Twee nieuwe wethouders in Oostflakkee, van WD en Lijst 5 'De Groen' in Middelharnis na bouwlcundige integratie feesteiijic heropend Raad Middelharnis schrijft historie: voor het eerst vrouweiijlce wethouder Veel vertrouwen in het nieuwe College van B en W van Goedereede fioniiSjenuui Kranslegging Ouddorp Ambtsdragers gekozen Herdenidng der gevallenen 4 mei 1990 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 De nieuw geïnstalleerde raad van Middelharnis heeft gisteravond haar drie wethouders gekozen: de heer J. H. Koppelaar (SGP), de heer A. Tiggelman (PvdA) en mevrouw N. van Eck-Knape (CDA). „Hiermee is een eind gekomen aan één dag alleenheerschappij", konklu- deerde de raadsvoorzitter, mevr. Sleurink. Zij hoopte voorts op een goede samenwerking met de leden van de raad waarbij ze ook de vijf nieuwe raads leden betrok: de heren Van den Berg, Hutink, Van der Kamp, Vroegindewey en HoUeman. „Ondanks zakelijke tegenstand hoop ik op een objectieve oor deelsvorming met respect voor de ander", aldus de burgemeester. Wethoudersverkiezing Tijdens een rustig verlopen vergadering, alleen de PvdA en Lijst Hoogzand vlo gen elkaar wat in de haren, werden er door de leden van de verschillende par tijen een motivatie van hun keuze gegeven. De heer Koppelaar gaf namens de SGP/ RPF-fraktie uitleg over de gemaakte keuze, ditmaal ook voor een vrouwelijke wethouder, een kandidate van confes sionele zijde, niet uit te leggen als een slijtage van het SGP-principe, maar als principiële doordenking in het zoeken naar het beste voor de gemeente. Mevrouw Vernooy namens de PvdA: „De PvdA heeft zich tijdens de verkie zingen niet onderdanig doch wel be scheiden opgesteld. Het is bekend dat de PvdA en de SGP-fraktie elkaar gevon den hebben. Die samenwerking is in het verleden vruchtbaar gebleken. De colle gialiteit tussen wijlen wethouder Kievit en de heer Koppelaar was van grote betekenis. Zij hebben aangetoond, dat een gezamenlijk beleid gevoerd kan worden." „Een college zonder CDA zou alleen in theorie denkbaar zijn. Het siert de SGP- fraktie, dat ze, weliswaar vanuit een andere invalshoek, toch voor een vrou welijke wethouder kiest. Wij vmaen met name de combinatie van wethouders belangrijk. De fraktie Hoogzand heeft zich, naar onze mening, uit de markt geprijsd." De heer Hoogzang zorgde nog voor enig vuurwerk, toen hij de besprekingen om wethouders voor te dragen een soort merchandising noemde en dat met wat schampere voorbeelden aanschouwe lijk maakte en vaststelde dat de SGP goud waard is voor de PvdA. Mevrouw Van Eek betreurde het lage opkomstpercentage van de verkiezin gen: „Dit moet ons als raadspartijen te denken geven", vond ze. De verkiezings uitslag zal haar en haar fraktie stimule ren op de ingeslagen weg, met de Bijbel als richtsnoer voort te gaan. De heer Vroegindewey, WD, zei, dat hem, als nieuweling in de raad, enkele zaken waren opgevallen: de partij met nieuwkomers komt niet aan de bak. En: hebben nu de winnaars of de verliezers gewonnen? Als er een wethouder in het zadel moet komen, worden principes overboord gezet. De SGP heeft altijd het standpunt gehuldigd dat een man, en niet een vrouw, moet regeren." „Krijgen we nu een verrechtsing van het beleid?", vroeg hij zich af „Stagneren we nu de vooruitgang?" „De PvdA rijdt als een karretje over de zandweg. Ze worden het derde wiel aan de wagen. Wi; idden liever een andere combmatie gezien." „We hebben verloren maar we zijn er nog steeds", zo betoogde hij tenslotte. Ook in Ouddorp zullen a.s. vrijdag avond de doden uit de Tweede Wereld oorlog worden herdacht. Om 6 uur 's avonds wordt de herdenking begonnen met een herdenkingsdienst in „Dorps- tienden" Om 19.20 uur zal op de be graafplaats door schoolkinderen een krans worden gelegd bij de graven van omgekomen geallieerde soldaten. Half acht wordt van de begraafplaats vertrokken naar het Monument waar om 8 uur een krans zal worden gelegd om vervolgens enige minuten stilte in acht te nemen. Daarna zal door de aan wezige muziekver. het Wilhelmus wor den ingezet. fW."