Bruut geweld in Nieuwe Tonge. De Samaritaan' voerde symbolisch aictie tegen hoge werkdruk Yerkeersexamen Basisscholen l\/liddelharnis-Sommelsdijk Plaatwerk 2bb 6 -C Aktie in de gezondheidszorg MERCEDES de 'emmer liep over... hittbveéMse VERWERS auto's Ramoco b.v. Citroen-Hesselink Garage Knöps B.V. Uneto Consumenten Elektronica Service fl Q^iiSieinaH Goeree-Overflakkee Brouwersdam aan- en uitvoerhaven voor drugs Twee kinderen slaagden zonder fouten Jeugddienst Exoduskerk te Sommelsdijk alle merken 62e Jaargang No. 5908 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Nieuwe Tünge - Henriëtte Hamer slag staat bekend als een buiten gewoon behoedzame automobiliste. Nooit effe vlug, vlug. Nooit door rood. In geen 25 jaar een prent. Op elk kruispunt verleent zij voorrang aan al het verkeer dat binnen een straal van 3 kilometer aan komt stuiven. Kortom: een echte heer In het verkeer, deze dame. Toch ging het onlangs goed mis met onze Jet. Op weg naar zuster Ellen in Stellendam, stond zij op een belangrijk kruispunt al 10 minuten voorrang te verlenen, toen achter haar een ongedurig heer-met-veel- haast-en-pk's haar tot spoed begon te toeteren. Henriëtte Hamerslag werd er stiknerveus van en durfde helemaal niet meer de kruising op te rijden. De bloeddruk van de achterlig gende driftkikker steeg evenwel tot levensgevaarlijke hoogte en ver volgens gleed zijn linkervoet van de koppeling. Het potente pk-monster schoot voorwaarts en duwde het be scheiden mobieltje van onze Jet de kruising op waar een met gigantische boomstammen geladen vrachtauto naderde, die haar slechts „even" aan tikte. Gevolg: de neus van Henriëtte en van haar voertuig werden flink ver frommeld. De achterligger die alle ellende had veroorzaakt, mompelde slechts: „Klus voor Karels". Binnen 10 minuten was het schadebedrijf ter plekke en takelde het slachtoffer en haar voertuig op. Bij Karels in de werk plaats ontfermde men zich eerst over juffrouw Hamerslag, die gehuld in tranen, lijkbleekzag en haar stem was kwijtgeraakt. Met heerlijke Karels- koffie werd zij op verhaal gebracht. Intussen ging de auto op de richtbank waar hij met titanenkracht weer de officiële fabrieksspecificaties kreeg. Intussen kwam onze Jet tot haar posi tieven. De schadeformulieren hoef de ze zelf niet in te vullen, dat deed Karels, en een leenwagen stond al klaar. Verstomd overzoveel dienstbe toon keerde plotseling haar stem terug. „Jullie zijn schatten", riep ze ferm en schrok daar zelf van. Want in de liefde was ze altijd net zo behoed zaam geweest als in het verkeer. Maar de mannen van Karels stonden breeduit te glunderen! KARELS AUTOSCHADE Langeweg 38 - Nieuwe Tonge Telefoon 01875 1396 HOE ERKENT U EEN VAKZAAK Wij zijn zo'n vakzaalc Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt IJ'i'l..|.||J»ll«] RENAULT-dealer Dirksland, 01877 - 1357 De laatste weken zijn er in de media regelmatig berich ten versclienen over akties in de Gezondheidszorg. Afgelopen woensdag vonden er in het gehele land weer veel akties plaats. Verpleeghuis 'de Samaritaan' in Sommelsdijk deed óók mee, maar anders... Middelhamis Telefoon 01870-2222 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 In de gezondheidszorg zijn nijpende proble men. Dat is deze week woensdag nog eens duidelijk gebleken. We beleefden zelfs een nationale aktiedag. De opkomst was groot. Ruim 30.000 werkenden in de gezondheids zorg - werkgevers en werknemers - gingen naar Amsterdam. In Tilburg kwamen nog eens 20.000 personen bijeen. In Den Haag was sprake van een harde aktie: het Bin nenhof werd geblokkeerd. Kortom er was alles aan gelegen om de overheid te overtui gen van het gelijk van de gezondheids zorg. Het gaat dus niet (meer) om een arbeids- konflikt tussen werknemers, maar om van die beide en de overheid als geldschieter. De inzet is tweeledig. Allereerst is er sprake van een salarisachterstand. Dat is niet alleeri een kwestie van vergelijking met andere beroepen, maar ook een gevolg van de ver zwaring van de taak. Erkennen van die achterstand is één, tegemoetkomen aan de eisen twee. Als dat buiten de^^proporties van de landelijke trend gaat, betekent dat dat een groep van de trendvolgers het algemene salarispad niet volgt. Dat is een inbreuk op de afspraak in het regeerakkoord over de koppeling van de lonen. Eén verhogen is alles verhogen. Dat is het eerste probleem. Het koppelings mechanisme is voor gevallen als dit te star, te veel een automatisme. Er zijn afspraken gemaakt over het verlaten van de koppe ling, maar daar valt dit geval niet onder. Het is