DANK VOOR UW STEUN Ook molen 'de Dankbaarheid' te Herkingen in 't bezit van Sticliting tot belioud van molens op G O Lijst 5 (Piet Heintjes) zorgt voor politieke aardverschuiving in Oostflakkee Aktie Roemeense weeskinderen 3:i66 -c hvSbveéMse VERWERS auto's Jeugdappèl 1990 Middelharnis! 45e Huishoudbeurs met nieuwe dimensie J.V.C. MIDI W31 Citroen-Hesselink Leasing vanaf: Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Raadsverkiezing op Goeree-Overflakkee: Inbraak in kantoorpand Oude Tonge Omgaan met medicijnen 62e Jaargang VRIJDAG 23 MAART 1990 No. 5886 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 DIRKSLAND, GOEDEREEDE, MIDDELHARNIS, OOSTFLAKKEE Geachte inwoners van Flakkee: Het laatste nieuws voor de aktie ten bate van Roemenië? Komt u aanstaande zaterdag van 10-16 uur naar 'Onder de Wiek' en helpt u mee de vrachtwagen vol te krijgen voor de weeskinderen in Arad? De vrachtwagen is halfvol, maar met uw steun zal het lukken om helemaal vol te komen. Met o.a. levensmiddelen, baby en meisjeskleding (4-16 jaar). Speel goed, lakens, dekens, verband enz. Ook voor uw gift zijn we ontzettend dankbaar. Rabobanknr. 31.41.20.300. Giro 5962916 t.n.v. voedselaktie. Ook kunt u nog op de inleveradressen brengen. Dus tot zaterdag Roemeniëdag in 'Onder de Wiek'. De Diakonale Werkgroep Dirksland De inzameladressen zijn: Ouddorp: fam. J. de Regt, Diependorst 71, tel. (01878) 28 86. Melissant: fam. L. Mehssant, Marijkelaan 24, tel. (01877) 24 19. Dirksland: fam. A K. Smit, Boezemweg 9, tel. (01877) 29 02. fam. P. Dijkgraaf, Wilhelminalaan 2, tel. (01877) 22 50. Herkingen: fam. Coenradie, Nieuwstraat 36, tel. (01876) 3 69. Sommelsdijk: fam. Jac. Mulder, Dorpsweg 80, tel. (01870) 41 73. Middelharnis: fam. L. Lodder, Emmalaan 24, tel. (01870) 39 19. Nieuwe Tonge: fam. H. Slinger, Lauwerijnstraat 1, tel. (01875) 15 63. Stad aan 't Haringvliet: Fam. Bakelaar, Boudewijnstraat 7, tel. (01871) 23 88. Ooltgensplaat: fam. H. Wolfert, Weespad 40, tel. (01873) 23 31. Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij fam. P. Vogelaar, B. C. Zaayerlaan 51a, Dirksland, tel. (01877) 19 30. (De Fabriek maakt het produkt, onze service de KWALITEIT Een komplete midiset 2x40 W, 40 voorkeurstations met afstand- a j a a bediening J 1499' 3 JAAR volledige GARANTIE* Herkingens' uit 1842 daterende korenmolen 'de Dankbaarheid' mag dank baar zijn dat ze in de zorgzame handen van de 'Stichting tot behoud der molens op Goeree Overflakkee' terecht is gekomen, nadat de vorige eige naar, drs. P. A. J. Coelewij uit Den Haag vast heeft moeten stellen voor het nodige onderhoud minder gelegenheid te krijgen. Een ware liefhebber heeft hij zich ten opzichte van z'n Herkingense molen betoond, maar enkele jaren geleden ontviel hem z'n broer die zich als hobbyist met het onderhoud van 'de Dankbaarheid' bezig hield, waarom dhr. Coelewij tot verkoop heeft besloten, na de molen elf jaar in bezit te hebben gehad. recreatiedoeleinden - verkocht voor 2.700,- maar door de jaren heen is de prijs successievelijk gestegen, totdat de Stichting er nu 97.000,- voor heeft betaald. Dat kón dankzij een bijdrage van de gemeente Dirksland a 57.000,-, een gift van 30.000,- uit het Prins Bernhardfonds en een Provinciale sub- In de zestiger jaren heeft 'de Dankbaar heid' nog een aanzienlijke restauratie ondergaan waardoor nóg gezegd mag worden dat de molen bouwkundig in goede staat verkeert, alleen het maal ge deelte is gedemonteerd maar wél in onderdelen aanwezig. De nieuwe eige naresse is voornemens de molen in 1994 te restaureren en, kompleet met maal- werk, in oorspronkelijke staat te bren gen, waarvan de kosten op zo'n honderd zeventig duizend gulden worden ge schat. Ook nu, terwijl de molen in-kompleet is, zal er door de Stichting een molenaar worden aangetrokken die de wieken regelmatig in beweging zet en klein onderhoud pleegt. Dhr. Coelewij schat er zelf minstens een miljoen 'toeren' mee te