Boe, boe, tuut, tuut Mobil D Foto Hameeteman, in 25 jaar uit niets groot geworden SGP Dirksland stelt vragen aan het College 3266 ii -C Citroen-Hesselink ZANGAVOND htnbretMse VERWERS auto's RUITENSEKVICE- LBEMUTO FOCWA ^m KAREIS AUTOSCHADE Opdracht ontwerp nieuw 'Binnenhof MERCEDES Rally Formula Garage Knöps B.V. Tholen verbiedt condoomautomaten Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Fam. Huizer was een week-end miljonair...' Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond RENAULT-dealer Dirksland, 01877 - 1357 am GESLAAGD? kans om je stereo-installatie kompleet te maken.... VRAAG een CD-speler! PHILIPS midi compactdisc-speler CD 110 Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen bedrijf /J Langeweg 38 - NIEUWE TONGE - Tel. 01875-1396 Geslaagd voor Civiel Ingenieur Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Middelharnis Telefoon 01870-2222 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER In het Ouddorpse kom je mo menteel heel wat toeristen uit het oost-buurland tegen die het in Ouddorp zichtbaar naar de zin hebben en da's heel plezierig, maar 't meest zal het u en ons deugd doen dat ook Waltraut Rosemarie Schmidtke zich in Ouddorp uitstekend welbevindt, gelukkig maar. Ze werd geboren in Polen, vluchtte in 1945 met haar ouders naar de DDR van waar ze in '55 weer op de vlucht gingen naar West Duitsland waar het leven eindelijk wat dra gelijker werd. Er schoot zelfs een vakantie naar Holland, naar Ouddorp aan Zee op over en daar, daar kwam een jeugdig melkslijter op Rosi's pad, Hans Hameeteman. Van 't een is 't ander gekomen, 't werd liefde tussen die twee en Rosi is al meer dan 25 jaar mevr. Hameeteman en dezer dagen 25 jaar zonnig middelpunt van foto Hameete man...! Raad achter verhuur Speelmansplaten B. Inzake 'Dirksland-Oost' m.b.t. handelswijze Fogem 62e Jaargang No. 5912 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Als je niet beter wist zou je denken dat we twee ministers van landbouw hebben in dit land. De koe is de laatste week tenminste meermalen genoemd. In het eerste geval als belangrijke medeproducent van de veroor zaking van het mestprobleem. In het tweede geval als zo genaamde heilige koe - de auto - die op zijn beurt niet minder vuil produceert. Niet alleen in Friesland is de koe dus een soort nationaal symbool van hier-hebben- we-het-allemaal-aan-te-danken. Integen deel, het koebeest heeji een nationale bekendheid die de Nederlandse leeuw naar de kroon steekt. Dat we ons symbool van de na-oorlogse welvaart derhalve 'heilige koe' noemen is te billijken. Met een kantteke ning: we geloven niet in heiligen. Dus ook niet aan de onaantastbaarheid van de een noch de ander Vlees of blik: er zijn grenzen. Dat laatste roepen we nu al jaren. We, dat zijn we dus allemaal. De een zal wat sterker de nadruk leggen op de mest: de ander op loodvergiftiging en dat niet alleen van koeien. We zijn dus milieubewust. Tenslotte zijn we allemaal een beetje modegevoelig en we houden de politiek bij. Daar, in Den Haag, zijn ze overgevoelig voor het milieu. De plannen worden zelfs gepresenteerd met een 'plus'. Nee, het gaat goed: hou de koeien maar in de gaten. Dat laatste is niet zo moeilijk. De weder zijdse pleitbezorgers houden de aandacht wel gevangen. Bij de voorstanders heten ze lobby, bij de tegenpartij worden zij maffia genoemd. In beide gevallen zijn ze goed georganiseerd, weten hoe ze en het publiek en de overheid moeten bespelen. Beide heb ben een internationale achtergrond, wereld jes apart. De ene belangengroep houdt zich bezig met minister Braks en zijn companen, de andere heeft te stellen met minister Maij- Weggen. Wat Braks betreft, hij was boer met de boeren, maar moet zich de laatste jaren steeds harder opstellen. Het was kennelijk nog niet hard genoeg, want hij wordt nu achtervolgd door drie mogelijke 'schanda len'. Dat is niet prettig voor de lobby, zo'n aangesloagen minister in Brussel. In andere situaties is het weer wel prettig. Zo 'n tip-topsituatie is er ook bij Verkeer en Waterstaat. Wat is het nu eigenlijk Maij- weg, of Maij-openbaar vervoer? Moeilijk te peilen. Dat is in sommige situaties wel mak kelijk, maar over het algemeen lastig. Momenteel schijnt ze teveel ov-gericht te zijn. Haar CDA-verwant Kamerlid Mate- man heeft derhalve in een blad van de lobby gesproken. De tekst wasgoed verstaanbaar: op deze weg komt u uw eigen fraktie tegen. Of is dat nu juist de rede voorMaij's keuze voor het openbaar vervoer? Zo kun je natuurlijk nog wel een poosje doorgaan. Dat is de bedoeling ook. Als er maar niets gebeurt. Zo redeneren sommi gen tenminste, gelukkig lang niet iedereen. voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 FOTO - FILM - REPOHTAGE - VIDEO - COMPUTER ^-|.