dus van tweeën een, of er wordt een uitzondering gemaakt op het koppelings mechanisme of er volgt een belastingverho ging om de verhoging over de hele 'breedte' mogelijk te maken. Die mogelijkheden tekenen tegelijkertijd de spanning tussen de coalitiegenoten. CDA-woordvoerder Brink man heeft te kennen gegeven wel te willen denken aan maatwerk binnen het koppe lingsmechanisme. Dat is tegen de PvdA- opvatting. Het eventuele alternatief van de PvdA - verhoging van de kollektieve druk - is weer niet aan het CDA besteed. Ongewild - zeker niet door de vakbonden - dwingt dit konflikt dus tot politieke stelling- names. Het kan weer spannend worden in de Tweede Kamer, temeer daar de PvdA het tot nu toe niet zo goed doet bij de kiezers. Men herkent het beleid niet. Staatssecreta ris Simons zal er zijn uiterste best voor doen om in ieder geval dat tij te keren. Daarbij tekent zich de mogelijkheid van een lichte verzwaring van de premiedruk ziektekos tenverzekering af. Het is overigens de vraag of die voor salarissen zal worden aan gewend. Er is immers nog een probleem. We hebben het deze week in een advertentie op de voor pagina van het Eilanden Nieuws nog eens kunnen lezen. Er is ook geld nodig voor de uitbreiding van het aantal formatieplaat sen in de volle breedte van de zorgsektor. Er is of er dreigt onderbezetting. De bezuinigin gen in de laatste jaren dwongen tot efficiën ter werk. Teveel is daarbij het sociaal kontakt met de patiënt uit het oog verloren. Verzorgenden zijn geen robots en verzorg den hebben behoefte aan menselijk kon- takt. De vraag van de direkties in de advertentie aan de staatssecretaris verdient dus bijval. Dat is ook een wijze van ongenoegen ken baar maken. Want hoe gerechtvaardigd ook. akties als deze weken plaatsvinden passen niet in het patroon wat wij voor staan. De grens tussen toelaatbaar en niet tolerabel is uiterst vaag. Verder lijdt - dat kan niet anders - het werk, dus de (poten tiële) patiënt er onder. Er is nog een aspekt: ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. j. A. Mijs N, A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 we moeten degenen die over ons regeren ook in 'kwade tijden' in hun waarde laten. Dat is geen vrijbrief voor de overheid, of de werkgevers. De keerzijde van de medaille is dat zij hun verantwoordelijkheid met des temeer ernst te nemen hebben. In het onder havige geval lijkt duidelijk wat dat bete kent. A Is zwart op wit door de commissie die dat onderzoeken, gerapporteerd wordt dat èn salariëring én werkdruk aanpassing behoeven, moet dat ook gebeuren. Koppe ling op maat lijkt daarbij een reëel uit gangspunt. Al met alk heeft het beroep een negatieve beeldvorming achter de rug. Terecht werd op een symposium dat georganiseerd werd door reformatorische organisaties (ook een vorm van aandacht vragen) gesteld dat het bij het verlichten van de werkdruk niet ophoudt. Zorg is meer dan werk alleen. Op dat sym,posium zijn de termen toewijding en barmhartigheid genoemd. Termen die wij gelukkig (op het Eiland) nog kennen. Maar ook termijn die in een materialisti sche wereld als de onze al te makkelijk uithollen. Denken over zorg is dus niet alleen een cao zaak. Het gaat veel dieper Als roeping ont aardt in alleen maar een vak uitoefenen, is er iets fundamenteel mis. Gedurende de opleiding zal daarom aandacht geschon ken moeten worden aan de arbeidsethos. Dan komt vanzelf de vraag aan de orde vanuit welk gezichtspunt de hulp aan de medemens gegeven wordt. Tendiepste moet die gefundeerd zijn in de liefde tot God. Dat laat onverlet dat de arbeider zijn of haar loon waard is. En dat de patiënt ver zorging nodig heeft en niet 'bewerking'. Het is daarom te hopen dat de oplossing van het probleem bevredigend zal zijn. Dat zijn zaken, die audio/video en electrische apparaten ver kopen en vol doen aan de door de consu mentenbond en Uneto gestelde eisen, om het hier afgebeelde embleem te voeren. met een erkenning zowel voor audio/video - als electrische app. op basis van vakbekwaamheid. uoorolle zcfeertieul VINGERLING 3 - MlOOELHARNlS - EL 01870 - 2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tei. 01871-1553 FOTO FILM - REPORTAGE - C3 C3 CZ3 C3 C3 C3 l-!e'2 en 2(ïö - Teleloon 0I370-Se41 voor l^l^l^^4■'^*l^l^■1.l^'^■'^'^'^■'^'^'^■'^'^■'^'^■*** Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 ♦♦♦♦•♦•.♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i Mede dankzij de vondsten van Noord- zeevissers en de Sportvissers, voor de kust en op de stranden en de vloedlijn langs de Brouwersdam is duidelijk geworden, dat de Brouwersdam tussen de eilanden Schouwen Duiveland en Goeree Overflakkee in steeds meerdere mate een rol speelt in het drugsvoervoer in Nederland, als doorvoerland en als uitvoergebied voor drugs naar Engeland en ook als aanlandingsplaats van vaar tuigen uit zee, naar het land. Bekente nissen van verdachten die in Nederland worden aangehouden bevestigen het vermoeden. Het jaarverslag van de Rijkspolitie Groep Goedereede ont hult dat. Gewag wordt gemaakt van grote trans porten door beroepssmokkelaars. Ge vreesd wordt dat bij aanhouding van een transport, gebruik zal worden ge maakt van vuurwapens om aanhouding te verhinderen. Akties om een transport te onderschep pen mislukten onder meer door rivali teit onderling tussen politie en douane van beide eilanden, die graag zelf de eer aan zich wilden trekken. Opgeviste pakken hasj worden ook wel eens aangetroffen bij controle, in de kof ferbak van auto's van Sportvissers. Met 'scheppen' wordt door dr. v, d. Wulp en een aantal verpleegkundigen water (geld) naar de bak 'zorgverlening'gegooid. In de tuin stonden twee bassins met water opgesteld. Op de ene stond werkdruk' en op de andere 'kwaliteit zorgverle ning'. In de eerste zat te veel water en in de tweede te weinig. De medische directeur van 'de Samaritaan', dr. v. d. Wulp, gaf als eerste het sein om water van het ene naar het andere bassin te scheppen zodat het waterpeil van 'werkdruk' lager werd en die van 'zorgverlening' hoger. Het 'op peil' houden van beide werd op deze wijze aanschouwelijk voorgesteld. Dr. V. d. Wulp zei hierbij onder meer: „Even ben ik natuur- kundeleraar. Eigenlijk had er tussen beide bassins een kanaaltje moeten zitten zodat het communicerende vaten werden. Maar dat is iets wat de staatssecretaris en de minister niet willen. Wij gaan nu water overscheppen van het bassin 'werkdruk' naar die van 'zorgverlening', iets wat de minister dus niet kan". Gevraagd naar de personeelsbezetting in 'de Samaritaan' noemde hij deze redelijk. „Gelet op die van andere instellin gen komen wij er nog goed af Natuurlijk zouden we ook graag meer personeel aan willen trekken. Wij vinden het belangrijk dat een bewoner eens een arm om z'n schouder krijgt. De nodige aandacht aan iemand kunnen geven, behoort óók bij de zorg". 'Voorts zei hij dat het verloop onder de vrijwilligers de laatste tijd groot was. „Méér vrijwilligers zou ons welkom zijn". .=i^^i& De twee kinderen, die foutloos het verkeersexamen hadden afgelegd. Maaike Brinkman (10 jr.), leerlinge van 'd'n Tuun' en René Koopman (11 jr.), leerling van de J. C. van Gentschool, zijn afgelopen dinsdagmiddag in het gemeentehuis te Middelhamis in het zonnetje gezet door weth. J. H. Koppelaar en de voorzit ter van de Commissie Veilig Verkeer Middelhamis, oud-adj. Kootstra. Samen met hun ouders en leraren zaten ze, een beetje onwennig, boven in de grote raadzaal. Ze waren er beduusd van. Het zal je maar gebeuren dat er alleen voor jou zulke lovende toespraken worden gehouden! Weth. Koppelaar zei ondermeer: „Ik heb het nooit gepresteerd om foutloos een verkeersexamen af te leggen. Dat is wat! Jullie weten nu alles over verkeer. Ik hoop dat jullie nu laten zien watje waard bent. Jong geleerd is oud gedaan". Hij betrok in zijn felicitaties ook de leraren van de van Gentschool en 'd'n Tuun'. Hij hoopte dat ze op deze weg door zouden gaan. „Dit resultaat is waarlijk om blij mee te zijn". Ook dhr. Kootstra toonde zich trots op het behaalde resultaat. Hij noemde 12 juni 1990 voor de gemeente Middelhamis een bijzondere dag want 121 kinderen weten nu hoe ze zich in het verkeer behoren te gedragen. „Niet alleen wéten maar ook dóen", zo hoopte hij. „Wij, als ouderen, zouden er moeite mee hebben om zo'n examen af te leggen. Ik vind het nogal wat dat twee kinderen niet één fout hebben gemaakt". Hij noemde het een goede zaak dat kinderen op jonge leeftijd al verkeersonderwijs ontvangen. „Dergelijke prestaties zoals nu, schept voor een school verplichtingen..." Maaike en René kregen hun diploma, met cum laude er op, uit handen van dhr. Koppelaar. En natuurlijk hoorde er ook een kadootje bij. Maaike Brinkman en tonen trots hun René Koopman diploma. Op zondag 24 juni 1990 is er weer een jeugddienst in de Hervormde Exodus Gemeente te Sommelsdijk. Deze dienst begint om 10.00 uur. Voor ganger is ds. Sj. Bruining. Medewerking wordt verleend door het interkerkelijk koor en combo Keruch- ma uit Numansdorp. Het thema van deze dienst is 'Hoe lang is de weg'.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1