hebben gedraaid en aan de molen voor ettelijke tienduizenden gul dens onderhoud te hebben gepleegd. De 'Dankbaarheid' is tot 1957 als koren molen in bedrijf geweest; Nipius was toen molenaar die de molen tenslotte verkocht aan zijn werknemer Hooger- werf. In 1963 werd de molen - voor sidie van/ 10.000,-. Dhr. en mevr. Coelewij - bewoners van een poldermolen te Den Haag - waren woensdagmorgen samen aanwezig toen de overdracht aan de Stichting een feit werd. De Stichting heeft thans alle molens op Goeree-Overflakkee op 3 na in bezit, 2 in Ouddorp en de molen te Achthuizen die in particulier bezit zijn en goed wor den onderhouden. De molen die ooit het silhouet van Ooltgensplaat beheerste is verworden tot een bouwvallige stomp waarvan het onzeker is of die ooit nog in oude glorie zal herrijzen. Daar zou, zo wordt verondersteld, een bedrag van minstens een miljoen mee gemoeid zijn. y AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Dirksland, 01877 - 1357 633,- ex. btw p. maand Autobedrijf A. J. van Rumpt b.v. RENAULT-dealer Verkoop Service 01871 - 1662 4 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Het is na 1 mei, de dag waarop de nieuw gekozen gemeenteraden aantreden, in Oostflakkee gedaan met het coalitieblok (het 'machtsblok' vond de oppo sitie) van PvdA en CDA. Lijst 5, onder aanvoering van Achthuizenaar Piet Heintjes heeft de coalitiepartners danig teruggefloten. De verkiezingsuit slag van woensdagavond maakte duidelijk dat Heintjes niet alléén stond in zijn bedenkingen tegen de gemeentebestuurlijke koers, lijst 5 bleek zóveel stemmen op zich te hebben verzameld dat ze zelfs met 3 zetels in de nieuwe raad komt....! Heintjes, wetend van de onvrede die er over de gevoerde gemeentepolitiek heerst had weliswaar op één zetel gere kend, op twee had hij nauwelijks durven hopen maar dat het er 3 zouden worden werd buiten de werkelijkheid gerekend. De kiezers beslisten evenwel anders. Uit heel de gemeente kreeg lijst Heintjes 1015 stemmen, waarvan 580 uit zijn eigen buurtschap Achthuizen, 87 uit Ooltgensplaat, 146 uit Den Bommel en 202 uit Oude Tonge. Het gaf lelijke ver liezen voor PvdA en CDA: in Achthui zen kostte het de PvdA t.o.v. de vorige raadsverkiezing 192 stemmen, terwijl het CDA er in Achthuizen zelfs 330 terugliep. De 3 raadsleden die namens lijst 5 aan zullen treden zijn dhr. Heintjes, dhr. P. de Vries, projektleider Stichting Wel zijnswerk voor Ouderen Oostflakkee en (de 77-jarige) J. P. Geluk uit Den Bom- Op D.V. zaterdag 31 maart hopen we ons jaarlijks terugkerende Jeugdappèl weer te organiseren. Het belooft dit keer een boeiende en interessante dag te wor den met een film over het 'Leven van Maarten Luther', een gezellige brood maaltijd en 's avonds een spreker en wel: ds. J. J. Poort. Als je zin hebt kun je het Jeugdappèl de gehele dag bijwonen voor maar 5,-. Geef je echter de voorkeur aan een 'half programma, dan kan dat en wel voor de prijs van 2,50. Dit kan jou er dus alvast niet van weer houden om het Jeugdappèl bij te wonen! Als je zin hebt, bestel dan snel een toe- gangskaart op telefoonnummer: 01870) 43 57, of haal er een tegen betaling bij de plaatselijke J.V., voor zover die aanwe zig is. (Nw. Tonge, S'dijk, M'harnis, Ouddorp, Dirksland en Herkingen). Tot ziens op 31 maart 1990! mei. Desgevraagd verklaarde dhr. Hein tjes een wethouderschap niet uit te sluiten en over de samenstelling van het nieuwe College zal in de komende weken dan ook druk worden gespecu leerd. De raad van Oostflakkee bestaat in nieuwe samenstelling uit 3 PvdA 3 CDA 3 lijst Heintjes, 2 SGP en 2 WD leden. De PvdA Oostflakkee verloor 2 zetels, het CDA 1. WD en SGP hebben zich gestabiliseerd. Van de PvdA keert niet dhr. Beuling terug die pas op 8 maart als opvolger van dhr. Barnhard werd ge- installeerd. Goedereede De uitslag van de gemeente Goedereede liet winst van één zetel zien voor het CDA namens welke partij dhr. C. Noorthoek (voormalig