!niJ«ii*) De heren Rijvers en Van den Berg voer den namens de VDB het woord. „De arrogantie van de macht heeft verloren", stelde dhr. v.d. Berg. „Niemand heeft de juiste konklusies getrokken. Wat hebben de partijen gedaan om de politiek aan trekkelijker te maken?" De wijze waarop de wethouders geko zen werden, had bij dhr. Rijvers vragen opgeworpen. Vooral de PvdA irriteerde hem. „Ze zijn bang uit de gratie te val len." De aspiratie van mevr. Van Eek om wethouder te worden, keurde hij af. Hij gaf aan een andere wethoudercombina tie de voorkeur. „Maar de VDB is geen partij die de kat uit de boom zal kijken", eindigde hij. „We zullen aktief bij het besturen be trokken blijven." De nieuwbenoemde wethouders namen tenslotte hun plaatsen aan de coUegeta- fel in. Rechts van de burgemeester de heer Koppelaar, die, met mevr. Van Eek aan zijn andere zijde, door twee vrou wen werd geflankeerd. In Oostflakkees raadsvergadering van gisteravond heeft de wethoudersver kiezing een kleine anderhalf uur in beslag genomen. Zó lang bungelde dhr. G. W. J. Poortvliet in de wurggreep van de coalitiepartners WD, Lijst 5 en SGP die hem tenslotte, met een stemmenverhouding van 7-6 de mogelijk heid ontzegden het wethouderschap te continueren. De eerstkomende vier bestuursjaren neemt WD-vertegenwoordiger Piet v.d. Ree een wethouders positie in, samen met dhr. De Vries, nieuwkomer vanuit Lijst 5, de lijst van Heintjes die bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart maar liefst drie zetels in de wacht sleepte. De coalitiepartners meenden dat die zege in een wethouderszetel vertaald moest worden nu het kiezersvolk het beleid van het vorige college zo auide- lijd had afgewezen. Anderhalfuur heb ben de beraadslagingen geduurd voor aleer aan de nog voortdurende onzeker heid een einde kwam. Tevergeefs was door dhr. Poortvliet geprobeerd het poli tieke onheil af te wenden; de coalitie partners bleken niet bereid nog van hun voornemen af te wijken. Hoezeer zowel door de voorzitter burg. De Vos in zijn „inleidende woorden" en in zijn navolging ook door dhr. Poort vliet ook werd beweerd dat de stembus uitslag die zo in 't nadeel van de vroegere coalitie uitviel, veel meer het gevolg van een onvoldoende duidelijke vertaalslag naar de bevolking -, dan van een afkeu ring van het beleid zou zijn geweest. Zeer betreurenswaardig en in democra tische zin ook onjuist vond dhr. Poort vliet dat niet alle vijf de raadspartijen met elkaar hebben kunnen overleggen, een overleg waar hij niet meer voor voelde toen duidelijk was geworden dat de drie coalitiepartners elkaar hadden gevonden. „Ik heb geen behoefte aan een gesprek waarin me zou worden gezegd dat ik maar beter m'n mond kan houden", zo verduidelijkte dhr. Poort vliet z'n latere weigering. Elk van de woordvoerders van de diverse frakties, Heintjes namens Lijst 5, dhr. Bax namens de WD, dhr. Andries namens het CDA en dhr. Breeman namens de SGP had z'n verklaring voor het niet doorgaan van zo'n gesprek. DEN BOMMEL In de Gereformeerde Kerk te Den Bom mel is tot ouderling gekozen, de heer D. Posthumus en tot diaken, de heer C. Ras. waarvan ook de voorzitter groot voor stander zou zijn geweest. Aanvankelijk had dhr. De Vos daartoe het initiatief genomen maar toen zijn oproep nauwe lijks gehoor vond en zelfs werd afgewe zen kwam hij op dat voornemen terug; hém niet meer gezien. 