Mobil De tram in Ouddorp...; alsof 'ie nooit is weggeweest a-ïb 6 6 c Kraan te hoog, botsing met viaduct huSbveéMse VERWERS auto's fiam^ejm(m Rally Formula Garage Knöps B.V. Apotheek-nevenvestiging in Sommelsdijk Reclameborden bij Oude Tonge moeten weg Herdenking der gevallenen 4 mei 1990 Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen Hesselink Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Als u nog eens I wilt genieten I van uw favorieten V^ wedstrijd VIDEORECORDERS Philips - JVC - Grundig Sony - I.T.T. - Sharp Vanaf 899r met 3 JAAR volledige GARANTIE* Dit geeft u bij een erkend Uneto consumenten electronica service- adres, echte zekerheid! QHSÜs) Autobedrijf A. J. van Rumpt RENAULT-dealer Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Zo er ooit sprake is geweest van een totale amnestieverlening, een kwijt schelding van alle bedreven kwaad, dan is het wel de RTM tram die dat te beurt is gevallen...! In de tiental len jaren dat de tram z'n baantjes over de eilanden trok verwierf hij zich de schande een 'gillend moord- werktuig' te zijn, maar zaterdag morgen werd'ie, glimmend geboend, weer als een ouwe kameraad binnen gehaald, een die nooit enig kwaad-, en alleen maar alle goeds bedreven had. 't Was ook weer vertrouwd, 't gebonk over de rails onder de voeten te voelen. Voortaan is er die moge lijkheid op de Ouddorpse Punt waar zich de Stichting Recreatief Toeris tische Museumlijn Grevelingen ge vestigd heeft, mét remise, rijdend materieel en straks 5 kilometer lijn...; een belevenis....! Te spelen met écht materieel "t is heel andere koek dan op een zolderkamertje een model-spoortje te dirigeren. De genodigden tot bijwoning van de open stelling van "t Ouddorpse RTM gebeu ren genoten dan ook op 't geïmprovi seerde stationnetje bij 't bezoekerscen trum van de verschijning van een dam pende loc 54 en z'n aanvankelijke onvermogen z'n 'reizigers' anderhalve kilometer verder naar de remise te ver voeren, maar een modernere diesel nam 'm die taak uit handen, zodat de loc intussen stoom en kracht kon verzame len om 't gezelschap toch nog de sensa tie van de stoomtraktie te laten be leven.... 't Was een kwestie van improvi satie die, zo vergoeilijkte dhr. van 't Hoo- gerhuijs als voorzitter van de Stichting, altijd zo'n wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de échte RTM had uitgemaakt dat de museumlijn zich wat improvisatie niet hoefde schamen. 62e Jaargang No. 5893 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Dé heer Slager, eigenaar van apotheek „Menheerse" te Middelharnis, heeft eind vorige week het pand van slagerij v.d. Beek aan de St. Joris Doelstraat te Sommelsdijk aangekocht om daarin een nevenvestiging onder te brengen. Aanvankelijk was de heer Slager geïnte resseerd in aankoop van het pand van boekhandel Human maar i.v.m. de vorige week bekend geworden verwikke lingen rondom die verkoop heeft hij gemeend van die aankoop af te moeten zien. De reclameborden (bill-boards) die in Oude Tonge langs de Stationsweg zijn geplaatst zullen daar, op last van de Pro vincie, verwijderd moeten worden. G.S. hadden tot die verwijdering al op 4 december vorigjaar besloten, maar Ben W van Oostflakkee hadden tegen die beslissing beroep aangetekend. De 'argumenten hebben de AROB-com- missie echter niet overtuigd; B en W hadden aangevoerd dat zich tengevolge van de aanwezigheid van die reclame borden zich nog geen ongelukken heb ben voorgedaan en dat van een negatief effekt op de verkeersveiligheid dan ook geen sprake is. Toch heeft de AROB-commissie staan de gehoduen dat de reclameborden juist gericht zijn op de passerende wegge bruiker met het doel diens aandacht te trekken, waardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar kan worden gebracht. Plaatsing van reclameborden langs de weg is ingevolge de Wegenverordening Zuid-Holland dan ook verboden. Wel licht wordt het voeren van produktre- clame langs de wegen in de toekomst toegestaan maar er kan, mede terwille MIDDELHARNIS De nationale Herdenking van allen - burger zowel militair - die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshan delingen en terreur zijn