S^6b S-c Plaatwerk Eerste veldspuit nfiet Airtec-systeem op Goeree-Overflakkee Geslaagde Brugkringwedstrijd Vrijwillige Brandweer 6gg Collegevorming in het voorjaar Skateboarders Middelharnis-Sommelsdijk willen een baan! VERWERS auto's Garage Knöps B.V. voor onze Mobiele Kliniek in West Pokot HuUnetMse fiönvi^ieman Goed voor de beurs en goed voor het milieu Oud papier en lorren Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Leasing vanaf: alle merken Projekt 'de Stad zal bloeien' Inwisselen vakantiebonnen Citroen-Hesselink Projektmarkt Sommelsdijk Bedankt voor giften recreatieruimte 62e Jaargang'^ ^?nr GRUNDIG Compact Disc Speler Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen RENAULT-dealer fT-'ni'iiJ«ic) A. J. van Rumpt b.v. Middelharnis Telefoon 01870-2222 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER De Christenvrouw afd. Dirksland Dirksland, 01877 - 1357 No. 5890 Tel POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Het is onmiskenbaar voorjaar. Hoewel het weerbeeld nog wat op en neergaat, ontkomt niemand aan het gevoel dat ooit werd ver tolkt met 'een nieuwe lente, een nieuw geluid'. Er zijn nog meer tekenen die er op wijzen dat we weer aan het begin staan. Denk aan de voorjaarsschoonmaak. In het verleden met kleine huizen, stro in de bed stee en kolenhaard wellicht heel wat nood zakelijker dan in het heden, maar toch.... Trouwens ook buitenshuis wordt het stuk- (je) mini-natuur wat onze tuin uiteindelijk toch is, opgeknapt en klaar gemaakt voor weer eenjaar uitbundige bloemenpracht of meer groenten dan we op kunnen. Ach ja, de voornemens zijn te prijzen, de verwach tingen hooggespannen. Het is onmiskenbaar voorjaar. De commer cie heeft zich dat ook gerealiseerd. De naam voorjaar alleen al suggereert vernieuwing, kooplust, weer eens wat anders op stapel willen zetten. Daar moet de potentiële klant bij geholpen worden. De reclame voor bin nen en buiten, voor vakantie en huishoud- besognes, voor makkelijk eten tot magne tron en nog een heleboel meer overstroomt ons. In één geval was het anderhalve centi meter papier in een keer. Die campagne loopt parallel aan cao-onderhandelingen waar de laatste 0,25 procent een staking waard zijn, terwijl ze over het algemeen naar tevredenheid worden afgerond. Om het plaatje af te maken: de bedrijfsresulta ten over het jaar 1989 liegen er niet om. Kortom, het gaat goed. In de gemeenten wordt onderhandeld over de collegesamenstelling. Een belangrijke zaak. Hoewel de raad het bevoegd gezag is van de gemeente, zal dat lid van de raad dat zich met het dagelijks bestuur van de gemeente bezighoudt een voorsprong in kennis op anderen hebben. De wethouder werkt - zogezegd - in de keuken. Als hij daar maar niet komt om allemaal liflapjes en bijgerechten te bereiden. Het hoofdge recht moet de volle aandacht hebben. Daar bij moet gedacht worden aan partijpolitieke uitgangspunten en hoe die in het bestuur kunnen fungeren. Dat is altijd al een uitdaging geweest, dit jaar komt er nog een aspekt bij. Het college van B en W dat de volgende vier jaar het roer in handen heeft en in opdracht van de raad stuurt zal het zogenaamde beleid van sociale vernieuwing gestalte moeten geven. Minister Dales heeft onlangs in een rede geprobeerd uit te leggen wat dat nu precies is. Zij noemde het heel simpel: Sociale ver nieuwing is de hoofdrichting van nieuw beleid, met andere woorden een beduidende accentverschuiving in aandacht voor be paalde maatschappelijke problemen. Inder daad, erg simpel. Maar er moet heel wat uitgelegd worden voordat het duidelijk is. De minister heeft meer gezegd: sociale ver nieuwing moet gezien worden in de context van het streven om te komen tot een samen leving waarin zelfstandigheid en solidari teit, recht en plicht, individuele vrijheid èn betrokkenheid, eigenbelang èn rechtvaar digheid, opnieuw met elkaar in verband worden gebracht Een zin om tien keer te lezen. Maar dan blijkt wel dat dat herlezen de moeite waard is: er staat niet meer of minder dan een programma. Vul dat als OUDDORP Op D.V. zaterdagmorgen 7 april komen wij weer langs om uw oud papier en lor ren en tevens uw kleding die u op wilt ruimen op te halen voor bovenver melde projekt. Dinsdagmiddag 10 april na 3 uur, wordt de kom van de gemeente opgehaald. Zet u alles voor half negen, en dinsdag middag voor drie uur aan de weg, graag goed verpakt, en geen plastic er tussen. Wie ons