't Was duidelijk dat PvdA en CDA de gevormde coalitie zeker niet zien zitten. Die stoelt al op een krappe meerderheid maar de SGP heeft zich het recht voor behouden terwille van het behoud van de eigen identiteit van het coalitiestand punt af te wijken in welke gevallen het de coalitie aan een meerderheid zal ont breken. De SGP-fraktie voelt zich overi gens door het CDA dat de coalitie bespreking verliet, in z'n huidige positie gemanoevreerd, zo maakte dhr. Bree man duidelijk. Nadat dhr. Heintjes nog eens had herin nerd aan het heersende ongenoegen over het collegebeleid in z'n vroegere samenstelling gooide dhr. Poortvliet er de beuk in door dhr. Heintjes' achterban te veronderstellen in de Achthuizense CDA'ers enin de voetbalclub FIOS aan welke dhr. Poortvliet als wethouder een subsidie van ƒ45.000,- had gewei gerd. Toen al was de dreiging van een eigen lijst duidelijk geworden en dhr. Poortvliet leek de raad te vragen of dat dan juiste motieven geacht moeten worden. Op meer punten kraakte dhr. Poortvliet het program van Lijst 5 en 't was duidelijk dat de partijen elkaar nog weinig genegen zijn al was ieder het met 's voorzitters verzuchting eens dat er met name in het college homogeniteit dient te zijn en dat niets fnuikender is dan een over straat rollebollend ge meentebestuur. Bij de gevolgde stemming werden de heren P. v.d. Ree en P. de Vries tot wet houders gekozen, met een stemmenver houding van 7-6. De heren Poortvliet en Andries (resp. PvdA en CDA) kregen elk 6 stemmen. De nieuwe raad De nieuwe raad bestaat uit de heren G. W. J. Poortvliet, R. Maliepaard en J. v.d. Mast (PvdA); uit C. L. M. de Wit, M. D. de Wit en N. C. A. Andries (CDA); uit P. J. Heintjes, P. de Vries en J. P. Geluk (Lijst 5); uit J. H. van Dam en C. Bree man (SGP) en uit I. Bax en P. H. v.d. Ree (WD). 't Zou jammer zijn geweest wanneer gisteren, bij de officiële heropening van de geïntegreerde 'Groen van Prinstererschool' het oud-school- hoofd dhr. M. Edewaard zou hebben gezwegen, zoals hij zich aanvanke lijk had voorgenomen. De genodig den hadden 't dan moeten stellen zónder de blijken van oprechte ver wondering van iemand die, zoals hij zei „twintig jaar in de school heeft rondgebanjerd". Van hem daarom bewondering in vergrotende en over treffende trap...! „Een bijzonder fraaie en geslaagde verbouwing", zo luidde zijn waardering die door velen, van harte, werd gedeeld. De 'oudste' leerlinge van de school, de 13-jarige Jolijn van Lenten en de jongste, de 4-jarige David Snoeck speelden een rol in het openingsce remonieel door de oud-bestuurs- voorzitter dhr. H. de Krey de sleu tel-, en mevr. de Krey een boeket bloemen aan te bieden. Gevieren stapten ze daarop naar de nieuwe gemeenschapsruimte, op de plaats waar voorheen een rommelige pa pierzolder was en waar zelfs eens postduiven werden gehouden...! Grote vreugd en dankbaarheid ook bij de bestuurders, vertolkt door voorzitter J. M. J. Kieviet. Aan de hand van de Schriftlezing wees hij op het dringende gebed van Mozes (in Exodus 33) aan de Heere om mee op te trekken, toen met het volk Israël en - zo bad dhr. Kieviet - :m opnieuw met de school nu die staat aan de poort van een hernieuwde start, een ook zichtbaar geworden