang met de lift te bereiken is. Van daaraf kun nen alle bovenwoningen - overdekt - worden bereikt. Het type woning is afgeleid van de overige woningen in die omgeving, reden waarom de 3 panden langs de Hob- bemastraat wat dakmodel betreft iets van de overige afwijken. De architectuur is van architectenburo Fris en Born te Middelhamis. De heren M. Verduin en D. Peeman hebben dat in een prachtige maquette zichtbaar gemaakt; de straat voor aan is de Hobbemastraat, de straat rechts de Donkere weg. Oorspronkelijk zou het projekt worden voorzien van een dienstencentrum maar de gemeente heeft daar om financiële reden vanaf moeten zien. De lijst met belangstellenden voor een bejaardenwo ning toonde ongeveer 180 namen op het moment dat de bouwplannen voor de Donkereweg in de publiciteit kwamen: direct na het bekend worden van de plannen groeide de lijst met honderd namen...! Regelmatige bezoekers van theetuin 'de Bongerd' in Herkingen hebben al meer malen kennis kunnen maken met het speelse en humoristische werk van Aris Roskam. Waren het eerst tuin-en andere men selijke figuren en schilderijen, de laatste tijd is hij zich meer gaan toeleggen op fantastische ruimte-, lucht- en landvoer- tuigen. Stelde hij er vorig jaar al enige van tentoon, zijn kollektie is nu weer met een aantal nieuwe uitgebreid. Van 30 juni toten met 22 juli a.s. zijn zij te zien in Theetuin 'de Bongerd', Molen dijk 65, Herkingen (geopend van 10.30 tot 22.30 uur, dagelijks, behalve don derdags). OUDDORP Ds. L. Schaafsma, Herv. predikant te Doornspijk heeft voor het op hem door de Herv. Gem. uitgebrachte beroep bedankt. Vrijdag 6 juli a.s., de eerste braderie-dag in Middelhamis, zal er bij fa. 'Van der Kamp' in de winkel een demonstratie gegeven worden van een nieuwe hobby techniek, het zg. 'Art MetalF. Met deze hobby kunt u waardevolle sie raden en expressieve dekoraties zelf maken. De bijzondere aantrekkings kracht van deze hobby ligt in de simpele wijze van bewerking van het materiaal. De veelzijdigheid en de kombinatie mogelijkheden van de verschillende kleuren van de metalen, het bewerken van echt Sterling-zilver en de ontwikke ling en realisatie van uw eigen kreativi- teit maakt de charme uit van deze hobby. In de prospektus staat: 'Art Metall is voor knutselaars, kunstenaars, vrouwen, juppies, fantasten, senioren, mannen - eenvoudig voor iedereen!" Ga vrijdag 6 juli tussen 2 en 8 uur even kijken in de winkel bij Van der Kamp en overtuig u er van of het ook een hobby is voor u. In Middelhamis is de verscheiden heid aan scholen sinds vorig jaar augustus met een zogeheten 'Dal- tonschool' voor alg. bijzonder basis onderwijs aangevuld; zaterdag j.l. was het tijdstip daar waarop de school aan de Berkenlaan officieel kon worden goepend, een gebeuren waarbij alle zestig leerlingen vreug devol betrokken waren. Een Daltonschoola heet een school te zijn waarop niet het systeem-, maar het kind centraal staat. Drs. C. de Vries uit Nieuwe Tonge die, als voorz. van het bestuur van Cito (centr. inst. voor toets ontwikkeling) te Arnhem een gelukwens sprak, tekende dat als kennelijk onder scheid met de overige basisscholen aan, waarderend als hij was over de door de ouders getoonde inzet de Daltonschool in Middelhamis, als streekschool, te realiseren, „een verlengstuk van het gezin waarin de ouders een direkte betrokkenheid wordt geboden". „Een school waarop de kinderen zoals het in de Wet staat onderwijs nog kunnen „genieten", zo karakteriseerde dhr. de Vries het Dalton-onderwijs waarop het accent'ligt op de vrijmaking van de mens. De Middelharnisse Daltonschool, die naar 't schijnt nauwelijks door autoch tone kinderen wordt bezocht, heeft een tweehoofdige direktie. Als uitgangspun ten van het onderwijs op de Dalton school worden genoemd: - vrijheid als individu binnen de so ciale omgeving, dus rekening hou dend met anderen; - zelfwerkzaamheid waarmee wordt aangegeven dat elk kind of individu wordt aangezset tot aktief en ontwik kelingsgericht denken (kognitief en kreatief); - samenwerking als onderlinge aanvul ling bij het realiseren van opdrachten en kreatieve aktiviteiten. De Daltonschool, gesticht met liefde volle medewerking van de bestuursle den en ouders, door teamleden ge dragen en aldus als bijzondere school een aanwinst vormend voor Goeree Overfiakkee, zo propageert de tweehoof dige direktie. "^"SKv FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO - COMPUTER t==> C3 1=3 n^ cijniHaMIA^i^ ikcp'srMat S - Sommeist Terwijl zich op 't gazon hel openingsfeest afspeelde keken de ouders, gereed voor het te houden 'open huis' over de heg toe.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1