|..|.||J«II«| CZ3 CJ CD CU NIEUWE TONGE Vanavond, vrijdag 29 juni zal in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwe Tonge een zang avond worden gehouden, waaraan me dewerking wordt verleend door het kinderkoor 'Bid en zing' en het gemengd koor 'Advendo', beide uit Nieuwe Tonge. Bestemming opbrengst van de kollekte: Bijbels voor Roemenië. Want er is wel degelijk iets aan de hand en er moet hoognodig wat gebeuren. Landbouw en verkeer zijn niet alleen voor beelden van goede belangenbehartiging, maar ook grensgevallen. Grensgevallen van de rek die er in het milieu zit. En dat is geen modegevoelige opmerking. Een ieder die zijn ogen open heeft kan waarnemen dat deze aarde, menselijk gesproken, kraakt in haar spanten. Tot dat gebindte hoort dat gene wat in de schepping gelegd is aan mogelijkheden tot ontplooiing. Daarover mag geen misverstand bestaan. Waar wel over gesproken moet worden - nog liever: waar naar gehandeld moet worden - is dat ontplooien iets anders is als uitbuiten of steeds de grenzen verleggen tot achteraf algehele uitputting geconstateerd moet worden. Daarom zijn de discussies rond het milieu beleidsplan, het structuurplan verkeer en vervoer zo nodig. We moeten bewust worden van de grenzen van de groei. Gelukkig geldt daarbij niet dat we dan moeten denken aan een niet aanvaardbaar bestaansniveau, maar dat het gaat over een nadenken over beperking van het teveel. Natuurlijk, er zijn verschillen. We hoeven geen een heidsrecept voor te staan. We hoe ven ook geen pluimvee wat gouden eieren legt, te slachten. We voeren geen pleidooi voor onevenredige lastenverzwaring van economisch belangrijke doelgroepen als landbouw en verkeer. Waar we wel om vra gen is na te denken over de vraag wat de natuur ons waard is. Daar moeten we nu zo zachtjes aan wel eens een antwoord op leren formuleren. Dat moet omdat de grenzen bereikt zijn. dat moet omdat rentmeester schap verplicht. Een van de methoden van een lobby is het eindeloos herhalen van argumenten. In de herhaling zit de kracht van de reclame. Nieuwe leefpatronen moeten ingescherpt worden. Boe, boe, tuut, tuut. Als we dat gedram nu eens zo zat werden dat we, bij voorbeeld, voor de kleine 'reisjes' de fiets nemen. Als dat een bewuste keus is blijft het er gegaran deerd niet bij. Microprocessor gestuurde, programmeerbare CD-speler, display voor nummer 07A en tijdaanduiding J wi 9' vooraBe zcfeerheid! VINGERLING 3-MlODEIHAfiNIS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Garantie-^7 MIDDELHARNIS De slapende girorekening van de fam. Huizer aan de Bernhardlaan, waarop al jarenlang onberoerd een minimaal be dragje staat, heeft eind vorige week een enorme oppepper gekregen. Toen hij zaterdagmorgen de giro-enveloppe uit de ochtendpost opende constateerde de heer Huizer dat zijn saldo met 2.750.0(X),- was aangevuld! Overigens heeft hij geen moment in de illusie verkeerd dat er van een goede gever sprake zou zijn en de heer Huizer heeft de Girodienst dan ook snel van de vergissing in kennis gesteld. Maandag is het bedrag weer afgeschre ven. Er volgt nog een bedankbriefje van de girodienst voor de gedane melding die voorkwam dat er van de zijde van de giro gezocht moest worden. Hetbouwcoördinatiebureau HEVO pro- jekt te Veghel heeft aan het buro voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening D. Vroegindewey b.v. te Middelharnis opdracht verleend tot het ontwerpen van de nieuwbouw van het Werkvoor zieningsschap 'Binnenhof. Deze nieuw bouw zal worden gerealiseerd op het bedrijventerrein 'Oostplaat' te Middel harnis en dient al eind volgend jaar betrokken te kunnen worden. SOMMELSDIJK De 24-jarige Kees Both, wonend aan de Joos Jansestraat, heeft zijn 6-jarige stu die aan de Technische Universiteit te Delft bekroond met het behalen van het diploma Civiel Ingenieur afd. Mecha- nika en Constructie. Dhr. Both heeft inmiddels een betrekking bij TNO te Rijswijk, het Instituut waar hij zijn sta geperiode doorbracht. Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Niet mooi, maar wel spannend, dat aanvankelijke levensverhaal van Rosi, maar gelukkig is 't samen met Hans wel mooi geworden want nog dagelijks geniet Rosi van de vrij heid, van de sympathie waarmee Ouddorp haar omringt en geniet ze van haar werk in de zaak. Ze stuur den vorige week naar hun vele rela ties een fraaie kleuren-uitnodiging en j.l. maandag hielden ze receptie in hotel 'Duinzicht' waar het die avond mirakel druk is geweest. Hun zaak in Ouddorp, de printshop in Renesse, het pas verworven be drijfin Sommelsdijk en de vestiging in de ClOOO markt te Ouddorp vra gen hun volledige aandacht, maar nou wilden ze wel'es „even stilstaan en even de balans opmaken" zo schreven ze op de uitnodigings kaart. Even stilstaan, dat lukte nog net maar heel wat gecompliceerder Hans en Rosi: hij mei een oud Clackje uit de beginperiode van hun fotozaak. zij met de allernieuwste CANON-camera. zou het geworden zijn de echte balans op te maken; 25 jaar geleden was dat heel wat eenvoudiger.... Vader Willem Hameeteman had zoon Hans nog zó gewaarschuwd toen die van hem een duizendje wilde lenen: „Hans", zei'ie, „daer goa je an kepot...!" Maar Hans geloofde wel in z'n vrouwtje Rosi en in 't voorkamertje van hun wo ninkje in de Weststraat begon ze met haar nering met als voorraad twee kleurendiarolletjes en een uiter mate simpel cameraatje, daar was 't mee bekeken, maar 't liep ook nog niet zó druk in dat piepkleine zaakje met dat piepkleine zelfgemaakte etelagetje, maar 't is allemaal goed gekomen; Klaos van Wullem van Klaos van Noorden was de eerste die er z'n bruidsreportage bestelde en vele honderden zijn er nadien gevolgd, mirakel veel plezier kregen ze erin, Rosi en Hans, en nóg heb ben ze dat, samen met zoon Wilco en het zich steeds uitbreidend per soneel. Dhr. Hameeteman zelf is sinds 1971 aan't bedrijf verbonden; in dat jaar liet'ie al z'n ambachten. en dat waren er minstens twaalf geweest, voor wat ze waren en schoot'ie Rosi ook zakelijk te hulp. Prachtige zaken hebben ze nu, met een voorraad van minstens zestig videocamera's, een pracht kollektie op audio-video gebied, een onwaar schijnlijk uitgebreide serie camera's en kijkers, een voorraad derhalve van vele tonnen, heel wat meer dus dan dat cameraatje en die twee dia rolletjes van 't begin. Dat piepkleine etalagetje van toen is ook heel wat veranderd. Met de pre sentatie in de etalage hebben ze van gerenommeerde importeurs al prach tige prijzen in de wacht gesleept, de Hameetemannetjes en 't zakelijk succes wordt hen graag gegund. Gelukkig maar dat vader Willem het destijds bij 't verkeerde end heeft gehad toen hij z'n twijfels uitsprak. Voor een groot deel heeft hij van de bloei van de zaak getuige mogen zijn, zo ook vader Schmidtke. Aan die twee wordt nogal eens teruggedacht..., vooral in deze dagen van herdenken. Condoomautomaten en vloeken zijn voortaan taboe in de gemeente Tholen. Oe meerderheid van de Thoolse gemeenteraad, de frakties van de SGP, RPF/GPV en CDA, ging maandagavond (25 juni) mee met het minderheidsstandpunt in het college over de algemene Plaatselijke Veror dening (APV): op het eiland mag Gods naam niet meer vloekend worden misbruikt. Een voorstel van de PvdA-fraktie, om uit een oog punt van volksgezondheid condoomautomaten toe te staan, haalde het niet. Het kreeg even goed de confessionele stemmen tegen. Een poging om het niet - of onbetamelijk gekleed recreëren tegen te gaan - haalde het niet omdat hierbij de CDA- fraktie wel het meerderheidsstandpunt van het College volgde. Het liberale raadslid Van Gorsel vond het allemaal een beetje eng. Hij vertelde onlangs eens in een kerkeblaadje te hebben gebladerd en daarin een hoog oplaaiende discus sie te hebben aangetroffen over het al dan niet betamelijk zijn van een broekrok: een kledingstuk voor dames dat zich slechts van een rok onder scheidt doordat er een kruis in zit. „Wie gaat er dan bepalen wat betamelijk is?" vroeg Van Gorsel zich af. Overigens kan de gemeente helemaal geen sancties in het vooruitzicht stellen voor men sen die onverhoopt toch in het