integratie. Ook de Groen weet alleen in Zijn genade en vrede verder te kunnen gaan in zijn taak kinderen te vormen en op te voeden; zo de Heere niet mee optrekt zal die doelstelling een ijdele blijken te zijn. Zijn voortdurende aanwezigheid en de krachtige werking van Zijn Geest werd dan ook afgesmeekt zoals Mozes dat had gedaan, op welk gebed de Heere Zich liet verbidden: „die God leeft nog!" mocht dhr. Kieviet laten horen. Als heel spijtig werd het ervaren dat architect Born door ziekte verhinderd was de feestelijke opening bij te wonen. Zelfs was hem de eer toegedacht de offi ciële opening te verrichten, maar de honneurs moesten aan dhr. de Krey worden overgedragen die weer mans en volwassen genoeg was zich geen tweede keus te voelen, integendeel. Sprekend MIDDELHARNIS De nationale Herdenking van allen - burger zowel militair - die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshan delingen en terreur zijn omgekomen, zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 4 mei. De Nationale Herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, doch houdt ook bezinning in op heden en de toekomst. Van 's avonds 18.00 uur tot zonsonder gang zullen van alle openbare gebou wen de vlaggen halfstok worden ge hangen. Particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen. Om 19.30 uur wordt vanaf het nieuwe gemeentehuis een stille tocht gehouden naar het her denkingsmonument aan de Hof! aan. Aldaar vindt om 20.00 uur een kransleg ging plaats door de burgemeester mevr. J. G. Sleurink-Rabbinge. Ieder heeft daarop de gelegenheid bij het monument bloemen te leggen. Aansluitend wordt in de Aula van de Technische School een herdenkingsbij eenkomstgehouden, aanvang 20.15 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Oranjevereniging 'Middelhar- nis-Sommelsdijk', medewerking wordt verleend door: Koninklijke Fanfare 'Sempre Cres cendo'; Hervormde Zangvereniging 'Je- duthun'; Maurits van Wijck en Caroline Grootenboer, leden van het Prins Mau- ritskoor. Spreker mevr. J. G. Sleurink- Rabbinge. over het behoud van de identiteit van het Christelijk Onderwijs gaf dhr. de Krey zijn zorg te kennen over de toekomst van het christelijk onderwijs op Goeree- Overflakkee nu de eenheid in gevaar wordt gebracht. Dhr. de Krey sprak de hartelijke hoop uit dat er ook gebed en de onderlinge bereidheid zal zijn die eenheid te bewaren en zich samen te richten op Gods Woord als enig funda ment. Nadat door burg. mevr. Sleurink na mens het Gemeentebestuur en door aannemer Wielhouwer namens de bou wers was gesproken en door beiden een geschenk was aangeboden was het woord aan de tegenwoordige directeur dhr. van Alphen. Ook van hem woorden van waardering en trots om wat tot stand was gebracht. Het deed dhr. van Alphen deugd dat de Groen in de Middelhar- nisse samenleving een zo aparte plaats inneemt en door zovelen wordt gedra gen. Nu de school is geïntegreerd en ook de kleintjes onder 't zelfde dak gekomen zijn zal 't zeker ook om de kleintjes gaan!" zo verzekerde dhr. van Alphen, zich vast voorhemend de verwoi-venhe- den van het kleuteronderwijs niet onder te laten gaan in de massa van de midden en bovenbouw. Het is ook dhr. van Alphens bede dat de school onder Gods leiding gezegende jaren tegemoet zal gaan. Waardering was uitgesproken over de ervaren medewerking van het Gemeen tebestuur dat had bijgepast daar waar de Overheid verstek had laten gaan. Uit eigen middelen heeft het bestuur nog ruim zestigduizend gulden gevoteerd, maar 't is het waard geweest, kon voorz. Kieviet verzekeren. De