helpen wil is van harte welkom om half negen aan de Duinkerkerweg 6. Alle spaarders en ophalers onze harte lijke dank voor uw aller hulp deze De zendingscommissie maand. aanstaand college maar eens in. Want, sociale vernieuwing wordt uitgevoerd in de gemeenten, dat is wel zeker. Het gaat, aldus de minister, om drie cirkels. De eerste is: arbeid, scholing en inkomen. De tweede: kwaliteit van de dagelijkse woonomgeving en de derde: innovaties (aanzetten tot nieuw beleid) op sociaal en cultureel terrein. Het is hier niet de plaats om de uitwerking die aan de drie cirkels gegeven werd op te sommen. Duidelijk is dat het beleid betreft wat ook qua politieke invalshoek en achterliggende maatschap pijvisie van groot belang is. De college onderhandelingen kunnen interessant zijn. Zet nu die anderhalve centimeter voor jaarsaanbiedingen eens naast de drie cir kels. Is het dan vreemd dat men beducht is voor een tweedeling in de maatschappij? Is het dan onbegrijpelijk dat ontevredenen enkele weken geleden of thuis bleven, óf hun partij afstraften door op een ander te stemmen óf de achterdeur van CP en CD namen? Eén en andermaal is hier het belang van de landelijk opererende par tijen, ook op plaatselijk niveau, bepleit. Dan moet nu ook toegegeven worden, dat er een relatie is tussen landelijk beleid en plaatselijke keus, zij het dat allerlei lokale oorzaken voor de nodige bijkleuring zor gen. Voorjaarsaanbiedingen en sociale vernieu wing. Een uitbundige consumentenmaat schappij met de achterkant van de niet- hebbers. Ik en ik wil hebben, in het voorbij gaan van milieuproblematiek, verkeerscon- gestie en noem de problemen maar op. Is dat de toekomstverwachting? Vragen stellen is makkelijk. Antwoorden geven veel moeilijker, omdat we allemaal in deze tijd, in deze maatschappij leven. Dan is er moed voor nodig een keer te zeggen: 'het roer moet omMaar dan moetje wel weten welke koers dan voor moet liggen. Consumptiemaatschappij met de nood zaak van sociale vernieuwing. Hebben we weereen toverformule voor 'niets' uitgevon den? Of zijn we bereid na te denken over de beteugeling van het een om het ander moge lijk te maken, maar dan - mag het? - genormeerd naar Gods Woord. Sociale vernieuwing is 'inOoit was er een politieke partij die een ethisch reveil wilde invoeren. We vragen maar niet naar het resultaat, maar durven weleen .stelling aan: 'geen sociale vernieuwing zonder een ethisch reveil'. Het skateboard-minnende deel van de Middelharnisse en Sommelsdijkse basisschooljeugd heeft zich woensdagmiddag, gewapend met spandoeken naar het gemeentehuis begeven om daar aan de burgemeester, mevr. Sleurink een verzoekschrift om een skatcboard-terrein af te geven. Mevr. Sleurink heeft dat welvyillend in ontvangst genomen. Een toezegging durfde ze niet te doen maar wel verzekerde ze de jeugd dat er in 't College over gesproken zal worden. De burgemeester kon het best in de jeugd waarderen dat ze zich in zo'n vreed zaam protest liet horen en ze kon er zeker in meedenken dat ze een veilig ter rein willen. De Fabriek maakt het produkt, onze service de KWALITEIT 2Gx programmeerbaar, weergave in willekeurige volgorde, herhalen van zelf vast te stellen gedeelte, enz. Incl f AQQ afstandsbediening J VWv' vooraOe %éketheid VINGtRLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e bands auto! ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 voor Verkoop Service 01871 - 1662 5 Verkoop na J 7.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 ►♦«♦♦♦♦♦♦♦.»♦#♦♦♦»♦♦»♦»-♦♦■♦.♦♦« FOTO - FILM - REPOnTAGE - VIDEO - COMPUTER en 1=3 CU C=3 C3 C=l 633,- ex. btw p. maand Autobedrijf (01871) 15 53, Stad a.h. Haringvliet Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Als eerste flakkeese akkerbouwers hebben vader en zoon de Winter voor het uitvoeren van gewasbescher ming op hun percelen in de Middelharnisse van Pal- landtpolder, het nieuwe Airtec-systeem aangeschaft, zoals ontwikkeld door Machinefabriek Hoegen Dijk- hof te Emmeloord. De ondernemers hebben zich wél- overtuigd een extra uitgave van f 30.000,- getroost, wetend dat ze de extra investering in enkele jaren terug zullen verdienen terwijl ook het milieu er zeer mee gediend zal zijn. Nieuw, in verneliji^ met de bestaande systemen van veldspui- ten. is dal aan het spuilmiddel. via een compressor, lucht wordt toegevoegd. Dat maakt het mogeHit; via de boordcomputer de gewenste grootte en hoeveelheid