openbaar vloeken. De frakties van de WD en van de PvdA deden dan ook een beroep op de confessionelen om die zware franje weg te laten uit de APV, die immers opnieuw moet worden vastgesteld om enige uni formiteit in het Nederlandse scala van APV's te brengen. De frakties van de SGP, RPF/GPV en CDA vonden het voldoende om een symbolisch verbod te creëren en daarmee werd de verorde ning dan ook vastgesteld. De Speelmansplaten, het dagrecreatiegebied ten oosten van de Oester- dam, net bezuiden het eiland Tholen, is maan dagavond (25 juni) niet minder dan twee maal verhuurd. De gemeenteraad van Tholen besloot het te huren van de Dienst der Domeinen en ver huurde het in één keer door aan de VOF de Oes- terdam, die het gebied gaat exploiteren. De SGP-fraktie kon met geen van beide voorstellen akkoord gaan, omdat duidelijk werd dat het res- Gebruik makend van het vraagrecht, zoals bedoeld in artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderin gen van de Gemeenteraad van Dirks land, heeft de SGP fraktie uit Dirks- lands gemeenteraad het College gister avond de volgende vragen voorgelegd: A. Inzake Bedrijfsuitoefening Bastemeyer, Korteweegje, Dirksland 1. Is het juist, dat u enkele weken gele den verzoeken hebben bereikt om te komen tot staken van de aktiviteiten van de heer Bastemeyer aan het Kor teweegje te Dirksland, vnl. bestaande uit het vervaardigen, c.q. repareren van voorwerpen met zodanige stof fen, dat daardoor hinder en gevaar voor omwonenden ontstond? pekteren van de zondagsrust niet erg hoog in het vaandel zal staan. De fraktie van de RPF/GPV liet bij monde van P. van Belzen weten het niet eens te zijn met het doorverhuren van het gebied. „De gemeente moet de zaak in eigen hand houden om zoveel moge lijk recht te doen aan het doel waarmee het gebied is aangelegd: een dagrecreatieterrein met een zo laag mogelijke financiële drempel". Van Belzen is bang dat de VOF al te commerciële doelstellingen nastreeft. De rest van de raad toonde zich geluk kig met het feit dat de Speelmansplaten, na bijna vijfjaar geharrewar met Rijkswaterstaat, op 1 juli eindelijk voor het publiek geopend worden. PvdA raadslid M. A. J. van der Linde toonde zich nog wel bezorgd over het gebruik van de zoute kant van de Oesterdam. „Er zal, omdat de Speel mansplaten zo lang dicht zijn geweest, een zekere gewenning zijn ontstaan om neer te strijken aan de Oosterscheldekant, die we juist willen ontzien. Ik ben bang dat het niet zo één, twee, drie te keren is", opperde het raadslid Van der Linde. 2. Is het juist, dat aan bedoeld verzoek geen gevolg kon worden gegeven, omdat het voltallige College af wezig was? 3. Vindt u het, ongeacht het antwoord op vraag 2, verantwoord dat het Col lege van B en W gelijktijdig geheel afwezig is gedurende meer dan 24 uur? 4. Bent u voornemens n.a.v. een even tuele nieuwe klacht over het illegaal uitoefenen van hinderlijke en gevaar lijke bedrijfsaktiviteiten door bedoel de 'ondernemer' direkt tot sluiting, c.q. ontruiming over te gaan? 1. Is het krantebericht juist, dat de keuze van het bestuur van 'het Bin nenhof voor een nieuwe vestigings plaats mede is bepaald door de voorwaarde die Fogem stelde, dat de grond in 'Dirksland-Oost' alleen te koop zou zijn, wanneer de door Fogem genoemde architekt voor het realiseren van de bedrijfsgebouwen zou worden gekozen? 2. Als de hierboven gestelde vraag be vestigend moet worden beantwoord, is het college van B en W dan met de SGP-fraktie van mening, dat een projekt-ontwikkelaar, die dit soort praktijken aan de dag legt, niet een onderneming kan zijn, die het ver trouwen van een gemeente-bestuur mag genieten bij het ontwikkelen van een industrieterrein, waarnaar onder nemers kunnen worden verwezen die vestiging in 'Dirksland-Oost' over wegen? 3. Wil uw College in verband met de door de SGP-fraktie naar voren gebrachte bezwaren, mede gelet op de onmogelijkheid om Fogem rech ten op bedoelde gronden te ontzeg gen, in de e.k. commissie R.O. een andere lokatie voor het vestigen van bedrijven voorstellen, teneinde te bewerkstelligen, dat een goed alter natiefvoorhanden is, als Fogem niet bereid zou zijn schriftelijk te verkla ren niet langer van deze handelswijze gebruik te maken?

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1