omgekomen, zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 4 mei. De Nationale Herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, doch houdt ook bezinning in op heden en de toekomst. Van 's avonds 18.00 uur tot zonsonder gang zullen van alle openbare gebou wen de vlaggen halfstok worden ge hangen. Particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen. Om 19.30 uur wordt vanaf het nieuwe gemeentehuis een stille tocht gehouden naar het her denkingsmonument aan de Hoflaan. Aldaar vindt om 20.00 uur een kransleg- ging plaats door de burgemeester mevr. J. G. Sleurink-Rabbinge. Aansluitend wordt in de Aula van de Technische school een herdenkingsbij eenkomst gehouden, aanvang 20.15 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Oranjevereniging 'Middelhar- nis-Sommelsdijk', medewerking wordt verleend door: Koninklijke Fanfare 'Sempre Cres cendo'; Hervormde Zangvereniging 'Je- duthun'; Maurits van Wijck en Caroline Grootenboer, leden van het Prins Mau- ritsschool koor. Spreker mevr. J. G. Sleurink-Rabbinge. van het voorkomen van een precedent werking nog niet op die nog „zeer onze kere" toekomst worden vooruitgelopen. De AROB-commissie die deze uit spraak heeft gedaan verklaart er aan het hechten dat de borden spoedig zullen worden verwijderd. De wagen werd door Tuk uit de sloot gehesen. Een vrachtwagenchauffeur van een transportbedrij f uit Waddinxveen is woens dagmiddag met z'n gerij tegen het viaduct ter hoogte van de Ouddorpse haven gereden. De man was, na het laden van een container op de voorwagen, vergeten z'n kraan weer in horizontale stand terug te zetten waardoor die tegen de boven kant van het viaduct klapte. Doordat de voorwielen vrij van het wegdek kwa men, kwam de wagen met aanhanger rechts in het talud om vervolgens de weg te kruisen en links in de sloot terecht te komen. De bestuurder werd, met rugklach ten, naar het ziekenhuis vervoerd. De fa. Tuk uit Klaaswaal heeft de wagen geborgen tijdens welke werkzaamhe den de weg die naar Zeeland leidt, enkele uren moest worden afgesloten. Unelo Consumenien Elektronica Service vooraOe zdterhetdï VINGERLIMG 2- 'MIDDELHARNIS - TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw Ze hands auto! FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER 1=3 1=1 c:3 m tu en esse P^rnisfioB - Hoge;aom 172- Teieloon Oriig.^JOO stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 voor nn> ^nnnnn^ 4> Verkoop Service 01871 4 Verkoop na 17.00 uur: t C. Breen, 01878 - 2496 1662 Middelharnis Telefoon 01870-2222 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 In 't bezoekerscentrum met de gasten bijeen liet voorz. van 't Hoogerhuijs weten hoezeer de Stichting verguld is met de in Ouddorp geboden mogelijk heden nadat de museumlijn in Helle- voetsluis meer en meer door de nieuw bouw teruggedrongen was. De Punt bood ruimte, de gemeente zelfs enkele tonnen subsidie. „Zo wprVt daf hier...,", stelde dhr. van 't Hoogerhuijs met ken nelijke tevredenheid vast, al was er van de zijde van de vrijwilligers ook volhar ding en hardnekkigheid nodig geweest om het zover te laten komen zoals het thans gekomen is en wellicht nog dit jaar met een 3,5 km lange lijn naar 'Kab- belaarsbank' zal worden uitgebreid. De vrijwilligers, die de Ouddorpse vestiging gestalte hadden gegeven, ze kregen van dhr. van 't Hoogerhuijs de grootst moge- 't Was zaterdagmorgen als vanouds, wachten op de tram. lijke waardering. Ze hadden niet vol gens een CAO en een arbeidstijdver korting gewerkt maar daarentegen geheel belangeloos en met een duide lijke arbeidstijdverlenging. „We gaan hier nooit meer weg,..!" verzekerde dhr. van 't Hoogerhuijs, „die truc van toen zal nooit meer kunnen worden her haald...." Die 'truc van toen' bleek uit 1956 te date ren, Weth. L. Visser, toenmalig wethou der van de nog zelfstandige gemeente Stellendam had tussen de rails moeite loos wat losse bouten ('kraagschroeven') bij elkaar gesprokkeld. Vervolg op bladzijde 2; Ie kolom. Ma alle kracht draaide weth. Visser (r) de kraagbout vast. #•-■ v<," Toen de loc het eenmaal deed was hij een lust voor het oog.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1