van de druppels in te stellen. Bij de meest ef fektieve instelling zal minder vloeistof (en spuit- middel) nodig zijn wat de akkerbouwer kosten-, en het milieu een teveel aan spuitvloeistof bespaart. De toevoeging van lucht zorgt bovendien voor een krachtige bespuiting waardoor dat aanzienlijk minder verwaaiert dan bij het traditionele spuiten het geval is. Hoegen Dijkhof die dit systeem heeft ontwikkeld heeft daar patent op gekregen. De Sommelsdijkse vestiging van de fa. Steenbergen heeft de apparatuur aan de fa. de Winter geleverd. De foto maakten we toen instructeur Jan-Cees Goedegebuur lilt Melissant (1) in aanwezigheid van Sjaak de Winter de appa ratuur instelde zodat het daarmee waar kan worden gemaakt: minder spuitmiddelen in het milieu! De blusgroep Ooltgensplaat van de Vrijwillige Brandweer heeft zater dag 31 maart 1990, na vele dagen van voorbereiding voor de Brug- kring-wedstrijd van de regio Zuide lijk Zuid-Holland, succesrijk werk verricht. Dertien korpsen namen aan deze wedstrijd deel en de ver richtingen, waarmede de gehele za terdag in beslag werd genomen, stonden op een zeer bevredigende klassificatie. Het korps E.Z.H, had zich teruggetrokken. Sliedrecht No. I Vóór acht uur rukten de korpsen al bin nen en om 8 uur ging de wedstrijd van start. Dat duurde tot 4 uur nam. en daarna was er een samenkomst in "i Centrum' voor de uitreiking van de prijzen. De opdracht voor deze wed strijd luidde aldus; „Tijdens sloopwerkzaamheden is er brand uitgebroken in de voormalige gemeentewerkplaats aan de Noord- Achterweg nr. 3 te Ooltgensplaat. Vroeg men om bijzonderheden dan was het antwoord: GEEN". De startplaats was aan de Kerksingcl, terwijl een ambulance, uit Kinderdijk was gestationeerd op het Marktveld, voor de woning van G. Hobbel. De uitslag is als volgt: 1. Sliedrechtbevelv. 138 pnt. 2. H. 1. Ambachtbevelv. 126 pnt. 3. Streefkerkbevelv. 117 pnt. 4. Heerjansdambevelv. UI pnt. 5. Zwijndrecht IIbevelv. 117 pnt. 6. Unimillsbevelv. 120 pnt. 7. Dordrechtbevelv. 126 pnt. 8. Brandvvijk/ Molenaarsgraaf ...bevelv. 116 pnt. 9. Nieuw Beijerland bevelv. 119 pnt. 10. Suikeruniebevelv. 98 pnt. 11. Oude Tongebevelv. 93 pnt. 12. Zwijndrecht Ibevelv. UI pnt. 13. Den Bommelbevelv. 107 pnt. De voorzitter van de jury, de heer D. v. d. Linden beoordeelde in zijn toespraak de verrichtingen van de korpsen en wees op de noodzaak van intensief regelmatige oefeningen, zowel op de theorie-avonden als ook in de praktijk. Spreker sprak over een geslaagde wed strijd, waarbij hard is gewerkt en bedankte het korps van Ooltgensplaat voor de goede ontvangst en de inten sieve voorbereiding. De burgemeester van Oostflakkee, drs. C. M. (ïe Vos reikte vervolgens de prij zen uit met een woord van gelukwens namens het gemeentebestuur. Van de zijde van het publiek was er de gehele dag een flinke belangstelling. DIRKSLAND Zaterdag 7 april zal er tussen lOen ISuur een akiie plaatsvinden voor het projekt 'de Siad zal bloeien". Deze aklie zal plaatsvinden in en om 'Onder de Wiek'. Wat houdt de aktie in: 1. Een sponsorloop. 2. Pannekoek verkoop 3. Grabbelton 4. Restaurant - waar u koffie met gebak kunt nuttigen. We hopen u zaterdag allemaal te zien, want we kunnen niet zonder uw steun! Projekt-werkgroep OOLTGENSPLAAT Vakantiebonnen „Landbouw" kunnen worden ingewisseld bij L. Beijer, Van Weelstraat 2, Ooltgensplaat, op dinsdag 10 april 1990 van 19.00 lot 20.30 uur. Op D.V. woensdag 11 april bent u harte lijk welkom in 'Onder de Wiek', aanvang 19.45 uur. Ds. Joh. de Rijke uil Stad aan 'i Haring vliet zal deze avond onze spreker zijn. Enkele \veken geleden heeft u kunnen lezen, dat er op zaterdag 7 april a.s. een proiektmarkt georganiseerd zal worden in 'Vila Nova','van'10.00-12.00 uur. Vrijdagavond kunnen de spullen nog ingeleverd worden, tussen 19.00-19.30 uur in 'Vila Nova'. We rekenen op een grote opkomst. De jeugdraad van Soynmelsdijk De aktie voor de bouw van een recreatie ruimte voor Sjaloom die wij hielden^ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum heeft het prachtige bedrag opgebracht van 45.000,-. Wij zijn met de gemeente in gesprek over de realisering van deze ruimte. De aktie is nog niet afgesloten. Giften voor dat doel zijn nog steeds welkom op bankrekening 34.16.14.726. Allen die hebben meegewerkt aan onze aktie zeggen wij hartelijk dank. Jubileumcommissie G.V.T.'s

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1