genodigden konden dat, na de gehoorde goede woorden, met eigen ogen zien. „Eigenlijk hebben we een van de mooiste schoolgebouwen uit de om geving", zo prees dhr. Kieviet het ver- kregene. Volgens voorschrift kwam de ge meenteraad van Goedereede op dinsdag 1 mei bijeen voor o.a. het beëdigen van de nieuwe raadsleden en om vervolgens de leden van het dagelijks bestuur (wethouders) te kiezen. De heer J. van Gurp (RPF) gaf te kennen dankbaar te zijn voor de uitslag van de verkiezing. Spreker was bereid het te vormen College uit de SGP en het CDA te steunen en dit College op haar daden zowel principieel als zakelijk aan te spreken. De heer J. van Oosterom (CDA) gaf te kennen, dat er alleszins reden was om de reeds jaren bestaande coalitie SGP- CDA voort te zetten nu blijkens de laat ste verkiezingen de positie nog is ver stevigd, door een totaal percentage van 58,8 van de totale kiezers (SGP 34,2 en CDA 24,6%), hetgeen voor het CDA zetelwinst betekende. Er is sprake ge weest van een door de burgers gehono reerd opbouwend beleid in de afgelopen jaren en spreker hoopte ook voor de komende jaren deze beleidslijn te vol gen, zowel voor het bedrijfsleven, zowel visserij als recreatie e.d. Op deze wijze wordt a.h.w. gehoor gegeven aan de wens van de bevolking, aldus spreker. Namens het CDA werd de heer L. Visser als kandidaat voor wethouder gesteld. De heer R. J. van Dongen (PvdA) dacht anders over de collegevorming. De beide partners keken a.h.w. elkaar diep in de ogen en werden het eens, doch zonder een collegeprogram. Als er dan steun wordt gevraagd van niet aan de coalitie deelnemende partijen dan is het toch reëel om op een dergelijk program het college te kunnen aanspreken. De PvdA wenst dan ook geen z.g.n. cart- blanche te geven nu blijkt, dat er geen college-program aanwezig is. Van de zijde van de PvdA werd de heer L. den Hollander (WD) als kandidaat naar voren geschoven. De heer P. T. Grinwis (VGB) stelde^ dat hij aanvankelijk blanco wenste te stem men bij de vorming van het nieuwe Col lege, doch tengevolge van de visie van de steunfraktie is hij van gedachten veran derd toen bleek, dat alle partijen van de raad alle commissies vertegenwoordigd zouden zijn volgens de bijeenkomst op 12 april. Spreker wenste dan ook zijn steun en medewerking aan het te vormen College te verlenen. De heer L. X. den Hollander (WD) was weliswaar niet onder de indruk van het geen op 12 april jl. werd medegedeeld. Spreker wilde eveneens, dat er geen college-program is en dat leidt onher roepelijk, getuige de vele malen van meerderheids-minderheidsstandpunten in B en W in het verleden, dat er een soort ad hoc beleid zou ontstaan en daarvoor wenste spreker geen z.g.n. blanco-cheque te verlenen. Door hem werd voorgesteld de heer R. J. van Don gen (PvdA) als wethouder te stemmen. (vervolg op achterzijde van dit blad) REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C^ C3 CZ3 C3 Jsi'aal 35 - Molenweg i - Ouddore - ^ele al Renesse Pnrïtsfiop - Hogezaom y72 - m<n^,)k Weslkfakeeisiraai a So. Het nieuwe Oostflakkeese college (links van de voorzitter dhr v.d. Ree. rechts eerst de secretaris en ver volgens weth. De Vries) dat uitvoering zal gaan geven aan het beleidsplan dat ook de (aanvankelijke) instemming van het CDA heeft gehad. Het CDA haakte aftoen vanuit de coalitie geen instemming werd verkregen over de minimale beschikbaarheid van wethouders van 20 uur per week. Jolijn en David boden dhr. en mevr. de Krey de sleutel en bloemen aan.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1