gem.secretaris en vismijndirecteur) zijn intrede in de raad zal maken; de WD moest z'n tweede zetel inleveren. De overigen handhaaf- In de nacht van 20 op 21 maart 1990, werd er ingebroken in het kantoorpand van Pülleman en Zn. BV, gevestigd in perceel Stationsweg 28 te Oude Tonge. Het perceel is direkt gelegen achter het benzinestation van het genoemde be drijf De daders hebben hun werkzaam heden verricht tussen 's avonds 23.00 en 's morgens 5.00 uur. Ze zijn in het pand aan het werk geweest met een haakse slijper. De rijkspolitie te Oostflakkee verzoekt een ieder die wat heeft gezien kontakt op te nemen met de rijkspolitie te Oostflak kee, tel. (01874) 12 44. Uw informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Het Kruiswerk organiseert op woens dagavond 28 maart 1990 een avond over medicijnengebruik. De avond start om 20.00 uur in de 'Melishof in Melissant. De toegang is gratis. Dokter Zoon zal de inleiding verzorgen. Medicijnen zijn niet meer weg te denken in onze samenleving, ze horen er hele maal bij. Toch zijn er ook veel vragen rond medicijnen, zoals: - zijn medicijnen altijd nodig? - hoe werken medicijnen? - wat voor bijwerkingen hebben ze? - hoe moet je ze bewaren? - hoe moet je ze gebruiken? den zich, de SGP met 5 zetels, de PvdA met 3, Gemeentebelang met 1 en de RPF met 1. Dirksland In de raad van Dirksland zal lijst Gemeentebelangen met twee zetels ver tegenwoordigd zijn. Naast Leen van Prooijen neemt ook dhr. T. van Houwe- lingen uit Melissant voor deze partij zit ting. PvdA stabiHseerde zich op 3 zetels, de SGP op 4, het CDA op 3 maar de WD moest een van z'n beide zetels prijs geven, de plaats die mevr. Tuinstra uit Herkingen als opvolgster van dhr. J. L. Poortvliet had ingenomen. Middelharnis In Middelharnis was er één zetel verlies voor de PvdA en één voor de WD. Het CDA won een zetel zowel als lijst VDB. Namens het CDA wordt dhr. Hutink raadslid en namens Vooruitstrevend Dorpsbelang dhr. F. v. d. Berge. De samenstelling van de nieuwe raad wordt als volgt: 5 zetels voor SGP/RPF, 3 PvdA 3 lijst Hoogzand, 3 CDA 1 WD en 2 'VDB. OUD-BEIJERLAND - De Internatio nale Huishoudbeurs, die van 28 maart tot en met 8 april in de R.AI. te Amster dam wordt gehouden, beleeft dit jaar zijn 45e editie. Sinds de eerste beurs in 1950 is er enorm veel veranderd. Geen vergelijk met de eigentijdse happening van nu, ofschoon de Huishoudbeurs nog steeds die aan trekkelijke variëteit biedt die destijds al zo fameus was. Tegenwoordig is een bezoek de moeite van de reis dubbel en dwars waard vanwege de praktische nieuwigheden die er voor het eerst getoond worden en de optimale infor matie omtrent alles wat met ons wonen te maken heeft. „Informatief en onweerstaanbaar gezel lig" luidt de slogan waaronder deze Huishoudbeurs straks haar deuren opent om de consument met volle teu gen te laten genieten van het internatio nale aanbod dat al zovele jaren ken merkend is voor deze specifieke beurs op huishoudelijk gebied waaraan thans 'Huis Interieur' als nieuwe dimensie is toegevoegd. 45 jaar Huishoudbeurs - een mijlpaal om even bij stil te staan en in verwonde ring om te kijken! Deze en andere vragen worden bespro ken op de informatie-avond van het Kruiswerk. U bent van harte welkom. LM - REPOBTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 CZ3 CD t^ C3 CU C3 CJ O CJ C3 vooralle zdierheui! VINGERLlNG 3-NfltDDELHARNIS -TEL 01870-2518 Links tekent burg. de Vos als voorz. van de Stichting: achter hem notaris Korbijn en rechts drs, Coelewij. Kiinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjeiaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 (01871) 15 53, Stad a.h. Haringvliet voor Daar ze zich donderdagmorgen op straat vertoonden werden de 3 lijst 5 raadsleden gefeliciteerd, in dit geval door Jaap van Nieuwenhuyzen. Voorts v.l.n.r. dhr. Geluk. dhr. Heintjes en dhr. de Vries.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1